7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không?

Đâu là những bí ẩn về vũ trụ khiến các nhà khoa học chưa thể giải mã?

<div> <p>Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh kiếm t&igrave;m sự sống v&agrave; nền văn minh ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh để trả lời cho c&acirc;u hỏi<b><i>&quot;Lo&agrave;i người c&oacute; c&ocirc; đơn trong vũ trụ kh&ocirc;ng?&quot;</i></b>, ch&uacute;ng ta lại vấp phải v&ocirc; số b&iacute; ẩn của&nbsp;<span>vũ trụ</span>&nbsp;m&agrave;&nbsp;<span>khoa học</span>&nbsp;hiện đại chưa thể giải m&atilde;.&nbsp;</p> <p>Năm 1900, nh&agrave; vật l&yacute; người Anh Lord Kelvin tuy&ecirc;n bố: &quot;Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; mới được&nbsp;<span>kh&aacute;m ph&aacute;</span>&nbsp;trong vật l&yacute; hiện nay. Tất cả những g&igrave; c&ograve;n lại l&agrave; ph&eacute;p đo ng&agrave;y c&agrave;ng ch&iacute;nh x&aacute;c hơn&quot;.</p> <p>Trong v&ograve;ng ba thập kỷ, cơ học lượng tử v&agrave; thuyết tương đối của Einstein đ&atilde; tạo n&ecirc;n một cuộc c&aacute;ch mạng trong lĩnh vực n&agrave;y. Ng&agrave;y nay, kh&ocirc;ng một nh&agrave; vật l&yacute; n&agrave;o d&aacute;m khẳng định rằng kiến ​​thức vật l&yacute; của ch&uacute;ng ta về&nbsp;<span>vũ trụ</span>&nbsp;đ&atilde; gần ho&agrave;n thiện. Ngược lại, mỗi kh&aacute;m ph&aacute; mới dường như mở ra một hộp Pandora gồm những c&acirc;u hỏi vật l&yacute; thậm ch&iacute; c&ograve;n lớn hơn, s&acirc;u hơn.&nbsp;</p> <p><i>Vậy, đ&acirc;u l&agrave; những c&acirc;u hỏi lớn khiến c&aacute;c nh&agrave; khoa học chưa thể giải m&atilde;?</i></p> <p><b>1. Số phận của vũ trụ l&agrave; g&igrave;?</b></p> <p>Số phận của vũ trụ phụ thuộc mạnh mẽ v&agrave;o một yếu tố chưa biết gi&aacute; trị: &Omega;, một đơn vị đo mật độ vật chất v&agrave; năng lượng trong to&agrave;n vũ trụ.&nbsp;</p> <p><i><b>Nếu &Omega; lớn hơn 1,</b></i>th&igrave; kh&ocirc;ng-thời gian sẽ &quot;đ&oacute;ng&quot; giống như bề mặt của một quả cầu khổng lồ.&nbsp;Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; năng lượng tối, một vũ trụ như vậy cuối c&ugrave;ng sẽ ngừng gi&atilde;n nở v&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; sẽ bắt đầu co lại, cuối c&ugrave;ng tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi l&agrave; &quot;Vụ nổ lớn&quot;.&nbsp;Nếu vũ trụ l&agrave; kh&eacute;p k&iacute;n nhưng c&oacute; năng lượng tối, vũ trụ h&igrave;nh cầu sẽ mở rộng m&atilde;i m&atilde;i.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/13/sohanews-sohacdn-com_photo-1-1610511524126568614646.jpg" title="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Nguồn: Internet</p> </div> </div> <p><i><b>Nếu &Omega; nhỏ hơn 1,</b></i>th&igrave; h&igrave;nh học của kh&ocirc;ng gian sẽ &quot;mở&quot; giống như bề mặt của y&ecirc;n ngựa.