Bộ Văn hóa lên tiếng trước tình trạng "chen chúc" tại chùa Tam Chúc

Hàng vạn người chen chúc tại chùa Tam Chúc dịp cuối tuần qua, khiến Bộ VH,TT&DL bày tỏ sự lo ngại về khả năng lây nhiễm dịch Covid-19 cũng như hiện tượng này tái diễn ở các di tích khác.

<div> <p>Trước h&igrave;nh ảnh &quot;biển người&quot; chen ch&uacute;c tại ch&ugrave;a Tam Ch&uacute;c trong hai ng&agrave;y cuối tuần qua, &ocirc;ng L&ecirc; Đức Trung, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng, Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ VH,TT&amp;DL cho rằng c&aacute;c địa phương cần sớm c&oacute; phương &aacute;n, bởi rất c&oacute; thể hiện tượng qu&aacute; tải c&oacute; thể xảy ra ở nhiều nơi kh&aacute;c kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng Tam Ch&uacute;c, Ch&ugrave;a Hương hay Y&ecirc;n Tử.</p> <p>&quot;Những h&igrave;nh ảnh &quot;biển người&quot; chen ch&uacute;c tại Khu Du lịch Tam Ch&uacute;c trong hai ng&agrave;y cuối tuần qua khiến ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng khỏi lo lắng, bởi ở thời điểm hiện nay, dịch bệnh Covid- 19 tuy đ&atilde; cơ bản được kiểm so&aacute;t nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ l&acirc;y lan, b&ugrave;ng ph&aacute;t.</p> <p>Hiện tượng n&agrave;y l&agrave; b&aacute;o động về sự chủ quan trong &yacute; thức ph&ograve;ng chống dịch bệnh của người d&acirc;n khi những y&ecirc;u cầu thực hiện hướng dẫn 5K của Bộ Y tế kh&ocirc;ng được thực hiện một c&aacute;ch hiệu quả trong ph&ograve;ng chống dịch bệnh đối với c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; cả cộng đồng&quot;, &ocirc;ng L&ecirc; Đức Trung trao đổi với b&aacute;o ch&iacute;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Bộ Văn hóa lên tiếng trước tình trạng chen chúc tại chùa Tam Chúc - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/16/icdn-dantri-com-vn_diem-vui-choi-1-s-1615881657431.jpeg" title="Bộ Văn hóa lên tiếng trước tình trạng chen chúc tại chùa Tam Chúc - 1" /> <figcaption> <p>Ng&agrave;y 14/3, ước t&iacute;nh c&oacute; khoảng 5 vạn người đến ch&ugrave;a Tam Ch&uacute;c để v&atilde;n cảnh, n&ecirc;n đ&atilde; xảy ra t&igrave;nh trạng chen lấn, x&ocirc; đẩy.</p> </figcaption> </figure> <p>Đại diện Bộ VH,TT&amp;DL ph&acirc;n t&iacute;ch, du lịch t&acirc;m linh l&agrave; nhu cầu tất yếu của người d&acirc;n, đặc biệt sau th&aacute;ng Gi&ecirc;ng c&aacute;c <span>lễ hội</span> đều kh&ocirc;ng tổ chức, di t&iacute;ch đ&oacute;ng cửa th&igrave; khi mở cửa trở lại số lượng người d&acirc;n đến c&aacute;c điểm di t&iacute;ch, lễ hội sẽ gặp rất nhiều kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch.</p> <p>V&igrave; vậy, c&aacute;c địa phương cần chủ động dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; x&acirc;y dựng kế hoạch, c&aacute;c cấp độ kiểm so&aacute;t, chỉ c&oacute; như vậy mới kh&ocirc;ng bị động.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Đức Trung chia sẻ th&ecirc;m: &quot;C&aacute;c địa phương, c&aacute;c nơi c&oacute; di t&iacute;ch, danh thắng trọng điểm kh&aacute;c cần r&uacute;t kinh nghiệm v&agrave; triển khai x&acirc;y dựng ngay biện ph&aacute;p, kế hoạch.