Tòa án Pennsylvania xử Trump thắng, nhiều phiếu bầu vô danh bị loại

Thẩm phán Tòa án Pennsylvania vừa ra phán quyết ủng hộ đơn kháng cáo của ông Trump và không công nhận các phiếu bầu thiếu thông tin nhận dạng cử tri theo quy định.

<div> <p>T&ograve;a &aacute;n ph&uacute;c thẩm Pennsylvania vừa tuy&ecirc;n bố ủng hộ đơn kh&aacute;ng c&aacute;o của Tổng thống Donald Trump về t&iacute;nh hợp ph&aacute;p của việc kiểm phiếu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử h&ocirc;m 3/11. Theo đ&oacute;, vụ kiện li&ecirc;n quan đến l&aacute; phiếu của những cử tri kh&ocirc;ng thể x&aacute;c minh danh t&iacute;nh.</p> <p>Theo luật Pennsylvania, c&aacute;c cử tri c&oacute; thể x&aacute;c minh t&iacute;nh x&aacute;c thực của họ trong v&ograve;ng 6 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y bầu cử, tức l&agrave; cho đến ng&agrave;y 9/11. Tuy nhi&ecirc;n, quan chức cấp cao của Pennsylvania l&agrave; Kathy Boockvar đ&atilde; gia hạn đến ng&agrave;y 12/11.</p> <p>&ldquo;<em>T&ograve;a &aacute;n Pennsylvania ph&aacute;n quyết rằng b&agrave; Kathy Boockvar, với tư c&aacute;ch l&agrave; bộ trưởng của Khối thịnh vượng chung Pennsylvabia, kh&ocirc;ng c&oacute; thẩm quyền chỉ đạo thay đổi thời hạn để x&aacute;c minh danh t&iacute;nh của một số cử tri</em>&quot;, Thẩm ph&aacute;n Mary Hannah Leavitt đưa ra ph&aacute;n quyết h&ocirc;m 12/11.</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Tòa án Pennsylvania xử Trump thắng, nhiều phiếu bầu vô danh bị loại - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/image-vtc-vn_trump-defeat-07352223.jpg" /> <figcaption> <p class="expEdit">T&ograve;a &aacute;n ph&uacute;c thẩm Pennsylvania vừa tuy&ecirc;n bố ủng hộ đơn kiện của Tổng thống Donald Trump.</p> </figcaption> </figure> <p>Theo<em> Philadelphia Inquirer</em>, Thẩm ph&aacute;n Mary Hannah Leavitt đ&atilde; y&ecirc;u cầu ủy ban bầu cử c&aacute;c hạt thuộc Pennsylvania kh&ocirc;ng kiểm c&aacute;c l&aacute; phiếu bầu kh&ocirc;ng hợp lệ tr&ecirc;n. Trong một ph&aacute;n quyết h&ocirc;m 5/11, t&ograve;a &aacute;n cũng đ&atilde; y&ecirc;u cầu t&aacute;ch ri&ecirc;ng c&aacute;c phiếu bầu n&agrave;y cho đến khi c&oacute; ph&aacute;n quyết tiếp theo.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, <em>Fox News</em> gọi ph&aacute;n quyết mới đ&acirc;y của T&ograve;a &aacute;n Pennsylvania l&agrave; chiến thắng tư ph&aacute;p của &ocirc;ng Trump, song c&oacute; &yacute; nghĩa &quot;kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể&quot;. <em>Fox News</em> n&ecirc;u ra rằng chỉ c&oacute; một số lượng nhỏ c&aacute;c l&aacute; phiếu bị loại bỏ. Theo đ&oacute;, số phiếu bầu n&agrave;y kh&ocirc;ng được t&iacute;nh v&agrave;o số phiếu ch&iacute;nh thức, v&agrave; kết quả Joe Biden vẫn dẫn trước Trump 54.000 phiếu.</p> <p>Cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức tại Hoa Kỳ v&agrave;o ng&agrave;y 3/11. Theo số liệu sơ bộ, chiến thắng thuộc về Joe Biden. C&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng lớn nhất của Mỹ đ&atilde; c&ocirc;ng bố chiến thắng của ứng cử vi&ecirc;n Đảng D&acirc;n chủ. Tuy nhi&ecirc;n, Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố rằng cuộc bầu cử &ldquo;c&ograve;n l&acirc;u&rdquo; mới kết th&uacute;c, v&agrave; c&oacute; &yacute; định bảo vệ chiến thắng của m&igrave;nh trước t&ograve;a.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vtc.vn
back to top