Tiki và Sendo đã thông báo sáp nhập lên cơ quan quản lý

Nguồn tin từ Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số cho biết, cơ quan này đã nhận được thông báo về việc sáp nhập của Tiki và Sendo.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4066645"><span>Thương mại điện tử thay đổi ra sao sau nhiều năm &#39;đốt tiền&#39;</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/thuong-mai-dien-tu-thay-doi-ra-sao-sau-nhieu-nam-dot-tien-4066645.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="3980652"><span>Tiki &#39;ti&ecirc;u&#39; hết tiền VNG đầu tư</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/tiki-tieu-het-tien-vng-dau-tu-3980652.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="3998181"><span>Lazada đua giao h&agrave;ng nhanh với Tiki</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/lazada-dua-giao-hang-nhanh-voi-tiki-3998181.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> &nbsp; <p>N&oacute;i với <em>VnExpress</em>, một đại diện của Cục Thương mại điện tử &amp; Kinh tế số (Bộ C&ocirc;ng Thương)&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute;, việc hai s&agrave;n thương mại điện tử&nbsp;s&aacute;p nhập c&oacute; thể tận dụng lợi thế của nhau để c&ugrave;ng ph&aacute;t triển, c&acirc;n bằng thị phần với c&aacute;c s&agrave;n thương mại điện tử kh&aacute;c c&oacute; thị phần lớn hơn.</p> <p>&quot;B&agrave;i to&aacute;n kinh doanh của họ ra sao sau s&aacute;p nhập th&igrave; cần tiếp tục quan s&aacute;t th&ecirc;m, nhưng việc s&aacute;p nhập n&agrave;y sẽ khiến cuộc đua tr&ecirc;n thị trường thương mại điện tử s&ocirc;i động hơn&quot;, vị n&agrave;y nhận định.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, đến h&ocirc;m nay (5/6), sau khi nguồn tin của Cục Thương mại điện tử v&agrave; Kinh tế số x&aacute;c nhận việc hai s&agrave;n đ&atilde; gửi th&ocirc;ng b&aacute;o về việc s&aacute;p nhập&nbsp;th&igrave; l&atilde;nh đạo của Tiki v&agrave; Sendo vẫn kh&ocirc;ng tiết lộ th&ocirc;ng tin g&igrave;. &quot;Như th&ocirc;ng thường, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng b&igrave;nh luận về c&aacute;c tin đồn v&agrave; suy đo&aacute;n&quot;, &ocirc;ng Trần Ngọc Th&aacute;i Sơn, Nh&agrave; s&aacute;ng lập ki&ecirc;m CEO Tiki trả lời <em>VnExpress</em>. Tương tự, CEO Sendo Trần Hải Linh cũng kh&ocirc;ng đưa ra phản hồi.</p> <p>Từ&nbsp;đầu th&aacute;ng 2/2020, <em>DealStreetAsia</em> - trang tin chuy&ecirc;n về c&aacute;c thương vụ mua b&aacute;n v&agrave; s&aacute;p nhập ở ch&acirc;u &Aacute; -&nbsp;dẫn một nguồn tin cho biết Tiki v&agrave; Sendo đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n về việc s&aacute;p nhập. Thời điểm đ&oacute;, hai s&agrave;n n&agrave;y đều tư chối đưa ra b&igrave;nh luận.</p> <p>Chưa đầy&nbsp;3 th&aacute;ng sau, v&agrave;o gần cuối th&aacute;ng 5/2020, <em>DealStreetAsia</em> c&ocirc;ng bố rằng c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng lớn như&nbsp;JD.com của Tiki v&agrave;&nbsp;SoftBank Ventures Asia của Sendo đ&atilde; thống nhất về việc cho hai s&agrave;n&nbsp;s&aacute;p nhập. Trang tin cho hay nh&acirc;n sự hai b&ecirc;n&nbsp;đang l&agrave;m việc với cơ quan chức năng&nbsp;về c&aacute;c thủ tục.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/05/tiki-office-3-jfif-1591355584-2774-1591356134.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=uKQpU8lKQPvlJH8O85YQgQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/06/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_tiki-office-3-jfif-1591355584-2774-1591356134.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/05/tiki-office-3-jfif-1591355584-2774-1591356134.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=7zyP2FGo3t11c_Xc0FsTaA 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/05/tiki-office-3-jfif-1591355584-2774-1591356134.