KFC, Lotteria, Jollibee làm ăn ra sao ở Việt Nam?

Tiềm năng thị trường đồ ăn nhanh tại Việt Nam rất lớn, tuy nhiên, các thương hiệu như FKC, Lotteria và Jollibee vẫn khá chật vật trong việc tìm kiếm lợi nhuận.

<div> <p>Theo nghi&ecirc;n cứu của <em>Vietnam Report</em>, tỷ lệ tăng trưởng h&agrave;ng năm của ng&agrave;nh F&amp;B (thực phẩm v&agrave; đồ uống) rơi v&agrave;o khoảng 10% mỗi năm, vượt trội hơn so với mức tăng trưởng chung của c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế kh&aacute;c. Điều n&agrave;y chứng tỏ dư địa ph&aacute;t triển ng&agrave;nh n&agrave;y vẫn rất rộng, v&agrave; Việt Nam l&agrave; thị trường c&oacute; sức h&uacute;t lớn đối với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</p> <p>Miếng b&aacute;nh b&eacute;o bở l&agrave; vậy, nhưng những đại gia ngoại như KFC, Lotteria, Jollibee, Burger King lại kh&aacute; chật vật tại Việt Nam trong nhiều năm qua.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Lotteria, Jollibee moi chi tim ra cong thuc ran ga o Viet Nam anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/znews-photo-zadn-vn_l3.jpg" title="Lotteria, Jollibee mới chỉ tìm ra công thức rán gà ở Việt Nam ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ng&agrave;y 17/4, tờ <em>The Korea Times </em>đưa tin Lotteria sẽ dừng hoạt động ở Việt Nam, tuy nhi&ecirc;n, đại diện Lotteria Việt Nam phủ nhận th&ocirc;ng tin n&agrave;y với <em>Zing</em>. Ảnh: <em>Lotteria.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đi đầu v&agrave;o thị trường Việt Nam từ những năm 1996, KFC phải mất đến 7 năm để c&oacute; đồng lợi nhuận đầu ti&ecirc;n. Trong c&aacute;c năm tiếp theo th&igrave; t&igrave;nh h&igrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh &ldquo;phập phồng&rdquo;, kh&ocirc;ng đều.</p> <p>Đến năm 2019, b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh của C&ocirc;ng ty li&ecirc;n doanh TNHH KFC Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt <abbr class="rate-vnd">1.498 tỷ đồng</abbr>, chỉ tăng hơn 1% so với năm 2018. Mức tăng trưởng thấp hơn nhiều so với con số tăng 18% v&agrave; 8% của năm 2017 v&agrave; 2018.</p> <p>Bi&ecirc;n lợi nhuận gộp của KFC giai đoạn 2016-2019 cũng ở mức thấp, dao động 13-18% (gi&aacute; vốn h&agrave;ng b&aacute;n cao). Tuy nhi&ecirc;n, do kiểm so&aacute;t được chi ph&iacute; b&aacute;n h&agrave;ng n&ecirc;n doanh nghiệp vẫn b&aacute;o l&atilde;i <abbr class="rate-vnd">78 tỷ đồng</abbr> trong năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 v&agrave; 2018 lần lượt l&agrave; <abbr class="rate-vnd">88 tỷ đồng</abbr> v&agrave; 94 tỷ.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, chi ph&iacute; thu&ecirc; mặt bằng, trang thiết bị, nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; vận h&agrave;nh cao lại l&agrave; vấn đề trọng yếu của C&ocirc;ng ty TNHH Lotteria Việt Nam. Năm 2018, đơn vị vận h&agrave;nh thương hiệu Lotteria tại Việt Nam vẫn duy tr&igrave; doanh thu hơn <abbr class="rate-vnd">1.000 tỷ đồng</abbr>/năm nhưng khoản lỗ lũy kế đ&atilde; l&ecirc;n đến 400 tỷ.</p> <table class="chart"> <tbody> <tr class="chart-title"> <td>DOANH THU THUẦN CỦA KFC, LOTTERIA V&Agrave; JOLLIBEE TẠI VIỆT NAM</td> </tr> <tr class="chart-subtitle"> <td class="subtitle">Kh&ocirc;ng c&oacute; số liệu kết quả kinh doanh của Lotteria Việt Nam trong năm 2018</td> </tr> <tr class="chart-label"> <td class="label-title">Nh&atilde;n</td> <td class="label">Năm 2016</td> <td class="label">Năm 2017</td> <td class="label">Năm 2018</td> <td class="label">Năm 2019</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">KFC</td> <td class="type">column</td> <td class="unit">tỷ đồng</td> <td class="value">1162</td> <td class="value">1375</td> <td class="value">1479</td> <td class="value">1498</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Lotteria</td> <td class="type">column</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">1306</td> <td class="value">1530</td> <td class="value">0</td> <td class="value">1683</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Jollibee</td> <td class="type">column</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">423</td> <td class="value">592</td> <td class="value">789</td> <td class="value">1118</td> </tr> </tbody> </table> <p>Khoản lỗ của Lotteria Việt Nam trong 2 năm 2015 v&agrave; 2016 lần lượt 118 tỷ v&agrave; <abbr class="rate-vnd">135 tỷ đồng</abbr>, nghĩa l&agrave; doanh nghiệp n&agrave;y c&agrave;ng kinh doanh, c&agrave;ng mở rộng th&igrave; c&agrave;ng thua lỗ. Đến năm 2019, thương hiệu đến từ H&agrave;n Quốc thu về <abbr class="rate-vnd">1.683 tỷ đồng</abbr> (cao hơn KFC gần <abbr class="rate-vnd">200 tỷ đồng</abbr>) với lợi nhuận gộp 987 tỷ, nhưng vẫn b&aacute;o lỗ 22 tỷ.