7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không?

Đâu là những bí ẩn về vũ trụ khiến các nhà khoa học chưa thể giải mã?

<div> <p>Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh kiếm t&igrave;m sự sống v&agrave; nền văn minh ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh để trả lời cho c&acirc;u hỏi<b><i>&quot;Lo&agrave;i người c&oacute; c&ocirc; đơn trong vũ trụ kh&ocirc;ng?&quot;</i></b>, ch&uacute;ng ta lại vấp phải v&ocirc; số b&iacute; ẩn của&nbsp;<span>vũ trụ</span>&nbsp;m&agrave;&nbsp;<span>khoa học</span>&nbsp;hiện đại chưa thể giải m&atilde;.&nbsp;</p> <p>Năm 1900, nh&agrave; vật l&yacute; người Anh Lord Kelvin tuy&ecirc;n bố: &quot;Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; mới được&nbsp;<span>kh&aacute;m ph&aacute;</span>&nbsp;trong vật l&yacute; hiện nay. Tất cả những g&igrave; c&ograve;n lại l&agrave; ph&eacute;p đo ng&agrave;y c&agrave;ng ch&iacute;nh x&aacute;c hơn&quot;.</p> <p>Trong v&ograve;ng ba thập kỷ, cơ học lượng tử v&agrave; thuyết tương đối của Einstein đ&atilde; tạo n&ecirc;n một cuộc c&aacute;ch mạng trong lĩnh vực n&agrave;y. Ng&agrave;y nay, kh&ocirc;ng một nh&agrave; vật l&yacute; n&agrave;o d&aacute;m khẳng định rằng kiến ​​thức vật l&yacute; của ch&uacute;ng ta về&nbsp;<span>vũ trụ</span>&nbsp;đ&atilde; gần ho&agrave;n thiện. Ngược lại, mỗi kh&aacute;m ph&aacute; mới dường như mở ra một hộp Pandora gồm những c&acirc;u hỏi vật l&yacute; thậm ch&iacute; c&ograve;n lớn hơn, s&acirc;u hơn.&nbsp;</p> <p><i>Vậy, đ&acirc;u l&agrave; những c&acirc;u hỏi lớn khiến c&aacute;c nh&agrave; khoa học chưa thể giải m&atilde;?</i></p> <p><b>1. Số phận của vũ trụ l&agrave; g&igrave;?</b></p> <p>Số phận của vũ trụ phụ thuộc mạnh mẽ v&agrave;o một yếu tố chưa biết gi&aacute; trị: &Omega;, một đơn vị đo mật độ vật chất v&agrave; năng lượng trong to&agrave;n vũ trụ.&nbsp;</p> <p><i><b>Nếu &Omega; lớn hơn 1,</b></i>th&igrave; kh&ocirc;ng-thời gian sẽ &quot;đ&oacute;ng&quot; giống như bề mặt của một quả cầu khổng lồ.&nbsp;Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; năng lượng tối, một vũ trụ như vậy cuối c&ugrave;ng sẽ ngừng gi&atilde;n nở v&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; sẽ bắt đầu co lại, cuối c&ugrave;ng tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi l&agrave; &quot;Vụ nổ lớn&quot;.&nbsp;Nếu vũ trụ l&agrave; kh&eacute;p k&iacute;n nhưng c&oacute; năng lượng tối, vũ trụ h&igrave;nh cầu sẽ mở rộng m&atilde;i m&atilde;i.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/13/sohanews-sohacdn-com_photo-1-1610511524126568614646.jpg" title="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Nguồn: Internet</p> </div> </div> <p><i><b>Nếu &Omega; nhỏ hơn 1,</b></i>th&igrave; h&igrave;nh học của kh&ocirc;ng gian sẽ &quot;mở&quot; giống như bề mặt của y&ecirc;n ngựa.&nbsp;Trong trường hợp n&agrave;y, số phận cuối c&ugrave;ng của n&oacute; l&agrave; &quot;Big Freeze&quot; sau đ&oacute; l&agrave; &quot;Big Rip&quot;: Thứ nhất, gia tốc hướng ra ngo&agrave;i của vũ trụ sẽ x&eacute; toạc c&aacute;c thi&ecirc;n h&agrave; v&agrave; c&aacute;c ng&ocirc;i sao, khiến tất cả vật chất trở n&ecirc;n lạnh lẽo v&agrave; đơn độc.