3 kịch bản tác động của dịch nCoV tới kinh tế Việt Nam

Với kịch bản cơ sở, các chuyên gia của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho rằng GDP năm 2020 Việt Nam giảm khoảng 0,83 điểm %; trong đó, GDP quý 1 giảm 1,23 điểm % và GDP quý 2 giảm 0,71 điểm %.

<div> <p style="text-align: justify;"><span><b>LTS:</b> <i>TS. Cấn Văn Lực c&ugrave;ng nh&oacute;m t&aacute;c giả tại Viện Đ&agrave;o tạo v&agrave; Nghi&ecirc;n cứu BIDV vừa thực hiện b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; sơ bộ t&aacute;c động của dịch nCoV tới kinh tế thế giới, Trung Quốc (t&acirc;m dịch); v&agrave; kinh tế Việt Nam c&ugrave;ng c&aacute;c giải ph&aacute;p kiến nghị. B&aacute;o c&aacute;o n&agrave;y thể hiện quan điểm, nhận định của Nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia nghi&ecirc;n cứu, kh&ocirc;ng phải l&agrave; đại diện hay quan điểm của Tổ chức.</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><i>Trong b&agrave;i viết ng&agrave;y 11/2, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; giới thiệu phần 1 của b&aacute;o c&aacute;o -<b>&nbsp;</b></i><span><b>Đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động đối với kinh tế thế giới, Trung Quốc v&agrave; một phần đối với Việt Nam</b></span><i>, v&agrave; dưới đ&acirc;y l&agrave; phần 2 của b&aacute;o c&aacute;o đề cập 3 kịch bản t&aacute;c động của nCoV tới kinh tế Việt Nam v&agrave; c&aacute;c khuyến nghị về giải ph&aacute;p m&agrave; nh&oacute;m t&aacute;c giả đưa ra.</i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo nh&oacute;m t&aacute;c giả, <b>nguy cơ kinh tế Việt Nam chịu t&aacute;c động ti&ecirc;u cực của dịch nCoV l&agrave; tương đối cao</b> bởi diễn biến nhanh, phức tạp của dịch bệnh n&agrave;y v&agrave; Việt Nam nằm s&aacute;t cạnh Trung Quốc; v&agrave; đặc biệt Trung Quốc l&agrave; đối t&aacute;c kinh tế, thương mại v&agrave; du lịch h&agrave;ng đầu của nước ta.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Để đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động đối với nền kinh tế Việt Nam, nh&oacute;m t&aacute;c giả của Viện Đ&agrave;o tạo v&agrave; Nghi&ecirc;n cứu BIDV đưa ra <b>3 kịch bản</b> (cơ sở, t&iacute;ch cực v&agrave; ti&ecirc;u cực). Việc đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động theo tổng cầu, dựa tr&ecirc;n <b><i>6 cơ sở ch&iacute;nh</i></b> như sau: (i) dựa tr&ecirc;n kinh nghiệm, đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động từ trường hợp tương tự, như dịch SARS (2003); (ii) rủi ro v&agrave; nguy cơ sụt giảm tăng trưởng của kinh tế thế giới v&agrave; đặc biệt l&agrave; của kinh tế Trung Quốc; (iii) đ&aacute;nh gi&aacute; sự phụ thuộc v&agrave; t&aacute;c động trong quan hệ kinh tế (thương mại, đầu tư, du lịch&hellip;) giữa Việt Nam v&agrave; Trung Quốc; (iv) ph&acirc;n t&iacute;ch thực tiễn cơ cấu ng&agrave;nh v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o GDP của một số ng&agrave;nh (lĩnh vực) chịu nhiều t&aacute;c động; (v) t&iacute;nh to&aacute;n tr&ecirc;n cơ sở ng&agrave;nh nghề c&oacute; số liệu v&agrave; kh&ocirc;ng bị tr&ugrave;ng lặp (th&iacute; dụ, khối FDI c&oacute; bị ảnh hưởng, nhưng sự ảnh hưởng n&agrave;y đ&atilde; được đ&aacute;nh gi&aacute; theo c&aacute;c lĩnh vực như XNK, b&aacute;n lẻ, vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng&hellip;v.v., n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể hiện trong kịch bản); v&agrave; (vi) tham khảo kinh nghiệm, m&ocirc; h&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute;, dự b&aacute;o của một số tổ chức nghi&ecirc;n cứu trong nước v&agrave; quốc tế&hellip;.v.v.