Từ 1/7, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải đóng thuế

Ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu của cá nhân tăng lên 11 triệu đồng từ 1/7, theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4102054"><span>Nộp thuế như thế n&agrave;o với mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu?</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/nop-thue-nhu-the-nao-voi-muc-giam-tru-gia-canh-11-trieu-4102054.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4082670"><span>Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh giữ đề xuất mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/bo-tai-chinh-giu-de-xuat-muc-giam-tru-gia-canh-11-trieu-4082670.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4075928"><span>Gỡ n&uacute;t thắt quyết to&aacute;n thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/go-nut-that-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-4075928.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4064143"><span>TS B&ugrave;i Quang T&iacute;n: Luật đẩy thiệt th&ograve;i cho người nộp thuế</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/ts-bui-quang-tin-luat-day-thiet-thoi-cho-nguoi-nop-thue-4064143.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4063739"><span>Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh: Mức giảm trừ gia cảnh mới ph&ugrave; hợp biến động gi&aacute; cả</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/bo-tai-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-moi-phu-hop-bien-dong-gia-ca-4063739.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> &nbsp; <p>Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n vừa k&yacute; ban h&agrave;nh Nghị quyết về điều chỉnh <span>mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n</span>. Theo đ&oacute;,&nbsp;từ 1/7&nbsp;mức giảm trừ gia cảnh&nbsp;n&acirc;ng từ 9 triệu l&ecirc;n 11 triệu đồng một th&aacute;ng, tức&nbsp;người c&oacute; thu nhập&nbsp;tr&ecirc;n 11 triệu đồng mỗi th&aacute;ng (tương đương 132 triệu đồng một năm)&nbsp;mới phải đ&oacute;ng thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n.&nbsp;Mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc l&agrave; 4,4 triệu đồng một th&aacute;ng.&nbsp;</p> <p>T&iacute;nh to&aacute;n trước đ&oacute; của Ch&iacute;nh phủ, sẽ c&oacute; khoảng 1 triệu người kh&ocirc;ng phải nộp thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n với mức giảm trừ mới.</p> <p>Theo quy định mới n&agrave;y, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; 1-2 người phụ thuộc v&agrave; thu nhập b&igrave;nh&nbsp;qu&acirc;n mỗi th&aacute;ng lần lượt từ 15&nbsp;đến 150 triệu đồng, số thuế phải nộp&nbsp;như sau:&nbsp;</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/04/Screen-Shot-2020-06-04-at-23-4-9704-5830-1591289620.png?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Vi_XeADPX03HyqRJkksA1g" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="457" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/05/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_screen-shot-2020-06-04-at-23-4-9704-5830-1591289620.png 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/04/Screen-Shot-2020-06-04-at-23-4-9704-5830-1591289620.png?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=ZPJOoKUzhlOnAenR6NFqzg 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/04/Screen-Shot-2020-06-04-at-23-4-9704-5830-1591289620.png?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=xTdRdCbSh7ww4-fi1L-qkg 2x" media="(min-width: 768px)" /><img alt="Từ 1/7, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải đóng thuế" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/05/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_screen-shot-2020-06-04-at-23-4-9704-5830-1591289620.png" /></picture></div> <figcaption itemprop="description">&nbsp;</figcaption> <p>Với quyết định&nbsp;n&agrave;y, số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đ&oacute; mức độ giảm số thuế phải nộp của nh&oacute;m người nộp thuế ở bậc&nbsp;thấp sẽ&nbsp;lớn hơn so với những người nộp thuế ở bậc&nbsp;cao.</p> <p>Quy định mới c&oacute; hiệu lực từ 1/7&nbsp;v&agrave; &aacute;p dụng từ kỳ t&iacute;nh thuế năm 2020. Nghị quyết cũng quy định hồi tố với những trường hợp đ&atilde; tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng một th&aacute;ng. Theo đ&oacute;, người nộp thuế sẽ được x&aacute;c định lại số thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết to&aacute;n thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n năm 2020.&nbsp;</p> <p>G&oacute;p &yacute; trước đ&oacute;, nhiều chuy&ecirc;n gia đ&aacute;nh gi&aacute;, mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng l&agrave; &quot;<span>lạc hậu, v&ocirc; cảm</span>&quot;&nbsp;nhất l&agrave; trong bối cảnh, kinh tế vừa qua đ&atilde; tăng trưởng&nbsp;nhiều so với mức điều chỉnh&nbsp;từ 9 triệu l&ecirc;n 11 triệu đồng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

Nguồn vốn nhà nước tại Vinasport luôn “bất ổn” sau cổ phần hóa, bởi liên tục được chuyển giao cho các cá nhân đại diện trong bối cảnh nội bộ HĐQT luôn “lục đục”. Quá trình quản lý, sử dụng “đất vàng” bừa bãi Vinasport để sai phạm, nghiêm trọng.
back to top