Vụ lấy nước mương thải đóng bình “tinh khiết”: Tiêu thụ cả ở các trường học

Trao đổi với , lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hải Phòng cho biết cơ sở dùng nước mương để làm nước bình đóng chai ở xã Trường Thành, huyện An Lão tiêu thụ cả ở một số trường học.

<div> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Vụ lấy nước mương thải đóng bình “tinh khiết”: Tiêu thụ cả ở các trường học - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200610-at-103209-am-1591760023587.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200610-at-103209-am-1591760023587.png" title="Vụ lấy nước mương thải đóng bình “tinh khiết”: Tiêu thụ cả ở các trường học - 1" /> <figcaption>Khu nước mương được chủ cơ sở sản xuất lấy lại l&agrave;m nước b&igrave;nh đ&oacute;ng chai.</figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Như <em>D&acirc;n tr&iacute;</em> đ&atilde; đưa tin, Cục Quản l&yacute; thị trường (QLTT) Hải Ph&ograve;ng vừa tiến h&agrave;nh lập bi&ecirc;n bản v&agrave; y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty TNHH Ph&uacute;c H&agrave; phải tạm dừng hoạt động cơ sở sản xuất nước uống đ&oacute;ng b&igrave;nh Trường Th&agrave;nh, ở th&ocirc;n Phương Chử Đ&ocirc;ng, x&atilde; Trường Th&agrave;nh, huyện An L&atilde;o do sử dụng nguồn nước kh&ocirc;ng đảm bảo vệ sinh.</p> <p style="text-align: justify;">Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, đo&agrave;n kiểm tra ph&aacute;t hiện cơ sở sử dụng nguồn nước được lấy trực tiếp từ mương ph&iacute;a sau cơ sở để sản xuất nước uống đ&oacute;ng b&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Cơ quan QLTT cho biết, đ&acirc;y l&agrave; mương nước thải sinh hoạt của c&aacute;c hộ d&acirc;n quanh khu vực th&ocirc;n Phương Chử Đ&ocirc;ng, x&atilde; Trường Th&agrave;nh, huyện An L&atilde;o.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vụ lấy nước mương thải đóng bình “tinh khiết”: Tiêu thụ cả ở các trường học - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/icdn-dantri-com-vn_nuoc-dong-binh-1591747586324.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/icdn-dantri-com-vn_nuoc-dong-binh-1591747586324.jpg" title="Vụ lấy nước mương thải đóng bình “tinh khiết”: Tiêu thụ cả ở các trường học - 2" /> <figcaption> <p>Nước đ&oacute;ng chai tại cơ sở sản xuất n&agrave;y c&oacute; gi&aacute; 9-10.000 đồng/b&igrave;nh.</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, l&atilde;nh đạo Cục quản l&yacute; thị trường Hải Ph&ograve;ng cho biết theo giấy ph&eacute;p kinh doanh, chủ cơ sở sản xuất nước lọc tinh khiết mang nh&atilde;n hiệu Vimass thuộc C&ocirc;ng ty TNHH Ph&uacute;c H&agrave;, do &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Thiện l&agrave;m chủ.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Cơ sở n&agrave;y hoạt động sản xuất nước đ&oacute;ng b&igrave;nh từ năm 2008. Qua kiểm tra th&igrave; giấy đủ điều kiện hoạt động cũng đ&atilde; hết hạn từ năm 2018, đến nay chưa được cấp lại&rdquo;, l&atilde;nh đạo Cục Quản l&yacute; thị trường Hải Ph&ograve;ng cho biết.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng theo đại diện ph&iacute;a Cục Quản l&yacute; thị trường Hải Ph&ograve;ng, trước đ&acirc;y nguồn nước của cơ sở n&agrave;y lấy từ giếng nước tại ch&acirc;n n&uacute;i Voi, trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n một đơn vị qu&acirc;n đội gần đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, chủ cơ sở cho biết thời gian gần đ&acirc;y, nguồn nước đầu v&agrave;o bị gi&aacute;n đoạn, m&aacute;y m&oacute;c bị hỏng n&ecirc;n chủ cơ sở đ&atilde; lấy nước từ con mương ph&iacute;a sau xưởng để sản xuất. Qua kiểm tra cho thấy cơ sở n&agrave;y cũng c&oacute; trang bị quy tr&igrave;nh lọc.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i x&aacute;c định nguồn nước đầu v&agrave;o kh&ocirc;ng đảm bảo, tuy nhi&ecirc;n kết quả chất lượng đầu ra như thế n&agrave;o phải đợi kiểm nghiệm theo quy định. Khoảng 5-7 ng&agrave;y sẽ c&oacute; kết quả. Khi c&oacute; kết quả kiểm nghiệm ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục tiến h&agrave;nh xử l&yacute; theo quy định&rdquo;, một l&atilde;nh đạo Đội số 1 - Cục Quản l&yacute; thị trường Hải Ph&ograve;ng n&oacute;i với ph&oacute;ng vi&ecirc;n <em>D&acirc;n tr&iacute;.</em></p> <p style="text-align: justify;">Theo t&igrave;m hiểu của ph&oacute;ng vi&ecirc;n <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, b&igrave;nh qu&acirc;n mỗi ng&agrave;y cơ sở n&agrave;y b&aacute;n ra 200 b&igrave;nh, mỗi b&igrave;nh c&oacute; dung t&iacute;ch 20 l&iacute;t. Gi&aacute; b&aacute;n từ 9-10.000 đồng/b&igrave;nh. Nơi ti&ecirc;u thụ l&agrave; một số cơ quan, doanh nghiệp, trường học, c&aacute;c đại l&yacute; trong d&acirc;n&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Được biết, Đo&agrave;n kiểm tra đ&atilde; mời Trung t&acirc;m y tế Huyện An L&atilde;o phối hợp lấy ngẫu nhi&ecirc;n mẫu sản phẩm nước đ&oacute;ng b&igrave;nh đ&atilde; ho&agrave;n chỉnh để kiểm nghiệm theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Đo&agrave;n kiểm tra cũng đ&atilde; y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty TNHH Ph&uacute;c H&agrave; tiếp tục cung cấp c&aacute;c thủ tục, t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan đến hoạt động sản xuất nước uống tại cơ sở tr&ecirc;n. Đồng thời y&ecirc;u cầu cơ sở tạm dừng lưu th&ocirc;ng c&aacute;c sản phẩm nước đ&oacute;ng b&igrave;nh đ&atilde; ho&agrave;n thiện v&agrave; dừng hoạt động bơm nước từ mương để sản xuất cho đến khi c&oacute; kết luận cuối c&ugrave;ng của đo&agrave;n kiểm tra.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top