15 doanh nghiệp lớn dừng quảng cáo trên YouTube

Cơ quan quản lý vừa phát hiện thêm 40 nhãn hàng có quảng cáo trong các clip phản động và yêu cầu dừng hoạt động này.

<div> <p style="text-align: justify;">Cục Ph&aacute;t thanh - Truyền h&igrave;nh v&agrave; Th&ocirc;ng tin điện tử, Bộ Th&ocirc;ng tin &amp; Truyền th&ocirc;ng cho biết đ&atilde; nhận được giải tr&igrave;nh của 15 c&ocirc;ng ty c&oacute; quảng c&aacute;o trong c&aacute;c clip phản động tr&ecirc;n YouTube. C&aacute;c đơn vị n&agrave;y x&aacute;c nhận đ&atilde; dừng ngay quảng c&aacute;o tr&ecirc;n YouTube&nbsp;sau khi nhận được th&ocirc;ng tin từ Cục, đồng thời y&ecirc;u cầu YouTube r&agrave; so&aacute;t kh&ocirc;ng để t&igrave;nh trạng hiển thị c&aacute;c quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c clip phản động.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, trong y&ecirc;u cầu ph&aacute;t đi ng&agrave;y 10/6, cơ quan quản l&yacute; n&ecirc;u danh s&aacute;ch 20 c&ocirc;ng ty, nh&atilde;n hiệu c&oacute; quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c clip phản động phải dừng hoạt động n&agrave;y, đồng thời phải giải tr&igrave;nh trước ng&agrave;y 17/6. Như vậy, theo th&ocirc;ng tin của Cục, đến nay c&ograve;n 5 doanh nghiệp chưa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o giải tr&igrave;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi tiếp tục r&agrave; so&aacute;t, cơ quan n&agrave;y ph&aacute;t hiện c&ograve;n 40 nh&atilde;n h&agrave;ng kh&aacute;c vẫn quảng c&aacute;o trong c&aacute;c clip phản động n&agrave;y. C&aacute;c t&ecirc;n tuổi được đề cập đến gồm Tập đo&agrave;n FLC, Trường Đại học Quốc tế S&agrave;i G&ograve;n, Trường Đại học Thương mại, Đại học Quốc gia H&agrave; Nội...&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Với 40 nh&atilde;n h&agrave;ng mới ph&aacute;t hiện, Cục đ&atilde; gửi c&ocirc;ng văn đến doanh nghiệp y&ecirc;u cầu dừng ngay quảng c&aacute;o trong c&aacute;c clip phản động chống ph&aacute; nh&agrave; nước v&agrave; hạn trả lời c&ocirc;ng văn ng&agrave;y 27/6.&nbsp;Cục cũng nhấn mạnh sẽ phối hợp với lực lượng an ninh v&agrave; c&aacute;c cơ quan chức năng để xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp đ&atilde; được cảnh b&aacute;o nhưng vẫn cố t&igrave;nh vi phạm.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, trong cuộc họp b&aacute;o đầu th&aacute;ng 6, cơ quan quản l&yacute; cho biết t&igrave;nh trạng quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c clip phản động gần đ&acirc;y t&aacute;i diễn. Bộ Th&ocirc;ng tin &amp; Truyền th&ocirc;ng cũng c&ocirc;ng bố một loạt h&agrave;nh vi sai phạm của YouTube, Google tại Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">Theo cơ quan n&agrave;y, hiện c&aacute;c doanh nghiệp vừa v&agrave; nhỏ, hoặc c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n kinh doanh tr&ecirc;n Internet trong nước c&oacute; xu hướng lựa chọn h&igrave;nh thức mua quảng c&aacute;o trực tiếp, kh&ocirc;ng th&ocirc;ng qua đại l&yacute; kinh doanh dịch vụ quảng c&aacute;o để giảm chi ph&iacute; trung gian. Tuy nhi&ecirc;n, theo cơ quan quản l&yacute;, h&agrave;nh vi n&agrave;y chưa tu&acirc;n thủ quy định tại Nghị định số 181/2013.&nbsp;</p> </div>

Theo vnexpress.net
back to top