&nbsp;Tiếp theo, gia tốc sẽ ph&aacute;t triển mạnh đến mức n&oacute; sẽ lấn &aacute;t t&aacute;c dụng của c&aacute;c lực giữ c&aacute;c nguy&ecirc;n tử lại với nhau, v&agrave; mọi thứ sẽ bị x&eacute; toạc.</p> <p><i><b>Nếu &Omega; = 1,</b></i>vũ trụ sẽ phẳng, k&eacute;o d&agrave;i như một mặt phẳng v&ocirc; hạn theo mọi hướng.&nbsp;Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; năng lượng tối, một vũ trụ phẳng như vậy sẽ gi&atilde;n nở m&atilde;i m&atilde;i nhưng với tốc độ giảm li&ecirc;n tục, tiến dần đến bế tắc.&nbsp;Nếu c&oacute; năng lượng tối, vũ trụ phẳng cuối c&ugrave;ng sẽ trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh gi&atilde;n nở nhanh ch&oacute;ng dẫn đến Big Rip.&nbsp;</p> <p><b>2.&nbsp;Vật chất tối/năng lượng tối l&agrave; g&igrave;?</b></p> <p>Khoảng 84% vật chất trong vũ trụ kh&ocirc;ng hấp thụ hoặc ph&aacute;t ra &aacute;nh s&aacute;ng. &quot;Vật chất tối&quot;, như n&oacute; được gọi, kh&ocirc;ng thể được nh&igrave;n thấy trực tiếp v&agrave; n&oacute; cũng chưa được ph&aacute;t hiện bằng c&aacute;c phương tiện gi&aacute;n tiếp. Thay v&agrave;o đ&oacute;, sự tồn tại v&agrave; c&aacute;c đặc t&iacute;nh của vật chất tối được suy ra từ t&aacute;c động hấp dẫn của n&oacute; l&ecirc;n vật chất nh&igrave;n thấy, bức xạ v&agrave; cấu tr&uacute;c của vũ trụ.</p> <p>Chất b&oacute;ng tối n&agrave;y được cho l&agrave; lan tỏa khắp v&ugrave;ng &#39;ngoại &ocirc;&#39; của c&aacute;c thi&ecirc;n h&agrave; v&agrave; c&oacute; thể bao gồm &quot;c&aacute;c hạt khối lượng lớn tương t&aacute;c yếu&quot;, hoặc WIMP. Tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, c&oacute; một số c&ocirc;ng cụ d&ograve; t&igrave;m WIMP, nhưng cho đến nay, vẫn chưa t&igrave;m thấy. Một nghi&ecirc;n cứu gần đ&acirc;y cho thấy vật chất tối c&oacute; thể tạo th&agrave;nh c&aacute;c d&ograve;ng d&agrave;i, hạt mịn trong khắp vũ trụ v&agrave; c&aacute;c d&ograve;ng như vậy c&oacute; thể tỏa ra đến Tr&aacute;i Đất như những sợi t&oacute;c.</p> <p>Trong vũ trụ học, năng lượng tối l&agrave; một dạng năng lượng chưa biết r&otilde;, chiếm phần lớn vũ trụ v&agrave; c&oacute; khuynh hướng tăng tốc độ gi&atilde;n nở của vũ trụ.</p> <p><b>3. Tại sao c&oacute; nhiều vật chất hơn phản vật chất?</b></p> <figure class="pull-" data-bordeaux-image-check=""> <p><picture><source alt="Quan niệm của nghệ sĩ về sự hủy diệt hạt-phản hạt." class="pull- lazy-image-van optional-image" data-normal="https://vanilla.futurecdn.net/livescience/media/img/missing-image.svg" data-original-mos="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e.jpg" data-pin-media="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e.jpg" data-srcset="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-320-80.jpg.webp 320w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-650-80.jpg.webp 650w, 970w" data-was-processed="true" onerror="if(this.src &amp;&amp; this.src.indexOf('missing-image.svg') !