Xu hướng báo chí 2020

Các đơn vị xuất bản lớn nói rằng, họ tự tin về triển vọng kinh doanh của họ, nhưng rất lo ngại về tình trạng của báo chí, theo báo cáo “Xu hướng báo chí, truyền thông, công nghệ và dự báo năm 2020” của Viện Nghiên cứu báo chí Reuters.

<div> <p><span>Dưới đ&acirc;y l&agrave; nội dung ch&iacute;nh của b&aacute;o c&aacute;o dựa tr&ecirc;n khảo s&aacute;t 230 gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n v&agrave; l&atilde;nh đạo bộ phận nội dung kỹ thuật số đến từ 32 nước.</span></p> <p><span><strong>1.K&eacute;m lạc quan về triển vọng b&aacute;o ch&iacute;</strong></span></p> <p>Xấp xỉ 2/3 số người được hỏi (73%) n&oacute;i rằng, họ cảm thấy tự tin hoặc rất tự tin về triển vọng c&ocirc;ng ty của m&igrave;nh trong năm 2020. Đ&acirc;y được coi l&agrave; nhận định lạc quan đ&aacute;ng ngạc nhi&ecirc;n trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh ch&iacute;nh trị, thương mại ở nhiều nước tr&ecirc;n thế giới vẫn chưa ổn định. Tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; phản &aacute;nh sự lạc quan của nhiều đơn vị xuất bản rằng, doanh thu từ độc giả v&agrave; c&aacute;c chiến lược đa dạng h&oacute;a sản phẩm bắt đầu được đền đ&aacute;p.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, l&atilde;nh đạo c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute;, đơn vị truyền th&ocirc;ng k&eacute;m lạc quan hơn về triển vọng b&aacute;o ch&iacute; n&oacute;i chung, b&aacute;o ch&iacute; lợi &iacute;ch c&ocirc;ng cộng (theo đuổi th&ocirc;ng tin m&agrave; c&ocirc;ng ch&uacute;ng c&oacute; quyền được biết) n&oacute;i ri&ecirc;ng. Tỷ lệ người lạc quan chỉ l&agrave; 46%. Nhiều người lo ngại về sự suy giảm của b&aacute;o ch&iacute; địa phương v&agrave; &aacute;p lực gia tăng ở nhiều nước đối với c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;o nỗ lực bắt giới nh&agrave; gi&agrave;u v&agrave; giới quyền lực phải chịu tr&aacute;ch nhiệm. Một xu hướng nổi bật l&agrave; sự thiếu tự tin đến từ c&aacute;c nh&agrave; đ&agrave;i dịch vụ c&ocirc;ng cộng. Nhiều đ&agrave;i ph&aacute;t thanh-truyền h&igrave;nh đang phải đối mặt t&igrave;nh trạng số lượng kh&aacute;n th&iacute;nh giả giảm mạnh, giảm nhanh, cạnh tranh gay gắt với Netflix v&agrave; Spotify, v&agrave; đ&ograve;n tấn c&ocirc;ng nhằm v&agrave;o đầu ra tin tức đến từ c&aacute;c ch&iacute;nh trị gia d&acirc;n t&uacute;y v&agrave; c&aacute;c &ocirc;ng chủ truyền th&ocirc;ng thương mại.</p> <p><span><strong>2.Tăng hy vọng người đọc trả tiền</strong></span></p> <p>C&aacute;c nh&agrave; xuất bản tiếp tục đặt cược lớn v&agrave;o doanh thu đến từ người đọc. Một nửa số người được khảo s&aacute;t (50%) n&oacute;i rằng, đ&acirc;y sẽ l&agrave; nguồn thu nhập ch&iacute;nh trong tương lai. Hơn 1/3 (35%) nghĩ rằng, doanh thu quảng c&aacute;o v&agrave; doanh thu đến từ độc giả sẽ quan trọng như nhau. Cứ 7 người được hỏi th&igrave; chỉ c&oacute; 1 người (14%) đặt to&agrave;n bộ hy vọng v&agrave;o doanh thu quảng c&aacute;o. &ldquo;C&aacute;c bộ m&aacute;y tăng trưởng, đặc biệt l&agrave; doanh thu đến từ người đọc, c&oacute; triển vọng rất t&iacute;ch cực. Doanh thu quảng c&aacute;o vẫn l&agrave; mối quan t&acirc;m lớn&rdquo;, &ocirc;ng Jon Slade, gi&aacute;m đốc thương mại của Financial Times, nhận định.