Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn

TP.HCM tiếp tục cách ly xã hội 'giai đoạn 2' đến 22/4, nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên tụ tập đông người, tổ chức ăn nhậu trên vỉa hè.

<div> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dan-sai-gon-tu-tap-an-nhau-bat-chap-lenh-cach-ly-con-hieu-luc-10.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Đ&uacute;ng như lời Ph&oacute; chủ tịch UBND TP.HCM Ng&ocirc; Minh Ch&acirc;u cảnh b&aacute;o trong cuộc họp Ban chỉ đạo ph&ograve;ng, chống Covid-19 TP.HCM chiều 17/4, t&igrave;nh trạng tụ tập đ&ocirc;ng người tổ chức ăn nhậu tr&ecirc;n vỉa h&egrave; S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; &#39;t&aacute;i xuất&#39; trở lại&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dan-sai-gon-tu-tap-an-nhau-bat-chap-lenh-cach-ly-con-hieu-luc-7.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">B&agrave;y tiệc ra lề đường để ăn uống tr&ecirc;n đường L&ecirc; Quang Định, quận B&igrave;nh Thạnh</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dan-sai-gon-tu-tap-an-nhau-bat-chap-lenh-cach-ly-con-hieu-luc-8.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Mua b&aacute;n tr&agrave;n lan tr&ecirc;n vỉa h&egrave;, lấn xuống cả đường phố&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dan-sai-gon-tu-tap-an-nhau-bat-chap-lenh-cach-ly-con-hieu-luc-11.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Một điểm nhậu tr&ecirc;n vỉa h&egrave; đường Phạm Văn Đồng&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dan-sai-gon-tu-tap-an-nhau-bat-chap-lenh-cach-ly-con-hieu-luc-12.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">H&agrave;nh vi tụ tập ăn nhậu trong những ng&agrave;y n&agrave;y c&oacute; thể bị xử phạt 5-10 triệu đồng theo quy định biện ph&aacute;p hạn chế tập trung đ&ocirc;ng người theo Nghị định của Ch&iacute;nh phủ</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dan-sai-gon-tu-tap-an-nhau-bat-chap-lenh-cach-ly-con-hieu-luc-13.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Khi h&agrave;ng qu&aacute;n đ&oacute;ng cửa, những người n&agrave;y thường tụ tập ngo&agrave;i lề đường để tổ chức ăn nhậu</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dan-sai-gon-tu-tap-an-nhau-bat-chap-lenh-cach-ly-con-hieu-luc-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">TP.HCM tiếp tục thực hiện c&aacute;ch ly x&atilde; hội đến hết ng&agrave;y 22/4. Số đ&ocirc;ng người d&acirc;n tu&acirc;n thủ quy định đeo khẩu trang, đứng c&aacute;ch xa 2m</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image"><img alt="Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dan-sai-gon-tu-tap-an-nhau-bat-chap-lenh-cach-ly-con-hieu-luc.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Tuy nhi&ecirc;n, một số điểm vui chơi c&ocirc;ng cộng, vẫn c&oacute; t&igrave;nh trạng tập trung đ&ocirc;ng người, kh&ocirc;ng đeo khẩu trang của người d&acirc;n.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image"><img alt="Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dan-sai-gon-tu-tap-an-nhau-bat-chap-lenh-cach-ly-con-hieu-luc-6.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Trong ảnh, người đi bộ thể dục trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n bỏ khẩu trang, ngồi kh&aacute; gần nhau&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image"><img alt="Ăn nhậu tràn lan trên vỉa hè ở Sài Gòn" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dan-sai-gon-tu-tap-an-nhau-bat-chap-lenh-cach-ly-con-hieu-luc-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">C&aacute;c h&agrave;nh vi tụ tập đ&ocirc;ng người, kh&ocirc;ng đeo khẩu trang cần được xử l&yacute; nghi&ecirc;m...nhằm đảm bảo th&agrave;nh quả của việc c&aacute;ch ly x&atilde; hội chống đại dịch Covid-19 ở TP.HCM&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top