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=J7TGBatAeJgzus6ZkL02fg 2x" /><img alt="Một góc lối vào văn phòng của Tiki. Ảnh: Tiki" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/06/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_tiki-office-3-jfif-1591355584-2774-1591356134.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Một g&oacute;c lối v&agrave;o văn ph&ograve;ng của Tiki. <em>Ảnh: Tiki</em></p> </figcaption> <p>Tiki v&agrave; Sendo&nbsp;đang nằm trong top 4 s&agrave;n thương mại điện&nbsp;tử c&oacute; lượng truy cập lớn nhất Việt Nam c&ugrave;ng với Shopee v&agrave; Lazada. Trong qu&yacute; I/2020, lượng truy cập v&agrave;o website&nbsp;Tiki đứng thứ 2, sau&nbsp;Shopee. Trong khi đ&oacute;, Sendo xếp vị tr&iacute; thứ 4, theo dữ liệu của iPrice.</p> <p>Tiki do &ocirc;ng Trần Ngọc Th&aacute;i Sơn s&aacute;ng lập với ban đầu l&agrave; trang b&aacute;n s&aacute;ch trực tuyến, v&agrave; dần&nbsp;mở rộng ra&nbsp;nhiều ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&aacute;c nhau. C&aacute;c cổ đồng ch&iacute;nh của Tiki hiện&nbsp;gồm&nbsp;JD.com v&agrave; VNG.&nbsp;Trong khi đ&oacute; Sendo&nbsp;ban đầu l&agrave;&nbsp;c&ocirc;ng ty con của tập đo&agrave;n FPT. Đến nay,&nbsp;FPT vẫn l&agrave; cổ đ&ocirc;ng lớn nhất b&ecirc;n cạnh c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng lớn nước ngo&agrave;i như&nbsp;SBI, Beenext, Econtext Asia, Daiwa.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/05/sendo-high-res-1-1591355573-1857-1591356135.png?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=6r1SASjKGhYNDalY9YmNKg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="675" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/06/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_sendo-high-res-1-1591355573-1857-1591356135.png 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/05/sendo-high-res-1-1591355573-1857-1591356135.png?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=A-BCsMdaZQTixTFJM9nDrA 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/05/sendo-high-res-1-1591355573-1857-1591356135.png?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=tHB2j67BOwWXly7-f1nLtQ 2x" /><img alt="Một góc văn phòng làm việc của Sendo. Ảnh: Sendo" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/06/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_sendo-high-res-1-1591355573-1857-1591356135.png" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Một g&oacute;c văn ph&ograve;ng l&agrave;m việc của Sendo. <em>Ảnh: Sendo</em></p> </figcaption> <p>Thương mại điện tử cho đến nay vẫn l&agrave; cuộc đua đốt tiền v&agrave; nhiều đơn vị đ&atilde; rời cuộc chơi. Việc Tiki v&agrave; Sendo s&aacute;p nhập c&oacute; thể tạo ra một thế lực lớn để tiếp tục cạnh tranh với hai s&agrave;n ngoại l&agrave; Shopee, được hậu thuẫn bởi Tencent; v&agrave; Lazada,&nbsp; l&agrave; c&ocirc;ng ty con của Alibaba.</p> <p>Nguồn tin của&nbsp;Cục Thương mại điện tử v&agrave; Kinh tế số cũng cho rằng,&nbsp;vốn l&agrave; yếu tố quan trọng trong lĩnh vực n&agrave;y. &quot;Trường vốn cộng với am hiểu thị trường, kế hoạch đầu tư b&agrave;i bản, d&agrave;i hạn v&agrave; tận dụng lợi thế ri&ecirc;ng ph&aacute;t triển sẽ gi&uacute;p c&aacute;c s&agrave;n trụ tr&ecirc;n thị trường l&acirc;u hơn&quot;, vị n&agrave;y chia sẻ.</p> <p>Theo B&aacute;o c&aacute;o kinh tế Internet tại Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; 2019 của Google v&agrave; Temasek, quy m&ocirc; thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2019 đạt 4,6 tỷ USD. Đến năm 2025, dự b&aacute;o quy m&ocirc; thị trường n&agrave;y&nbsp;c&oacute; thể đạt 23 tỷ USD.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top