Buộc dừng hoạt động Big C Quảng Ngãi sau khai trương rầm rộ bất chấp dịch Covid-19

Big C Quảng Ngãi phải dừng hoạt động 3 ngày sau sự kiện khai trương để chấn chỉnh, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Ng&agrave;y 27/3, &ocirc;ng Nguyễn Văn Anh, Ph&oacute; chủ tịch UBND TP Quảng Ng&atilde;i (tỉnh Quảng Ng&atilde;i), x&aacute;c nhận đ&atilde; y&ecirc;u cầu si&ecirc;u thị Big C Quảng Ng&atilde;i dừng hoạt động để chấn chỉnh, tăng cường c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 sau sự kiện khai trương thu h&uacute;t h&agrave;ng ngh&igrave;n người tham gia ng&agrave;y 26/3 vừa qua.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Họ phải tạm dừng từ ng&agrave;y 27 đến 29/3 để x&acirc;y dựng kế hoạch hoạt động k&egrave;m theo c&aacute;c giải ph&aacute;p khuyến c&aacute;o người d&acirc;n khi đến đ&acirc;y mua sắm phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước khử khuẩn, hạn chế tụ tập đ&ocirc;ng người nhằm ph&ograve;ng chống dịch Covid-19&quot;, &ocirc;ng Anh n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trước đ&oacute; trong ng&agrave;y 26/3, si&ecirc;u thị Big C Quảng Ng&atilde;i khai trương, mở cửa hoạt động đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng ngh&igrave;n người d&acirc;n đến mua sắm, vui chơi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Lượng kh&aacute;ch trong ng&agrave;y khai trương qu&aacute; đ&ocirc;ng khiến khu vực t&iacute;nh tiền qu&aacute; tải. Trong đ&oacute;, khu vực b&aacute;n khẩu trang y tế trở n&ecirc;n hỗn loạn. Sự kiện tr&ecirc;n khiến nhiều người lo lắng v&igrave; diễn ra khi dịch Covid-19 đang c&oacute; nguy cơ b&ugrave;ng ph&aacute;t.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt=" Buộc dừng hoạt động Big C Quảng Ngãi sau khai trương rầm rộ bất chấp dịch Covid-19 - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/03/09/photo-1-1585290888539637561546.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/09/photo-1-1585290888539637561546.jpg" title=" Buộc dừng hoạt động Big C Quảng Ngãi sau khai trương rầm rộ bất chấp dịch Covid-19 - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>H&igrave;nh ảnh tại si&ecirc;u thị Big C Quảng Ng&atilde;i trong ng&agrave;y khai trương</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Đặng Ngọc Dũng, Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i, chiều 26/3 đ&atilde; k&yacute; c&ocirc;ng văn hoả tốc gửi c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể v&agrave; địa phương về việc hạn chế tập trung đ&ocirc;ng người tại chợ, si&ecirc;u thị, trung t&acirc;m thương mại. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo đ&oacute;, Ban chỉ đạo ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 Quảng Ng&atilde;i nắm được sự việc Big C Quảng Ng&atilde;i tổ chức khai trương với nhiều quảng c&aacute;o hấp dẫn đ&atilde; thu h&uacute;t nhiều người tham gia v&igrave; t&ograve; m&ograve;, hiếu kỳ v&agrave; kh&ocirc;ng v&igrave; nhu cầu thiết yếu. Ban chỉ đạo đ&aacute;nh gi&aacute; hoạt động n&agrave;y kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ch&iacute;nh quyền v&agrave; người d&acirc;n tập trung mọi giải ph&aacute;p để gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội, hạn chế tập trung đ&ocirc;ng người kể cả việc đ&oacute;ng cửa c&aacute;c hoạt động kinh doanh kh&ocirc;ng thiết yếu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Dũng trong văn bản hoả tốc đ&atilde; y&ecirc;u cầu Sở C&ocirc;ng thương chỉ đạo si&ecirc;u thị Big C tự gỡ bỏ băng r&ocirc;n quảng c&aacute;o, kh&ocirc;ng tiếp tục ph&aacute;t tờ rơi, giới thiệu để c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p hạn chế tập trung đ&ocirc;ng người.</span></p> </div>

Theo Trí Thức trẻ
back to top