Tài sản 5 “tỷ phú USD” của Việt Nam biến động ra sao sau 9 tháng?

Ngoại trừ ông Trần Đình Long gia tăng tài sản nhờ giá cổ phiếu Hoà Phát tăng mạnh thì các tỷ phú USD khác đều bị sụt giảm giá trị tài sản vì dịch Covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Tài sản 5 “tỷ phú USD” của Việt Nam biến động ra sao sau 9 tháng? - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20201002-at-82734-am-1601604666197.png" title="Tài sản 5 “tỷ phú USD” của Việt Nam biến động ra sao sau 9 tháng? - 1" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Tài sản 5 “tỷ phú USD” của Việt Nam biến động ra sao sau 9 tháng? - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20201002-at-82753-am-1601604666187.png" title="Tài sản 5 “tỷ phú USD” của Việt Nam biến động ra sao sau 9 tháng? - 2" /></figure> <p style="text-align: justify;">Con số n&agrave;y cũng tăng đ&aacute;ng kể so với thời điểm xếp hạng người gi&agrave;u hồi th&aacute;ng 4 vừa qua. Theo thống k&ecirc; của Forbes l&uacute;c đ&oacute;, t&agrave;i sản của &ocirc;ng Vượng đạt 5,6 tỷ USD (xếp hạng th&aacute;ng 3/2019, gi&aacute; trị t&agrave;i sản của Chủ tịch Vingroup l&agrave; 6,6 tỷ USD).</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, so với thời điểm đầu năm nay th&igrave; gi&aacute; cổ phiếu VIC tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n đ&atilde; giảm 19,57% (giảm 22.500 đồng). Trước đ&oacute;, VIC từng đạt đỉnh 122.500 đồng hồi đầu th&aacute;ng 11/2019.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp sở hữu 876 triệu cổ phiếu VIC v&agrave; gi&aacute;n tiếp sở hữu th&ecirc;m 1,04 tỷ cổ phiếu n&agrave;y th&ocirc;ng qua 92,88% cổ phần tại C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Đầu tư Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">Tương tự, t&agrave;i sản của b&agrave; Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO h&atilde;ng bay Vietjet Air đạt 2,2 tỷ USD, tăng so với mức 2,1 tỷ USD hồi th&aacute;ng 4 v&agrave; tăng 17 triệu USD tương ứng 0,77% so với ng&agrave;y 30/9.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave; Thảo từng xếp thứ 52 trong danh s&aacute;ch những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019 v&agrave; hiện tại l&agrave; người gi&agrave;u thứ 1001 tr&ecirc;n thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; trị t&agrave;i sản tr&ecirc;n s&agrave;n của nữ tỷ ph&uacute; n&agrave;y cũng đ&atilde; sụt giảm đ&aacute;ng kể so với đầu năm do gi&aacute; cổ phiếu VJC giảm mạnh, mất 40.700 đồng mỗi cổ phiếu, tỷ lệ mất gi&aacute; l&agrave; 27,84%.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i 47,2 triệu cổ phiếu HDB th&igrave; b&agrave; Thảo cũng trực tiếp sở hữu 47,47 triệu cổ phiếu VJC v&agrave; gi&aacute;n tiếp sở hữu 154,74 triệu cổ phiếu của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng n&agrave;y th&ocirc;ng qua 100% cổ phần tại C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.</p> <p style="text-align: justify;">T&agrave;i sản của &ocirc;ng Trần B&aacute; Dương - Chủ tịch Trường Hải (Thaco) cũng đạt mức 1,5 tỷ USD, c&ograve;n t&agrave;i sản của &ocirc;ng Trần Đ&igrave;nh Long cũng tăng 27 triệu USD tương ứng 2,27% so với một ng&agrave;y trước đ&oacute; v&agrave; đạt 1,2 tỷ USD.</p> <p style="text-align: justify;">Cổ phiếu HPG của Ho&agrave; Ph&aacute;t l&agrave; một trong những m&atilde; c&oacute; diễn biến đi ngược xu hướng khi đạt được diễn biến tăng rất mạnh. Mỗi cổ phiếu HPG đ&atilde; tăng 7.753 đồng tương ứng tăng 40,28% trong 9 th&aacute;ng giao dịch vừa qua v&agrave; điều n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p &ocirc;ng Trần Đ&igrave;nh Long quay trở lại với danh s&aacute;ch tỷ ph&uacute; USD.</p> <p style="text-align: justify;">Tại Ho&agrave; Ph&aacute;t, &ocirc;ng Trần Đ&igrave;nh Long đang nắm giữ 700 triệu cổ phiếu HPG. Đ&oacute; l&agrave; chưa t&iacute;nh đến số cổ phần m&agrave; b&agrave; Vũ Thị Hiền, vợ &ocirc;ng Long nắm giữ tại Ho&agrave; Ph&aacute;t l&agrave; 202,55 triệu đơn vị.