</p> <p>Năm nay sẽ chứng kiến c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; Nam &Acirc;u dựa nhiều hơn v&agrave;o sự đặt mua, đăng k&yacute; b&aacute;o d&agrave;i hạn. Ở T&acirc;y Ban Nha, nhật b&aacute;o lớn thứ hai nước n&agrave;y, El Mundo, đ&atilde; bắt đầu thu ph&iacute; đối với c&aacute;c nội dung quan trọng (mang t&iacute;nh ph&aacute;t hiện, c&oacute; sự điều tra c&ocirc;ng phu, độc quyền&hellip;), c&ograve;n nhật b&aacute;o El Pa&iacute;s được dự b&aacute;o sớm c&oacute; động th&aacute;i tương tự. Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c ấn phẩm nhỏ hơn cũng sẽ đi tới th&agrave;nh c&ocirc;ng th&ocirc;ng qua nhiều m&ocirc; h&igrave;nh đặt b&aacute;o v&agrave; đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c nhau.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&ocirc;ng được bảo đảm. &ldquo;Cạnh tranh gia tăng đối với số lượng người đọc hạn chế m&agrave; sẵn s&agrave;ng trả tiền c&oacute; thể l&agrave; một th&aacute;ch thức trong năm nay, khi c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh đặt b&aacute;o đ&atilde; b&atilde;o h&ograve;a. Việc giảm gi&aacute; mạnh đ&atilde; được &aacute;p dụng rộng r&atilde;i. Tỷ lệ độc giả đặt b&aacute;o d&agrave;i hạn kh&ocirc;ng gia hạn hợp đồng sau khi hết năm vẫn tồn tại. Hai thực tế n&agrave;y cũng c&oacute; thể khiến c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; th&ecirc;m đau đầu khi họ kh&ocirc;ng thể chứng minh gi&aacute; trị nhất qu&aacute;n đối với độc giả&rdquo;, &ocirc;ng Nic Newman, t&aacute;c giả b&aacute;o c&aacute;o của Viện Nghi&ecirc;n cứu b&aacute;o ch&iacute; Reuters, nhận định.</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o cho rằng, việc thu gom dữ liệu của b&ecirc;n thứ nhất sẽ trở th&agrave;nh một trọng t&acirc;m ch&iacute;nh của c&aacute;c nh&agrave; xuất bản trong năm nay, theo sau đ&agrave; giảm hỗ trợ cookie từ c&aacute;c tr&igrave;nh duyệt h&agrave;ng đầu v&agrave; siết quy định về quyền ri&ecirc;ng tư ở ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Mỹ. Tuy nhi&ecirc;n, sự kết hợp giữa r&agrave;o cản thanh to&aacute;n kỹ thuật số v&agrave; r&agrave;o cản đăng k&yacute; c&oacute; thể tạo th&ecirc;m r&agrave;o cản cho người d&ugrave;ng (đối tượng mua tin) th&ocirc;ng thường.</p> <div> <div><img alt="Xu hướng báo chí 2020 - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/image3-tienphong-vn_img_9910_dyjc.jpg" /><span>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n của Xinhua giới thiệu về người dẫn chương tr&igrave;nh thời sự AI đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới. Giọng n&oacute;i, biểu cảm khu&ocirc;n mặt v&agrave; h&agrave;nh động của nh&acirc;n vật ảo n&agrave;y được x&acirc;y dựng từ một nam ph&oacute;ng vi&ecirc;n thật. Ảnh: Th&aacute;i An</span></div> </div> <p><span><strong>3.Google phổ biến hơn Facebook</strong></span></p> <p>Kết quả khảo s&aacute;t cho thấy, c&aacute;c nh&agrave; xuất bản vẫn tin v&agrave;o Google v&agrave; Twitter hơn l&agrave; Apple, Facebook, Snapchat, Amazon x&eacute;t về c&aacute;c s&aacute;ng kiến ủng hộ b&aacute;o ch&iacute;. Hơn một nửa số người được hỏi đ&aacute;nh gi&aacute; Google ở mức độ trung b&igrave;nh hoặc cao hơn, trong khi tất cả c&aacute;c nền tảng kh&aacute;c được xếp ở mức thấp hơn. Điểm số cao hơn d&agrave;nh cho Google phản &aacute;nh việc c&oacute; nhiều nh&agrave; xuất bản l&agrave; đối tượng đ&atilde; hoặc đang được hưởng lợi từ c&aacute;c quỹ s&aacute;ng tạo của Google (DNI hoặc GNI), v&agrave; họ cộng t&aacute;c với Google đối với nhiều sản phẩm li&ecirc;n quan tin tức. Điểm số thấp d&agrave;nh cho Facebook c&oacute; thể phản ảnh sự kh&ocirc;ng tin tưởng của c&aacute;c nh&agrave; xuất bản sau khi c&oacute; một loạt thay đổi về chiến lược sản phẩm v&agrave; những thay đổi n&agrave;y khiến một số nh&agrave; xuất bản bị lộ th&ocirc;ng tin t&agrave;i ch&iacute;nh.