Cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 16/2

Hải Dương thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2. Đến nay, tỉnh này ghi nhận tổng cộng 461 ca mắc Covid-19.

<div> <p>S&aacute;ng 15/2, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, &ocirc;ng Phạm Xu&acirc;n Thăng, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy quyết định sẽ c&aacute;ch ly x&atilde; hội to&agrave;n tỉnh Hải Dương trong v&ograve;ng 15 ng&agrave;y, kể từ 0h ng&agrave;y 16/2.</p> <p>Theo đ&oacute;, Hải Dương thực hiện c&aacute;ch ly x&atilde; hội theo nguy&ecirc;n tắc gia đ&igrave;nh c&aacute;ch ly với gia đ&igrave;nh, th&ocirc;n (khu d&acirc;n cư) c&aacute;ch ly với th&ocirc;n (khu d&acirc;n cư), x&atilde; c&aacute;ch ly với x&atilde;, huyện c&aacute;ch ly với huyện; ph&acirc;n xưởng, nh&agrave; m&aacute;y sản xuất phải bảo đảm khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n, đeo khẩu trang, thực hiện khử tr&ugrave;ng, diệt khuẩn theo quy định.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="cach ly xa hoi hai duong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_6phamngon_zing.jpg" title="cách ly xã hội hải dương ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>T&igrave;nh h&igrave;nh dịch diễn biến phức tạp ở Hải Dương với 461 ca mắc Covid-19. Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tỉnh n&agrave;y y&ecirc;u cầu mọi người d&acirc;n ở tại nh&agrave;, chỉ ra ngo&agrave;i trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, l&agrave;m việc tại nh&agrave; m&aacute;y, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, h&agrave;ng h&oacute;a thiết yếu kh&ocirc;ng bị đ&oacute;ng cửa, dừng hoạt động; thực hiện nghi&ecirc;m việc giữ khoảng c&aacute;ch tối thiếu 2m khi giao tiếp; kh&ocirc;ng tập trung qu&aacute; 2 người ngo&agrave;i phạm vi c&ocirc;ng sở, trường học, bệnh viện v&agrave; tại nơi c&ocirc;ng cộng...</p> <p>To&agrave;n thể người d&acirc;n được y&ecirc;u cầu tự gi&aacute;c chấp h&agrave;nh c&aacute;c y&ecirc;u cầu, c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch, t&iacute;ch cực tham gia khai b&aacute;o y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ c&aacute;c biện ph&aacute;p tự bảo vệ m&igrave;nh, gia đ&igrave;nh m&igrave;nh v&agrave; tham gia c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với c&aacute;c hoạt động ph&ograve;ng, chống dịch của c&aacute;c cơ quan chức năng v&agrave; cộng đồng.</p> <p>Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh h&agrave;ng h&oacute;a, dịch vụ chịu tr&aacute;ch nhiệm &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch tại cơ sở m&igrave;nh, bảo đảm sức khỏe, an to&agrave;n cho người lao động.</p> <p>Hiện tại ở Hải Dương, chỉ c&oacute; TP Ch&iacute; Linh v&agrave; huyện Cẩm Gi&agrave;ng thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16. C&aacute;c huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố c&ograve;n lại đang thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Tối 14/2, Bộ Y tế c&ocirc;ng bố trong số 31 ca Covid-19 ở tỉnh Hải Dương, 29 trường hợp l&agrave; F1 đ&atilde; được c&aacute;ch ly tập trung từ trước kh&ocirc;ng c&oacute; nguy cơ l&acirc;y nhiễm ra cộng đồng. Hai người c&ograve;n lại được ph&aacute;t hiện trong khu vực đ&atilde; c&aacute;ch ly, phong tỏa.</p> <p>Đến nay, Hải Dương ghi nhận tổng cộng 461 ca mắc Covid-19. Tỉnh n&agrave;y c&oacute; 103 khu c&aacute;ch ly tập trung; 65/235 x&atilde;, phường c&oacute; ca mắc; 13.630 F1 (trong đ&oacute; ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;ch ly 2.004); 66 khu d&acirc;n cư, 9 th&ocirc;n, 2 x&atilde; v&agrave; 2 huyện, TP bị phong tỏa.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div class="z-widget-corona"> <div class="z-corona-header"> <h3>Cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh Covid-19</h3> <a href="https://zingnews.vn/dich-viem-phoi-corona.html?utm_source=self&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=corona_haiduong"><span>Xem chi tiết</span> </a></div> <div class="z-corona-info"> <div class="z-info-total"> <div class="z-total-header">Số ca l&acirc;y nhiễm cộng đồng t&iacute;nh từ <b>28/1/2021</b></div> <div class="z-total-desc"><span>637</span><span class="z-cases">CA NHIỄM</span></div> </div> <div class="z-info-detail"> <div class="z-detail-table"> <table> <tbody> <tr> <td>Tỉnh</td> <td>H&ocirc;m qua</td> <td>H&ocirc;m nay</td> <td>Tổng số ca</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>Hải Dương</td> <td>+47</td> <td>0</td> <td>461</td> </tr> <tr> <td>H&agrave; Nội</td> <td>+1</td> <td>0</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Quảng Ninh</td> <td>+5</td> <td>0</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>TP.HCM</td> <td>+2</td> <td>0</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Gia Lai</td> <td>+1</td> <td>0</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>B&igrave;nh Dương</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Bắc Ninh</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Ho&agrave; B&igrave;nh</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Hải Ph&ograve;ng</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bắc Giang</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Điện Bi&ecirc;n</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>H&agrave; Giang</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hưng Y&ecirc;n</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top