</p> <p>T&igrave;nh trạng n&agrave;y c&oacute; thể sẽ tiếp tục diễn ra trong những dịp cuối tuần kế tiếp tại Tam Ch&uacute;c, B&aacute;i Đ&iacute;nh, Ch&ugrave;a Hương, Y&ecirc;n Tử hoặc nhiều nơi kh&aacute;c nữa. Nếu kh&ocirc;ng sớm dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh, dự kiến c&aacute;c cấp độ xử l&yacute; th&igrave; sẽ rất kh&oacute; c&oacute; thể kiểm so&aacute;t&quot;.</p> <p>Được biết, từ trước Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n, Bộ VH,TT&amp;DL đ&atilde; ban h&agrave;nh nhiều văn bản gửi UBND c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương để y&ecirc;u cầu phối hợp triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p cấp b&aacute;ch trong ph&ograve;ng chống dịch Covid- 19.</p> <p>&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n việc triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch song song với đ&aacute;p ứng nhu cầu tham quan, du lịch của người d&acirc;n l&agrave; một th&aacute;ch thức kh&ocirc;ng nhỏ đối với c&aacute;c địa phương. Điều n&agrave;y đ&ograve;i hỏi sự v&agrave;o cuộc quyết liệt của ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp cũng như BQL từng di t&iacute;ch, danh thắng.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Bộ Văn hóa lên tiếng trước tình trạng chen chúc tại chùa Tam Chúc - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/16/icdn-dantri-com-vn_chennhau-16157182894291615776119685-1615881541032.jpeg" title="Bộ Văn hóa lên tiếng trước tình trạng chen chúc tại chùa Tam Chúc - 2" /> <figcaption> <p>Đại diện BQL ch&ugrave;a cho biết đ&atilde; phải dừng b&aacute;n v&eacute;, bố tr&iacute; xe bu&yacute;t miễn ph&iacute; để kiểm so&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh (Ảnh: Đức Văn).</p> </figcaption> </figure> <p>Trước đ&oacute;, chia sẻ với <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, đại diện Khu du lịch Tam Ch&uacute;c (H&agrave; Nam) cho hay, trong hai ng&agrave;y cuối tuần 13-14/3 đ&atilde; c&oacute; khoảng 5 vạn du kh&aacute;ch đổ về đi lễ, v&atilde;n cảnh tại ch&ugrave;a. Đ&acirc;y l&agrave; con số kỷ lục kể từ dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n T&acirc;n Sửu.</p> <p>Lượng kh&aacute;ch đ&ocirc;ng đ&atilde; khiến cho một số thời điểm ch&ugrave;a Tam Ch&uacute;c xảy ra t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc cục bộ, cao điểm nhất l&agrave; khoảng thời gian từ 9 - 10 giờ s&aacute;ng ng&agrave;y 14/3.</p> <p>Được biết, c&oacute; hơn 400 xe điện hoạt động li&ecirc;n tục song kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng nhu cầu. Ban quản l&yacute; ch&ugrave;a Tam Ch&uacute;c phải tăng cường th&ecirc;m 30 xe kh&aacute;ch loại 45 chỗ, đồng thời ba lần dừng b&aacute;n v&eacute; xe điện, v&eacute; thuyền để giảm tải kh&aacute;ch. Đến khoảng chiều ng&agrave;y 14/3, hiện tượng &ugrave;n ứ đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng rất bất ngờ trước lượng kh&aacute;ch tăng đột biến như vậy, từ đầu năm đến nay, trung b&igrave;nh cuối tuần ch&ugrave;a Tam Ch&uacute;c chỉ đ&oacute;n khoảng 1-2 vạn kh&aacute;ch. Ng&agrave;y cuối tuần h&ocirc;m qua, lượng kh&aacute;ch tăng gấp 3-4 lần. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đ&atilde; rất nỗ lực để kiểm so&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; tr&aacute;nh hiện tượng qu&aacute; tải&quot;, đại diện n&agrave;y th&ocirc;ng tin.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top