--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Tiến tới áp dụng 100% mua sắm tập trung qua mạng

NHẬT NAM - 06:21 09/08/2019

(khoahocdoisong.vn) - Bộ KHĐT vừa công khai lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về dự thảo Thông tư quy định việc cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật đấu thầu.

Theo dự thảo, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng được đăng tải trên Hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phải bảo đảm các quy định tương ứng liên quan về thời gian trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày được phê duyệt.

Về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình như sau:

Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021: Năm 2019: 100% các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn nhỏ hơn hoặc bằng 2 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp nhỏ hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng; đồng thời tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 50% và tổng giá trị gói thầu trong năm đạt tối thiểu 15%.

Năm 2020: 100% các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn nhỏ hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp nhỏ hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng; đồng thời tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% và tổng giá trị gói thầu trong năm đạt tối thiểu 25%.

Năm 2021: 100% các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn nhỏ hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp nhỏ hơn hoặc bằng 20 tỷ đồng; đồng thời tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% và tổng giá trị gói thầu trong năm đạt tối thiểu 35%.

Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025: Các thông tin về đấu thầu, hợp đồng được đăng tải 100% trên Hệ thống; áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;  áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% đối với việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; áp dụng 100% mua sắm tập trung qua mạng.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---