Trump phát biểu từ Nhà Trắng, ngầm thừa nhận Biden có thể thắng

Tổng thống Mỹ lần đầu phát biểu kể từ thứ bảy tuần trước, nói sẽ không phong tỏa vì Covid-19 và hy vọng "bất cứ chính quyền nào" cũng vậy.

<div> <p class="Normal">Trong ph&aacute;t biểu tại Vườn Hồng của Nh&agrave; Trắng ng&agrave;y 13/11, Tổng thống Donald Trump n&oacute;i hy vọng một loại vaccine Covid-19 sẽ được cung cấp cho to&agrave;n d&acirc;n sớm nhất v&agrave;o th&aacute;ng 4/2021, khi số ca nhiễm nCoV mới mỗi ng&agrave;y ở nước n&agrave;y đang ở mức kỷ lục.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng cũng lần đầu thừa nhận khả năng ch&iacute;nh quyền Biden sắp được th&agrave;nh lập, sau khi truyền th&ocirc;ng Mỹ th&ocirc;ng b&aacute;o &ocirc;ng l&agrave; tổng thống đắc cử. Tuy nhi&ecirc;n, Trump kh&ocirc;ng thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử v&agrave; kh&ocirc;ng nhắc t&ecirc;n đối thủ từ đảng D&acirc;n chủ.</p> <p class="Normal">&quot;Tốt nhất l&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng phải phong tỏa. T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m thế, ch&iacute;nh quyền n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng thực hiện biện ph&aacute;p phong tỏa&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i. &quot;Hy vọng rằng bất cứ điều g&igrave; xảy ra trong tương lai, ai biết được đ&oacute; sẽ l&agrave; ch&iacute;nh quyền n&agrave;o, t&ocirc;i đo&aacute;n rằng thời gian sẽ trả lời song t&ocirc;i c&oacute; thể n&oacute;i với bạn rằng ch&iacute;nh quyền đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng phong tỏa&quot;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/14/556318717097a-Trump-7131-1605311064.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=y15q853iuLqR0uBGhh_NGw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_556318717097a-trump-7131-1605311064.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/14/556318717097a-Trump-7131-1605311064.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=j-VupxAV--4FUTwFeMdhJQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/14/556318717097a-Trump-7131-1605311064.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=_AfLtWrGsBvqh1koit4tCw 2x" /><img alt="Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, ngày 13/11. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_556318717097a-trump-7131-1605311064.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi ph&aacute;t biểu tại Vườn Hồng của Nh&agrave; Trắng, ng&agrave;y 13/11. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal">Sau Ng&agrave;y Bầu cử Mỹ 3/11, Tổng thống Trump nhiều lần n&ecirc;u c&aacute;o buộc gian lận bỏ phiếu diện rộng. D&ugrave; tiếp tục tuy&ecirc;n bố như vậy tr&ecirc;n Twitter, &ocirc;ng kh&ocirc;ng n&oacute;i về gian lận bỏ phiếu trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu h&ocirc;m 13/11.</p> <p class="Normal">Trong lần ph&aacute;t biểu gần nhất tại Nh&agrave; Trắng ng&agrave;y 5/11, Tổng thống Mỹ n&oacute;i sẽ &quot;dễ d&agrave;ng thắng cử&quot; nếu chỉ kiểm đếm số phiếu bầu &quot;hợp ph&aacute;p&quot;.</p> <p class="Normal">Biden củng cố chiến thắng của m&igrave;nh sau khi Georgia th&ocirc;ng b&aacute;o &ocirc;ng gi&agrave;nh chiến thắng, n&acirc;ng tổng số phiếu đại cử tri l&ecirc;n 306 so với 232 của Trump, khiến hy vọng đảo ngược kết quả th&ocirc;ng qua c&aacute;c <span>vụ kiện</span> v&agrave; kiểm phiếu lại của Tổng thống Mỹ c&agrave;ng trở n&ecirc;n mong manh.</p> <p class="Normal">Donald Trump trong cuộc họp b&aacute;o ng&agrave;y 13/11 cho biết hy vọng vaccine Covid-19 của Pfizer sẽ được cấp ph&eacute;p sử dụng khẩn cấp &quot;thật sớm&quot;. Pfizer cho biết dự kiến b&aacute;o c&aacute;o dữ liệu an to&agrave;n theo y&ecirc;u cầu v&agrave;o tuần tới v&agrave; c&oacute; thể xin ph&eacute;p sử dụng khẩn cấp sau đ&oacute;.</p> <p class="Normal">B&igrave;nh luận n&agrave;y được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ nhận được b&aacute;o c&aacute;o cập nhật về &quot;Chiến dịch Thần tốc&quot;, một nỗ lực tăng tốc ph&aacute;t triển vaccine Covid-19 của ch&iacute;nh quyền Trump. Những chỉ tr&iacute;ch về c&aacute;ch phản ứng của ch&iacute;nh quyền Trump với nCoV, loại virus khiến gần 250.000 người Mỹ chết, trở th&agrave;nh &quot;vũ kh&iacute;&quot; trong c&aacute;c buổi vận động cử tri của đảng D&acirc;n chủ trước bầu cử.</p> <p class="Normal"><strong>Nguyễn Tiến </strong>(Theo <em>Reuters</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top