Trump ngầm thừa nhận thất bại

Trump nói "thiệt hại đã được gây ra" cho cuộc bầu cử, không đồng ý với nỗ lực thách thức kết quả của các luật sư, sau khi Biden thắng nhiều bang chiến trường quan trọng.

<div> <div class="wrap-sort width_common hidden"> <p>- C&ograve;n 5 bang đang kiểm phiếu, trong đ&oacute; c&oacute; 3 bang chiến trường quan trọng gồm Pennsylvania, Bắc Carolina v&agrave; Georgia, c&ugrave;ng bang Nevada v&agrave; Alaska. Biden bất ngờ vượt mặt đối thủ v&agrave; đ&atilde; thắng ở bang Michigan.</p> <p>-&nbsp;<strong>Trump thắng</strong>: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, T&acirc;y Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas, Iowa</p> <p>-&nbsp;<strong>Biden thắng</strong>: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New York, Colorado, New Hampshire, Oregon, Washington, California, Arizona, New Mexico, Hawaii, Minnesota, khu vực quốc hội số hai Nebraska, Wisconsin, Michigan</p> </div> <ul class="list-live width_common" data-relative-time="2020-11-05" data-server-time="2020-11-05"> <li class="block-item animated animatedFadeInUp fadeInUp" data-block-id="91674" data-datetime="2020-11-05" data-share="https://vnexpress.net/share/share-block/id/4186567/blockid/91674" id="block-1604534400"> <div class="header-block"> <h2 class="title-block-live">Pennsylvania sẽ mất &quot;v&agrave;i ng&agrave;y&quot; để kiểm phiếu</h2> </div> <div class="content-block"> <p class="Normal">Ph&aacute;t biểu tại một cuộc họp b&aacute;o c&ugrave;ng thống đốc Pennsylvania Tom Wolf, <span>tổng thư k&yacute; bang</span> Kathy Boockvar ước t&iacute;nh &quot;h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n&quot; phiếu sẽ được kiểm v&agrave;o tối 4/11. B&agrave; cho hay d&ugrave; Pennsylvania đ&atilde; c&oacute; &quot;bước tiến xuất sắc&quot; trong việc kiểm phiếu, họ vẫn sẽ mất &quot;v&agrave;i ng&agrave;y trước khi phần đa số phiếu được kiểm&quot;.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> <h2>Trump ngầm thừa nhận thất bại</h2> <p>Tổng thống Trump dường như đang bất đồng với chiến lược m&agrave; đội ngũ ph&aacute;p l&yacute; đưa ra trong việc th&aacute;ch thức trước t&ograve;a &aacute;n về thất bại của &ocirc;ng ở bang chiến trường Wisconsin v&agrave; Michigan bằng c&aacute;ch y&ecirc;u cầu quyền tiếp cận dữ liệu c&aacute;c trang web kiểm phiếu.</p> <p>&quot;C&aacute;c luật sư của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; y&ecirc;u cầu &#39;quyền tiếp cận c&oacute; &yacute; nghĩa&#39;, nhưng điều đ&oacute; th&igrave; c&oacute; &iacute;ch lợi g&igrave;? Thiệt hại đ&atilde; được g&acirc;y ra cho t&iacute;nh to&agrave;n vẹn trong hệ thống của ch&uacute;ng ta, cũng như cuộc bầu cử tổng thống. Đ&acirc;y l&agrave; điều n&ecirc;n được thảo luận&quot;, Trump viết tr&ecirc;n Twitter.</p> <p>Trump li&ecirc;n tục c&aacute;o buộc bầu cử c&oacute; gian lận song kh&ocirc;ng đưa ra bằng chứng. Đ&aacute;p lại, giới chức bầu cử ở h&agrave;ng loạt bang chiến trường ki&ecirc;n quyết bảo vệ t&iacute;nh to&agrave;n vẹn trong việc kiểm đếm phiếu của họ.</p> <p>B&igrave;nh luận &quot;thiệt hại đ&atilde; được g&acirc;y ra&quot; của Trump cho thấy &ocirc;ng c&oacute; lẽ đang dần cảm thấy bi quan về tương lai, giới quan s&aacute;t đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <h2>Joe Biden mở website chuyển giao quyền lực</h2> <p>Biden chưa tuy&ecirc;n bố chiến thắng cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng nhưng đang cho thấy mức độ tự tin rất cao khi ra mắt website chuyển giao quyền lực của &ocirc;ng.