Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chiều 13/4, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời tổ chức bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính giữa đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

<div> <div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/baochinhphu-vn_gui-bao-chi.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc" style="text-align: justify;"><em>Đồng ch&iacute; Đinh Tiến Dũng, Uỷ vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ H&agrave; Nội (nguy&ecirc;n Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh) b&agrave;n giao nhiệm vụ cho t&acirc;n Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh Hồ Đức Phớc. Ảnh: VGP/HT</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Đinh Tiến Dũng - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội b&agrave;y tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm l&atilde;nh đạo v&agrave; thực tiễn phong ph&uacute; của m&igrave;nh, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ kế thừa truyền thống đo&agrave;n kết, thống nhất của ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh, l&atilde;nh đạo, chỉ đạo to&agrave;n ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ t&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước giai đoạn 2021- 2025.<br /> Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh Hồ Đức Phớc cho biết, những kết quả m&agrave; ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; đạt được trong giai đoạn vừa qua c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p lớn của nguy&ecirc;n Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng c&ugrave;ng tập thể Ban C&aacute;n sự Đảng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh; sự nỗ lực phấn đấu của to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh; sự phối hợp chặt chẽ của c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, cơ quan Trung ương v&agrave; cấp ủy, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c địa phương.<br /> Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống đo&agrave;n kết, c&ugrave;ng với tập thể Ban C&aacute;n sự Đảng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh nỗ lực phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhất nhiệm vụ Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước giao.<br /> B&aacute;o c&aacute;o kết quả quản l&yacute;, điều h&agrave;nh nhiệm kỳ 2016-2020 của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, &ocirc;ng V&otilde; Th&agrave;nh Hưng &ndash; Vụ trưởng Vụ Ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước (NSNN) cho biết, mục ti&ecirc;u quản l&yacute;, điều h&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; NSNN được đặt ra trong nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2020 l&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh phục vụ ổn định vĩ m&ocirc; v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội bền vững. Ưu ti&ecirc;n ho&agrave;n thiện thể chế t&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; NSNN theo nguy&ecirc;n tắc thị trường c&oacute; sự quản l&yacute; của nh&agrave; nước, đẩy mạnh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, hiện đại h&oacute;a, tạo dựng m&ocirc;i trường đầu tư cạnh tranh, l&agrave;nh mạnh, tăng cường huy động, quản l&yacute;, ph&acirc;n bổ v&agrave; sử dụng c&oacute; hiệu quả c&aacute;c nguồn lực t&agrave;i ch&iacute;nh nhằm th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm an sinh x&atilde; hội, bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu, bảo đảm quốc ph&ograve;ng, an ninh v&agrave; hội nhập quốc tế. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương t&agrave;i ch&iacute;nh; cơ cấu lại ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước v&agrave; quản l&yacute; nợ c&ocirc;ng, bảo đảm nền t&agrave;i ch&iacute;nh quốc gia an to&agrave;n, bền vững, g&oacute;p phần ổn định kinh tế vĩ m&ocirc;, n&acirc;ng cao vị thế v&agrave; uy t&iacute;n của nước ta trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới.<br /> C&aacute;c kết quả đạt được đến nay kh&aacute; to&agrave;n diện v&agrave; t&iacute;ch cực, g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o việc củng cố c&aacute;c c&acirc;n đối lớn, ổn định vĩ m&ocirc;, th&uacute;c đẩy đầu tư kinh doanh, đồng thời cải thiện dư địa ch&iacute;nh s&aacute;ch t&agrave;i kh&oacute;a, tạo cơ sở để chủ động đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p t&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; NSNN đối ph&oacute; c&oacute; hiệu quả với thi&ecirc;n tai, đại dịch COVID-19 trong năm 2020 v&agrave; động lực cho giai đoạn tới.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/baochinhphu-vn_toancanh1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc" style="text-align: center;"><em>To&agrave;n cảnh Hội nghị. Ảnh:VGP/HT</em></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><br /> Ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; tập trung ưu ti&ecirc;n ho&agrave;n thiện đồng bộ thể chế t&agrave;i ch&iacute;nh l&agrave;m cơ sở khơi th&ocirc;ng, huy động, ph&acirc;n bổ v&agrave; sử dụng c&aacute;c nguồn lực của nền kinh tế, cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư, th&uacute;c đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh x&atilde; hội, quốc ph&ograve;ng an ninh...; đồng thời giữ vững an ninh an to&agrave;n t&agrave;i ch&iacute;nh quốc gia, từng bước cải thiện dư địa t&agrave;i kh&oacute;a để chủ động ứng ph&oacute; với c&aacute;c biến động lớn.<br /> C&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, điều h&agrave;nh NSNN đều đạt v&agrave; vượt dự to&aacute;n. Ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; chủ động chủ tr&igrave;, phối hợp với c&aacute;c cơ quan chức năng, tr&igrave;nh cấp thẩm quyền ho&agrave;n thiện khung ph&aacute;p l&yacute; quy định về cơ chế t&agrave;i ch&iacute;nh đối với c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập, dịch vụ c&ocirc;ng&hellip;<br /> Hệ thống ph&aacute;p luật về quản l&yacute; t&agrave;i sản c&ocirc;ng được đổi mới, ho&agrave;n thiện đồng bộ. C&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức việc sắp xếp lại, xử l&yacute; nh&agrave;, đất thuộc sở hữu nh&agrave; nước tại c&aacute;c cơ quan, tổ chức, đơn vị v&agrave; doanh nghiệp nh&agrave; nước được ch&uacute; trọng v&agrave; cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh. Quy tr&igrave;nh xử l&yacute; t&agrave;i sản được quy định chặt chẽ.<br /> C&ocirc;ng tác ứng dụng hiện đại h&oacute;a c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh, c&aacute;c quy tr&igrave;nh quản l&yacute; hiện đại v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh NSNN được đặc biệt ch&uacute; trọng. X&acirc;y dựng bộ m&aacute;y tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức đủ năng lực, cần kiệm, li&ecirc;m ch&iacute;nh.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo baochinhphu.vn
THƯ TOÀ SOẠN

THƯ TOÀ SOẠN

Ấn phẩm Khoa học và Đời sống đã bước sang tuổi 64. Suốt hành trình phát triển, tờ báo đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc từ nội dung lẫn hình thức trình bày.
back to top