'Cấp tốc' kiểm tra công trình nhà riêng lẻ cấp đến 4 hầm ở Hà Nội

Trước những phản ánh của người dân về công trình nhà ở riêng lẻ cấp phép “lạ” có tới 4 tầng hầm ở phố Sơn Tây (phường Điện Biên) gây xôn xao, Bí thư Quận ủy Ba Đình đến gặp gỡ người dân để lắng nghe ý kiến, đồng thời cho biết sẽ yêu cầu UBND quận thông tin cụ thể với người dân về sự việc này.

<div> <div><strong>L&atilde;nh đạo quận gặp d&acirc;n, kiểm tra c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp ph&eacute;p &quot;lạ&quot;</strong></div> <div>Trao đổi với PV, người d&acirc;n ng&otilde; 15 phố Sơn T&acirc;y quận Ba Đ&igrave;nh cho biết, chiều qua (3/9), &ocirc;ng Ho&agrave;ng Minh Dũng Tiến, B&iacute; thư Quận ủy Ba Đ&igrave;nh c&ugrave;ng &ocirc;ng Nguyễn Ph&uacute; Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Ba Đ&igrave;nh đ&atilde; đến gặp gỡ người d&acirc;n để lắng nghe &yacute; kiến xung quanh những phản &aacute;nh về c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở ri&ecirc;ng lẻ cấp ph&eacute;p &ldquo;lạ&rdquo; 5 tầng nổi nhưng c&oacute; tới 4 tầng hầm ở phố Sơn T&acirc;y (phường Điện Bi&ecirc;n).<br /> <br /> &ldquo;B&iacute; thư Ho&agrave;ng Minh Dũng Tiến c&oacute; hứa với người d&acirc;n trước mắt sẽ y&ecirc;u cầu UBND quận Ba Đ&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;o cụ thể sự việc với Ban thường vụ Quận ủy. Đồng thời, &ocirc;ng Tiến n&oacute;i sẽ y&ecirc;u cầu UBND quận th&ocirc;ng tin cụ thể với người d&acirc;n về sự việc đang g&acirc;y bức x&uacute;c n&agrave;y&quot; &ndash; một người d&acirc;n cho biết.</div> <div> <div><img alt="'Cấp tốc' kiểm tra công trình nhà riêng lẻ cấp đến 4 hầm ở Hà Nội - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/05/72/image2-tienphong-vn_tp_nha_rieng_le_cap_4_tang_ham1a_cbdp_dhxp.jpg" /><span>Sau khi l&atilde;nh đạo quận Ba Đ&igrave;nh đến gặp gỡ người d&acirc;n để lắng nghe &yacute; kiến xung quanh những phản &aacute;nh về c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở ri&ecirc;ng lẻ cấp ph&eacute;p &ldquo;lạ&rdquo; 5 tầng nổi nhưng c&oacute; tới 4 tầng hầm ở phố Sơn T&acirc;y (phường Điện Bi&ecirc;n), th&igrave; ngay s&aacute;ng nay (4/9), c&aacute;c đơn vị quận Ba Đ&igrave;nh, phường Điện Bi&ecirc;n cũng đến kiểm tra c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></div> </div> <div>B&agrave; Yến, người d&acirc;n tại ng&otilde; 15 phố Sơn T&acirc;y th&ocirc;ng tin, từ đầu năm 2020 khi c&ocirc;ng tr&igrave;nh 5 tầng nổi+4 tầng hầm n&agrave;y thi c&ocirc;ng g&acirc;y rung lắc đến c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc;n cạnh.&nbsp;B&agrave; Yến cũng cho hay, b&agrave; đ&atilde; gọi điện phản &aacute;nh đến UBND phường Điện Bi&ecirc;n v&agrave; gửi đơn đến c&aacute;c cơ quan chức năng nhưng kh&ocirc;ng nhận được phản hồi thỏa đ&aacute;ng. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nghi ngờ c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng n&agrave;y c&oacute; sai phạm về trật tự x&acirc;y dựng, trong đ&oacute; c&oacute; việc tường m&oacute;ng b&ecirc; t&ocirc;ng cốt th&eacute;p tr&ugrave;ng với chỉ giới đường đỏ. Chiều qua (3/9) t&ocirc;i cũng đ&atilde; kiến nghị việc cấp ph&eacute;p 4 tầng hầm l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định th&igrave; cần c&oacute; biện ph&aacute;p để xử l&yacute;&rdquo;, b&agrave; Yến cho hay..</div> <div>Được biết, ngay sau khi l&atilde;nh đạo UBND quận Ba Đ&igrave;nh l&agrave;m việc với người d&acirc;n ng&otilde; 15 phố Sơn T&acirc;y, s&aacute;ng nay (4/9), c&aacute;c đơn vị chức năng quận Ba Đ&igrave;nh v&agrave; phường Điện Bi&ecirc;n đến kiểm tra c&ocirc;ng tr&igrave;nh B3 phố Sơn T&acirc;y.</div> <div><span>X&aacute;c nhận với b&aacute;o </span><em style="font-size: 14px;">Tiền Phong</em><span>, vị c&aacute;n bộ Tổ quản l&yacute; TTXD đ&ocirc; thị phường Điện Bi&ecirc;n cho biết, s&aacute;ng nay phường đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan tiến h&agrave;nh kiểm tra phần hầm c&ocirc;ng tr&igrave;nh B3 phố Sơn T&acirc;y:&nbsp;</span><span>&quot;Đến thời điểm hiện tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng theo nội dung giấy ph&eacute;p được cấp, c&ograve;n việc c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ri&ecirc;ng lẻ cấp đến 4 tầng hầm c&oacute; đ&uacute;ng theo quy định hay kh&ocirc;ng c&aacute;i n&agrave;y phải do UBND quận trả lời, ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t việc chủ đầu tư c&oacute; thi c&ocirc;ng theo đ&uacute;ng nội dung giấy ph&eacute;p được cấp v&agrave; hồ sơ thiết kế được ph&ecirc; duyệt&quot;, vị n&agrave;y n&oacute;i.