</p> <p>&quot;Người d&acirc;n Mỹ sẽ quyết định ai sẽ l&agrave; Tổng thống Mỹ tiếp theo. Phiếu bầu hiện vẫn được kiểm đếm tại một số bang tr&ecirc;n khắp đất nước&quot;, trang chủ của website với địa chỉ &quot;buildbackbetter.com&quot;, cho biết.</p> <p>&quot;Những cuộc khủng hoảng m&agrave; đất nước đang phải đối mặt l&agrave; rất nghi&ecirc;m trọng, từ đại dịch cho đến suy tho&aacute;i kinh tế, từ biến đổi kh&iacute; hậu đến bất c&ocirc;ng chủng tộc, v&agrave; nh&oacute;m chuyển giao quyền lực sẽ tiếp tục chuẩn bị với tốc độ nhanh nhất để ch&iacute;nh quyền Binden-Harris c&oacute; thể bắt tay v&agrave;o l&agrave;m việc ngay từ ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n&quot;.</p> </div> </li> <li class="block-item animated animatedFadeInUp fadeInUp" data-block-id="91672" data-datetime="2020-11-05" data-share="https://vnexpress.net/share/share-block/id/4186567/blockid/91672" id="block-1604530740"> <div class="content-block"> <p><strong>Nevada chỉ c&ocirc;ng bố kết quả v&agrave;o trưa 5/11</strong></p> <p>Giới chức bầu cử bang Nevada, bang c&oacute; 6 đại cử tri c&oacute; thể định đoạt kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, cho biết sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; th&ecirc;m kết quả n&agrave;o được c&ocirc;ng bố cho tới trưa 5/11, giờ Bờ Đ&ocirc;ng (đ&ecirc;m 5/11, giờ H&agrave; Nội).</p> <p>Nếu gi&agrave;nh th&ecirc;m 6 phiếu đại cử tri ở Nevada, Biden gần như chắc chắn đắc cử.</p> </div> </li> <li class="block-item animated animatedFadeInUp fadeInUp" data-block-id="91671" data-datetime="2020-11-05" data-share="https://vnexpress.net/share/share-block/id/4186567/blockid/91671" id="block-1604530020"> <div class="header-block"> <h2 class="title-block-live">Nh&agrave; Trắng kh&ocirc;ng tiếp tục c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin</h2> </div> <div class="content-block"> <p class="Normal"><span class="a6sixzi8 a8s20v7p abs2jz4q bipmatt0 cebpdrjk dhp61c6y dp1hu0rb iyyx5f41 k5wvi7nf owwhemhu pk4s997a q3lfd5jv qowsmv63 t1p8iaqh tojvnm2t">Nh&agrave; Trắng cho biết sẽ đ&oacute;ng danh s&aacute;ch hoạt động v&agrave;o tối 4/11, đồng nghĩa Tổng thống Trump sẽ kh&ocirc;ng xuất hiện trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng trong thời gian c&ograve;n lại của ng&agrave;y.</span></p> <p class="Normal"><span class="a6sixzi8 a8s20v7p abs2jz4q bipmatt0 cebpdrjk dhp61c6y dp1hu0rb iyyx5f41 k5wvi7nf owwhemhu pk4s997a q3lfd5jv qowsmv63 t1p8iaqh tojvnm2t">Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng vẫn tiếp tục hoạt động tr&ecirc;n Twitter, đưa ra những c&aacute;o buộc v&ocirc; căn cứ li&ecirc;n quan đến kết quả bầu cử.</span></p> <p class="Normal"><span class="a6sixzi8 a8s20v7p abs2jz4q bipmatt0 cebpdrjk dhp61c6y dp1hu0rb iyyx5f41 k5wvi7nf owwhemhu pk4s997a q3lfd5jv qowsmv63 t1p8iaqh tojvnm2t">Trong l&uacute;c đ&oacute;, việc kiểm phiếu hợp lệ vẫn tiếp tục diễn ra tại một số bang chiến trường quan trọng gi&uacute;p quyết định người chiến thắng cuộc đua tổng thống.</span></p> </div> </li> <li class="block-item animated animatedFadeInUp fadeInUp" data-block-id="91670" data-datetime="2020-11-05" data-share="https://vnexpress.net/share/share-block/id/4186567/blockid/91670" id="block-1604529000"> <div class="header-block"> <h2 class="title-block-live">Đảng Cộng h&ograve;a&nbsp;&#39;mất ki&ecirc;n nhẫn&#39; với Trump</h2> </div> <div class="content-block"> <p class="Normal">Một nguồn tin th&acirc;n cận với Nh&agrave; Trắng tiết lộ tr&ecirc;n CNN rằng giới chức Cộng h&ograve;a đang bắt đầu mất ki&ecirc;n nhẫn với một số h&agrave;nh vi ứng xử của Trump, khi &ocirc;ng đưa ra tuy&ecirc;n bố một c&aacute;ch v&ocirc; căn cứ rằng gian lận bầu cử khiến m&igrave;nh bị cướp mất ghế tổng thống.