Thiếu gia kín tiếng xuất hiện, cuộc đổi ngôi ở tập đoàn hàng đầu

Sau thành công của các đại gia, những cậu ấm cô chiêu lần lượt được giao quyền để quản lý khối tài sản khủng. Liệu họ có thành công hay như bố mẹ vẫn phải chờ thời gian.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Kh&aacute;c với &ocirc;ng Phạm Nhật Vượng, Bầu Đức, Nguyễn H&ugrave;ng Anh, thế hệ F1 thường kh&ocirc;ng được biết tới tr&ecirc;n truyền th&ocirc;ng th&igrave; c&aacute;c đại gia như L&ecirc; Viết Hải, Bầu Hiển, Đăng Văn Th&agrave;nh đang giao nhiều trọng tr&aacute;ch cho con m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Tập đo&agrave;n X&acirc;y dựng H&ograve;a B&igrave;nh đ&atilde; chuyển giao thế hệ l&atilde;nh đạo. Đ&acirc;y được xem l&agrave; một trong những bước chuyển quan trọng của H&ograve;a B&igrave;nh kể từ khi th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty đến nay. Trong suốt 33 năm, &ocirc;ng L&ecirc; Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, nguy&ecirc;n Tổng Gi&aacute;m đốc - đ&atilde; l&agrave;m tr&ograve;n tr&aacute;ch nhiệm của một người thuyền trưởng.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, v&agrave;o th&aacute;ng 7/2020, Tập đo&agrave;n X&acirc;y dựng H&ograve;a B&igrave;nh đ&atilde; ra nghị quyết bổ nhiệm &ocirc;ng L&ecirc; Viết Hiếu l&agrave;m Tổng Gi&aacute;m đốc thay &ocirc;ng <span>L&ecirc; Viết Hải</span>. &Ocirc;ng L&ecirc; Viết Hiếu sinh năm 1992, l&agrave; cử nh&acirc;n quản trị kinh doanh chuy&ecirc;n ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh doanh nghiệp tại trường đại học Califonia Polytechnic State, San Luis Obispo (Hoa Kỳ).</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Hiếu từng c&ocirc;ng t&aacute;c tại ng&acirc;n h&agrave;ng Shinhan Việt Nam trước khi gia nhập Tập đo&agrave;n x&acirc;y dựng H&ograve;a B&igrave;nh năm 2016 v&agrave; từng đảm nhiệm c&aacute;c vị tr&iacute; ph&oacute; gi&aacute;m đốc, gi&aacute;m đốc ph&aacute;t triển thị trường nước ngo&agrave;i v&agrave; ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc đối ngoại khu vực miền Bắc của tập đo&agrave;n.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Thiếu gia kín tiếng xuất hiện, cuộc đổi ngôi ở tập đoàn hàng đầu" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_the-he-f1-cua-cac-dai-gia-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Trao quyền cho con của nhiều đại gia Việt&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Sự xuất hiện đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; Đỗ Vinh Quang - con trai của bầu Hiển, sinh năm 1995. C&aacute;ch đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&acirc;u, &ocirc;ng Đỗ Vinh Quang đ&atilde; được bổ nhiệm thay thế &ocirc;ng Nguyễn Trọng Chiến l&agrave;m Chủ tịch CLB B&oacute;ng đ&aacute; H&agrave; Nội (H&agrave; Nội FC), trở th&agrave;nh vị Chủ tịch CLB trẻ nhất trong lịch sử b&oacute;ng đ&aacute; chuy&ecirc;n nghiệp Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, con trai cả của <span>Bầu Hiển</span>, Đỗ Quang Vinh cũng sẵn s&agrave;ng cho một cuộc chuyển giao tại Tập đo&agrave;n T&amp;T Group. 4 năm điều h&agrave;nh T&amp;T Mỹ được xem l&agrave; khoảng thời gian bầu Hiển thử th&aacute;ch người kế nghiệp của m&igrave;nh. Năm 2019, ch&agrave;ng trai n&agrave;y từng tiết lộ anh muốn tham gia v&agrave;o điều h&agrave;nh cả Tập đo&agrave;n T&amp;T Group v&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng SHB.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng trong lĩnh vực ng&acirc;n h&agrave;ng, Trần H&ugrave;ng Huy (SN 1978) l&agrave; con &ocirc;ng Trần Mộng H&ugrave;ng - một trong những người s&aacute;ng lập v&agrave; giữ chức chủ tịch ACB trong thời gian d&agrave;i, c&ograve;n mẹ l&agrave; b&agrave; Đặng Thu Thủy cũng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nh&agrave; băng.