&nbsp;</p> <p><span><strong>4.Bước tiến lớn về sự đa dạng nhưng kh&ocirc;ng phải trong mọi lĩnh vực</strong></span></p> <p>C&aacute;c đơn vị xuất bản n&oacute;i rằng, họ đạt được bước tiến lớn về đa dạng giới, với 3/4 (76%) tin họ đang l&agrave;m tốt việc đ&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, chỉ c&oacute; 33% tự đ&aacute;nh gi&aacute; m&igrave;nh l&agrave;m tốt về đa dạng chủng tộc, 48% về đa dạng ch&iacute;nh trị v&agrave; 55% đa dạng về c&aacute;c lĩnh vực phi đ&ocirc; thị. Về đa dạng giới, c&aacute;c nh&agrave; xuất bản ở b&aacute;n đảo Scandinavia tự tin hơn so với phần c&ograve;n lại của ch&acirc;u &Acirc;u. Nh&igrave;n chung, phụ nữ ho&agrave;i nghi hơn nam giới về tốc độ tiến bộ.</p> <p>Thiếu đa dạng cũng c&oacute; thể l&agrave; một nh&acirc;n tố ảnh hưởng việc thu h&uacute;t người t&agrave;i mới. C&aacute;c nh&agrave; xuất bản kh&ocirc;ng mấy tự tin về việc c&oacute; thể thu h&uacute;t v&agrave; giữ ch&acirc;n người t&agrave;i trong bộ phận c&ocirc;ng nghệ (24%), khoa học dữ liệu (24%), quản l&yacute; sản phẩm (39%). Họ tự tin hơn về bộ phận bi&ecirc;n tập (76%).</p> <p><strong>5.Podcast vẫn l&agrave; chủ đề n&oacute;ng</strong></p> <p>Hơn một nửa c&aacute;c đơn vị xuất bản n&oacute;i rằng, năm nay họ sẽ th&uacute;c đẩy hoạt động podcast (ph&aacute;t c&aacute;c tập tin &acirc;m thanh hoặc video số về c&aacute;c chủ đề cụ thể để người d&ugrave;ng c&oacute; thể tải về v&agrave; nghe). The Times (Anh) đ&atilde; quyết định thực hiện podcast tin tức hằng ng&agrave;y, trong khi nhiều cơ quan b&aacute;o ch&iacute; kh&aacute;c đang đầu tư v&agrave;o c&aacute;c định dạng phỏng vấn/tr&ograve; chuyện hoặc phim t&agrave;i liệu. Le Monde (Ph&aacute;p) gần đ&acirc;y ph&aacute;t 3 loạt podcast chuyển thể từ c&aacute;c b&agrave;i b&aacute;o điều tra.</p> <p>Doanh thu podcast ở Mỹ được dự đo&aacute;n tăng khoảng 30%/năm, vượt 1 tỷ USD v&agrave;o năm 2021. Doanh thu ở c&aacute;c nước kh&aacute;c th&igrave; tăng trưởng chậm hơn. Một số đơn vị xuất bản đang t&igrave;m c&aacute;ch tạo ra c&aacute;c dịch vụ mới d&agrave;nh cho thiết bị giọng n&oacute;i hoặc biến b&agrave;i b&aacute;o dạng văn bản th&agrave;nh dạng &acirc;m thanh.</p> <p><span><strong>6.Tăng cường sử dụng tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo</strong></span></p> <p>C&aacute;c đơn vị xuất bản c&oacute; kế hoạch tăng cường sử dụng tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo (AI) để tăng hiệu quả ph&aacute;t h&agrave;nh trong năm 2020. Hơn một nửa số người được hỏi n&oacute;i rằng, đưa ra c&aacute;c đề xuất tốt hơn l&agrave; rất quan trọng. Theo sau l&agrave; sử dụng thương mại, như d&ugrave;ng AI để nhắm v&agrave;o c&aacute;c thu&ecirc; bao tiềm năng v&agrave; tối ưu h&oacute;a paywall - độc giả kh&ocirc;ng trả ph&iacute; sẽ kh&ocirc;ng được đọc nội dung hay (47%), tăng hiệu quả trong t&ograve;a soạn th&ocirc;ng qua việc gắn thẻ hoặc đọc so&aacute;t với sự trợ gi&uacute;p của AI (39%). Chỉ c&oacute; một số &iacute;t nh&agrave; xuất bản cho rằng, b&aacute;o ch&iacute; tự động - sử dụng c&ocirc;ng nghệ AI để viết tin b&agrave;i, nhất l&agrave; về dự b&aacute;o thời tiết, tai nạn, b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh&hellip; (12%) hoặc thu thập tin tức (16%) sẽ l&agrave; lĩnh vực quan trọng trong năm nay.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top