</p> <p class="Normal">&quot;Trump đang mất đi sự ủng hộ của đảng Cộng ho&agrave;&quot;, nguồn tin n&oacute;i, m&ocirc; tả những lời ph&agrave;n n&agrave;n của Tổng thống l&agrave; &quot;th&oacute;i quen tỏ ra m&igrave;nh l&agrave; b&ecirc;n bị hại&quot;.</p> <p class="Normal">Nguồn tin n&agrave;y cũng chỉ tr&iacute;ch chiến dịch tranh cử của Trump v&igrave; n&acirc;ng cao c&aacute;c c&aacute;o buộc về gian lận phiếu bầu ở bang Pennsylvania.</p> </div> </li> <li class="block-item animated animatedFadeInUp fadeInUp" data-block-id="91669" data-datetime="2020-11-05" data-share="https://vnexpress.net/share/share-block/id/4186567/blockid/91669" id="block-1604528640"> <div class="header-block"> <h2 class="title-block-live">6 bang đang kiểm phiếu</h2> </div> <div class="content-block"> <p class="Normal">Phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm ở nhiều bang quan trọng, những nơi c&oacute; thể quyết định kết quả của cuộc đua giữa Trump v&agrave; Biden, gồm:</p> <p class="Normal">Alaska</p> <p class="Normal">Arizona</p> <p class="Normal">Georgia</p> <p class="Normal">Bắc Carolina</p> <p class="Normal">Nevada</p> <p class="Normal">Pennsylvania</p> <div> <div><img alt="560c4854-0ad9-40f0-b63d-fa4fcd-4951-2406" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_560c4854-0ad9-40f0-b63d-fa4fcd-4951-2406-1604529056.jpg" /></div> </div> </div> </li> </ul> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/560c4854-0ad9-40f0-b63d-fa4fcd-4951-2406-1604529056.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=QZ3svuuOanV7N7q7EHx3KA" itemprop="url" /><meta content="0" itemprop="width" /><meta content="507" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Nh&acirc;n vi&ecirc;n bầu cử hạt Maricopa, bang Arizona, c&ugrave;ng c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n kiểm phiếu bầu h&ocirc;m 4/11. Ảnh: <em>AP</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal">Nếu Biden duy tr&igrave; dẫn đầu ở Nevada v&agrave; Arizona, &ocirc;ng sẽ đảm bảo đủ 270 phiếu đại cử tri để trở th&agrave;nh tổng thống, theo CNN. Giới chức Arizona cho hay bang n&agrave;y vẫn c&ograve;n hơn 600.000 phiếu chưa kiểm.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, AP, h&atilde;ng tin uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu trong dự b&aacute;o người chiến thắng, vẫn tuy&ecirc;n bố Biden đ&atilde; thắng ở Arizona, do ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy số phiếu chưa được kiểm kh&ocirc;ng thể gi&uacute;p Trump san bằng được c&aacute;ch biệt.</p> <div class="width_common box-insert-article"> <article class="item-news item-news-common"> <div class="thumb-art"><a class="thumb thumb-5x3" href="https://vnexpress.net/ly-do-truyen-thong-my-tuyen-bo-biden-thang-o-arizona-4187127.html"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_5fa1bf300e198image-1604528623-1546-2933-1604528666.