&nbsp;Trong trường hợp n&agrave;y, số phận cuối c&ugrave;ng của n&oacute; l&agrave; &quot;Big Freeze&quot; sau đ&oacute; l&agrave; &quot;Big Rip&quot;: Thứ nhất, gia tốc hướng ra ngo&agrave;i của vũ trụ sẽ x&eacute; toạc c&aacute;c thi&ecirc;n h&agrave; v&agrave; c&aacute;c ng&ocirc;i sao, khiến tất cả vật chất trở n&ecirc;n lạnh lẽo v&agrave; đơn độc.&nbsp;Tiếp theo, gia tốc sẽ ph&aacute;t triển mạnh đến mức n&oacute; sẽ lấn &aacute;t t&aacute;c dụng của c&aacute;c lực giữ c&aacute;c nguy&ecirc;n tử lại với nhau, v&agrave; mọi thứ sẽ bị x&eacute; toạc.</p> <p><i><b>Nếu &Omega; = 1,</b></i>vũ trụ sẽ phẳng, k&eacute;o d&agrave;i như một mặt phẳng v&ocirc; hạn theo mọi hướng.&nbsp;Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; năng lượng tối, một vũ trụ phẳng như vậy sẽ gi&atilde;n nở m&atilde;i m&atilde;i nhưng với tốc độ giảm li&ecirc;n tục, tiến dần đến bế tắc.&nbsp;Nếu c&oacute; năng lượng tối, vũ trụ phẳng cuối c&ugrave;ng sẽ trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh gi&atilde;n nở nhanh ch&oacute;ng dẫn đến Big Rip.&nbsp;</p> <p><b>2.&nbsp;Vật chất tối/năng lượng tối l&agrave; g&igrave;?</b></p> <p>Khoảng 84% vật chất trong vũ trụ kh&ocirc;ng hấp thụ hoặc ph&aacute;t ra &aacute;nh s&aacute;ng. &quot;Vật chất tối&quot;, như n&oacute; được gọi, kh&ocirc;ng thể được nh&igrave;n thấy trực tiếp v&agrave; n&oacute; cũng chưa được ph&aacute;t hiện bằng c&aacute;c phương tiện gi&aacute;n tiếp. Thay v&agrave;o đ&oacute;, sự tồn tại v&agrave; c&aacute;c đặc t&iacute;nh của vật chất tối được suy ra từ t&aacute;c động hấp dẫn của n&oacute; l&ecirc;n vật chất nh&igrave;n thấy, bức xạ v&agrave; cấu tr&uacute;c của vũ trụ.</p> <p>Chất b&oacute;ng tối n&agrave;y được cho l&agrave; lan tỏa khắp v&ugrave;ng &#39;ngoại &ocirc;&#39; của c&aacute;c thi&ecirc;n h&agrave; v&agrave; c&oacute; thể bao gồm &quot;c&aacute;c hạt khối lượng lớn tương t&aacute;c yếu&quot;, hoặc WIMP. Tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, c&oacute; một số c&ocirc;ng cụ d&ograve; t&igrave;m WIMP, nhưng cho đến nay, vẫn chưa t&igrave;m thấy. Một nghi&ecirc;n cứu gần đ&acirc;y cho thấy vật chất tối c&oacute; thể tạo th&agrave;nh c&aacute;c d&ograve;ng d&agrave;i, hạt mịn trong khắp vũ trụ v&agrave; c&aacute;c d&ograve;ng như vậy c&oacute; thể tỏa ra đến Tr&aacute;i Đất như những sợi t&oacute;c.</p> <p>Trong vũ trụ học, năng lượng tối l&agrave; một dạng năng lượng chưa biết r&otilde;, chiếm phần lớn vũ trụ v&agrave; c&oacute; khuynh hướng tăng tốc độ gi&atilde;n nở của vũ trụ.</p> <p><b>3. Tại sao c&oacute; nhiều vật chất hơn phản vật chất?</b></p> <figure class="pull-" data-bordeaux-image-check=""> <p><picture><source alt="Quan niệm của nghệ sĩ về sự hủy diệt hạt-phản hạt." class="pull- lazy-image-van optional-image" data-normal="https://vanilla.futurecdn.net/livescience/media/img/missing-image.svg" data-original-mos="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e.jpg" data-pin-media="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e.jpg" data-srcset="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-320-80.jpg.webp 320w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-650-80.jpg.webp 650w, 970w" data-was-processed="true" onerror="if(this.src &amp;&amp; this.src.indexOf('missing-image.svg') !