</span></div> <div><strong>Một phường c&oacute; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng g&acirc;y tranh c&atilde;i</strong></div> <div>Phường Điện Bi&ecirc;n (quận Ba Đ&igrave;nh) được xem l&agrave; địa b&agrave;n trung t&acirc;m của Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội; nhiều tuyến phố, nhiều khu vực thuộc quy hoạch Khu trung t&acirc;m h&agrave;nh ch&iacute;nh Ba Đ&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, ngo&agrave;i c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở ri&ecirc;ng lẻ tại l&ocirc; đất B3 phố Sơn T&acirc;y được UBND quận Ba Đ&igrave;nh cấp ph&eacute;p đến 4 tầng hầm đang g&acirc;y nhiều tranh c&atilde;i, tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng l&acirc;u nay g&acirc;y x&ocirc;n xao dư luận.&nbsp;</div> <div> <div><img alt="'Cấp tốc' kiểm tra công trình nhà riêng lẻ cấp đến 4 hầm ở Hà Nội - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/05/76/image2-tienphong-vn_tp_cong_trinh_5_tang_noi_4_tang_ham5_wrvf.jpg" /><span>Người d&acirc;n cho rằng, cần phải l&agrave;m r&otilde; việc thẩm định mục đ&iacute;ch, c&ocirc;ng năng sử dụng của 4 tầng hầm của c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở ri&ecirc;ng lẻ l&agrave; g&igrave;? Nếu kh&ocirc;ng rất dễ trở th&agrave;nh một 8B L&ecirc; Trực dưới l&ograve;ng đất. (Ảnh: C&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở ri&ecirc;ng lẻ cấp GPXD 4 tầng hầm nằm đối diện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;biểu tượng sai ph&eacute;p&quot; 8B L&ecirc; Trực).</span></div> </div> <div>Đối diện với c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở ri&ecirc;ng lẻ tại l&ocirc; đất B3 l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;biểu tượng sai ph&eacute;p&rdquo; 8B L&ecirc; Trực, một c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&acirc;u nay được dư luận quan t&acirc;m khi để xảy ra sai ph&eacute;p k&eacute;o d&agrave;i. Th&aacute;ng 11/2015, H&agrave; Nội bắt đầu ph&aacute; dỡ phần sai phạm tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y, gần một năm sau th&igrave; ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn một. Tuy nhi&ecirc;n, sau hơn 4 năm việc ph&aacute; dỡ phần sai phạm tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y vẫn chưa ho&agrave;n th&agrave;nh. Đến nay, giai đoạn 2 mới được tiếp tục thực hiện.</div> <div>Cũng tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Điện Bi&ecirc;n (quận Ba Đ&igrave;nh), mới đ&acirc;y dư luận lại dậy s&oacute;ng khi UBND TP H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu kiểm tra, xử l&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh tiểu cảnh, bồn hoa x&acirc;y lấn chiếm vỉa h&egrave; tại t&ograve;a nh&agrave; số 5 L&ecirc; Duẩn. Đ&acirc;y l&agrave; t&ograve;a nh&agrave; nh&agrave; văn ph&ograve;ng, thương mại dịch vụ sau nhiều lần điều chỉnh giấy ph&eacute;p n&acirc;ng tầng &ldquo;điểm nhấn quy hoạch&rdquo; th&igrave; đến năm 2019 mới ho&agrave;n th&agrave;nh đưa v&agrave;o sử dụng.</div> <div>Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, trong khi c&aacute;c cơ quan chức năng từ TP H&agrave; Nội đến Sở X&acirc;y dựng đ&atilde; c&oacute; chỉ đạo ki&ecirc;n quyết xử l&yacute; vi phạm th&igrave; UBND quận Ba Đ&igrave;nh lại cho rằng, việc x&acirc;y bồn hoa, tiểu cảnh kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến giao th&ocirc;ng v&agrave; c&oacute; &ldquo;t&aacute;c dụng ngăn người đi bộ đi xuống l&ograve;ng đường tại g&oacute;c ng&atilde; tư bị hạn chế tầm nh&igrave;n, nhằm đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng...&rdquo;.</div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Điểm sáng thị trường bất động sản 2023?

Điểm sáng thị trường bất động sản 2023?

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản 2023 sẽ còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có những dấu hiệu tích cực, hồi phục, chuyển biến, thậm chí là "đảo chiều" từ trầm lắng sang khởi sắc, nhưng sẽ không có "sốt đất".
Giá chung cư vẫn cao, người mua "khó với"?

Giá chung cư vẫn cao, người mua "khó với"?

Ai cũng muốn mua nhà để an cư lạc nghiệp, sở hữu căn nhà của riêng mình luôn là mục tiêu mà mọi người hướng tới để phấn đấu trong cuộc đời. Nhưng hiện giá nhà ở tại các thành phố lớn quá cao. Bởi vậy, ước mơ sở hữu nhà đối với những người có thu nhập trung bình trở xuống rất khó hiện thực.
Thị trường bất động sản bao giờ hồi phục?

Thị trường bất động sản bao giờ hồi phục?

Thị trường BĐS đang bước vào giai đoạn khó khăn, thách thức bao gồm về nguồn vốn, giá bán BĐS đã tăng quá cao, sự biến động của nhân sự khi thị trường gặp khó. Dự báo khoảng 1 năm rưỡi nữa thị trường mới có thể hồi phục.
back to top