3 ca bệnh COVID-19 diễn biến nặng điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng

Theo Tiểu ban Điều trị và Cục quản lý Khám chữa bệnh, BN 2765, 2781, 2815 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng đều là những người khỏe mạnh, không mắc các bệnh lý nền kèm theo nhưng khi mắc COVID-19, tình trạng nặng diễn biến nhanh.

<div> <p>&nbsp;Tiểu ban Điều trị v&agrave; Cục quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, đến s&aacute;ng 25/4, BV Phổi Đ&agrave; Nẵng hiện đang điều trị 47 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh từ nước ngo&agrave;i về trong đ&oacute; c&oacute; 3 ca bệnh diễn biến nặng.</p> <p><span>Trong đ&oacute; ca 2765 từ Nhật Bản nhập cảnh s&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng tr&ecirc;n chuyến bay VJ8859 ng&agrave;y 7/4/2021, đ&atilde; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng. Ng&agrave;y 15/4 Bệnh nh&acirc;n nhập viện c&oacute; sốt 39&deg;C, đ&atilde; d&ugrave;ng hạ sốt, SPO2: 94%. Sau đ&oacute; đến 18h ng&agrave;y 21/04/2021: Bệnh nh&acirc;n sốt lại, &nbsp;kh&oacute; thở gắng sức, tức ngực, mệt nhiều, SPO2:&nbsp; 93%&gt;&gt; thở&nbsp; HFNC. Hiện tại, bệnh nh&acirc;n tỉnh, kh&ocirc;ng sốt, c&ograve;n ho, tức ngực, kh&oacute; thở khi gắng sức.</span></p> <p>Bệnh nh&acirc;n 2781 từ Rumani nhập cảnh S&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng tr&ecirc;n chuyến bay VN068 ng&agrave;y 15/4 v&agrave; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đ&agrave; Nẵng.&nbsp; Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 16/4/2021, dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Bệnh&nbsp;<span>nh&acirc;n nhập viện 17h50 ng&agrave;y 16/4/2021: Bệnh tỉnh, kh&ocirc;ng sốt, kh&oacute; thở khi gắng sức, ho&nbsp; nhiều, đau họng, người mệt.</span></p> <p>Ng&agrave;y 23-24/04/2021: Bệnh tỉnh, tiếp x&uacute;c được, kh&ocirc;ng sốt, kh&oacute; thở khi gắng sức c&ograve;n ho, tức ngực &iacute;t, đỡ đi cầu, SPO2: dao động từ 95-96%, XQuang phổi tiếp tục tiến triển xấu hơn. Hiện bệnh nh&acirc;n tiếp tục được theo d&otilde;i s&aacute;t để đề ph&ograve;ng c&aacute;c diễn biến xấu.</p> <p><img alt="benh nhan nang BV phoi da nang" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/25/media-suckhoedoisong-vn_benh-20nhan-20nang-20bv-20phoi-20da-20nang.jpg" /></p> <p>Bệnh nh&acirc;n 2815 tiền sử kh&ocirc;ng c&oacute; bệnh l&yacute; đặc biệt. Ng&agrave;y 21/4/2021, bệnh nh&acirc;n từ Nga về, nhập cảnh tại s&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng tr&ecirc;n chuyến bay VN 5062, đ&atilde; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng. X&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2&nbsp; tối ng&agrave;y 21/04/2021 của CDC Đ&agrave; Nẵng: (+) với COVID-19.</p> <p>Ng&agrave;y 22/04/2021: 8h Bệnh nh&acirc;n c&oacute; sốt 39&deg;C, &nbsp;kh&oacute; thở khi gắng sức, ho nhiều, đau r&aacute;t họng, người mệt, &nbsp;ăn k&eacute;m,&nbsp; SPO2: dao động từ 92-94%, XQuang phổi:&nbsp; Mờ đ&aacute;y phổi; Đến hiện tại được c&aacute;c b&aacute;c sỹ chăm s&oacute;c v&agrave; điều trị đến ng&agrave;y 24/04/2021, bệnh tỉnh, tiếp x&uacute;c được, kh&ocirc;ng sốt,&nbsp; c&ograve;n ho nhiều, tức ngực &iacute;t,&nbsp; cảm gi&aacute;c đỡ mệt hơn SPO2: dao động từ 94-95%, XQuang phổi vẫn c&ograve;n mờ đ&aacute;y phổi. Bệnh nh&acirc;n tiếp tục được b&ugrave; điện giải, giảm ho thở oxy k&iacute;nh.</p> <p>Đ&aacute;ng lưu &yacute; l&agrave; 3 ca đều kh&ocirc;ng l&agrave; những người khỏe mạnh, kh&ocirc;ng mắc c&aacute;c bệnh l&yacute; nền k&egrave;m theo, nhưng khi t&igrave;nh trạng diễn biến nhanh. Trước đ&oacute; Hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n do GS.TS Nguyễn Gia B&igrave;nh- Tổ trưởng Tổ hội chẩn BN COVID-19 nặng đ&atilde; thống nhất, đối với tất cả c&aacute;c ca c&oacute; dấu hiệu kh&oacute; thở, thở gắng sức đều phải coi l&agrave; bệnh nh&acirc;n nặng để theo d&otilde;i v&agrave; ph&ograve;ng ngừa kịp thời, hạn chế t&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n nặng l&ecirc;n, g&acirc;y kh&oacute; khăn cho c&ocirc;ng t&aacute;c điều trị.