== -1){return true;};this.parentNode.replaceChild(window.missingImage(),this)" sizes="(min-width: 1000px) 970px, calc(100vw - 40px)" srcset="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-320-80.jpg.webp 320w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-650-80.jpg.webp 650w, 970w" type="image/webp" /><source alt="Quan niệm của nghệ sĩ về sự hủy diệt hạt-phản hạt." class="pull- lazy-image-van optional-image" data-normal="https://vanilla.futurecdn.net/livescience/media/img/missing-image.svg" data-original-mos="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e.jpg" data-pin-media="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e.jpg" data-srcset="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-320-80.jpg 320w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-650-80.jpg 650w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-970-80.jpg 970w" data-was-processed="true" onerror="if(this.src &amp;&amp; this.src.indexOf('missing-image.svg') !== -1){return true;};this.parentNode.replaceChild(window.missingImage(),this)" sizes="(min-width: 1000px) 970px, calc(100vw - 40px)" srcset="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-320-80.jpg 320w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-650-80.jpg 650w, https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5HyeetzjFXu9iRNgyTZx5e-970-80.jpg 970w" type="image/jpeg" /></picture></p> </figure> <p>C&acirc;u hỏi tại sao lại c&oacute; nhiều vật chất hơn vật chất song sinh quay ngược chiều v&agrave; t&iacute;ch điện tr&aacute;i dấu của n&oacute; - gọi l&agrave; phản vật chất, thực sự l&agrave; một c&acirc;u hỏi tổng qu&aacute;t dạng tại sao mọi thứ lại tồn tại.&nbsp;</p> <p>Người ta giả định rằng vũ trụ sẽ xử l&yacute; vật chất v&agrave; phản vật chất một c&aacute;ch đối xứng, v&agrave; do đ&oacute;, v&agrave;o thời điểm xảy ra Vụ nổ lớn (Big Bang), đ&aacute;ng lẽ phải tạo ra một lượng vật chất v&agrave; phản vật chất bằng nhau. Nhưng nếu điều đ&oacute; xảy ra, th&igrave; sẽ c&oacute; sự hủy diệt ho&agrave;n to&agrave;n cả hai: Proton sẽ bị hủy với phản proton (antiproton), electron với phản electron (positron), neutron với phản neutron (antineutron)... để lại một biển photon trong một vũ trụ rộng mở kh&ocirc;ng vật chất.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 2." src="" title="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 2." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Nguồn: Shutterstock</p> </div> </div> <p>V&igrave; l&yacute; do n&agrave;o đ&oacute;, c&oacute; những vật chất dư thừa kh&ocirc;ng bị ti&ecirc;u hủy, v&agrave; ch&uacute;ng ta ở đ&acirc;y. Đối với điều n&agrave;y, kh&ocirc;ng c&oacute; lời giải th&iacute;ch n&agrave;o được chấp nhận. B&agrave;i kiểm tra chi tiết nhất cho đến nay về sự kh&aacute;c biệt giữa vật chất v&agrave; phản vật chất, được c&ocirc;ng bố v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm 2015, x&aacute;c nhận ch&uacute;ng l&agrave; h&igrave;nh ảnh phản chiếu của nhau, b&iacute; ẩn tại sao vật chất phổ biến hơn nhiều so với phản vật chất vật chưa c&oacute; c&acirc;u trả lời.