== -1){return true;};this.parentNode.replaceChild(window.missingImage(),this)" sizes="(min-width: 1000px) 970px, calc(100vw - 40px)" srcset="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-320-80.jpg.webp 320w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-650-80.jpg.webp 650w, 970w" type="image/webp" /><source alt="Quan niệm của nghệ sĩ về sự hủy diệt hạt-phản hạt." class="pull- lazy-image-van optional-image" data-normal="https://vanilla.futurecdn.net/livescience/media/img/missing-image.svg" data-original-mos="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e.jpg" data-pin-media="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e.jpg" data-srcset="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-320-80.jpg 320w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-650-80.jpg 650w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-970-80.jpg 970w" data-was-processed="true" onerror="if(this.src &amp;&amp; this.src.indexOf('missing-image.svg') !== -1){return true;};this.parentNode.replaceChild(window.missingImage(),this)" sizes="(min-width: 1000px) 970px, calc(100vw - 40px)" srcset="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-320-80.jpg 320w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-650-80.jpg 650w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-970-80.jpg 970w" type="image/jpeg" /></picture></p> </figure> <p>C&acirc;u hỏi tại sao lại c&oacute; nhiều vật chất hơn vật chất song sinh quay ngược chiều v&agrave; t&iacute;ch điện tr&aacute;i dấu của n&oacute; - gọi l&agrave; phản vật chất, thực sự l&agrave; một c&acirc;u hỏi tổng qu&aacute;t dạng tại sao mọi thứ lại tồn tại.&nbsp;</p> <p>Người ta giả định rằng vũ trụ sẽ xử l&yacute; vật chất v&agrave; phản vật chất một c&aacute;ch đối xứng, v&agrave; do đ&oacute;, v&agrave;o thời điểm xảy ra Vụ nổ lớn (Big Bang), đ&aacute;ng lẽ phải tạo ra một lượng vật chất v&agrave; phản vật chất bằng nhau. Nhưng nếu điều đ&oacute; xảy ra, th&igrave; sẽ c&oacute; sự hủy diệt ho&agrave;n to&agrave;n cả hai: Proton sẽ bị hủy với phản proton (antiproton), electron với phản electron (positron), neutron với phản neutron (antineutron)... để lại một biển photon trong một vũ trụ rộng mở kh&ocirc;ng vật chất.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 2." src="" title="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 2." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Nguồn: Shutterstock</p> </div> </div> <p>V&igrave; l&yacute; do n&agrave;o đ&oacute;, c&oacute; những vật chất dư thừa kh&ocirc;ng bị ti&ecirc;u hủy, v&agrave; ch&uacute;ng ta ở đ&acirc;y. Đối với điều n&agrave;y, kh&ocirc;ng c&oacute; lời giải th&iacute;ch n&agrave;o được chấp nhận. B&agrave;i kiểm tra chi tiết nhất cho đến nay về sự kh&aacute;c biệt giữa vật chất v&agrave; phản vật chất, được c&ocirc;ng bố v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm 2015, x&aacute;c nhận ch&uacute;ng l&agrave; h&igrave;nh ảnh phản chiếu của nhau, b&iacute; ẩn tại sao vật chất phổ biến hơn nhiều so với phản vật chất vật chưa c&oacute; c&acirc;u trả lời.