Thủ tục để được giảm 30% tiền thuê đất Nhà nước trong năm 2021

Theo quy định người thuê đất phải nộp hồ sơ trước ngày 1/1/2022 mới được Nhà nước giảm tiền thuê đất .

Thủ tướng đã ký Quyết định 27/2021/QĐ-TTg, giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 cho nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Lưu ý, mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định 27/2021, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

Ngoài ra, mức giảm tiền thuê đất quy định nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định, mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Để được giảm tiền thuê đất, người thuê đất phải chuẩn bị hồ sơ sau: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất; Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có công chứng).

Cách thức để thực hiện được việc này chính là người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (gửi online hoặc cách khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan theo quy định của pháp luật nơi mình thuê đất .

Thời gian nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất sẽ được áp dụng từ ngày 25/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Nếu người thuê đất nộp tư ngày 1/1/2022 trở đi thì sẽ không được giảm tiền thuê đất theo quy định .

Để hỗ trợ người thuê đất được làm thủ tục một cách nhanh nhất, các cơ quan tiếp nhận xử lý sẽ căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định để xác nhận thông tin.

Sau đó, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất .

Theo Đời sống
back to top