• te tuong dat dong trieu tran thi kien

Tể tướng đất Đông Triều – Trần Thì Kiến- Kỳ 2: “Bao Công” tái thế
Khám phá- 20:37 31/12/2017
Người đời đều khen Trần Thì Kiến là giỏi xét đoán kiện tụng, lại có câu khen: “Khả dĩ chiết ngục” nghĩa là trong cương vị một quan tòa có khả năng phân tích hết mọi lẽ rồi mới kết tội
--Quảng cáo---