</p> <p><b>4. C&oacute; vũ trụ song song kh&ocirc;ng?</b></p> <p>Dữ liệu vật l&yacute; thi&ecirc;n văn cho thấy kh&ocirc;ng-thời gian c&oacute; thể l&agrave; &quot;phẳng&quot;, thay v&igrave; cong, v&agrave; do đ&oacute; n&oacute; tồn tại m&atilde;i m&atilde;i.&nbsp;Nếu đ&uacute;ng như vậy, th&igrave; khu vực m&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thấy (m&agrave; ch&uacute;ng ta nghĩ l&agrave; &quot;vũ trụ&quot;) chỉ l&agrave; một mảng trong một &quot;đa vũ trụ&quot; v&ocirc; c&ugrave;ng lớn.&nbsp;</p> <p>Đồng thời, c&aacute;c định luật của cơ học lượng tử chỉ ra rằng chỉ c&oacute; một số hữu hạn c&aacute;c cấu h&igrave;nh hạt khả dĩ trong mỗi mảnh vũ trụ (10 ^ 10 ^ 122 khả năng kh&aacute;c biệt).&nbsp;V&igrave; vậy, với một số v&ocirc; hạn của c&aacute;c mảng vũ trụ, sự sắp xếp của c&aacute;c hạt b&ecirc;n trong ch&uacute;ng buộc phải lặp lại - lặp lại v&ocirc; hạn.&nbsp;Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; c&oacute; v&ocirc; số vũ trụ song song: C&aacute;c mảnh vũ trụ giống hệt như vũ trụ của ch&uacute;ng ta (chứa một người giống hệt bạn).</p> <p>C&oacute; điều g&igrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng ổn với logic đ&oacute;, hay kết quả kỳ lạ của n&oacute; l&agrave; sự thật?&nbsp;V&agrave; nếu n&oacute; l&agrave; sự thật, l&agrave;m thế n&agrave;o ch&uacute;ng ta c&oacute; thể ph&aacute;t hiện ra sự hiện diện của c&aacute;c vũ trụ song song?&nbsp;</p> <p><b>5. C&aacute;c lực của vũ trụ c&oacute; hợp nhất th&agrave;nh một kh&ocirc;ng?</b></p> <p>Theo hiểu biết của khoa học hiện đại, vũ trụ c&oacute; bốn lực cơ bản: Điện từ; Lực hạt nh&acirc;n mạnh; Lực tương t&aacute;c yếu (c&ograve;n gọi l&agrave; lực hạt nh&acirc;n yếu); V&agrave; lực hấp dẫn.&nbsp;</p> <p>Đến nay, c&aacute;c nh&agrave; vật l&yacute; biết rằng nếu bạn tăng đủ năng lượng - v&iacute; dụ, b&ecirc;n trong một m&aacute;y gia tốc hạt - th&igrave; ba trong số c&aacute;c lực đ&oacute; sẽ &quot;hợp nhất&quot; v&agrave; trở th&agrave;nh một lực duy nhất.&nbsp;C&aacute;c nh&agrave; vật l&yacute; đ&atilde; cho chạy m&aacute;y gia tốc hạt v&agrave; hợp nhất lực điện từ v&agrave; lực tương t&aacute;c yếu, v&agrave; ở năng lượng cao hơn, điều tương tự sẽ xảy ra với lực hạt nh&acirc;n mạnh v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; lực hấp dẫn.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, cho đến nay, kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;y gia tốc hạt n&agrave;o đạt đến năng lượng đủ cao để hợp nhất lực mạnh với lực điện từ v&agrave; lực tương t&aacute;c yếu. Kh&ocirc;ng r&otilde; liệu c&aacute;c nh&agrave; khoa học c&oacute; thể chế tạo được một thứ mạnh mẽ như vậy kh&ocirc;ng;&nbsp;M&aacute;y Va chạm Hadron Lớn (LHC), gần Geneva, c&oacute; thể khiến c&aacute;c hạt va chạm v&agrave;o nhau với năng lượng h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ v&ocirc;n điện tử (khoảng 14 tera-electron v&ocirc;n, hay TeV).