</p> <p><b>4. C&oacute; vũ trụ song song kh&ocirc;ng?</b></p> <p>Dữ liệu vật l&yacute; thi&ecirc;n văn cho thấy kh&ocirc;ng-thời gian c&oacute; thể l&agrave; &quot;phẳng&quot;, thay v&igrave; cong, v&agrave; do đ&oacute; n&oacute; tồn tại m&atilde;i m&atilde;i.&nbsp;Nếu đ&uacute;ng như vậy, th&igrave; khu vực m&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thấy (m&agrave; ch&uacute;ng ta nghĩ l&agrave; &quot;vũ trụ&quot;) chỉ l&agrave; một mảng trong một &quot;đa vũ trụ&quot; v&ocirc; c&ugrave;ng lớn.&nbsp;</p> <p>Đồng thời, c&aacute;c định luật của cơ học lượng tử chỉ ra rằng chỉ c&oacute; một số hữu hạn c&aacute;c cấu h&igrave;nh hạt khả dĩ trong mỗi mảnh vũ trụ (10 ^ 10 ^ 122 khả năng kh&aacute;c biệt).&nbsp;V&igrave; vậy, với một số v&ocirc; hạn của c&aacute;c mảng vũ trụ, sự sắp xếp của c&aacute;c hạt b&ecirc;n trong ch&uacute;ng buộc phải lặp lại - lặp lại v&ocirc; hạn.&nbsp;Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; c&oacute; v&ocirc; số vũ trụ song song: C&aacute;c mảnh vũ trụ giống hệt như vũ trụ của ch&uacute;ng ta (chứa một người giống hệt bạn).</p> <p>C&oacute; điều g&igrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng ổn với logic đ&oacute;, hay kết quả kỳ lạ của n&oacute; l&agrave; sự thật?&nbsp;V&agrave; nếu n&oacute; l&agrave; sự thật, l&agrave;m thế n&agrave;o ch&uacute;ng ta c&oacute; thể ph&aacute;t hiện ra sự hiện diện của c&aacute;c vũ trụ song song?&nbsp;</p> <p><b>5. C&aacute;c lực của vũ trụ c&oacute; hợp nhất th&agrave;nh một kh&ocirc;ng?</b></p> <p>Theo hiểu biết của khoa học hiện đại, vũ trụ c&oacute; bốn lực cơ bản: Điện từ; Lực hạt nh&acirc;n mạnh; Lực tương t&aacute;c yếu (c&ograve;n gọi l&agrave; lực hạt nh&acirc;n yếu); V&agrave; lực hấp dẫn.&nbsp;</p> <p>Đến nay, c&aacute;c nh&agrave; vật l&yacute; biết rằng nếu bạn tăng đủ năng lượng - v&iacute; dụ, b&ecirc;n trong một m&aacute;y gia tốc hạt - th&igrave; ba trong số c&aacute;c lực đ&oacute; sẽ &quot;hợp nhất&quot; v&agrave; trở th&agrave;nh một lực duy nhất.&nbsp;C&aacute;c nh&agrave; vật l&yacute; đ&atilde; cho chạy m&aacute;y gia tốc hạt v&agrave; hợp nhất lực điện từ v&agrave; lực tương t&aacute;c yếu, v&agrave; ở năng lượng cao hơn, điều tương tự sẽ xảy ra với lực hạt nh&acirc;n mạnh v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; lực hấp dẫn.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, cho đến nay, kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;y gia tốc hạt n&agrave;o đạt đến năng lượng đủ cao để hợp nhất lực mạnh với lực điện từ v&agrave; lực tương t&aacute;c yếu. Kh&ocirc;ng r&otilde; liệu c&aacute;c nh&agrave; khoa học c&oacute; thể chế tạo được một thứ mạnh mẽ như vậy kh&ocirc;ng;&nbsp;M&aacute;y Va chạm Hadron Lớn (LHC), gần Geneva, c&oacute; thể khiến c&aacute;c hạt va chạm v&agrave;o nhau với năng lượng h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ v&ocirc;n điện tử (khoảng 14 tera-electron v&ocirc;n, hay TeV).