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>M&ocirc; h&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; được thực hiện với <b>hai giả định ch&iacute;nh: </b>(i) những biến động kh&aacute;c (ng&agrave;nh nghề, lĩnh vực kh&aacute;c) vẫn duy tr&igrave; đ&agrave; tăng trưởng như thường lệ; v&agrave; (ii) Ch&iacute;nh phủ chưa c&oacute; động th&aacute;i quyết liệt, chưa c&oacute; g&oacute;i k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế hay chưa điều chỉnh ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế (nhất l&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền tệ, t&agrave;i kh&oacute;a, c&ocirc;ng thương v&agrave; gi&aacute; cả&hellip;). </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Kịch bản cơ sở</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Nh&oacute;m Nghi&ecirc;n cứu, đ&acirc;y l&agrave; kịch bản c&oacute; khả năng xảy ra cao nhất. Do đ&oacute;, c&aacute;c giải ph&aacute;p, biện ph&aacute;p ứng ph&oacute; được x&acirc;y dựng chủ yếu tr&ecirc;n kịch bản cơ sở n&agrave;y. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo kịch bản n&agrave;y, dịch bệnh tiếp tục diễn biến như trong thời gian qua, nhưng được kiểm so&aacute;t chặt, kh&ocirc;ng để l&acirc;y lan sang c&aacute;c v&ugrave;ng mới, nhưng số ca được ph&aacute;t hiện nhiễm nCoV tăng trong v&ugrave;ng đ&atilde; c&oacute; dịch hoặc c&oacute; người nhiễm; c&aacute;c biện ph&aacute;p ngăn chặn dịch được k&eacute;o d&agrave;i cho tới khi thời tiết ấm l&ecirc;n, kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; m&ocirc;i trường ph&ugrave; hợp cho sự ph&aacute;t triển của bệnh; c&aacute;c hoạt động thương mại, du lịch, đầu tư dần phục hồi từ <b>nửa cuối qu&yacute; 2/2020. </b>Khi đ&oacute;, t&aacute;c động của dịch nCoV đối với c&aacute;c lĩnh vực v&agrave; nền kinh tế Việt Nam được nhận định như sau. </span></p> <div> <div> <p style="text-align: justify;"><span>(Xem th&ecirc;m c&aacute;c b&agrave;i viết li&ecirc;n quan đến <span><b>T&aacute;c động kinh tế do virus corona</b></span> g&acirc;y ra tại đ&acirc;y)</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span><b>Đối với lĩnh vực du lịch,</b> lượng kh&aacute;ch v&agrave; doanh thu kh&aacute;ch quốc tế dự b&aacute;o sẽ giảm mạnh trong qu&yacute; 1 (đến 90%), giảm &iacute;t hơn nhưng vẫn ở mức s&acirc;u trong qu&yacute; 2 (70%), chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của kh&aacute;ch Trung Quốc v&agrave; ch&acirc;u &Aacute;, song c&oacute; thể phục hồi dần từ qu&yacute; 3/2020 v&agrave; b&ugrave; đắp từ c&aacute;c nguồn kh&aacute;ch kh&aacute;c. Lượng kh&aacute;ch v&agrave; doanh thu kh&aacute;ch quốc tế cả năm <b><i>giảm khoảng 20-22% so với năm 2019</i></b>. Theo đ&oacute;, sự sụt giảm của lĩnh vực du lịch quốc tế khiến GDP của Việt Nam giảm 5,49 điểm % trong qu&yacute; 1, giảm 4,27 điểm % trong qu&yacute; 2 so với c&ugrave;ng kỳ năm 2019 v&agrave; giảm <b>1,22 điểm %</b> cả năm 2020. