--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Thủ tướng dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Việt Nam lần thứ VIII

NHÓM PV - 08:58 25/12/2020

Sáng 25/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của hơn 900 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu trí thức khoa học công nghệ trong cả nước.

Đại hội mang chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phương châm của Đại hội “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành Đại hội.

Truc tiep: Thu tuong du Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-2
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự  Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Việt Nam lần thứ VIII.
Truc tiep: Thu tuong du Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-4
 Đại hội mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến vị trí danh dự cùng điều hành Đại hội.

8h00: Hơn 900 đại biểu có mặt đông đủ để bắt đầu chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần VIII. Mở đầu chương trình là màn văn nghệ sôi nổi.

Truc tiep: Thu tuong du Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-3
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Xuân Phú

8h15: Ông Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã giới thiệu đại biểu, Chương trình, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.

Đại hội mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến vị trí danh dự cùng điều hành Đại hội.

Truc tiep: Thu tuong du Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Viet Nam lan thu VIII
  Hơn 900 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu trí thức khoa học công nghệ trong cả nước tham dự đại hội.

8h30: Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh đọc diễn văn khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII.

Phát biểu diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh đã điểm lại những kết quả nổi bật suốt 5 năm qua.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII, Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước.

Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hội Đặng Vũ Minh cho biết, Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) đã thể hiện rõ quan điểm: Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là “tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước”.

Truc tiep: Thu tuong du Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-5
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt NamĐặng Vũ Minh đã đọc diễn văn khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII.

Với quan điểm chỉ đạo đó, Đại hội lần này sẽ tập trung đóng góp ý kiến cho các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội sẽ nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ khóa VIII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đồng thời, Đại hội cũng sẽ bầu các chức danh lãnh đạo của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam bày tỏ, Đoàn Chủ tịch Đại hội rất mong toàn thể đại biểu sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của Đại hội, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

8h40: Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đọc lời phát biểu chào mừng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của LHH nhiệm kỳ 2015 -2020 - một thành viên tích cực  và có  trách nhiệm của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng và giữa Đảng với trí thức. Nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về tổ chức với hệ thống từ TƯ đến các tỉnh thành, trực thuộc TƯ. Đến nay, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đa tập hợp trên 3,7 triệu hội viên, hoạt động trong 152 hội thành viên, trong đó có 89 hội khoa học kỹ thuật toàn quốc, 63 LHH ở các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ, cùng với gần 1000 tổ chức khoc học và công nghệ trực thuộc.

Công tác chính trị, tư tưởng, bồi đắp khơi dậy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, tinh thần cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức luôn được coi trọng.

LHH ở các cấp đã tích cực truyền thông, phổ biến kiến thức thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ trong nhân dân. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng nhiều chủ trương, đường lối, chính sách. Tổ chức tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, bảo đảm khách quan, khoa học đối với những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn sự phát triển kinh tế xã hội.

LHH tham gia tích cực công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, các hoạt động giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo và phát triển cộng đồng. Tôn vinh trí thức, các điển hình tiên tiến, khơi dậy tiềm năng và khát vọng đổi mới sáng tạo trong đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao sự tham gia của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong các phong trào thi thua đo  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động tổ chức.

5 năm qua, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và tích cực trong việc đánh giá, lựa chọn các công trình khoa học xuất sắc.

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cũng đã tham gia giám sát chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế, việc thực hiện chính sách pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, việc thực hiện Nghị quyết 29 của BCH TƯ khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo cũng như các hội nghị phản biện do  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

“Tin tưởng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam sẽ phát huy tốt truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đồng thời, tham gia tích cực hơn nữa về giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào các cuộc vận động thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, ông Phùng Khánh Tài nói.

8h45: Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trình bày báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VII trình Đại hội VIII.  

Báo cáo chính trị nêu rõ, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong bối cảnh vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định và nâng cao, ngày càng dành được sự ủng hộ, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Báo cáo nhấn mạnh, trong 5 năm qua Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức KH&CN ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức nhiều hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào việc củng cố, phát triển đội ngũ trí thức và các hội của trí thức, góp phần ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo cáo nêu bật kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể, Liên hiệp Hội Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Truc tiep: Thu tuong du Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-6
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phạm Văn Tân trình bày báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VII trình Đại hội VIII.

Đến cuối nhiệm kỳ, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam có 152 hội thành viên (tăng 12 hội ngành thành viên so với đầu nhiệm kỳ). Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quy mô và cơ cấu tổ chức của các Hội ngành toàn quốc không ngừng được mở rộng (cùng với hội, tổng hội còn có các hiệp hội tham gia là hội thành viên). Hệ thống tổ chức KH&CN trực thuộc Đoàn Chủ tịch cũng tăng lên mạnh mẽ tới 570 đơn vị.

