Bill Gates: Ba điều thế giới đã làm được trong đại dịch COVID-19 sẽ khiến năm 2021 trở nên tốt đẹp hơn

Nhân loại đã đạt được một số đột phá khoa học đáng kinh ngạc vào năm 2020.

<div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Trước thềm năm mới 2021, bất kể ai cũng c&oacute; trong m&igrave;nh một c&acirc;u hỏi: Liệu năm mới c&oacute; tốt đẹp hơn năm cũ 2020 đầy biến động hay kh&ocirc;ng?</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Dưới g&oacute;c nh&igrave;n của một người bi quan, năm 2021 chắc chắn sẽ tốt hơn năm nay v&igrave; thế giới đ&atilde; trải qua một đại dịch kh&ocirc;ng thể tồi tệ hơn: 1,6 triệu người tử vong, h&agrave;ng triệu người mất việc l&agrave;m v&agrave; kh&ocirc;ng thể đi học.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Đại dịch COVID-19 cũng đ&atilde; khiến nền kinh tế tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới chững lại, đ&igrave;nh trệ gần như to&agrave;n bộ hoạt động du lịch v&agrave; đi lại. Đ&oacute; l&agrave; chưa kể đến những trận ch&aacute;y rừng t&agrave;n khốc v&agrave; bất ổn ch&iacute;nh trị vẫn xảy ra ở một số khu vực tr&ecirc;n thế giới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Bill Gates, người vốn được coi l&agrave; một nh&agrave; &quot;ti&ecirc;n tri&quot; v&igrave; mọi dự đo&aacute;n của &ocirc;ng về tương lai đều được chờ đợi v&agrave; lắng nghe, n&oacute;i rằng: Năm 2021 sẽ tốt đẹp hơn năm nay, nhưng kh&ocirc;ng phải v&igrave; mọi thứ kh&ocirc;ng c&ograve;n c&oacute; thể tệ hơn, m&agrave; l&agrave; v&igrave; trong năm 2020, nh&acirc;n loại đ&atilde; đạt được một số đột ph&aacute; khoa học đ&aacute;ng kinh ngạc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">&quot;Khi tự m&igrave;nh nh&igrave;n lại tốc độ tiến bộ khoa học v&agrave;o năm 2020, t&ocirc;i thực sự cho&aacute;ng v&aacute;ng&quot;, vị tỷ ph&uacute;, nh&agrave; s&aacute;ng lập Microsoft viết trong b&agrave;i đăng tr&ecirc;n blog mới nhất của &ocirc;ng. Trong đ&oacute;, Gates đ&atilde; phản &aacute;nh những th&aacute;ch thức chưa từng c&oacute; trong mười hai th&aacute;ng qua v&agrave; cung cấp c&aacute;i nh&igrave;n s&acirc;u sắc về những g&igrave; chờ đợi ch&uacute;ng ta ở tương lai ph&iacute;a trước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">&quot;<i>Con người chưa bao giờ đạt được nhiều tiến bộ đến thế, với bất kỳ căn bệnh n&agrave;o chỉ trong một năm so với những g&igrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; đạt được với COVID-19 trong năm nay. B&igrave;nh thường, việc tạo ra một loại vắc-xin c&oacute; thể mất tới 10 năm. Nhưng lần n&agrave;y, nhiều loại vắc-xin đ&atilde; được sản xuất chỉ trong v&ograve;ng chưa đầy một năm</i>&quot;, Gates viết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">&Ocirc;ng dự đo&aacute;n những th&agrave;nh tựu của năm 2020 sẽ gi&uacute;p ch&uacute;ng ta c&oacute; được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn nữa v&agrave;o năm 2021. Dưới đ&acirc;y l&agrave; t&oacute;m tắt những dự đo&aacute;n ấy của Gates:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>1. Bởi v&igrave; hai loại vắc-xin đều hoạt động, nhiều khả năng c&aacute;c loại vắc-xin kh&aacute;c cũng hoạt động</b></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt=" Bill Gates: Ba điều thế giới đã làm được trong đại dịch COVID-19 sẽ khiến năm 2021 trở nên tốt đẹp hơn - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/27/cafefcdn-com_photo-1-1609039436167546172736.jpg" title=" Bill Gates: Ba điều thế giới đã làm được trong đại dịch COVID-19 sẽ khiến năm 2021 trở nên tốt đẹp hơn - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Cả hai vắc xin của Pfizer v&agrave; Moderna đ&atilde; đều được chứng minh l&agrave; an to&agrave;n v&agrave; c&oacute; hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa COVID-19. Bởi v&igrave; ch&uacute;ng hoạt động bằng c&aacute;ch nhắm mục ti&ecirc;u v&agrave;o protein gai của virus corona, c&aacute;c loại vắc-xin đang được ph&aacute;t triển theo hướng n&agrave;y cũng c&oacute; khả năng hoạt động, Gates viết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>2. C&aacute;c c&ocirc;ng ty v&agrave; quốc gia đ&atilde; học được c&aacute;ch hợp t&aacute;c thay v&igrave; cạnh tranh</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Do mức độ nghi&ecirc;m trọng của đại dịch v&agrave; nhu cầu cấp b&aacute;ch phải chống lại n&oacute;, c&aacute;c c&ocirc;ng ty vốn dĩ cạnh tranh đ&atilde; bắt đầu hợp t&aacute;c với nhau. Gates viết: &quot;<i>V&iacute; dụ, nh&agrave; sản xuất vắc-xin lớn nhất tr&ecirc;n thế giới, Viện Huyết thanh của Ấn Độ, đang sản xuất c&aacute;c liều vắc-xin cho AstraZeneca&quot;.