Thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân thay đổi thông tin

Từ ngày 1/7, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, cảnh sát sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy.

<div> <p class="Normal">Ngo&agrave;i ra, cảnh s&aacute;t quản l&yacute; cư tr&uacute; cũng sẽ kh&ocirc;ng cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute;. Cục Ph&aacute;p chế cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh tư ph&aacute;p, Bộ C&ocirc;ng an, cho biết đ&acirc;y l&agrave; một trong những điểm mới trong Luật Cư tr&uacute; sửa đổi c&oacute; hiệu lực từ 1/7.</p> <p class="Normal">Với việc thay đổi quản l&yacute; đăng k&yacute; thường tr&uacute;, tạm tr&uacute; từ sổ giấy sang c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, cảnh s&aacute;t quản l&yacute; cư tr&uacute; sẽ sử dụng m&atilde; số định danh c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n thẻ căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n để truy cập, cập nhật, điều chỉnh tr&ecirc;n Cơ sở dữ liệu quốc gia về d&acirc;n cư.</p> <p class="Normal">Theo Cục Ph&aacute;p chế cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh tư ph&aacute;p, từ ng&agrave;y Luật Cư tr&uacute; c&oacute; hiệu lực, th&igrave; sổ hộ khẩu, sổ tạm tr&uacute; giấy đ&atilde; được cấp vẫn được sử dụng v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị như giấy tờ, t&agrave;i liệu x&aacute;c nhận về cư tr&uacute; cho đến hết ng&agrave;y 31/12/2022.</p> <p class="Normal">Về thủ tục đăng k&yacute; thường tr&uacute; lần đầu, người d&acirc;n sẽ phải khai v&agrave;o tờ khai điện tử về thay đổi th&ocirc;ng tin cư tr&uacute;, cung cấp giấy tờ, t&agrave;i liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp ph&aacute;p để cảnh s&aacute;t kiểm tra v&agrave; cập nhật v&agrave;o hồ sơ tr&ecirc;n hệ thống cơ sở dữ liệu cư tr&uacute;. Thủ tục n&agrave;y được r&uacute;t ngắn tối đa c&ograve;n 7 ng&agrave;y thay v&igrave; 15 ng&agrave;y.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/03/25/lamcccd-vnexpress9-6317-161547-6119-1543-1616662651.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=HnXWyqTafNFEjIOvH_P5rQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/03/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_lamcccd-vnexpress9-6317-161547-6119-1543-1616662651.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/03/25/lamcccd-vnexpress9-6317-161547-6119-1543-1616662651.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=guyZOuaVYCL6CBc58NSckg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/03/25/lamcccd-vnexpress9-6317-161547-6119-1543-1616662651.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=rkY_A6K7fqNmDE788KNxkQ 2x" /><img alt="Một người dân cầm chứng minh thư và hộ khẩu giấy đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, ngày 9/3. Ảnh:Giang Huy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_lamcccd-vnexpress9-6317-161547-6119-1543-1616662651.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Một người d&acirc;n cầm chứng minh thư v&agrave; hộ khẩu giấy đi l&agrave;m thẻ căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n gắn chip, ng&agrave;y 9/3. Ảnh:<em>Giang Huy</em></p> </figcaption> <p class="Normal"><strong>Li&ecirc;n quan đến c&aacute;c điều kiện đăng k&yacute; thường tr&uacute;</strong> (hộ khẩu), l&atilde;nh đạo Cục Ph&aacute;p chế cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh tư ph&aacute;p cho rằng qua tổng kết thực tiễn thi h&agrave;nh Luật Cư tr&uacute; năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), việc thực hiện quy định điều kiện ri&ecirc;ng về đăng k&yacute; thường tr&uacute; tại th&agrave;nh phố trực thuộc trung ương chưa hiệu quả v&igrave; chỉ hạn chế được số người đăng k&yacute; thường tr&uacute; chứ kh&ocirc;ng hạn chế người d&acirc;n chuyển đến lao động, học tập, sinh sống tại c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn.</p> <p class="Normal">Hơn nữa, việc đặt ra c&aacute;c điều kiện ri&ecirc;ng n&agrave;y sẽ l&agrave;m hạn chế quyền tự do cư tr&uacute; của c&ocirc;ng d&acirc;n, t&aacute;c động đến quyền, lợi &iacute;ch của một bộ phận c&ocirc;ng d&acirc;n đang sinh sống, l&agrave;m việc tại c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn chưa đủ điều kiện đăng k&yacute; thường tr&uacute;. V&igrave; vậy Luật cư tr&uacute; năm 2020 đ&atilde; bỏ c&aacute;c quy định ri&ecirc;ng về điều kiện đăng k&yacute; thường tr&uacute; tại th&agrave;nh phố trực thuộc trung ương nhằm tạo sự b&igrave;nh đẳng trong quản l&yacute; cư tr&uacute; đối với mọi c&ocirc;ng d&acirc;n, bảo đảm quyền tự do cư tr&uacute; của c&ocirc;ng d&acirc;n.</p> <p class="Normal">Luật Cư tr&uacute; năm 2020 cũng quy định c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; chỗ ở hợp ph&aacute;p thuộc quyền sở hữu của m&igrave;nh hoặc vợ chồng, anh chị em... về ở với nhau th&igrave; được đăng k&yacute; thường tr&uacute;.</p> <p class="Normal">Ng&agrave;y 1/7, Bộ C&ocirc;ng an sẽ ho&agrave;n thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về d&acirc;n cư giai đoạn 2, tập hợp th&ocirc;ng tin cơ bản của tất cả c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, như họ t&ecirc;n, giới t&iacute;nh, qu&ecirc; qu&aacute;n, d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o, t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n, nơi ở hiện tại, nh&oacute;m m&aacute;u, số định danh c&aacute; nh&acirc;n... Th&ocirc;ng tin n&agrave;y được chuẩn h&oacute;a, số h&oacute;a, lưu trữ v&agrave; quản l&yacute; bằng cơ sở hạ tầng th&ocirc;ng tin để phục vụ quản l&yacute; nh&agrave; nước v&agrave; giao dịch của cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n.</p> <p class="Normal">Khi ho&agrave;n thiện dự &aacute;n cơ sở dữ liệu n&agrave;y, từ ng&agrave;y 1/7 người d&acirc;n c&oacute; thể kh&ocirc;ng cần phải cầm sổ hộ khẩu giấy đi giao dịch. Mỗi c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; một m&atilde; số định danh, một tệp hồ sơ ri&ecirc;ng, cảnh s&aacute;t chỉ cần tra họ t&ecirc;n tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh để xem x&eacute;t, ho&agrave;n thiện hồ sơ. Thậm ch&iacute; người d&acirc;n c&oacute; thể ngồi tại nh&agrave; khai b&aacute;o thủ tục cư tr&uacute; trực tuyến.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top