Triều Tiên tuyên bố 'dùng hạt nhân đấu hạt nhân' với Mỹ

Triều Tiên cho rằng vũ khí hạt nhân là phương án duy nhất đối phó với sự thù địch của Mỹ, sau khi đối thoại không mang lại kết quả.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4121190" style="text-align: justify;"><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/hai-diem-nong-chau-a-thu-thach-trump-4118859.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span>&quot;Triều Ti&ecirc;n đ&atilde; nỗ lực d&ugrave;ng biện ph&aacute;p đối thoại v&agrave; tr&ocirc;ng cậy v&agrave;o luật ph&aacute;p quốc tế nhằm loại bỏ mối đe dọa hạt nh&acirc;n từ Mỹ, nhưng tất cả đều kết th&uacute;c trong v&ocirc; vọng&quot;, Viện Giải gi&aacute;p vũ kh&iacute; v&agrave; H&ograve;a b&igrave;nh thuộc Bộ Ngoại giao Triều Ti&ecirc;n cho biết trong b&aacute;o c&aacute;o d&agrave;i 5.500 từ được c&ocirc;ng bố h&ocirc;m 25/6.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">&quot;Chỉ c&ograve;n một lựa chọn cuối c&ugrave;ng, đ&oacute;&nbsp;l&agrave; d&ugrave;ng hạt nh&acirc;n đấu&nbsp;hạt nh&acirc;n&quot;, cơ quan n&agrave;y viết trong b&aacute;o c&aacute;o, th&ecirc;m rằng khả năng răn đe chiến tranh mạnh mẽ để ph&ograve;ng thủ đất nước l&agrave; &quot;lựa chọn chiến lược cần thiết&quot;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/27/hwasong-15-003-6072-1593226399.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=zGUwxRTsTrUOpKJGIToKTA" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_hwasong-15-003-6072-1593226399.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/27/hwasong-15-003-6072-1593226399.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=OQkhI7Ii160Zes0OI1d5Pg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/27/hwasong-15-003-6072-1593226399.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=6NW7DqrOg4UTGRioFdwIYQ 2x" /><img alt="Kim Jong-un thị sát tên lửa đạn đạo Hwasong-15 hồi năm 2017. Ảnh: KCNA." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_hwasong-15-003-6072-1593226399.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Kim Jong-un thị s&aacute;t t&ecirc;n lửa đạn đạo Hwasong-15 hồi năm 2017. Ảnh: <em>KCNA</em>.</p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">B&aacute;o c&aacute;o được c&ocirc;ng bố nh&acirc;n dịp kỷ niệm 70 năm ng&agrave;y Chiến tranh Triều Ti&ecirc;n b&ugrave;ng ph&aacute;t. &quot;Triều Ti&ecirc;n sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực nhằm kiềm chế mối đe dọa hạt nh&acirc;n li&ecirc;n tục&nbsp;của Mỹ&quot;, b&aacute;o c&aacute;o c&oacute; đoạn viết.</p> <p style="text-align: justify;">B&igrave;nh Nhưỡng v&agrave; Washington từ năm 2018 đ&atilde; tiến h&agrave;nh nhiều cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n về chương tr&igrave;nh hạt nh&acirc;n v&agrave; t&ecirc;n lửa đạn đạo của Triều Ti&ecirc;n, nhưng đối thoại đ&atilde; đ&igrave;nh trệ v&igrave; kh&ocirc;ng đạt được đồng thuận từ hai b&ecirc;n. B&igrave;nh Nhưỡng đầu năm nay&nbsp;tiến h&agrave;nh nhiều vụ&nbsp;thử nghiệm vũ kh&iacute; tầm ngắn để thể hiện sự kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng, đồng thời ph&aacute;t t&iacute;n hiệu cảnh b&aacute;o Washington.</p> <p style="text-align: justify;">Triều Ti&ecirc;n gần đ&acirc;y cũng gia tăng căng thẳng với H&agrave;n Quốc do t&igrave;nh trạng những người đ&agrave;o tẩu rải truyền đơn chống B&igrave;nh Nhưỡng qua bi&ecirc;n giới. Họ gọi Seoul l&agrave; &quot;kẻ th&ugrave;&quot; v&agrave; cắt đứt mọi đường d&acirc;y li&ecirc;n lạc, đe dọa sẽ tiến h&agrave;nh th&ecirc;m h&agrave;nh động &quot;trừng phạt&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">L&atilde;nh đạo Triều Ti&ecirc;n Kim Jong-un hồi cuối th&aacute;ng 5 chủ tr&igrave;&nbsp;cuộc họp của Qu&acirc;n ủy Trung ương&nbsp;để thảo luận phương &aacute;n củng cố năng lực hạt nh&acirc;n. &quot;Trọng t&acirc;m cuộc họp l&agrave; những ch&iacute;nh s&aacute;ch nhằm tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nh&acirc;n của đất nước&quot;, h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn nh&agrave; nước Triều Ti&ecirc;n KCNA đưa tin.</p> <p style="text-align: justify;">(Theo <em>NY Post</em>)</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top