</p> <p style="text-align: justify;">Năm 2002, Trần H&ugrave;ng Huy gia nhập ACB với chức danh chuy&ecirc;n vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu thị trường. 4 năm sau, anh giữ chức Ph&oacute; TGĐ ki&ecirc;m th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng quản trị (HĐQT). Năm 2012, anh bất ngờ được bổ nhiệm vị tr&iacute; chủ tịch HĐQT v&agrave; nhanh ch&oacute;ng đưa nh&agrave; băng tho&aacute;t khỏi khủng hoảng.</p> <p style="text-align: justify;">Với c&aacute;c c&ocirc; con g&aacute;i cũng kh&ocirc;ng hề k&eacute;m cạnh. Đại gia L&ecirc; Thanh Thản vốn được biết đến l&agrave; một doanh nh&acirc;n th&agrave;nh đạt tr&ecirc;n thương trường. Người con g&aacute;i L&ecirc; Thị Ho&agrave;ng Yến cũng nổi tiếng kh&ocirc;ng k&eacute;m với vai tr&ograve; l&agrave; c&aacute;nh tay phải đắc lực của &ocirc;ng. L&ecirc; Thị Ho&agrave;ng Yến thuộc thế hệ cuối của 8X, l&agrave; chị cả trong số 3 người con của đại gia L&ecirc; Thanh Thản. Trước khi quyết định về Việt Nam trợ gi&uacute;p gia đ&igrave;nh, nối nghiệp kinh doanh của cha, c&ocirc; từng c&oacute; 7 năm tu nghiệp ở nước ngo&agrave;i.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Thiếu gia kín tiếng xuất hiện, cuộc đổi ngôi ở tập đoàn hàng đầu" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_le-thi-hoang-yen.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">L&ecirc; Thị Ho&agrave;ng Yến</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Năm 2013, &aacute;i nữ của &ocirc;ng L&ecirc; Thanh Thản ch&iacute;nh thức g&aacute;nh tr&ecirc;n vai trọng tr&aacute;ch Tổng gi&aacute;m đốc chuỗi kh&aacute;ch sạn Mường Thanh. Như vậy, chưa đầy 30 tuổi, L&ecirc; Thị Ho&agrave;ng Yến đ&atilde; trở th&agrave;nh Tổng gi&aacute;m đốc chuỗi kh&aacute;ch sạn tư nh&acirc;n lớn nhất Việt Nam giữa bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng tham gia trực tiếp điều h&agrave;nh doanh nghiệp gia đ&igrave;nh, nữ doanh nh&acirc;n sinh năm 1981 Đặng Huỳnh Ức My được xem l&agrave; gương mặt s&aacute;ng gi&aacute; trong thế hệ F1 của c&aacute;c đại gia Việt. &Aacute;i nữ của &ldquo;&ocirc;ng vua m&iacute;a đường&rdquo;&nbsp;<span>Đặng Văn Th&agrave;nh</span> thường được nhắc đến với danh xưng &ldquo;C&ocirc;ng ch&uacute;a m&iacute;a đường&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; Anphanam cũng đ&aacute;nh dấu sự chuyển giao cho hai con l&agrave; Nguyễn Minh Nhật v&agrave; Nguyễn Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những doanh nh&acirc;n thế hệ F2 c&oacute; triển vọng. Năm 2017, c&ocirc; c&oacute; t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch 10 doanh nh&acirc;n nữ kế cận của Forbes Việt Nam, cũng l&agrave; người trẻ nhất trong danh s&aacute;ch n&agrave;y. Năm 2015, c&ocirc; xuất hiện ở danh s&aacute;ch 30 Under 30, khi mới 24 tuổi.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nhiều th&aacute;ch thức ở ph&iacute;a trước</strong></p> <p style="text-align: justify;">Khảo s&aacute;t Thế hệ kế nghiệp (NextGen) của Việt Nam được thực hiện bởi h&atilde;ng kiểm to&aacute;n PwC, c&oacute; gần một nửa Thế hệ kế nghiệp Việt Nam đ&atilde; v&agrave; đang tham gia t&iacute;ch cực v&agrave;o doanh nghiệp của gia đ&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Thế hệ kế nghiệp Việt Nam cũng cho thấy t&iacute;n hiệu t&iacute;ch cực khi cam kết sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng doanh nghiệp trong 5 năm tới, với 27% người được khảo s&aacute;t trả lời họ c&oacute; dự định tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Thiếu gia kín tiếng xuất hiện, cuộc đổi ngôi ở tập đoàn hàng đầu" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_the-he-f1-cua-cac-dai-gia.