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Đối với lĩnh vực ngoại thương</b>, trong qu&yacute; 1, tổng kim ngạch XNK dự b&aacute;o giảm 19-25% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước (trong đ&oacute;, xuất khẩu giảm 19-20% v&agrave; nhập khẩu giảm s&acirc;u hơn, khoảng 25% do sức cầu giảm nhẹ cũng như c&aacute;c t&aacute;c động gi&aacute;n đoạn n&ecirc;u tr&ecirc;n); theo đ&oacute;, c&aacute;n c&acirc;n thương mại thặng dư sẽ hỗ trợ GDP qu&yacute; 1 tăng th&ecirc;m 4,48 điểm % so với năm 2019. Trong qu&yacute; 2, GDP tăng th&ecirc;m 3,73 điểm % nhờ t&aacute;c động từ c&aacute;n c&acirc;n thương mại tiếp tục thặng dư (với mức giảm xuất khẩu khoảng 15-16% v&agrave; nhập khẩu giảm khoảng 20%). Nửa cuối năm, dự b&aacute;o XNK sẽ phục hồi dần theo diễn biến t&iacute;ch cực của dịch bệnh. T&iacute;nh chung cả năm, xuất khẩu giảm khoảng 10%, nhập khẩu giảm khoảng 11%, c&acirc;n c&acirc;n thương mại thặng dư, gi&uacute;p GDP tăng th&ecirc;m <b>0,58 điểm %</b> so với năm 2019&hellip;v.v. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Bảng 1: Kịch bản cơ sở - đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động tới GDP qu&yacute; 1, qu&yacute; 2 v&agrave; cả năm 2020 </b></span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="3 kịch bản tác động của dịch nCoV tới kinh tế Việt Nam - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/02/02/3f976391c3d12a8f73c0-1581413748448794602664.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/02/3f976391c3d12a8f73c0-1581413748448794602664.jpg" title="3 kịch bản tác động của dịch nCoV tới kinh tế Việt Nam - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span><b>Đối với lĩnh vực b&aacute;n lẻ (ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n)</b>, trong qu&yacute; 1, dự kiến sẽ c&oacute; những t&aacute;c động nhất định do t&acirc;m l&yacute; e ngại về dịch nCoV cũng như việc c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a - x&atilde; hội, du lịch, lễ hội bị hạn chế, song do việc dịch vẫn đang được kiểm so&aacute;t tốt, mọi hoạt động kinh tế-x&atilde; hội chưa bị ảnh hưởng qu&aacute; lớn (chưa dẫn tới thay đổi th&oacute;i quen ti&ecirc;u d&ugrave;ng), do vậy mức giảm của lĩnh vực n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể (chỉ khoảng 1%), khiến GDP giảm 0,13 điểm % . Trong qu&yacute; 2, dịch bệnh vẫn được kiểm so&aacute;t tốt d&ugrave; việc c&oacute; thể chưa sản xuất được vaccine hoặc thuốc điều trị, đồng thời bệnh kh&ocirc;ng l&acirc;y lan rộng hơn tại Việt Nam, c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa dịch vẫn được &aacute;p dụng song c&oacute; nới lỏng dần v&agrave; lĩnh vực n&agrave;y c&oacute; mức giảm nhẹ 0,5%, l&agrave;m GDP giảm 0,07 điểm %. Dự b&aacute;o, nửa cuối năm, c&aacute;c điều kiện thời tiết thay đổi, vaccine v&agrave; thuốc điều trị sẽ sớm được sản xuất, dịch bệnh được kiểm so&aacute;t ho&agrave;n to&agrave;n; từ đ&oacute;, g&oacute;p phần gi&uacute;p cho lĩnh vực b&aacute;n lẻ v&agrave; dịch vụ ti&ecirc;u d&ugrave;ng hồi phục dần, cả năm <b>giảm nhẹ 0,5%</b> v&agrave; khiến <b>GDP giảm 0,07 điểm %.</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Lĩnh vực giao th&ocirc;ng - vận tải, </b>l&agrave; hoạt động hỗ trợ ng&agrave;nh du lịch, với trọng t&acirc;m l&agrave; vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng. Với đ&agrave; giảm của du lịch c&ugrave;ng với t&acirc;m l&yacute; ngại di chuyển v&agrave; tụ tập động người, dự b&aacute;o ng&agrave;nh <b>vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng</b> sẽ giảm kh&aacute; mạnh (khoảng 30%) trong qu&yacute; 1 so với c&ugrave;ng kỳ năm 2019, khiến GDP giảm 0,03 điểm %. Trong qu&yacute; 2, vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng vẫn c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn v&agrave; giảm khoảng 25%, khiến GDP giảm 0,025 điểm %. Nửa cuối năm, dự b&aacute;o ng&agrave;nh n&agrave;y sẽ phục hồi; nhưng t&iacute;nh chung cả năm 2020, vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; thể vẫn <b>giảm khoảng 20%</b> v&agrave; khiến <b>GDP giảm 0,02 điểm %.