Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh

Phụ huynh Trường quốc tế Việt Úc cơ sở Sala, quận 2, TPHCM - nơi vừa xảy ra sự việc bữa ăn "nhìn muốn khóc" - kiến nghị nhà trường phải thành lập Hội đồng phụ huynh theo đúng quy định.

<div> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng nay 23/9, xuất ph&aacute;t từ sự việc bữa ăn của học sinh Trường quốc tế Việt &Uacute;c &quot;nh&igrave;n muốn kh&oacute;c&quot;, đại diện nh&agrave; trường đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc, ghi nhận &yacute; kiến của phụ huynh.</p> <p style="text-align: justify;">Tại buổi họp, phụ huynh nh&agrave; trường kiến nghị việc th&agrave;nh lập Hội đồng phụ huynh với c&aacute;c quyền hạn v&agrave; chức năng theo quy định hiện h&agrave;nh.&nbsp;</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/09/23/kiennghi-2-1569213428303.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/kiennghi-2-1569213428303.jpeg(1).jpeg" title="Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh - 1" /> <figcaption> <p>Phụ huynh Trường quốc tế Việt &Uacute;c cơ sở Sala đề nghị th&agrave;nh lập Hội phụ huynh trong buổi họp s&aacute;ng 23/9.</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Khi tiếp nhận &yacute; kiến n&agrave;y, b&agrave; Nguyễn Thị Thanh Xu&acirc;n, hiệu trưởng hệ thống Trường quốc tế Việt &Uacute;c cho hay, họ chưa thể trả lời ngay được đề xuất n&agrave;y của phụ huynh v&igrave; họ chưa đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định về th&agrave;nh lập một Hội phụ huynh.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">L&uacute;c n&agrave;y, rất nhiều phụ huynh b&agrave;y tỏ sự bức x&uacute;c. Một &ocirc;ng bố cho biết, th&agrave;nh lập Hội phụ huynh l&agrave; một việc hết sức b&igrave;nh thường, kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; g&igrave; nh&agrave; trường phải biến việc b&igrave;nh thường th&agrave;nh bất thường.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn l&agrave;m việc c&oacute; tổ chức, c&oacute; văn h&oacute;a. Chứ kh&ocirc;ng phải mỗi lần c&oacute; việc, c&oacute; sự cố, phụ huynh lại phải nghỉ việc, rồng rắn l&ecirc;n trường như thế n&agrave;y, kh&ocirc;ng nắm được nội dung, kh&ocirc;ng nắm được vấn đề, kh&ocirc;ng được gi&aacute;m s&aacute;t... Tại sao lại phải biến điều b&igrave;nh thường th&agrave;nh kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường?&quot;, phụ huynh n&agrave;y bức x&uacute;c.&nbsp;</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/09/23/kiennghi-1569213100246.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/kiennghi-1569213100246.jpg" title="Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh - 2" /></figure> <p style="text-align: justify;">Một người mẹ kh&aacute;c l&agrave;m trong lĩnh vực ng&acirc;n h&agrave;ng cho biết, th&agrave;nh lập Ban đại diện cha mẹ học sinh đ&atilde; c&oacute; trong luật, Luật Gi&aacute;o dục đ&atilde; c&oacute; quy định, kh&ocirc;ng phải l&agrave; vấn đề ph&aacute;t sinh, chứ kh&ocirc;ng phải phụ huynh y&ecirc;u cầu l&agrave;m những điều m&agrave; luật cấm.</p> <p style="text-align: justify;">Sau đ&oacute;, đại diện trường Việt &Uacute;c cho biết, đ&acirc;y l&agrave; vấn đề ph&aacute;t sinh trong buổi l&agrave;m việc, chứ kh&ocirc;ng phải họ n&eacute; tr&aacute;nh hay kh&ocirc;ng muốn th&agrave;nh lập Ban phụ huynh, m&agrave; cần b&aacute;o c&aacute;o cấp tr&ecirc;n, c&oacute; quyết định ch&iacute;nh thức.</p> <p style="text-align: justify;">Phụ huynh cũng đề nghị, nếu chưa thể th&agrave;nh lập ch&iacute;nh thức, ho&agrave;n th&agrave;nh c&oacute; thể th&agrave;nh lập Hội đồng phụ huynh l&acirc;m thời. V&agrave; đề nghị nh&agrave; trường cử người c&oacute; thẩm quyền trả lời chứ kh&ocirc;ng phải ghi nhận rồi &nbsp;lại chờ b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i việc kiến nghị th&agrave;nh lập Hội đồng phụ huynh, buổi l&agrave;m việc s&aacute;ng nay, phụ huynh cũng gửi thư kiến nghị một số nội dung như y&ecirc;u cầu th&agrave;nh lập ngay Ban kiểm so&aacute;t Bếp ăn với 5 đại diện của phụ huynh v&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n của Trường quốc tế Việt &Uacute;c tại cơ sở Sala; y&ecirc;u cầu phải cung cấp cho phụ huynh c&aacute;c hợp đồng về suất ăn cho học sinh, c&aacute;c h&oacute;a đơn, chứng từ về nguồn gốc thực phẩm, khẩu phần v&agrave; định lượng c&aacute;c suất ăn cho từng cấp; cung cấp c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn x&eacute;t tuyển gi&aacute;o vi&ecirc;n...&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trong đ&oacute;, Hội đồng phụ huynh v&agrave; Ban kiểm so&aacute;t phải nhận được quyền chia sẻ tất cả c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến hoạt động ăn uống v&agrave; sinh hoạt của học sinh từ ph&iacute;a nh&agrave; trường để đảm bảo quyền lợi của học sinh.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ph&iacute;a trường Quốc tế Việt &Uacute;c th&ocirc;ng tin, ng&agrave;y 27/9 tới, trường sẽ c&oacute; buổi l&agrave;m việc ch&iacute;nh thức với phụ huynh sau buổi ghi nhận h&ocirc;m nay.&nbsp;</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh - 3" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/09/19/phanan-6-1568872086100.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/phanan-6-1568872086100.jpeg.jpg" title="Vụ bữa ăn trường quốc tế “nhìn muốn khóc”: Phụ huynh đề nghị thành lập Hội phụ huynh - 3" /> <figcaption> <p>Bữa ăn trưa của học sinh tiểu học ng&agrave;y 18/9 của Trường quốc tế Việt &Uacute;c cơ sở Sala&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Như PV <em>D&acirc;n tr&iacute;</em> đ&atilde; đưa tin, phụ huynh Trường quốc tế Việt &Uacute;c cơ sở Sala &quot;tố&quot; nh&agrave; trường bớt x&eacute;n phần ăn của học sinh sau khi chụp lại được h&igrave;nh ảnh bữa ăn của con v&agrave;o trưa ng&agrave;y 18/9. Bữa cơm của học sinh tiểu học c&oacute; 4 m&oacute;n nhưng bao gồm 3 miếng g&agrave; kho nhỏ, 2 miếng c&aacute; tẩm bột chi&ecirc;n, &iacute;t su su x&agrave;o c&agrave; rốt, canh bắp cải, đồ tr&aacute;ng miệng l&agrave; một miếng dưa hấu.</p> <p style="text-align: justify;">Chi ph&iacute; cho tiền ăn của học sinh ở trường ở mức dao động 150.000 đồng/ng&agrave;y.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Sau đ&oacute;, Trường quốc tế Việt &Uacute;c phản hồi do sơ suất trong kh&acirc;u quản l&yacute; v&agrave; kiểm định, đồng thời xin lỗi phụ huynh cũng như đưa ra những giải ph&aacute;p để khắc phục.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top