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/5fa1bf300e198image-1604528623-1546-2933-1604528666.jpg?w=180&amp;h=108&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=_NLIgELnAlOzTct9wvbdAg 2x" /><img alt="Lý do truyền thông Mỹ tuyên bố Biden thắng ở Arizona" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_5fa1bf300e198image-1604528623-1546-2933-1604528666.jpg" /></picture> </a></div> <h4 class="title-news">L&yacute; do truyền th&ocirc;ng Mỹ tuy&ecirc;n bố Biden thắng ở Arizona</h4> <p class="description">D&ugrave; lỗi dữ liệu khiến nhiều h&atilde;ng b&aacute;o sai phiếu kiểm đếm ở Arizona, AP vẫn tuy&ecirc;n bố Biden thắng, do ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy Trump kh&ocirc;ng thể bắt kịp.</p> </article> </div> <ul> <li class="block-item animated animatedFadeInUp fadeInUp" data-block-id="91668" data-datetime="2020-11-05" data-share="https://vnexpress.net/share/share-block/id/4186567/blockid/91668" id="block-1604527860"> <div class="header-block"> <h2 class="title-block-live">Trump tuy&ecirc;n bố &#39;thắng&#39;&nbsp;Pennsylvania,&nbsp;Georgia v&agrave;&nbsp;Bắc Carolina</h2> </div> <div class="content-block"> <p class="Normal">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; gi&agrave;nh được phiếu đại cử tri của Khối thịnh vượng chung <span>Pennsylvania (nơi kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p c&aacute;c nh&agrave; quan s&aacute;t hợp ph&aacute;p), bang Georgia v&agrave; bang Bắc Carolina, những n&oacute;i m&agrave; Trump dẫn trước rất lớn&quot;, Tổng thống Mỹ viết tr&ecirc;n Twitter. </span></p> <p class="Normal"><span>&quot;Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n thắng bang Michigan, nơi tr&ecirc;n thực tế c&oacute; một lượng lớn phiếu bầu b&iacute; mật, như nhiều th&ocirc;ng tin được chia sẻ!&quot;, &ocirc;ng viết tiếp. Tuy nhi&ecirc;n, d&ograve;ng tweet n&agrave;y đ&atilde; bị Twitter ẩn, với l&yacute; do &quot;g&acirc;y tranh c&atilde;i hoặc hiểu lầm&quot;. </span></p> <p class="Normal">Trước đ&oacute;, c&aacute;c luật sư của Trump đ&atilde; đệ đơn l&ecirc;n T&ograve;a &aacute;n Tối cao, đưa Tổng thống trở th&agrave;nh một b&ecirc;n trong vụ kiện đang chờ giải quyết. Vụ kiện li&ecirc;n quan đến một kiến nghị về việc gia hạn thời hạn bỏ phiếu qua thư ở Pennsylvania. T&ograve;a &aacute;n Tối cao Pennsylvania đang cho ph&eacute;p chấp nhận c&aacute;c l&aacute; phiếu gửi qua đường bưu điện đến 17h ng&agrave;y 6/11, bao gồm cả những phiếu kh&ocirc;ng c&oacute; dấu bưu điện r&otilde; r&agrave;ng.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, giới quan s&aacute;t chỉ rằng tổng thống kh&ocirc;ng thể đơn phương tuy&ecirc;n bố m&igrave;nh l&agrave; người chiến thắng ở nhiều bang chiến trường, khi nhiều phiếu bầu vẫn chưa được kiểm. Những phiếu được kiểm đều l&agrave; phiếu bầu hợp lệ, được bỏ trước khi kết th&uacute;c ng&agrave;y bầu cử.</p> <p class="Normal">Việc kiểm phiếu vẫn được tiến h&agrave;nh ở những bang chiến trường n&agrave;y v&agrave; kết quả sẽ định đoạt người thắng trong cuộc đua m&agrave; kh&ocirc;ng cần bất cứ ai &quot;tuy&ecirc;n bố chiến thắng&quot;.</p> </div> </li> <li class="block-item animated animatedFadeInUp fadeInUp" data-block-id="91667" data-datetime="2020-11-05" data-share="https://vnexpress.net/share/share-block/id/4186567/blockid/91667" id="block-1604525460"> <div class="header-block"> <h2 class="title-block-live">Người ủng hộ Trump v&acirc;y trung t&acirc;m kiểm phiếu</h2> </div> <div class="content-block"> <p class="Normal"><span>Tại trung t&acirc;m TFC ở th&agrave;nh phố Detroit, bang Michigan, hơn 100 người ủng hộ Trump đang tập trung, y&ecirc;u cầu được v&agrave;o trong văn ph&ograve;ng khi những l&aacute; phiếu cuối c&ugrave;ng được kiểm đếm.</span></p> <p class="Normal"><span>CNN dự đo&aacute;n Biden gi&agrave;nh chiến thắng ở bang chiến trường Michigan, mang về 16 phiếu đại cử tri.