</b> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Đối với lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh-ng&acirc;n h&agrave;ng</b>, trong qu&yacute; 1, dịch nCoV l&agrave;m giảm nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng, giảm giao dịch ngoại thương, hoạt động sản xuất &ndash; kinh doanh của một số doanh nghiệp v&agrave; hộ gia đ&igrave;nh (nhất l&agrave; trong c&aacute;c lĩnh vực n&ecirc;u tr&ecirc;n) bị suy giảm,&hellip; từ đ&oacute; l&agrave;m giảm c&aacute;c hoạt động, giao dịch t&agrave;i ch&iacute;nh-ng&acirc;n h&agrave;ng (khoảng 1%) v&agrave; khiến GDP giảm 0,05 điểm %. Từ qu&yacute; 2 đến cuối năm, c&aacute;c t&aacute;c động từ dịch nCoV với lĩnh vực n&agrave;y sẽ tăng dần (do c&oacute; độ trễ), khiến GDP giảm 0,08 điểm % trong qu&yacute; 2 v&agrave; <b>GDP giảm 0,11 điểm % cả năm.</b> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Với kịch bản cơ sở n&agrave;y, <i><b>GDP năm 2020 Việt Nam giảm khoảng 0,83 điểm %; trong đ&oacute;, GDP qu&yacute; 1 giảm 1,23 điểm % v&agrave; GDP qu&yacute; 2 giảm 0,71 điểm %</b>. </i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Kịch bản t&iacute;ch cực: </b>Với kịch bản n&agrave;y,&nbsp;dịch bệnh được kiểm so&aacute;t chặt chẽ, kh&ocirc;ng l&acirc;y lan rộng, c&aacute;c biện ph&aacute;p quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh (như đ&oacute;ng cửa khẩu, hạn chế du lịch, thương mại,&hellip;) sớm được gỡ bỏ v&agrave; c&aacute;c hoạt động trở lại b&igrave;nh thường <b>từ đầu qu&yacute; 2/2020</b>. Tương tự như đ&aacute;nh gi&aacute; tại kịch bản cơ sở, dịch bệnh nCoV dự b&aacute;o sẽ khiến du lịch quốc tế giảm đến 90% trong qu&yacute; 1, giảm 50% qu&yacute; 2 v&agrave; cả năm giảm khoảng 15% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2019; xuất khẩu qu&yacute; 1 giảm 19-20%, qu&yacute; 2 giảm 12-13% v&agrave; cả năm giảm 7%;&nbsp; ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n qu&yacute; 1 giảm 1%, qu&yacute; 2 giảm 0,5% v&agrave; cả năm giảm nhẹ 0,1%. Trong khi đ&oacute;, dịch vụ vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng qu&yacute; 1 giảm 25%, qu&yacute; 2 giảm 15% v&agrave; cả năm giảm 15%; v&agrave; dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh-ng&acirc;n h&agrave;ng-bảo hiểm qu&yacute; 1 v&agrave; qu&yacute; 2 giảm nhẹ 1%, cả năm giảm 0,5%.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Với diễn biến như vậy,<i> <b>GDP Việt Nam qu&yacute; 1 c&oacute; thể giảm khoảng 1,22 điểm %; GDP qu&yacute; 2 giảm 0,39 điểm %, v&agrave; GDP cả năm giảm khoảng 0,32 điểm %.