</p> <p>Thậm ch&iacute;, theo nguồn tin của tờ <em>The Korea Times</em>, năm 2020, Lotteria Việt Nam kh&ocirc;ng tạo ra bất kỳ đồng lợi nhuận n&agrave;o cho Lotte GRS - đơn vị kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng của Tập đo&agrave;n Lotte.</p> <p>Gi&aacute; trị sổ s&aacute;ch của Lotteria Việt Nam được x&aacute;c định ở mức 26,8 tỷ won (<abbr class="rate-vnd">553 tỷ đồng</abbr>) v&agrave;o đầu năm 2020, nhưng đ&atilde; giảm xuống c&ograve;n 15,6 tỷ won (<abbr class="rate-vnd">322 tỷ đồng</abbr>) sau khi ghi nhận khoản lỗ 11,2 tỷ won (<abbr class="rate-vnd">231 tỷ đồng</abbr>) trong năm. Khoản lỗ r&ograve;ng của c&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng vượt mức 10 tỷ won (<abbr class="rate-vnd">206 tỷ đồng</abbr>) trong năm gần nhất.</p> <p>Kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng g&igrave; Lotteria, bi&ecirc;n lợi nhuận gộp cao c&ugrave;ng việc phải chi rất đậm cho chi ph&iacute; b&aacute;n h&agrave;ng cũng đang l&agrave; điều m&agrave; Jollibee Việt Nam phải bận t&acirc;m tr&ecirc;n con đường t&igrave;m ra c&ocirc;ng thức kinh doanh c&oacute; l&atilde;i.</p> <table class="chart"> <tbody> <tr class="chart-title"> <td>LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA KFC, LOTTERIA V&Agrave; JOLLIBEE TẠI VIỆT NAM</td> </tr> <tr class="chart-subtitle"> <td class="subtitle">Kh&ocirc;ng c&oacute; số liệu kết quả kinh doanh của Lotteria Việt Nam trong năm 2018</td> </tr> <tr class="chart-label"> <td class="label-title">Nh&atilde;n</td> <td class="label">Năm 2016</td> <td class="label">Năm 2017</td> <td class="label">Năm 2018</td> <td class="label">Năm 2019</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">KFC</td> <td class="type">column</td> <td class="unit">tỷ đồng</td> <td class="value">15</td> <td class="value">88</td> <td class="value">94</td> <td class="value">78</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Lotteria</td> <td class="type">column</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">-135</td> <td class="value">-20</td> <td class="value">0</td> <td class="value">-22</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Jollibee</td> <td class="type">column</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">-46</td> <td class="value">-25</td> <td class="value">-38</td> <td class="value">-10</td> </tr> </tbody> </table> <p>V&agrave;o Việt Nam từ năm 2005 nhưng đến nay Jollibee vẫn c&ograve;n lỗ lũy kế <abbr class="rate-vnd">63 tỷ đồng</abbr>, trong khi quy m&ocirc; vốn điều lệ chỉ 409 tỷ. Trong năm 2019, C&ocirc;ng ty TNHH Jollibee Việt Nam thu về <abbr class="rate-vnd">1.118 tỷ đồng</abbr>, lợi nhuận gộp l&ecirc;n tới 604 tỷ v&agrave; phải chịu lỗ <abbr class="rate-vnd">10 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&oacute; thể kể đến Burger King bắt đầu r&oacute;t <abbr class="rate-usd">40 triệu USD</abbr> v&agrave;o Việt Nam từ năm 2012, đặt mục ti&ecirc;u mở 60 cửa h&agrave;ng trước năm 2016 nhưng đến nay lượng cửa h&agrave;ng thực tế l&agrave; 9. Hay Mc Donald&rsquo;s ra mắt kh&aacute; rầm rộ v&agrave;o năm 2014 với tham vọng c&oacute; 100 cửa h&agrave;ng v&agrave;o năm 2022, tuy nhi&ecirc;n, hiện h&atilde;ng n&agrave;y mới chỉ c&oacute; 23 cửa h&agrave;ng.</p> <p>Một chuy&ecirc;n gia ng&agrave;nh F&amp;B nhận định với <em>Zing</em> việc c&aacute;c chuỗi đua nhau mở rộng hệ thống ảnh hưởng rất lớn đến doanh số v&agrave; lợi nhuận. Vị n&agrave;y cũng cho rằng c&aacute;c doanh nghiệp đồ ăn nhanh nước ngo&agrave;i khi v&agrave;o Việt Nam đang phải cạnh tranh gay gắt với sự tiện lợi của ẩm thực đường phố. Ngo&agrave;i ra, gi&aacute; b&aacute;n của c&aacute;c mặt h&agrave;ng đồ ăn nhanh được cho l&agrave; rẻ ở nước ngo&agrave;i nhưng lại l&agrave; đắt đỏ ở Việt Nam.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top