Thanh Hóa ra công điện khẩn "lệnh" cấm biển từ 19h ngày 13/11

Để tập trung ứng phó với cơn bão số 13 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn và yêu cầu cấm biển từ 19h ngày 13/11.

<div> <p>Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a y&ecirc;u cầu c&aacute;c cấp, ng&agrave;nh, đơn vị li&ecirc;n quan theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến của b&atilde;o, mưa, lũ; th&ocirc;ng tin, cảnh b&aacute;o kịp thời đến ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; người d&acirc;n biết để chủ động triển khai phương &aacute;n v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, tr&aacute;nh, ứng ph&oacute; c&oacute; hiệu quả, tr&aacute;nh tư tưởng chủ quan.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thanh Hóa ra công điện khẩn lệnh cấm biển từ 19h ngày 13/11 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/icdn-dantri-com-vn_z-212431727915720-d-2-b-02071-f-6440-cc-4136-f-9-ec-78-ed-594-1602598582396.jpg" title="Thanh Hóa ra công điện khẩn lệnh cấm biển từ 19h ngày 13/11 - 1" /> <figcaption> <p>Thường xuy&ecirc;n cập nhật th&ocirc;ng tin, th&ocirc;ng b&aacute;o, k&ecirc;u gọi, hướng dẫn cho chủ c&aacute;c phương tiện, thuyền trưởng c&aacute;c t&agrave;u, thuyền đang hoạt động tr&ecirc;n biển biết vị tr&iacute;, hướng di chuyển v&agrave; diễn biến của b&atilde;o...</p> </figcaption> </figure> <p>Thường xuy&ecirc;n cập nhật th&ocirc;ng tin, th&ocirc;ng b&aacute;o, k&ecirc;u gọi, hướng dẫn cho chủ c&aacute;c phương tiện, thuyền trưởng c&aacute;c t&agrave;u, thuyền đang hoạt động tr&ecirc;n biển biết vị tr&iacute;, hướng di chuyển v&agrave; diễn biến của b&atilde;o để chủ động ph&ograve;ng tr&aacute;nh, tho&aacute;t ra, kh&ocirc;ng đi v&agrave;o khu vực nguy hiểm v&agrave; về nơi tr&aacute;nh tr&uacute; an to&agrave;n, kể cả t&agrave;u vận tải, t&agrave;u du lịch, t&agrave;u v&atilde;ng lai; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu t&agrave;u, thuyền tại nơi tr&aacute;nh tr&uacute; v&agrave; c&aacute;c khu vực cửa s&ocirc;ng v&agrave; kh&ocirc;ng được để người ở lại tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện, lồng b&egrave;, ch&ograve;i canh nu&ocirc;i trồng thủy, hải sản; tổ chức hướng dẫn đảm bảo an to&agrave;n cho kh&aacute;ch du lịch dọc ven biển, c&aacute;c hoạt động kinh tế tr&ecirc;n biển, ven biển.</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a y&ecirc;u cầu thực hiện việc cấm biển kể từ 19h ng&agrave;y 13/11/2020 đến khi b&atilde;o tan.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thanh Hóa ra công điện khẩn lệnh cấm biển từ 19h ngày 13/11 - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/icdn-dantri-com-vn_mg-06151567004691228-1591756269689.jpg" title="Thanh Hóa ra công điện khẩn lệnh cấm biển từ 19h ngày 13/11 - 2" /> <figcaption>Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a y&ecirc;u cầu thực hiện việc cấm biển kể từ 19 giờ ng&agrave;y 13/11/2020 đến khi b&atilde;o tan.</figcaption> </figure> <p>Kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t phương &aacute;n, chủ động sơ t&aacute;n người d&acirc;n ra khỏi c&aacute;c nh&agrave; kh&ocirc;ng an to&agrave;n, c&aacute;c khu vực nguy hiểm, nhất l&agrave; c&aacute;c khu vực ven s&ocirc;ng, suối, b&atilde;i s&ocirc;ng, hạ lưu hồ đập, v&ugrave;ng trũng thấp, khu vực c&oacute; nguy cơ xảy ra lũ qu&eacute;t, sạt lở đất để đảm bảo an to&agrave;n cho người v&agrave; t&agrave;i sản; lưu &yacute; bố tr&iacute; lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ t&agrave;i sản của người d&acirc;n; nơi người d&acirc;n sơ t&aacute;n tập trung đến phải đảm bảo an to&agrave;n.