</b></i> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Kịch bản ti&ecirc;u cực:&nbsp;</b>Với kịch bản ti&ecirc;u cực, dịch bệnh b&ugrave;ng ph&aacute;t, l&acirc;y lan mạnh th&agrave;nh đại dịch to&agrave;n cầu cũng như tại Việt Nam, c&aacute;c biện ph&aacute;p ngăn chặn dịch bệnh kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu quả, dẫn đến hệ lụy rất xấu, thậm ch&iacute; l&agrave;m kiệt quệ ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; dịch vụ nước ta. Theo đ&oacute;, dịch bệnh nCoV dự b&aacute;o sẽ khiến du lịch quốc tế giảm đến 90% trong qu&yacute; 1, giảm 70% qu&yacute; 2 v&agrave; cả năm giảm khoảng 55% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2019; xuất khẩu qu&yacute; 1 giảm 20-25%, qu&yacute; 2 giảm 20% v&agrave; cả năm giảm 21-23,5%;&nbsp; ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n qu&yacute; 1 giảm 1%, qu&yacute; 2 giảm 0,5% v&agrave; cả năm giảm mạnh 5%. Trong khi đ&oacute;, dịch vụ vận tải h&agrave;ng kh&ocirc;ng qu&yacute; 1 giảm 40%, qu&yacute; 2 giảm 30% v&agrave; cả năm giảm 30%; v&agrave; dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh-ng&acirc;n h&agrave;ng-bảo hiểm qu&yacute; 1 v&agrave; qu&yacute; 2 giảm nhẹ 1% v&agrave; 1,5%, cả năm giảm 0,5%.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo kịch bản n&agrave;y, do dịch bệnh, <i><b>GDP qu&yacute; 1 c&oacute; thể giảm 1,24 điểm %, GDP qu&yacute; 2 giảm 1,46 điểm % v&agrave; GDP cả năm giảm khoảng 2,71 điểm %</b><b>.</b></i></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Hai giải ph&aacute;p ứng ph&oacute; </b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b><i>Về ngắn hạn,</i></b> TS. Cấn Văn Lực v&agrave; nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia tại Viện Đ&agrave;o tạo v&agrave; Nghi&ecirc;n cứu BIDV cho biết chưa đặt vấn đề điều chỉnh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u ph&aacute;t triển kinh tế-x&atilde; hội năm 2020 tại thời điểm n&agrave;y v&agrave; chưa cần thiết phải đưa ra g&oacute;i k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế (tuy nhi&ecirc;n, cũng cần t&iacute;nh đến g&oacute;i n&agrave;y đề ph&ograve;ng trường hợp xấu nhất xảy ra, trong đ&oacute; cần đặc biệt lưu &yacute; về đối tượng &aacute;p dụng hỗ trợ, liều lượng v&agrave; phương thức hỗ trợ). Trong ngắn hạn, nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu đề xuất <b>6 giải ph&aacute;p ch&iacute;nh</b> như sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>(i) Tập trung, quyết liệt, nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện c&aacute;c chỉ thị, chỉ đạo của Ban B&iacute; thư, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Bộ y tế v&agrave; c&aacute;c cơ quan chức năng, địa phương; (ii) Từng bộ ng&agrave;nh, địa phương, doanh nghiệp cần chủ động, tr&aacute;ch nhiệm, theo d&otilde;i, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; c&oacute; biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp; (iii) Ch&uacute; trọng n&acirc;ng cao hiệu quả phối kết hợp giữa c&aacute;c cơ quan chức năng, ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; hợp t&aacute;c quốc tế;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>(iv) Truyền th&ocirc;ng, minh bạch th&ocirc;ng tin chuẩn x&aacute;c, kịp thời v&agrave; mang t&iacute;nh x&acirc;y dựng, ph&ugrave; hợp l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng; xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh đối với những trường hợp vi phạm, cố &yacute; tung tin đồn thất thiệt; (v) Chưa t&iacute;nh đến việc điều chỉnh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u ph&aacute;t triển KT-XH năm nay, nhưng cần quyết liệt th&aacute;o gỡ c&aacute;c điểm nghẽn, n&uacute;t thắt đầu tư