Toàn hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam có 1 nhà xuất bản (Nhà xuất bản Tri thức); 1 Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Vifotec; 113 cơ quan báo chí (tăng 9 cơ quan báo chí so với đầu nhiệm kỳ); riêng Liên hiệp Hội ở Trung ương có 4 cơ quan báo chí và đang thực hiện quy hoạch báo chí thành 01 tờ báo với tên: “Tri thức và Cuộc sống” theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, thu hút được trên 3,7 triệu hội viên (tăng 900.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ), trong đó có khoảng 2,2 triệu trí thức (tăng 0,9 triệu trí thức so với đầu nhiệm kỳ).

Tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày càng hoàn thiện và phát triển, mở rộng địa bàn, phạm vi, lĩnh vực hoạt động. Số hội thành viên, đơn vị KH&CN, tổ chức đảng đoàn, chi bộ, đảng viên, trí thức trẻ tham gia Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng tăng, chứng tỏ Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có uy tín đối với trí thức KH&CN.

Báo cáo cũng nêu rõ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức KH&CN.

Cụ thể, Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương thường xuyên tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các nhà khoa học, các hội viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ trí thức.

Về công tác vận động trí thức, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã thực hiện nhiều hình thức phù hợp và có hiệu quả: tuyên truyền, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên trí thức KH&CN; tổ chức tặng quà của Ban Bí thư cho 1.280 lượt trí thức tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng (từ 2016-2020); tổ chức các đợt trao Huy hiệu tuổi Đảng cho 345 đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam...

Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã 3 lần tổ chức tôn vinh và trao biểu trưng Trí thức KH&CN tiêu biểu cho 445 trí thức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Cơ quan Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương, nhiều hội thành viên và một số tổ chức KH&CN trực thuộc tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của các danh nhân văn hoá của dân tộc; tôn vinh các nhà khoa học có công trình đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các nhà khoa học lão thành tiêu biểu đã từng công tác hoặc đang công tác trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam...

Hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức được thực hiện thường xuyên, liên tục ở hầu hết các hội thành viên trong hệ thống, có nhiều bước tiến và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thông qua gần 400 ấn phẩm báo chí, bản tin, hệ thống báo chí Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tiến bộ khoa học và kỹ thuật, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua, giúp nâng cao dân trí, bảo đảm an toàn và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ trên một trăm lượt hội thành viên thực hiện các hoạt động phổ biến kiến thức tại đơn vị. Các Liên hiệp hội địa phương, hội ngành thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã chủ trì, phối hợp tổ chức trên 40.000 hội thảo, tọa đàm, các chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí, truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật cho hơn 13 triệu lượt người tham dự.

Thực hiện Quyết định số 362-QĐ/TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai xây dựng Đề án Quy hoạch báo chí giai đoạn 2019-2020 theo hướng thành lập cơ quan báo mới lấy tên là “Tri thức và Cuộc sống”, 04 cơ quan báo hiện có (báo Khoa học và Đời sống, báo điện tử Kiến thức, báo Đất Việt, báo điện tử Tầm nhìn) trở thành các chuyên trang của cơ quan báo mới. Các cơ quan báo chí khác trong toàn hệ thống cũng đã hoàn thành việc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch báo chí.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng Đề án Phát triển Hệ Tri thức Việt số hóa.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tập hợp được đông đảo chuyên gia, trí thức ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau và đã thực hiện trên 3.000 nhiệm vụ tư vấn, phản biện, góp ý khách quan, thẳng thắn và kịp thời nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức, Liên hiệp Hội Việt Nam được giao là một đầu mối tiến hành, trong 5 năm qua đã chủ động và tích cực triển khai được 37 diễn đàn với nhiều chủ đề khác nhau, được các cơ quan quản lý và các nhà khoa học quan tâm.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững luôn được Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam quan tâm, triển khai theo nhiều hình thức khác nhau. Trong giai đoạn 2015-2020, các Liên hiệp hội địa phương và hội ngành thành viên thực hiện trên 2.000 đề tài/dự án cấp cơ sở, trên 300 đề tài/dự án cấp bộ/tỉnh, hàng chục đề tài/dự án cấp nhà nước.

Về công tác xã hội hóa các hoạt động KH&CN, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, báo cáo cho thấy, Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương cùng với các hội ngành thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN, giáo dục và đào tạo, BVMT, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các Liên hiệp hội địa phương, hội ngành thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc đã chủ động khai thác các nguồn lực để tổ chức hàng trăm khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên; tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng; tham gia xã hội hóa công tác đào tạo, dạy nghề, nâng cao năng lực cho trẻ em, thanh thiếu niên, người yếu thế, người nông dân.

Những hoạt động khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KH&CN Việt Nam, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế, công tác thi đua khen thưởng được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như: Địa vị pháp lý của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương là tổ chức chính trị - xã hội chưa đầy đủ; thiếu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, các hoạt động đối với Liên hiệp hội địa phương; công tác quản lý, hỗ trợ cơ quan báo chí, xuất bản và tổ chức KH&CN chưa được quan tâm đúng mức; Các hội ngành thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế; Hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có; Là tổ chức chính trị - xã hội, nhưng cơ cấu tổ chức bộ máy chưa thống nhất từ Trung ương đến địa phương và giữa các địa phương với nhau; Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của các hội ngành thành viên và tổ chức trực thuộc còn khó khăn...