</p> <p>Để đạt đến năng lượng hợp nhất lớn, c&aacute;c hạt sẽ cần nhiều hơn &iacute;t nhất một ngh&igrave;n tỷ lần, v&igrave; vậy c&aacute;c nh&agrave; vật l&yacute; buộc phải &quot;săn l&ugrave;ng&quot; bằng chứng gi&aacute;n tiếp về những l&yacute; thuyết như vậy.</p> <p><b>6. Điều g&igrave; xảy ra b&ecirc;n trong một lỗ đen?</b></p> <p>Điều g&igrave; xảy ra nếu một vật thể bị h&uacute;t v&agrave;o một lỗ đen (hố đ&ecirc;n)?&nbsp;Theo c&aacute;c l&yacute; thuyết hiện tại, nếu bạn thả một khối sắt v&agrave;o một lỗ đen, sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o để lấy lại bất kỳ th&ocirc;ng tin n&agrave;o trong số đ&oacute;.&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; bởi v&igrave; lực hấp dẫn của lỗ đen rất mạnh n&ecirc;n tốc độ tho&aacute;t ra của n&oacute; nhanh hơn &aacute;nh s&aacute;ng - v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng l&agrave; thứ nhanh nhất ở đ&oacute;.&nbsp;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, một nh&aacute;nh của khoa học gọi l&agrave; cơ học lượng tử n&oacute;i rằng th&ocirc;ng tin lượng tử kh&ocirc;ng thể bị ph&aacute; hủy.&nbsp;Robert McNees, Ph&oacute; gi&aacute;o sư vật l&yacute; tại Đại học Loyola Chicago (Mỹ), cho biết: &quot;Nếu bạn hủy th&ocirc;ng tin n&agrave;y bằng c&aacute;ch n&agrave;o đ&oacute;, th&igrave; sẽ c&oacute; chuyện g&igrave; xảy ra&quot;.</p> <p>Th&ocirc;ng tin lượng tử hơi kh&aacute;c so với th&ocirc;ng tin ch&uacute;ng ta lưu trữ dưới dạng số 1 v&agrave; số 0 tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh hoặc những thứ trong n&atilde;o của ch&uacute;ng ta.&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; bởi v&igrave; l&yacute; thuyết lượng tử kh&ocirc;ng cung cấp th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c, v&iacute; dụ, về vị tr&iacute; của một vật thể, như t&iacute;nh to&aacute;n quỹ đạo của một quả b&oacute;ng ch&agrave;y trong cơ học.&nbsp;</p> <p>Thay v&agrave;o đ&oacute;, những l&yacute; thuyết như vậy tiết lộ vị tr&iacute; c&oacute; khả năng xảy ra nhất hoặc kết quả c&oacute; khả năng xảy ra nhất của một số h&agrave;nh động.&nbsp;Do đ&oacute;, tất cả c&aacute;c x&aacute;c suất của c&aacute;c sự kiện kh&aacute;c nhau n&ecirc;n cộng lại bằng 1 hoặc 100%.&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 4." src="" title="7 bí ẩn lớn nhất của vũ trụ khiến giới khoa học điên đầu giải mã: Có vũ trụ song song không? - Ảnh 4." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Nguồn: ESO / L. Cal&ccedil;ada</p> </div> </div> <p>(V&iacute; dụ: Khi bạn tung một con x&uacute;c xắc s&aacute;u mặt, cơ hội cho một mặt nhất định xuất hiện l&agrave; 1/6, do đ&oacute; x&aacute;c suất của tất cả c&aacute;c mặt cộng lại l&agrave; 1 v&agrave; bạn kh&ocirc;ng thể chắc chắn hơn 100% một điều g&igrave; đ&oacute; sẽ xảy ra.) L&yacute; thuyết lượng tử, do đ&oacute;, được gọi l&agrave; đơn nhất.&nbsp;Nếu bạn biết c&aacute;ch một hệ thống kết th&uacute;c, bạn c&oacute; thể t&iacute;nh to&aacute;n n&oacute; bắt đầu như thế n&agrave;o.