</p> <p>Để đạt đến năng lượng hợp nhất lớn, c&aacute;c hạt sẽ cần nhiều hơn &iacute;t nhất một ngh&igrave;n tỷ lần, v&igrave; vậy c&aacute;c nh&agrave; vật l&yacute; buộc phải &quot;săn l&ugrave;ng&quot; bằng chứng gi&aacute;n tiếp về những l&yacute; thuyết như vậy.</p> <p><b>6. Điều g&igrave; xảy ra b&ecirc;n trong một lỗ đen?</b></p> <p>Điều g&igrave; xảy ra nếu một vật thể bị h&uacute;t v&agrave;o một lỗ đen (hố đ&ecirc;n)?&nbsp;Theo c&aacute;c l&yacute; thuyết hiện tại, nếu bạn thả một khối sắt v&agrave;o một lỗ đen, sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o để lấy lại bất kỳ th&ocirc;ng tin n&agrave;o trong số đ&oacute;.&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; bởi v&igrave; lực hấp dẫn của lỗ đen rất mạnh n&ecirc;n tốc độ tho&aacute;t ra của n&oacute; nhanh hơn &aacute;nh s&aacute;ng - v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng l&agrave; thứ nhanh nhất ở đ&oacute;.&nbsp;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, một nh&aacute;nh của khoa học gọi l&agrave; cơ học lượng tử n&oacute;i rằng th&ocirc;ng tin lượng tử kh&ocirc;ng thể bị ph&aacute; hủy.&nbsp;Robert McNees, Ph&oacute; gi&aacute;o sư vật l&yacute; tại Đại học Loyola Chicago (Mỹ), cho biết: &quot;Nếu bạn hủy th&ocirc;ng tin n&agrave;y bằng c&aacute;ch n&agrave;o đ&oacute;, th&igrave; sẽ c&oacute; chuyện g&igrave; xảy ra&quot;.</p> <p>Th&ocirc;ng tin lượng tử hơi kh&aacute;c so với th&ocirc;ng tin ch&uacute;ng ta lưu trữ dưới dạng số 1 v&agrave; số 0 tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh hoặc những thứ trong n&atilde;o của ch&uacute;ng ta.&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; bởi v&igrave; l&yacute; thuyết lượng tử kh&ocirc;ng cung cấp th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c, v&iacute; dụ, về vị tr&iacute; của một vật thể, như t&iacute;nh to&aacute;n quỹ đạo của một quả b&oacute;ng ch&agrave;y trong cơ học.&nbsp;</p> <p>Thay v&agrave;o đ&oacute;, những l&yacute; thuyết như vậy tiết lộ vị tr&iacute; c&oacute; khả năng xảy ra nhất hoặc kết quả c&oacute; khả năng xảy ra nhất của một số h&agrave;nh động.&nbsp;Do đ&oacute;, tất cả c&aacute;c x&aacute;c suất của c&aacute;c sự kiện kh&aacute;c nhau n&ecirc;n cộng lại bằng 1 hoặc 100%.&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 4." src="" title="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 4." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Nguồn: ESO / L. Cal&ccedil;ada</p> </div> </div> <p>(V&iacute; dụ: Khi bạn tung một con x&uacute;c xắc s&aacute;u mặt, cơ hội cho một mặt nhất định xuất hiện l&agrave; 1/6, do đ&oacute; x&aacute;c suất của tất cả c&aacute;c mặt cộng lại l&agrave; 1 v&agrave; bạn kh&ocirc;ng thể chắc chắn hơn 100% một điều g&igrave; đ&oacute; sẽ xảy ra.) L&yacute; thuyết lượng tử, do đ&oacute;, được gọi l&agrave; đơn nhất.