Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo "giống như thật"

Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an sáng nay (26/8) cho hay, vừa phối hợp cùng Phân viện Khoa học Hình sự phía Nam, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Th&ocirc;ng tin từ Cục Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự, Bộ C&ocirc;ng an s&aacute;ng nay (26/8) cho hay, vừa phối hợp c&ugrave;ng Ph&acirc;n viện Khoa học H&igrave;nh sự ph&iacute;a Nam, C&ocirc;ng an TP.HCM v&agrave; C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai triệt ph&aacute; đường d&acirc;y l&agrave;m giấy tờ giả quy m&ocirc;.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo 'giống như thật'" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/82/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_triet-pha-duong-day-lam-gia-so-do-the-nha-bao-quy-mo-lon.jpg" title="Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo 'giống như thật'" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Khoảng 20 đối tượng trong đường d&acirc;y l&agrave;m giả giấy tờ bị bắt giữ. Ảnh: C&ocirc;ng an</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cụ thể, qua nửa năm điều tra, theo d&otilde;i, tối 25/8 c&aacute;c lực lượng phối hợp tổ chức đột k&iacute;ch kh&aacute;m x&eacute;t 7 địa điểm ở TP.HCM, Đồng Nai bắt tổng cộng 20 người li&ecirc;n quan đến đường d&acirc;y n&oacute;i tr&ecirc;n.</p> <p>Tại c&aacute;c địa điểm, C&ocirc;ng an thu giữ lượng lớn tang vật m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị v&agrave; giấy tờ giả c&aacute;c loại.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo 'giống như thật'" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/63/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bo-cong-an-triet-pha-duong-day-lam-gia-so-do-the-nha-bao-quy-mo-lon-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;C&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c d&ugrave;ng để sản xuất giấy tờ giả. Ảnh: C&ocirc;ng an</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo 'giống như thật'" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/91/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bo-cong-an-triet-pha-duong-day-lam-gia-so-do-the-nha-bao.jpg" title="Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo 'giống như thật'" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;Tang vật giấy tờ giả số lượng lớn. Ảnh: C&ocirc;ng an</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo Bộ C&ocirc;ng an, đường d&acirc;y n&agrave;y c&oacute; nh&agrave; xưởng sản xuất nhiều loại giấy tờ giả như: giấy tờ nh&agrave; đất, bằng l&aacute;i xe, BKS xe, bằng cấp c&aacute;c loại, thẻ nh&agrave; b&aacute;o&hellip;</p> <p>C&aacute;c giấy tờ giả th&agrave;nh phẩm được cho l&agrave; giống như thật, mắt thường nh&igrave;n rất kh&oacute; ph&aacute;t hiện. Ch&uacute;ng li&ecirc;n tục thay đổi địa điểm để tr&aacute;nh bị ph&aacute;t hiện.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo 'giống như thật'" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/36/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bo-cong-an-triet-pha-duong-day-lam-gia-so-do-the-nha-bao-quy-mo-lon-4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;Giấy tờ nh&agrave; đất được l&agrave;m giả. Ảnh: C&ocirc;ng an</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image"><img alt="Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo 'giống như thật'" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/96/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bo-cong-an-triet-pha-duong-day-lam-gia-so-do-the-nha-bao-quy-mo-lon-5.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;BKS xe c&aacute;c loại được &quot;dập&quot; giả. Ảnh: C&ocirc;ng an</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo 'giống như thật'" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/22/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bo-cong-an-triet-pha-duong-day-lam-gia-so-do-the-nha-bao-quy-mo-lon-6.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;V&agrave; c&oacute; cả thẻ nh&agrave; b&aacute;o. Ảnh: C&ocirc;ng an</td> </tr> </tbody> </table> <p>Được biết, đường d&acirc;y chủ yếu b&aacute;n giấy tờ giả th&ocirc;ng qua mạng x&atilde; hội. Ch&uacute;ng hoạt động trong nhiều th&aacute;ng nay v&agrave; lượng kh&aacute;ch h&agrave;ng ở nhiều tỉnh th&agrave;nh từ Nam&nbsp;ra Bắc.</p> <p>Hiện Bộ C&ocirc;ng an đang mở rộng điều tra.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top