Về nhiệm vụ, giải pháp của Liên Hiệp hội khóa VIII, báo cáo nêu rõ, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy thể việc chế hóa các văn bản của Đảng về Liên hiệp Hội Việt Nam; tiếp tục củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, làm tốt công tác hội viên; Nâng cao năng lực và đẩy mạnh thực hiện hoạt động chuyên môn như đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức, truyền thông kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia tông tác xã hội hóa hoạt động KH&CN bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chú trọng hoạt động tôn vinh trí, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo KH&CN Việt Nam, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế.

9h15: Các đại biểu trình bày tham luận.9h30: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Truc tiep: Thu tuong du Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-7
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ tri thức, những nhà khoa học-công nghệ Việt Nam và nhấn mạnh, chưa bao giờ, chủ đề khoa học công nghệ được nhắc đến một cách toàn diện như những năm qua từ nông nghiệp thông minh đến cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam quyết tâm không để lỡ nhịp, không để bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng đánh giá, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về lượng lẫn về chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào con đường đi lên rất xán lạn của Việt Nam, con đường để thoát bẫy thu nhập trung bình, con đường để trở thành đất nước thịnh vượng và dân tộc hùng cường vào năm 2045 chỉ có thể là con đường của tri thức và chất xám, khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo liên tục và không ngừng.

Thủ tướng đánh giá Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong các tổ chức hội; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn.

Thủ tướng cho biết, định hướng trong những thập niên tới, Nhà nước sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho khoa học và công nghệ để xứng đáng là quốc sách hàng đầu, trong đó đặc biệt là tăng cường chi tiêu ngân sách và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) với mục tiêu đạt tối thiểu 2% GDP trong ít nhất 2 thập niên tới, tương đương với các nhóm nước phát triển. Để thực hiện được định hướng đó, Thủ tướng cho rằng, vai trò và sự tham gia của Liên hiệp Hội là rất quan trọng.

Thủ tướng nêu ra 5 vấn đề đáng lưu ý gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ. Đồng thời là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam; tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; Tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước; Phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống.

Cấp uỷ và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

9h48: Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội VIII công bố kết quả bầu cử Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII.

Tại phiên tổ chức nội bộ ngày 24/12, Đại hội đã nghe báo cáo việc thực hiện Đề án nhân sự trình Đại hội VIII, thảo luận và biểu quyết về phương án nhân sự Hội đồng Trung ương (Số lượng, cơ cấu Hội đồng Trung ương), thể thức bầu cử và bầu cử Hội đồng Trung ương khóa VIII. Sau đó, Hội đồng Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 1 (khóa VIII) thảo luận, quyết định về công tác tổ chức của Hội đồng Trung ương; bầu cử Đoàn Chủ tịch khóa VIII, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký khóa VIII; bầu cử Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa VIII.

Truc tiep: Thu tuong du Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-8
 

Báo cáo kết quả, ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Trưởng tiểu Nhân sự Đại hội VIII cho biết, Đoàn Chủ tịch gồm 26 thành viên. Thường trực đoàn chủ tịch gồm ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội, giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hội KH&KT Việt Nam khóa VIII.

Hai ông Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Phạm Quang Thao là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam. Ông Đặng Vũ Minh được vinh danh bầu là Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam.

Truc tiep: Thu tuong du Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Viet Nam lan thu VIII-Hinh-9
Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần VIII.

9h55: Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII ra mắt.

10h00: Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần VIII.

10h10: 100% đại biểu đồng ý và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần VIII.

Ngày 24/12, Đại hội đã diễn ra phiên nội bộ với các nội dung chính: Đề cử và biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Nội quy làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử và các quy định khác.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trình bày báo cáo chính trị của Hội đồng Trung ương khóa VII trình Đại hội VIII; ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VII; ông Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra khóa VII, phương hướng nhiệm vụ khóa VIII.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội. Đồng thời nghe báo cáo việc thực hiện Đề án nhân sự trình Đại hội VIII, thảo luận và biểu quyết về phương án nhân sự Hội đồng Trung ương (Số lượng, cơ cấu Hội đồng Trung ương), thể thức bầu cử và bầu cử Hội đồng Trung ương khóa VIII. Sau đó, Hội đồng Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 1 (khóa VIII) thảo luận, quyết định về công tác tổ chức của Hội đồng Trung ương; bầu cử Đoàn Chủ tịch khóa VIII, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký khóa VIII; bầu cử Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa VIII.

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Hà Nội: Nhiều ca biến chứng nặng do dịch sốt xuất huyết lan rộng
Khỏe- Thúy Nga - 16:50 15/08/2022
Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng lên hơn 2 lần, nhiều ca cô đặc máu, thoát dịch, tràn dịch màng bụng, màng phổi và giảm tiểu cầu nhiều.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---