&nbsp;Nếu bạn biết c&aacute;ch một hệ thống kết th&uacute;c, bạn c&oacute; thể t&iacute;nh to&aacute;n n&oacute; bắt đầu như thế n&agrave;o.</p> <p>Để m&ocirc; tả một lỗ đen, tất cả những g&igrave; bạn cần l&agrave; khối lượng, m&ocirc;men động lượng (nếu n&oacute; đang quay) v&agrave; điện t&iacute;ch.&nbsp;Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; tho&aacute;t ra từ lỗ đen ngoại trừ một tia bức xạ nhiệt chậm được gọi l&agrave; bức xạ Hawking.&nbsp;</p> <p>Theo như những g&igrave; mọi người biết, kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o thực hiện ph&eacute;p t&iacute;nh ngược đ&oacute; để t&igrave;m ra thứ m&agrave; lỗ đen thực sự nuốt chửng.&nbsp;Th&ocirc;ng tin bị ph&aacute; hủy.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, l&yacute; thuyết lượng tử n&oacute;i rằng th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng thể nằm ngo&agrave;i tầm tay ho&agrave;n to&agrave;n.&nbsp;Trong đ&oacute; c&oacute; &quot;nghịch l&yacute; th&ocirc;ng tin lỗ đen&quot; (Black hole information paradox).</p> <p>PGS Robert McNees cho biết đ&atilde; c&oacute; rất nhiều nghi&ecirc;n cứu về chủ đề n&agrave;y, đặc biệt l&agrave; của Stephen Hawking v&agrave; Stephen Perry, những người đ&atilde; đề xuất v&agrave;o năm 2015 rằng, thay v&igrave; được lưu trữ trong l&ograve;ng s&acirc;u của một lỗ đen, th&ocirc;ng tin vẫn nằm trong ranh giới của n&oacute;, được gọi l&agrave; Ch&acirc;n trời sự kiện.&nbsp;Nhiều người kh&aacute;c đ&atilde; cố gắng giải quyết nghịch l&yacute;.&nbsp;Cho đến nay, c&aacute;c nh&agrave; vật l&yacute; kh&ocirc;ng thể đồng &yacute; về c&aacute;ch giải th&iacute;ch, v&agrave; họ c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng đồng &yacute; trong một thời gian.</p> <p><b>7. Tại sao lại c&oacute; mũi t&ecirc;n thời gian?</b></p> <p>Thời gian di chuyển về ph&iacute;a trước bởi v&igrave; một thuộc t&iacute;nh của vũ trụ được gọi l&agrave; &quot;entropy&quot;, được định nghĩa đại kh&aacute;i l&agrave; mức độ rối loạn, chỉ tăng l&ecirc;n, v&agrave; do đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o để đảo ngược sự gia tăng entropy sau khi n&oacute; xảy ra.</p> <p>Thực tế l&agrave; sự gia tăng entropy l&agrave; một vấn đề logic: C&oacute; nhiều sự sắp xếp kh&ocirc;ng trật tự của c&aacute;c hạt hơn l&agrave; sự sắp xếp c&oacute; trật tự, v&agrave; v&igrave; vậy khi mọi thứ thay đổi, ch&uacute;ng c&oacute; xu hướng trở n&ecirc;n lộn xộn. Nhưng c&acirc;u hỏi cơ bản ở đ&acirc;y l&agrave;, tại sao entropy qu&aacute; thấp trong qu&aacute; khứ?&nbsp;</p> <p>N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, tại sao vũ trụ lại c&oacute; thứ tự như vậy khi mới bắt đầu, khi một lượng năng lượng khổng lồ được nhồi nh&eacute;t v&agrave;o nhau trong một khoảng kh&ocirc;ng gian nhỏ?</p> <p>B&agrave;i viết sử dụng nguồn:<b>Livescience</b></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo toquoc.vn
back to top