• trí thức Việt Nam

[Video] Chủ tịch Phan Xuân Dũng: 38 năm VUSTA... chặng đường trí tuệ của trí thức Việt Nam!
Khoa học- Nhóm PV - 10:56 26/03/2021
38 năm hình thành, phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam chính là chặng đường trí tuệ của trí thức Việt Nam dưới thời đại Hồ Chí Minh. Mỗi thành công của cách mạng nước nhà là không thể tách rời, mà gắn bó mật thiết với sự phát triển của đội ngũ trí thức cách mạng nước nhà.
--Quảng cáo---