c&ocirc;ng, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ v&agrave; thực chất m&ocirc;i trường kinh doanh; (vi) C&oacute; phương &aacute;n hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đ&igrave;nh chịu nhiều t&aacute;c động ti&ecirc;u cực từ dịch bệnh; c&oacute; t&iacute;nh đến phương &aacute;n phải nới lỏng nhẹ tiền tệ v&agrave; t&agrave;i kh&oacute;a v&agrave; chưa t&iacute;nh đến g&oacute;i k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế (kinh nghiệm năm 2009 cho thấy t&iacute;nh hiệu quả của việc d&ugrave;ng g&oacute;i n&agrave;y kh&ocirc;ng cao).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Giải ph&aacute;p trung v&agrave; d&agrave;i hạn </b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Từ t&aacute;c động của dịch bệnh n&agrave;y cho thấy đ&atilde; đến l&uacute;c Việt Nam cần quan t&acirc;m x&aacute;c định v&agrave; giải quyết những vấn đề then chốt, căn cơ v&agrave; tầm nh&igrave;n chiến lược hơn. Nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu đề xuất <b>7 giải ph&aacute;p trung-d&agrave;i hạn</b> như sau: </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>(i)<i style=""> Việc nghi&ecirc;n cứu, lập v&agrave; thực thi chiến lược đa dạng h&oacute;a thị trường v&agrave; đối t&aacute;c l&agrave; cấp b&aacute;ch, </i>nhằm hạn chế tối đa việc phụ thuộc qu&aacute; nhiều v&agrave;o một hoặc một v&agrave;i thị trường hay đối t&aacute;c, cũng l&agrave; chiến lược ph&acirc;n t&aacute;n rủi ro theo th&ocirc;ng lệ; (ii) <i>Đẩy mạnh t&aacute;i cơ cấu nền kinh tế (nhất l&agrave; ba trụ cột đ&atilde; x&aacute;c định);</i> tập trung nhiều hơn v&agrave;o c&aacute;c yếu tố chất lượng, s&aacute;ng tạo, bao tr&ugrave;m v&agrave; bền vững; trong đ&oacute; việc l&agrave;m chủ một số yếu tố đầu v&agrave;o vừa l&agrave; hạn chế nhập khẩu, vừa tăng t&iacute;nh chủ động trong nhiều t&igrave;nh huống kh&aacute;c nhau, vừa tạo việc l&agrave;m v&agrave; tăng khả năng kết nối giữa c&aacute;c khối doanh nghiệp. C&ugrave;ng với đ&oacute;, đẩy mạnh t&aacute;i cơ cấu n&ocirc;ng nghiệp một c&aacute;ch hiệu quả, l&acirc;u d&agrave;i gắn kết chặt chẽ với ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, hợp t&aacute;c x&atilde; kiểu mới v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh đ&ocirc; thị h&oacute;a l&agrave; rất quan trọng;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;(iii) <i>N&acirc;ng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế đối với c&aacute;c c&uacute; sốc từ b&ecirc;n ngo&agrave;i</i> nhờ n&acirc;ng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia v&agrave; doanh nghiệp, n&acirc;ng cao năng lực sản xuất v&agrave; ph&aacute;t triển thị trường ti&ecirc;u thụ trong nước; tăng y&ecirc;u cầu, quy định về an to&agrave;n thực phẩm, quy định xuất xứ đối với h&agrave;ng h&oacute;a (đặc biệt l&agrave; h&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng, n&ocirc;ng thủy sản,&hellip;) nhập khẩu v&agrave;o Việt Nam;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>(iv) C&ugrave;ng với qu&aacute; tr&igrave;nh khắc phục t&aacute;c động ti&ecirc;u cực từ dịch bệnh; <i>cần c&oacute; chiến lược d&agrave;i hạn về cải thiện mạnh mẽ, thực chất m&ocirc;i trường đầu tư &ndash; kinh doanh</i>, để từ đ&oacute; c&oacute; kế hoạch, lộ tr&igrave;nh thực hiện từng năm (thay v&igrave; l&agrave;m từng năm như hiện nay); (v) <i>Tăng cường đầu tư cho y tế