Bão gây sóng cao đến 5 mét, khẩn cấp hướng dẫn tàu thuyền tránh bão

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi kiểm đếm, hướng dẫn kịp thời cho tàu thuyền chủ động ứng phó với bão số 1 trên biển Đồng, gây sóng cao 3-5 mét.

<div> <p>Theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia, tối qua &aacute;p thấp nhiệt đới tr&ecirc;n khu vực Bắc Biển Đ&ocirc;ng đ&atilde; mạnh l&ecirc;n th&agrave;nh b&atilde;o. Đ&acirc;y l&agrave; cơn b&atilde;o số 1 từ đầu năm đến nay tr&ecirc;n biển Đ&ocirc;ng (t&ecirc;n quốc tế l&agrave; NURI).</p> <p>Hồi 10 giờ h&ocirc;m nay (13/6), b&atilde;o c&aacute;ch quần đảo Ho&agrave;ng Sa khoảng 400km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc, sức gi&oacute; mạnh cấp 8, giật cấp 10. B&aacute;n k&iacute;nh gi&oacute; mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở l&ecirc;n khoảng 100km t&iacute;nh từ t&acirc;m b&atilde;o.</p> <p>Dự b&aacute;o trong 12 giờ tới, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km v&agrave; c&oacute; khả năng mạnh th&ecirc;m.</p> <p>Đến 22 giờ đ&ecirc;m 13/6, b&atilde;o c&aacute;ch đất liền tỉnh Quảng Đ&ocirc;ng (Trung Quốc) khoảng 200km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Nam, sức gi&oacute; mạnh cấp 9, giật cấp 12.</p> <p>Theo dự b&aacute;o, trong 12 đến 24 giờ tới, b&atilde;o di chuyển theo hướng T&acirc;y Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 10 giờ ng&agrave;y 14/6, b&atilde;o nằm tr&ecirc;n đất liền tỉnh Quảng Đ&ocirc;ng (Trung Quốc).</p> <div><span>Do ảnh hưởng của b&atilde;o, ở khu vực Bắc Biển Đ&ocirc;ng (bao gồm cả v&ugrave;ng biển quần đảo Ho&agrave;ng Sa) c&oacute; mưa b&atilde;o, gi&oacute; mạnh cấp 6-7, v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; s&oacute;ng biển cao 3-5,5m; biển động rất mạnh.&nbsp;</span></div> <p>V&ugrave;ng nguy hiểm tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng trong 24 giờ tới l&agrave; ph&iacute;a Đ&ocirc;ng kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đ&ocirc;ng; từ vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc đến 22,0 độ Vĩ Bắc.</p> <div> <div><img alt="Bão gây sóng cao đến 5 mét, khẩn cấp hướng dẫn tàu thuyền tránh bão - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/image-tienphong-vn_bao_13_6_oiqk.gif" /><span>Hướng di chuyển của b&atilde;o số 1 (Theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia)&nbsp;</span></div> </div> <p>To&agrave;n bộ t&agrave;u thuyền hoạt động tr&ecirc;n khu vực Bắc Biển Đ&ocirc;ng (bao gồm cả v&ugrave;ng biển ph&iacute;a Bắc quần đảo Ho&agrave;ng Sa) đều c&oacute; nguy cơ rủi ro cao</p> <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh tr&ecirc;n Ban chỉ được Trung ương về Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai, y&ecirc;u cầu c&aacute;c địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng ng&atilde;i theo d&otilde;i s&aacute;t th&ocirc;ng tin của b&atilde;o, th&ocirc;ng b&aacute;o kịp thời cho t&agrave;u thuyền, tr&aacute;nh di chuyển v&agrave;o khu vực nguy hiểm.</p> <p>C&aacute;c địa phương kiểm đếm v&agrave; duy tr&igrave; li&ecirc;n lạc thường xuy&ecirc;n với t&agrave;u, thuyền đang hoạt động trong khu vực c&oacute; nguy cơ ảnh hưởng của b&atilde;o. Sẵn s&agrave;ng c&aacute;c phương &aacute;n, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi c&oacute; y&ecirc;u cầu.</p> <p>Bộ TN&amp;MT chỉ đạo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp c&aacute;c bản tin dự b&aacute;o kịp thời, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; v&ugrave;ng ảnh hưởng của b&atilde;o để cơ quan chức năng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n chủ động ứng ph&oacute;.</p> <p>Bộ Ngoại giao chủ động li&ecirc;n hệ với c&aacute;c Quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ li&ecirc;n quan tạo điều kiện cho t&agrave;u thuyền, ngư d&acirc;n v&agrave;o tr&uacute; tr&aacute;nh b&atilde;o khi c&oacute; nhu cầu.</p> <p>C&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p sẵn s&agrave;ng ứng ph&oacute; khi c&oacute; t&igrave;nh huống.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top