</p> <p>Chủ động triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p bảo vệ đ&ecirc; điều, nhất l&agrave; c&aacute;c tuyến đ&ecirc;, k&egrave; biển đang thi c&ocirc;ng, khu vực sạt lở c&oacute; nguy cơ cao ảnh hưởng đến an to&agrave;n d&acirc;n cư, cơ sở hạ tầng quan trọng. Tổ chức vận h&agrave;nh an to&agrave;n, hiệu quả c&aacute;c hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo quy tr&igrave;nh; đối với c&aacute;c hồ đập xung yếu cần chủ động hạ thấp mực nước để đảm bảo an to&agrave;n. Bố tr&iacute; lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn s&agrave;ng ứng ph&oacute;, xử l&yacute; kịp thời khi c&oacute; t&igrave;nh huống.</p> <p>Triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p bảo vệ nh&agrave; cửa, trụ sở, trường học, kho t&agrave;ng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, c&aacute;c trang trại, c&aacute;c cột, th&aacute;p cao, c&acirc;y xanh,... để hạn chế rủi ro v&agrave; thiệt hại.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Thanh Hóa ra công điện khẩn lệnh cấm biển từ 19h ngày 13/11 - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/icdn-dantri-com-vn_12114960918163817385118742140675961964617032-n-1602646813731.jpg" title="Thanh Hóa ra công điện khẩn lệnh cấm biển từ 19h ngày 13/11 - 3" /> <figcaption>Triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p bảo vệ nh&agrave; cửa, trụ sở, trường học...</figcaption> </figure> <p>Kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t, sẵn s&agrave;ng triển khai phương &aacute;n bảo vệ sản xuất, chống ngập &uacute;ng đối với c&aacute;c đ&ocirc; thị, khu d&acirc;n cư v&agrave; sản xuất n&ocirc;ng nghiệp. Ng&agrave;nh Điện lực ưu ti&ecirc;n cấp điện cho tất cả c&aacute;c trạm bơm ti&ecirc;u, cống ti&ecirc;u; đồng thời r&agrave; so&aacute;t, sẵn s&agrave;ng triển khai phương &aacute;n đảm bảo an to&agrave;n cho hệ thống truyền tải điện.</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a cũng y&ecirc;u cầu chủ động triển khai lực lượng kiểm so&aacute;t, hướng dẫn giao th&ocirc;ng, nhất l&agrave; qua c&aacute;c ngầm, tr&agrave;n, khu vực ngập s&acirc;u, nước chảy xiết; triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p kh&ocirc;ng để người d&acirc;n vớt củi tr&ecirc;n s&ocirc;ng, suối khi mưa, lũ.</p> <p>Kiểm tra cụ thể phương &aacute;n &quot;4 tại chỗ&quot;, trong đ&oacute; ch&uacute; trọng t&iacute;ch trữ lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn để ph&ograve;ng trường hợp mưa, lũ g&acirc;y chia cắt d&agrave;i ng&agrave;y.</p> <p>R&agrave; so&aacute;t phương &aacute;n, sẵn s&agrave;ng triển khai ứng ph&oacute;, cứu hộ, cứu nạn v&agrave; khắc phục kịp thời hậu quả thi&ecirc;n tai. Đảm bảo th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc, chủ động bố tr&iacute; lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng suốt tr&ecirc;n c&aacute;c trục giao th&ocirc;ng ch&iacute;nh.</p> <p>Tổ chức trực ban nghi&ecirc;m t&uacute;c 24/24 giờ, thường xuy&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh về Văn ph&ograve;ng thường trực Ban Chỉ huy Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm cứu nạn tỉnh Thanh H&oacute;a.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top