Các sở ngành Hà Nội rà soát quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất báo cáo TP ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, xong trước ngày 5/1/2019.

<p>Cụ thể, trong c&ocirc;ng văn số 6339/UBND-ĐT của UBND TP. H&agrave; Nội n&ecirc;u r&otilde;,&nbsp;ng&agrave;y 13/9/2017, Bộ Tư ph&aacute;p c&oacute; Văn bản số 3319/BTP-BTTP về thi h&agrave;nh Luật Đấu gi&aacute; t&agrave;i sản.</p> <div> <p>UBND TP giao Sở Tư ph&aacute;p chủ tr&igrave; phối hợp với c&aacute;c sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, T&agrave;i ch&iacute;nh, Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, Cục Thuế Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t, đề xuất b&aacute;o c&aacute;o UBND Th&agrave;nh phố ban h&agrave;nh Quyết định thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND, ng&agrave;y 24/02/2017 của UBND TP theo quy định v&agrave; chỉ đạo của Bộ Tư ph&aacute;p tại Văn bản số 3319/BTP-BTTP ng&agrave;y 13/9/2017.</p> <p>Giao Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm chuyển giao kết quả nghi&ecirc;n cứu quy định về đấu gi&aacute; quyền sử dụng đất để giao đất c&oacute; thu tiền sử dụng đất hoặc cho thu&ecirc; đất tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP cho Sở Tư ph&aacute;p tiếp tục nghi&ecirc;n cứu, ho&agrave;n thiện theo quy định.</p> <p>Trong thời gian ho&agrave;n thiện thủ tục ban h&agrave;nh Quyết định thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND, ng&agrave;y 24/02/2017 của UBND TP, giao c&aacute;c sở Tư ph&aacute;p, T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường v&agrave; sở, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan, UBND quận, huyện, thị x&atilde; kiểm tra, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c đấu gi&aacute; quyền sử dụng đất tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố theo đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật về đấu gi&aacute; t&agrave;i sản; quy định ph&aacute;p luật đất đai.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo thuonggiaonline.vn
Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

DA Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 quy mô hơn 8.100 tỷ đồng chậm tiến độ từ tháng 5/2011. Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng giá trị đầu tư của dự án là hơn 6.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng tài sản của Tisco.
back to top