</p> <p>Một tin vui từ Tiểu ban điều trị l&agrave; BN 1823 nằm tại khoa Hồi sức t&iacute;ch cực BV Bệnh Nhiệt đới TW đ&atilde; 70 ng&agrave;y, hiện bệnh nh&acirc;n đ&atilde; r&uacute;t được nội kh&iacute; quản, bệnh nh&acirc;n đ&atilde; tự thở. Hiện bệnh nh&acirc;n đang được c&aacute;c b&aacute;c sỹ v&agrave; điều dưỡng tiếp tục chăm s&oacute;c v&agrave; phục hồi vận động.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n 1823 l&agrave; F1 của ca bệnh 1725, được Bộ Y tế c&ocirc;ng bố dương t&iacute;nh SARS-CoV-2 h&ocirc;m 1/2. Ngay sau đ&oacute;, người bệnh được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Đến giữa th&aacute;ng 2, bệnh nh&acirc;n phải can thiệp ECMO do t&igrave;nh trạng nặng.</p> <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch c&aacute;c nước trong khu vực diễn biến phức tạp, PGS.TS Lương Ngọc Khu&ecirc;, Cục trưởng Cục quản l&yacute; Kh&aacute;m, chữa bệnh, Ph&oacute; trưởng Tiểu ban điều trị đề nghị người d&acirc;n tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m khuyến c&aacute;o 5K của Bộ Y tế, đặc biệt l&agrave; thực hiện đeo khẩu trang v&agrave; s&aacute;t khuẩn tay &ndash; yếu tố quyết định để l&agrave;m giảm nguy cơ l&acirc;y nhiễm COVID-19 khi xảy ra l&acirc;y nhiễm tại cộng đồng.</p> <p>Tất cả c&aacute;c cơ sở y tế phải x&aacute;c định rằng c&oacute; thể ph&aacute;t hiện ca l&acirc;y nhiễm trong khu vực m&igrave;nh để tầm so&aacute;t, r&agrave; so&aacute;t lại v&agrave; c&oacute; kịch bản cho t&igrave;nh huống dịch l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng v&agrave; ngay trong đơn vị của m&igrave;nh. Khi c&oacute; ca bệnh diễn biến phức tạp phải kết nối với Trung t&acirc;m quản l&yacute; v&agrave; điều h&agrave;nh hỗ trợ chẩn đo&aacute;n v&agrave; điều trị COVID-19, để Hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&oacute; sự chỉ đạo v&agrave; hỗ trợ kịp thời hạn chế thấp nhất t&igrave;nh trạng bệnh nh&acirc;n diễn biến nặng v&agrave; nguy cơ tử vong.</p> <p><span>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh - Bộ Y tế: tổng số bệnh nh&acirc;n khỏi bệnh ở nước ta đến nay l&agrave; 2.516 /2.833</span></p> <p>Trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế tr&ecirc;n cả nước&nbsp; hiện c&oacute; 48 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 13 ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2: 15 ca; số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 20 ca.</p> <p>Số ca tử vong li&ecirc;n quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca, đ&acirc;y l&agrave; những bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhiều bệnh l&yacute; nền nặng, bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) v&agrave; Quảng Trị (01).</p> <p>Để sống chung an to&agrave;n với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến c&aacute;o mỗi người d&acirc;n cần tu&acirc;n thủ thực hiện nguy&ecirc;n tắc 5K của Bộ Y tế:&nbsp;Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng c&aacute;ch; Kh&ocirc;ng tụ tập v&agrave; Khai b&aacute;o y tế.</p> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà cực đơn giản, hiệu quả

5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà cực đơn giản, hiệu quả

Đau dây thần kinh tọa là tình trạng đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa, từ vùng hông, mông lan xuống đến các ngón chân gây hạn chế vận động. Hãy tham khảo ngay 5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà được áp dụng phổ biến dưới đây nhé.
back to top