dự ph&ograve;ng</i>, nhất l&agrave; về nguồn nh&acirc;n lực, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển (R&amp;D), gồm cả nghi&ecirc;n cứu sản xuất thuốc, dược phẩm, dược liệu v&agrave; vaccine ph&ograve;ng v&agrave; thuốc đặc trị bệnh nCoV ph&ugrave; hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;<i>(vi) Cần c&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute;, b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp, r&uacute;t kinh nghiệm về dịch bệnh</i>; thống k&ecirc; thiệt hại, chi ph&iacute;, t&aacute;c động&hellip;v.v. đối với kinh tế - x&atilde; hội để bố tr&iacute; nguồn b&ugrave; đắp; r&uacute;t ra b&agrave;i học kinh nghiệm, từ đ&oacute; l&agrave;m cơ sở, nguồn tham khảo đối với những trường hợp tương tự c&oacute; thể xảy ra trong tương lai. Đồng thời, những b&agrave;i học hay, c&aacute;ch l&agrave;m hay, hiệu quả trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&ograve;ng, chống dịch bệnh cần được lưu lại dưới dạng qui tr&igrave;nh, sổ tay để thống nhất &aacute;p dụng sau n&agrave;y;&nbsp;<i>(vii) Quan trọng hơn cả l&agrave; l&agrave;m sao để hạn chế rủi ro dịch bệnh</i>. Theo đ&oacute;, bảo vệ m&ocirc;i trường, động vật qu&yacute; hiếm, gi&aacute;o dục giữ g&igrave;n vệ sinh c&aacute; nh&acirc;n, r&egrave;n luyện th&acirc;n thể, tạo nếp sống l&agrave;nh mạnh cần đưa th&agrave;nh quốc s&aacute;ch, ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu, thay v&igrave; chữa chạy.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b><i>Kết luận</i></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Dịch bệnh nCoV c&oacute; sức l&acirc;y lan mạnh v&agrave; chưa c&oacute; vaccine ph&ograve;ng bệnh cũng như chưa c&oacute; thuốc điều trị đặc hiệu, diễn biến rất kh&oacute; lường. Dịch bệnh đ&atilde; v&agrave; đang t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến kinh tế thế giới, Trung Quốc v&agrave; Việt Nam. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc nhiều v&agrave;o diễn biến dịch bệnh cũng như khả năng kiểm so&aacute;t dịch của Trung Quốc v&agrave; c&aacute;c nước. Hiện nay, vẫn c&ograve;n qu&aacute; sớm để c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; đầy đủ v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c những t&aacute;c động n&agrave;y đối với kinh tế - x&atilde; hội của đất nước. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Do vậy, trong thời gian tới, c&aacute;c cơ quan chức năng, địa phương, doanh nghiệp v&agrave; người d&acirc;n cần b&igrave;nh tĩnh, chủ động ứng ph&oacute;, ph&ograve;ng ngừa; minh bạch th&ocirc;ng tin kịp thời v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c; thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng v&agrave; phối kết hợp giữa c&aacute;c cơ quan, tổ chức quốc tế, c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c l&agrave; rất quan trọng để to&agrave;n x&atilde; hội ứng ph&oacute; kịp thời v&agrave; đ&uacute;ng mức với diễn biến dịch nCoV nhằm giảm thiểu t&aacute;c động xấu đối với x&atilde; hội v&agrave; nền kinh tế. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>(TS. Cấn Văn Lực v&agrave; nh&oacute;m t&aacute;c giả Viện Đ&agrave;o tạo v&agrave; Nghi&ecirc;n cứu BIDV)</b></span></p> <p style="text-align: justify;">(ghi theo B&aacute;o c&aacute;o của Nh&oacute;m t&aacute;c giả)</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Trí thức trẻ
back to top