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Tài sản 5 “tỷ phú USD” của Việt Nam biến động ra sao sau 9 tháng? - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20201002-at-91135-am-1601604735717.png" title="Tài sản 5 “tỷ phú USD” của Việt Nam biến động ra sao sau 9 tháng? - 3" /> <figcaption> <p><em>Biến động gi&aacute; cổ phiếu HPG trong v&ograve;ng 1 năm trở lại đ&acirc;y</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Hồ H&ugrave;ng Anh l&agrave; tỷ ph&uacute; USD thứ năm của Việt Nam theo thống k&ecirc; của Forbes tại ng&agrave;y 1/10. Gi&aacute; trị t&agrave;i sản của Chủ tịch Techcombank l&agrave; 1,2 tỷ USD, tăng 8 triệu USD tương ứng 0,71% so với 1 ng&agrave;y trước.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group lại kh&ocirc;ng xuất hiện trong danh s&aacute;ch tỷ ph&uacute; USD.</p> <p style="text-align: justify;">Phần lớn t&agrave;i sản của &ocirc;ng Hồ H&ugrave;ng Anh v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Đăng Quang đều nắm tại cổ phiếu MSN. &Ocirc;ng Hồ H&ugrave;ng Anh sở hữu 39,3 triệu cổ phiếu TCB; 173,7 triệu cổ phiếu MSN gi&aacute;n tiếp qua 47,56% cổ phần C&ocirc;ng ty CP Masan v&agrave; 73,6 triệu cổ phiếu n&agrave;y gi&aacute;n tiếp qua 47,56% cổ phần tại C&ocirc;ng ty TNHH MTV X&acirc;y dựng Hoa Hướng Dương.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Đăng Quang thực tế chỉ sở hữu tượng trưng 15 cổ phiếu MSN nhưng lại c&oacute; trong tay tới 177,13 triệu cổ phiếu n&agrave;y th&ocirc;ng qua 48,5% cổ phần tại C&ocirc;ng ty cổ phần Masan v&agrave; 75,06 triệu cổ phiếu MSN qua 48,5% cổ phần tại C&ocirc;ng ty TNHH MTV X&acirc;y dựng Hoa Hướng Dương. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng Hồ H&ugrave;ng Anh c&ograve;n sở hữu hơn 30 ngh&igrave;n c&ocirc; rphieesu MCH v&agrave; hơn 9,4 triệu cổ phiếu TCB.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi cổ phiếu TCB của Techcombank giảm nhẹ 750 đồng/cổ phiếu tương ứng giảm 3,18% so với đầu năm th&igrave; MSN của Masan Group cũng giảm 1.600 đồng/cổ phiếu tương ứng 2,83%.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&igrave;n chung, t&agrave;i sản của c&aacute;c tỷ ph&uacute; USD bị ảnh hưởng đ&aacute;ng kể do gi&aacute; cổ phiếu biến động giữa bối cảnh dịch Covid-19 t&aacute;c động quy m&ocirc; to&agrave;n cầu, phần lớn doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng ti&ecirc;u cực.</p> <p style="text-align: justify;">Tại thời điểm th&aacute;ng 3 năm nay, Forbes thống k&ecirc; tr&ecirc;n thế giới c&oacute; tổng cộng 2.095 tỷ ph&uacute; USD, giảm 58 người so với năm 2019 v&agrave; giảm tới 226 người chỉ sau 12 ng&agrave;y. Cũng trong số những tỷ ph&uacute; USD c&ograve;n trụ lại th&igrave; c&oacute; đến 51% tỷ ph&uacute; bị giảm t&agrave;i sản so với năm 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Người c&oacute; t&agrave;i sản tăng mạnh nhất trong danh s&aacute;ch tỷ ph&uacute; USD năm 2020 l&agrave; Qin Yinglin, xếp thứ 43 trong danh s&aacute;ch người gi&agrave;u với gi&aacute; trị t&agrave;i sản đạt 18,5 tỷ USD. Theo cập nhật mới nhất th&igrave; đến ng&agrave;y 1/10, gi&aacute; trị t&agrave;i sản của &ocirc;ng Qin v&agrave; gia đ&igrave;nh đ&atilde; đạt 22,7 tỷ USD nhưng thứ hạng lại sụt xuống thứ 56 thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; 178 gương mặt tỷ ph&uacute; USD mới xuất hiện tại 20 quốc gia, trong đ&oacute; c&oacute; nh&agrave; s&aacute;ng lập v&agrave; CEO của Zoom Video l&agrave; Eric Yuan, doanh nghiệp hưởng lợi do gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội. Gi&aacute; trị t&agrave;i sản của &ocirc;ng Eric Yuan v&agrave; gia đ&igrave;nh tiếp tục tăng mạnh trong nửa năm qua, l&ecirc;n 21,4 tỷ USD, xếp thứ 60 thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Doanh nghiệp đã có “bảo bối”... tự cứu mình?

Doanh nghiệp đã có “bảo bối”... tự cứu mình?

“Cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư kỳ vọng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ khẩn trương xem xét, sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án bất động sản, đô thị, nhà ở thương mại”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nói.
back to top