Bãi bỏ mức sàn tối thiểu phí môi giới chứng khoán 0,15% từ 15/2

Đây là quy định đáng chú ý trong Thông tư 128 của Bộ Tài chính ban hành nhằm thay thế cho Thông tư 242 năm 2016 trước đó.

<p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng tư 128 quy định r&otilde; c&aacute;c tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng kho&aacute;n phải thực hiện ni&ecirc;m yết gi&aacute;, c&ocirc;ng khai gi&aacute;, chấp h&agrave;nh theo quy định của ph&aacute;p luật về gi&aacute;, ph&aacute;p luật về chứng kho&aacute;n v&agrave; văn bản hướng dẫn c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, đối với thị trường chứng kho&aacute;n cơ sở, gi&aacute; dịch vụ bảo l&atilde;nh ph&aacute;t h&agrave;nh khi thực hiện cổ phần h&oacute;a doanh nghiệp nh&agrave; nước l&agrave; từ 0,5 - 2% tổng gi&aacute; trị bảo l&atilde;nh ph&aacute;t h&agrave;nh đối với cổ phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; dịch vụ gi&aacute;m s&aacute;t t&agrave;i sản của quỹ đ&oacute;ng, c&ocirc;ng ty đầu tư chứng kho&aacute;n đại ch&uacute;ng tối đa 0,15% gi&aacute; trị t&agrave;i sản gi&aacute;m s&aacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; dịch vụ đại diện người sở hữu tr&aacute;i phiếu tối đa 0,1% tổng gi&aacute; trị tr&aacute;i phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; dịch vụ m&ocirc;i giới mua, b&aacute;n cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền c&oacute; bảo đảm (&aacute;p dụng cho chứng kho&aacute;n ni&ecirc;m yết v&agrave; chứng kho&aacute;n đăng k&yacute; giao dịch): Tối đa 0,5% gi&aacute; trị giao dịch. Trước đ&oacute;, theo th&ocirc;ng tư 242, biểu gi&aacute; tối thiểu được &aacute;p dụng l&agrave; 0,15% v&agrave; tối đa 0,5%. Như vậy, Th&ocirc;ng tư 128 đ&atilde; ch&iacute;nh thức bỏ mức ph&iacute; tối thiểu đối với hoạt động n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; dịch vụ m&ocirc;i giới mua, b&aacute;n cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ni&ecirc;m yết/đăng k&yacute; giao dịch, chứng quyền c&oacute; bảo đảm trong trường hợp b&aacute;n (tho&aacute;i) phần vốn của nh&agrave; nước v&agrave; vốn của doanh nghiệp nh&agrave; nước qua hệ thống giao dịch của sở gi&aacute;o dịch chứng kho&aacute;n tối đa 0,03% gi&aacute; trị giao dịch v&agrave; tối đa kh&ocirc;ng qu&aacute; 3 tỷ đồng/1 lần giao dịch/1 tổ chức b&aacute;n vốn.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; dịch vụ quản l&yacute; quỹ đầu tư chứng kho&aacute;n đại ch&uacute;ng, c&ocirc;ng ty đầu tư chứng kho&aacute;n đại ch&uacute;ng: Tối đa 2%/gi&aacute; trị t&agrave;i sản r&ograve;ng của quỹ (NAV) hoặc gi&aacute; trị t&agrave;i sản r&ograve;ng của danh mục/năm.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; dịch vụ ph&aacute;t h&agrave;nh chứng chỉ quỹ mở, quỹ ETF: Tối đa 5%/gi&aacute; trị giao dịch.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; dịch vụ mua lại, chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở, quỹ ETF: Tối đa 3%/gi&aacute; trị giao dịch.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với trường hợp gi&aacute; dịch vụ đấu gi&aacute; từ 20 triệu đồng/1 cuộc b&aacute;n đấu gi&aacute; cổ phần/mỗi loại chứng kho&aacute;n đến 0,3% tr&ecirc;n tổng gi&aacute; trị cổ phần v&agrave; c&aacute;c loại chứng kho&aacute;n thực tế b&aacute;n được. C&aacute;c tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng kho&aacute;n được ph&eacute;p tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute; cổ phần v&agrave; c&aacute;c loại chứng kho&aacute;n theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với thị trường chứng kho&aacute;n ph&aacute;i sinh, gi&aacute; dịch vụ m&ocirc;i giới hợp đồng tương lai tối đa l&agrave; 15.000 đồng/hợp đồng tương lai chỉ số v&agrave; tối đa 25.000 đồng/hợp đồng tương lai tr&aacute;i phiếu ch&iacute;nh phủ.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; dịch vụ trong lĩnh vực chứng kho&aacute;n quy định tại th&ocirc;ng tư n&agrave;y l&agrave; gi&aacute; kh&ocirc;ng chịu thuế gi&aacute; trị gia tăng theo quy định tại Luật Thuế gi&aacute; trị gia tăng v&agrave; văn bản sửa đổi, bổ sung.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;C&aacute;c tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng kho&aacute;n phải thực hiện ni&ecirc;m yết gi&aacute;, c&ocirc;ng khai gi&aacute;, chấp h&agrave;nh theo quy định của ph&aacute;p luật về gi&aacute;, ph&aacute;p luật về chứng kho&aacute;n&quot;, Th&ocirc;ng tư quy định.</p> </div>

Theo thuonggiaonline.vn
back to top