</span></p> </div> </li> <li class="block-item animated animatedFadeInUp fadeInUp last" data-block-id="91666" data-datetime="2020-11-05" data-share="https://vnexpress.net/share/share-block/id/4186567/blockid/91666" id="block-1604525400"> <div class="header-block"> <h2 class="title-block-live">Biden k&ecirc;u gọi đo&agrave;n kết</h2> </div> <div class="content-block"> <p class="Normal">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang vận động tranh cử tr&ecirc;n tư c&aacute;ch đảng D&acirc;n chủ, nhưng t&ocirc;i sẽ l&atilde;nh đạo như một tổng thống Mỹ&quot;, Biden n&oacute;i tiếp. &quot;Bản th&acirc;n chức vụ tổng thống kh&ocirc;ng phải l&agrave; một thể chế đảng ph&aacute;i. Đ&oacute; l&agrave; văn ph&ograve;ng duy nhất ở quốc gia n&agrave;y đại diện cho tất cả mọi người v&agrave; n&oacute; đ&ograve;i hỏi nghĩa vụ chăm s&oacute;c cho tất cả người Mỹ v&agrave; đ&oacute; ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; điều t&ocirc;i sẽ l&agrave;m&quot;.</p> <div> <div> <figure class="tplCaption" data-size="false" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> </div> </div> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_45c2ef96-4be5-4cac-b89c-d41090-4451-1878-1604527229.jpg" /><img alt="45c2ef96-4be5-4cac-b89c-d41090-4451-1878" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_45c2ef96-4be5-4cac-b89c-d41090-4451-1878-1604527229.jpg" /></picture></div> <p class="Normal">&Ocirc;ng nhắc đến sự lo lắng v&agrave; chia rẽ m&agrave; nhiều người Mỹ cảm thấy, n&oacute;i rằng d&ugrave; c&oacute; những quan điểm đối lập tr&ecirc;n khắp đất nước, &quot;ch&uacute;ng ta phải ngừng coi đối thủ của m&igrave;nh như kẻ th&ugrave;&quot;.</p> <p class="Normal">&quot;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng phải l&agrave; kẻ th&ugrave;. Những g&igrave; gắn kết ch&uacute;ng ta lại với nhau v&igrave; c&ugrave;ng l&agrave; người Mỹ mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ thứ g&igrave; c&oacute; thể chia cắt ch&uacute;ng ta&quot;, Biden n&oacute;i. &quot;Đ&atilde; đến l&uacute;c ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m những g&igrave; ch&uacute;ng ta vẫn lu&ocirc;n l&agrave;m với tư c&aacute;ch l&agrave; người Mỹ, bỏ lại ph&iacute;a sau những lời lẽ gay gắt của chiến dịch tranh cử, hạ nhiệt, gặp nhau, lắng nghe nhau, t&ocirc;n trọng v&agrave; quan t&acirc;m đến nhau. Đo&agrave;n kết, h&agrave;n gắn c&ugrave;ng nhau như một quốc gia&quot;.</p> <p class="Normal">Sau đ&oacute;, Biden v&agrave; Kamala Harris rời đi m&agrave; kh&ocirc;ng nhận c&acirc;u hỏi từ c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> </li> </ul> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/45c2ef96-4be5-4cac-b89c-d41090-4451-1878-1604527229.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=OFK-s3UuTbpRyJddrz1HCg" itemprop="url" /><meta content="0" itemprop="width" /><meta content="464" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Biden ph&aacute;t biểu <span>từ Trung t&acirc;m Chase ở Wilmington, Delaware. Ảnh: <em>AFP</em>.</span></p> </figcaption> <div class="wrap-notifile hidden"><span class="notifile new-content"><svg class="ic ic-sync"><use _xlink3a_href="#sync"></use></svg> C&oacute; 3 nội dung mới cập nhật</span></div> <div class="wrap-notifileback wrap-notifile-backtotop hidden"><span class="notifile"><svg class="ic ic-arrow-up"><use _xlink3a_href="#Arrow-Up-1"></use></svg></span></div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top