Bão số 2 diễn biến phức tạp, còn gần 200 tàu cá vẫn chưa kịp vào bờ

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá, tính đến 14h ngày 1/8, toàn tỉnh vẫn còn 172 phương tiện tàu cá chưa kịp vào bờ.

<div> <p>Theo đ&oacute;, hiện c&aacute;c cơ quan chức năng của tỉnh Thanh H&oacute;a đ&atilde; kiểm đếm, giữ li&ecirc;n lạc được 7.234 phương tiện/26.376 lao động. Trong đ&oacute;, 7.062 phương tiện, 25.223 lao động v&agrave;o bến neo đậu an to&agrave;n. Hiện c&ograve;n 172 phương tiện/ 1.143 lao động c&ograve;n đang hoạt động tr&ecirc;n biển.</p> <p>Cụ thể, hoạt động tr&ecirc;n v&ugrave;ng biển Thanh H&oacute;a c&oacute; 86 phương tiện; v&ugrave;ng biển Vịnh Bắc Bộ 86 phương tiện; v&ugrave;ng biển Quảng Ninh 12 phương tiện; Hải Ph&ograve;ng 34 phương tiện; Nghệ An 26 phương tiện; H&agrave; Tĩnh 8 phương tiện; Quảng B&igrave;nh 6 phương tiện, tất cả c&aacute;c phương tiện hoạt động tr&ecirc;n biển đều giữ li&ecirc;n lạc b&igrave;nh thường với đất liền.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Bão số 2 diễn biến phức tạp, còn gần 200 tàu cá vẫn chưa kịp vào bờ - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/01/3/icdn-dantri-com-vn_ban-sao-157-d-6165110-t-84281-l-02-1596277774416.jpg" title="Bão số 2 diễn biến phức tạp, còn gần 200 tàu cá vẫn chưa kịp vào bờ - 1" /> <figcaption> <p>Ngư d&acirc;n ở huyện Hậu Lộc đang di chuyển v&agrave;o bờ tr&aacute;nh b&atilde;o.</p> </figcaption> </figure> <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh tr&ecirc;n, Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh Thanh Ho&aacute; đang t&iacute;ch phối hợp với c&aacute;c địa phương ven biển v&agrave; c&aacute;c Đ&agrave;i th&ocirc;ng tin duy&ecirc;n hải thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i chặt chẽ hướng di chuyển của &aacute;p thấp nhiệt đới.</p> <p>Đồng thời, bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c địa phương th&ocirc;ng b&aacute;o, k&ecirc;u gọi, hướng dẫn t&agrave;u thuyền đang hoạt động tr&ecirc;n biển biết vị tr&iacute;, hướng di chuyển của &aacute;p thấp nhiệt đới để chủ động ph&ograve;ng tr&aacute;nh, kh&ocirc;ng đi v&agrave;o v&ugrave;ng nguy hiểm.</p> <p>Tổ chức gi&uacute;p đỡ ngư d&acirc;n chằng chống, neo t&agrave;u thuyền nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại c&oacute; thể xảy ra; bố tr&iacute; nơi neo đậu an to&agrave;n cho t&agrave;u thuyền c&aacute;c địa tỉnh kh&aacute;c v&agrave;o nơi tr&aacute;nh tr&uacute; an to&agrave;n.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top