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Th&aacute;ch thức kh&ocirc;ng nhỏ đối với c&aacute;c l&atilde;nh đạo trẻ</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, th&aacute;ch thức với c&aacute;c l&atilde;nh đạo thế hệ sau kh&ocirc;ng hề nhỏ. &Ocirc;ng V&otilde; T&acirc;n Th&agrave;nh, chuy&ecirc;n gia quản trị cho biết, một số thống k&ecirc; tr&ecirc;n thế giới cho thấy, 70% c&ocirc;ng ty theo m&ocirc; h&igrave;nh doanh nghiệp gia đ&igrave;nh kh&oacute; duy tr&igrave; đến thế hệ thứ hai v&agrave; 90% kh&ocirc;ng thể duy tr&igrave; đến thế hệ thứ ba.</p> <p style="text-align: justify;">Điểm t&iacute;ch cực l&agrave; những c&ocirc;ng ty Việt Nam đi sau, c&oacute; thể r&uacute;t kinh nghiệm từ sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c doanh nghiệp gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới. &ldquo;Họ đ&atilde; bắt đầu c&oacute; những thay đổi theo hướng chủ động v&agrave; t&iacute;ch cực hơn, đặc biệt l&agrave; &yacute; thức của thế hệ sau trong việc giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy cơ nghiệp của gia đ&igrave;nh&rdquo;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Doanh nh&acirc;n Phạm Hồng Hải cho rằng, những yếu tố cần phải c&acirc;n nhắc khi x&acirc;y dựng một kế hoạch chuyển giao quyền l&atilde;nh đạo gồm c&oacute;: x&aacute;c định ai l&agrave; người kế thừa v&agrave; ai l&agrave; những th&agrave;nh vi&ecirc;n t&acirc;m huyết/ thiếu t&acirc;m huyết trong gia đ&igrave;nh, c&oacute; tầm nh&igrave;n to&agrave;n diện về c&ocirc;ng ty trong tương lai, thiết lập cơ chế quản trị tốt v&agrave; c&oacute; văn bản kế hoạch r&otilde; r&agrave;ng. Ngo&agrave;i ra, kế hoạch chuyển giao quyền l&atilde;nh đạo chưa bao giờ l&agrave; một thứ bất biến hay chỉ đi theo một đường thẳng, m&agrave; cần được linh hoạt điều chỉnh khi cần thiết.</p> <p style="text-align: justify;">X&acirc;y dựng thế hệ kế thừa đủ năng lực v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp l&agrave; rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo trẻ n&ecirc;n được trau dồi để hiểu r&otilde; v&agrave; &aacute;p dụng c&aacute;c chuẩn mực cao về đạo đức doanh nghiệp để điều h&agrave;nh c&ocirc;ng ty một c&aacute;ch bền vững.</p> <p style="text-align: justify;">Chuyển giao cho thế hệ l&atilde;nh đạo kế cận l&agrave; một trong số c&aacute;c vấn đề &aacute;p lực nhất đối với doanh nghiệp gia đ&igrave;nh. Trong giai đoạn hội nhập cạnh tranh đầy khốc liệt hiện nay, c&acirc;u chuyện chuyển giao quyền lực tại c&aacute;c doanh nghiệp Việt trở th&agrave;nh một đề t&agrave;i được quan t&acirc;m hơn bao giờ hết. Bởi đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; chuyển giao t&agrave;i sản, m&agrave; l&agrave; chuyển giao cả một sự nghiệp được x&acirc;y dựng rất nhiều năm trời.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

Các giám đốc điều hành công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và những người sáng lập bao gồm cả Giám đốc điều hành của OpenAI là Sam Altman đã chạy đua vào cuối tuần này để giữ cho các công ty khởi nghiệp sống sót sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley Bank - SVB).
Kỷ lục hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam

Kỷ lục hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam

Hộp cà phê có kích thước 120cm x 65cm x 180cm với khối lượng tịnh là 320kg chứa 16.000 gói cà phê hòa tan “3 in 1 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thẩm định, trao Chứng nhận kỷ lục "Hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam”.
back to top