</p> <p>Để m&ocirc; tả một lỗ đen, tất cả những g&igrave; bạn cần l&agrave; khối lượng, m&ocirc;men động lượng (nếu n&oacute; đang quay) v&agrave; điện t&iacute;ch.&nbsp;Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; tho&aacute;t ra từ lỗ đen ngoại trừ một tia bức xạ nhiệt chậm được gọi l&agrave; bức xạ Hawking.&nbsp;</p> <p>Theo như những g&igrave; mọi người biết, kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o thực hiện ph&eacute;p t&iacute;nh ngược đ&oacute; để t&igrave;m ra thứ m&agrave; lỗ đen thực sự nuốt chửng.&nbsp;Th&ocirc;ng tin bị ph&aacute; hủy.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, l&yacute; thuyết lượng tử n&oacute;i rằng th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng thể nằm ngo&agrave;i tầm tay ho&agrave;n to&agrave;n.&nbsp;Trong đ&oacute; c&oacute; &quot;nghịch l&yacute; th&ocirc;ng tin lỗ đen&quot; (Black hole information paradox).</p> <p>PGS Robert McNees cho biết đ&atilde; c&oacute; rất nhiều nghi&ecirc;n cứu về chủ đề n&agrave;y, đặc biệt l&agrave; của Stephen Hawking v&agrave; Stephen Perry, những người đ&atilde; đề xuất v&agrave;o năm 2015 rằng, thay v&igrave; được lưu trữ trong l&ograve;ng s&acirc;u của một lỗ đen, th&ocirc;ng tin vẫn nằm trong ranh giới của n&oacute;, được gọi l&agrave; Ch&acirc;n trời sự kiện.&nbsp;Nhiều người kh&aacute;c đ&atilde; cố gắng giải quyết nghịch l&yacute;.&nbsp;Cho đến nay, c&aacute;c nh&agrave; vật l&yacute; kh&ocirc;ng thể đồng &yacute; về c&aacute;ch giải th&iacute;ch, v&agrave; họ c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng đồng &yacute; trong một thời gian.</p> <p><b>7. Tại sao lại c&oacute; mũi t&ecirc;n thời gian?</b></p> <p>Thời gian di chuyển về ph&iacute;a trước bởi v&igrave; một thuộc t&iacute;nh của vũ trụ được gọi l&agrave; &quot;entropy&quot;, được định nghĩa đại kh&aacute;i l&agrave; mức độ rối loạn, chỉ tăng l&ecirc;n, v&agrave; do đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o để đảo ngược sự gia tăng entropy sau khi n&oacute; xảy ra.</p> <p>Thực tế l&agrave; sự gia tăng entropy l&agrave; một vấn đề logic: C&oacute; nhiều sự sắp xếp kh&ocirc;ng trật tự của c&aacute;c hạt hơn l&agrave; sự sắp xếp c&oacute; trật tự, v&agrave; v&igrave; vậy khi mọi thứ thay đổi, ch&uacute;ng c&oacute; xu hướng trở n&ecirc;n lộn xộn. Nhưng c&acirc;u hỏi cơ bản ở đ&acirc;y l&agrave;, tại sao entropy qu&aacute; thấp trong qu&aacute; khứ?&nbsp;</p> <p>N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, tại sao vũ trụ lại c&oacute; thứ tự như vậy khi mới bắt đầu, khi một lượng năng lượng khổng lồ được nhồi nh&eacute;t v&agrave;o nhau trong một khoảng kh&ocirc;ng gian nhỏ?</p> <p>B&agrave;i viết sử dụng nguồn:<b>Livescience</b></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo toquoc.vn
Ổ SSD nhái “hệt” Samsung 980 Pro

Ổ SSD nhái “hệt” Samsung 980 Pro

Trên thị trường, mẫu ổ SSD “nhái” được rao bán giống y hệt Samsung 980 Pro từ thiết kế, ngoại hình, hộp đựng cho tới thông tin firmware. Thậm chí, sản phẩm giả này còn tinh vi đến mức lừa được cả phần mềm kiểm tra của thương hiệu này.
back to top