</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Th&ocirc;ng thường, sự hợp t&aacute;c giữa c&aacute;c đối thủ cạnh tranh trực tiếp n&agrave;y kh&ocirc;ng hề xảy ra. &quot;<i>H&atilde;y tưởng tượng Ford cho Honda mượn một trong những nh&agrave; m&aacute;y của m&igrave;nh để sản xuất những chiếc xe Accords</i>&quot;, Gates viết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Theo &ocirc;ng, đại dịch COVID-19 cũng cho ph&eacute;p c&aacute;c quốc gia tăng cường hợp t&aacute;c, trao đổi v&agrave; trở n&ecirc;n đo&agrave;n kết hơn. Trong tương lai, nếu xu hướng n&agrave;y được duy tr&igrave; v&agrave; tiếp tục, chắc chắn thể giới sẽ trở n&ecirc;n tốt đẹp hơn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Gates viết: &quot;<i>Sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện ch&uacute;ng ta tiến xa như hiện tại nếu c&aacute;c ch&iacute;nh phủ, c&ocirc;ng ty v&agrave; nh&agrave; khoa học tr&ecirc;n khắp thế giới kh&ocirc;ng hợp t&aacute;c chặt chẽ với nhau. Sự hợp t&aacute;c to&agrave;n cầu n&agrave;y l&agrave; một l&yacute; do tại sao t&ocirc;i thấy năm tới sẽ c&oacute; nhiều điều hứa hẹn - v&agrave; đ&oacute; thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; lời hứa đơn thuần ch&uacute;ng ta kiểm so&aacute;t đại dịch. T&ocirc;i tin rằng thế giới cũng c&oacute; cơ hội thực hiện c&aacute;c bước hợp t&aacute;c cụ thể để đối mặt với một trong những th&aacute;ch thức lớn kh&aacute;c của thời đại ch&uacute;ng ta: biến đổi kh&iacute; hậu&quot;.</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><b>3. C&aacute;c x&eacute;t nghiệm g&acirc;y kh&oacute; chịu sẽ trở n&ecirc;n lỗi thời</b></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt=" Bill Gates: Ba điều thế giới đã làm được trong đại dịch COVID-19 sẽ khiến năm 2021 trở nên tốt đẹp hơn - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/27/cafefcdn-com_photo-1-1609039437511355174611.jpeg" title=" Bill Gates: Ba điều thế giới đã làm được trong đại dịch COVID-19 sẽ khiến năm 2021 trở nên tốt đẹp hơn - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Một tiến bộ nhỏ trong y tế m&agrave; Gates để nhắc đến cuối c&ugrave;ng, đ&oacute; l&agrave; những x&eacute;t nghiệm gạc mũi. &Ocirc;ng cho rằng m&igrave;nh cảm thấy kh&aacute; đ&aacute;ng tiếc khi x&eacute;t nghiệm COVID-19 ở Mỹ thường mất nhiều thời gian v&agrave; cho nhiều kết quả kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c. Trước đ&acirc;y, Gates thậm ch&iacute; từng gọi ch&uacute;ng l&agrave; &quot;r&aacute;c rưởi&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Nhưng sau đại dịch COVID-19, ch&uacute;ng ta đ&atilde; c&oacute; được những cải tiến trong việc lấy gạc mũi họng. Từ b&acirc;y giờ trở đi, bạn c&oacute; thể lấy mẫu bệnh phẩm của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch ngo&aacute;y mũi, thay v&igrave; phải đưa s&acirc;u gạc v&agrave;o họng hoặc trong mũi bạn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">&quot;<i>Nếu đ&atilde; từng thực hiện một trong c&aacute;c x&eacute;t nghiệm mũi họng, bạn sẽ biết ch&uacute;ng kh&oacute; chịu như thế n&agrave;o - ch&uacute;ng c&oacute; thể khiến bạn ho hoặc hắt hơi, đ&oacute; l&agrave; tin xấu với một loại virus đường h&ocirc; hấp như COVID-19 v&igrave; n&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m tăng rủi ro cho nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế</i>&quot;, Gates viết. Sau đại dịch lần n&agrave;y, c&aacute;c x&eacute;t nghiệm kh&oacute; chịu n&agrave;y chắc chắn sẽ biến mất.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tham khảo <i>Businessinsider</i></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Pháp luật và bạn đọc
back to top