Sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang là những gì?

Nhiều sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang liên quan đến việc lấy đất công cho thuê, xây dựng nhà yến, bổ nhiệm 208 trường hợp chưa đủ điều kiện...

<div> <p><b>H&agrave;ng loạt l&atilde;nh đạo bị kỷ luật</b></p> <p>Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ki&ecirc;n Giang vừa triển khai quyết định kỷ luật h&igrave;nh thức &ldquo;Cảnh c&aacute;o&rdquo; về mặt Đảng đối với Đại t&aacute; Hồ T&uacute; Điền, Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ki&ecirc;n Giang; kỷ luật &ldquo;C&aacute;ch chức B&iacute; thư Đảng ủy BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020&rdquo; đối với Đại t&aacute; Đặng Văn Thống, Tỉnh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy, Ch&iacute;nh ủy BĐBP tỉnh Ki&ecirc;n Giang.</p> <p>Theo đ&oacute;, Đại t&aacute; Hồ T&uacute; Điền thiếu tr&aacute;ch nhiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, sử dụng đất quốc ph&ograve;ng v&agrave; đất được giao quản l&yacute; dẫn đến nhiều vi phạm, sai phạm nghi&ecirc;m trọng. Cụ thể như chưa l&agrave;m thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 50/83 điểm đất trong đ&oacute; c&oacute; 8 điểm đất kh&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o, để xảy ra t&igrave;nh trạng lấn chiếm, cho thu&ecirc;, cho mượn, chuyển nhượng tr&aacute;i ph&eacute;p.</p> <div> <div><img alt="Sai phạm của từng lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/image-tienphong-vn_anh_3_odmu.jpg" /><span>Đất đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng An Thới (Ph&uacute; Quốc) bị &ocirc;ng Điền cho thu&ecirc;.</span></div> </div> <p>C&aacute; nh&acirc;n Đại t&aacute; Hồ T&uacute; Điền sử dụng 85m2 nh&agrave; tạm giữ tại Đồn Xẻo Nh&agrave;u l&agrave;m nh&agrave; nu&ocirc;i yến, cho thu&ecirc; Nh&agrave; nghiệp vụ đối ngoại Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tại Tiểu khu 55 cũ, Trạm Rạch Gi&aacute; (Đồn L&igrave;nh Huỳnh), cho mượn đất ph&iacute;a trước Đồn An Thới để x&acirc;y 7 ki ốt cho thu&ecirc; lại. Đặc biệt, đ&atilde; chuyển nhượng 599,4m2 đất Trạm C&acirc;y Dương thuộc Đồn T&acirc;y Y&ecirc;n l&agrave; c&oacute; dấu hiệu vi phạm ph&aacute;p luật về luật đất đai&hellip;</p> <p>Vi phạm của Đại t&aacute; Đặng Văn Thống, B&iacute; thư đảng ủy, Ch&iacute;nh ủy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng như kh&ocirc;ng tổ chức họp Ban Thường vụ 9 kỳ, trong đ&oacute; c&oacute; 3 kỳ li&ecirc;n tiếp kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do ch&iacute;nh đ&aacute;ng; bổ nhiệm c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, bổ nhiệm 208 trường hợp chưa đủ điều kiện. X&eacute;t chuyển qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp kh&ocirc;ng đủ điều kiện.</p> <p>C&aacute;n bộ sai phạm nghi&ecirc;m trọng về t&agrave;i ch&iacute;nh nhưng kh&ocirc;ng xử l&yacute; kịp thời. Quản l&yacute; sử dụng t&agrave;i ch&iacute;nh đảng để cấp dưới thanh to&aacute;n khống số tiền tr&ecirc;n 54 triệu đồng. Đ&aacute;ng n&oacute;i, &ocirc;ng Đặng Văn Thống c&ugrave;ng với gia đ&igrave;nh thu&ecirc; 2 điểm đất do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quản l&yacute; để kinh doanh l&agrave; thiếu gương mẫu, g&acirc;y dư luận kh&ocirc;ng tốt.</p> <p><b>Sai phạm nghi&ecirc;m trọng</b></p> <p>Năm 2017, &ocirc;ng Hồ T&uacute; Điền, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Ki&ecirc;n Giang đ&atilde; lợi dụng chức vụ lấy Nh&agrave; nghiệp vụ đối ngoại H&agrave; Ti&ecirc;n cho C&ocirc;ng ty TNHH thương mại Dịch vụ Hồng Ngọc - H&agrave; Ti&ecirc;n thu&ecirc; với gi&aacute; h&agrave;ng tỷ đồng, thời hạn 10 năm (gồm 843,75m2&nbsp;đất v&agrave; t&agrave;i sản gắn liền tr&ecirc;n đất).</p> <p>Đến năm 2018, Bộ Chỉ huy Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh Ki&ecirc;n Giang chuyển sang đơn vị mới hoạt động, Bộ Tư lệnh BĐBP đầu tư gần 10 tỷ đồng để sửa chữa lại Sở Chỉ huy cũ ( số 264 L&acirc;m Quang Ky &ndash; Rạch Gi&aacute;) l&agrave;m nh&agrave; kh&aacute;ch để phục vụ cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ trong lực lượng Bi&ecirc;n ph&ograve;ng. Tuy nhi&ecirc;n, khi nh&agrave; kh&aacute;ch ho&agrave;n thiện, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Đặng Văn Thống, Ch&iacute;nh ủy BĐBP thu&ecirc; lại với gi&aacute; 200 triệu đồng/năm để kinh doanh nh&agrave; nghỉ.</p> <div> <div><img alt="Sai phạm của từng lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/image-tienphong-vn_anh_1_aisq.jpg" /><span>Nh&agrave; nghỉ 264 được &ocirc;ng Điền cho vợ con của &ocirc;ng Thống thu&ecirc;.</span></div> </div> <p>Theo t&igrave;m hiểu của Tiền Phong, nh&agrave; nghỉ n&oacute;i tr&ecirc;n do con rể &ocirc;ng Thống quản l&iacute;. Nh&agrave; nghỉ n&agrave;y kh&ocirc;ng đăng k&yacute; giấy ph&eacute;p kinh doanh m&agrave; lấy danh nghĩa của nh&agrave; nghỉ Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cho kh&aacute;ch thu&ecirc;, khi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xuất h&oacute;a đơn th&igrave; sẵn s&agrave;ng mua chứng từ h&oacute;a đơn nơi kh&aacute;c cho kh&aacute;ch.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Hồ T&uacute; Điền c&ograve;n lấy đất mặt tiền của Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng An Thới, Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng G&agrave;nh Dầu (huyện Ph&uacute; Quốc), cho người d&acirc;n thu&ecirc; kinh doanh. Trong đ&oacute;, Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng An Thới cho thu&ecirc; 7 căn, trung b&igrave;nh mỗi căn 8 triệu đồng/th&aacute;ng. Ri&ecirc;ng đất của Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng G&agrave;nh Dầu cho thu&ecirc; 15 năm, mỗi th&aacute;ng 15 triệu đồng.</p> <p>Đ&aacute;ng n&oacute;i, từ năm 2015 đến nay BĐBP tỉnh Ki&ecirc;n Giang tự &yacute; cho c&aacute;c doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n thu&ecirc;, mượn 16 vị tr&iacute; tại 10 điểm đất quốc ph&ograve;ng. Điển h&igrave;nh như điểm đất tại Sở Chỉ huy khu (khu A) số 264 L&acirc;m Quang Ky, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Gi&aacute; cho C&ocirc;ng ty TNHH Xăng dầu Ki&ecirc;n Giang thu&ecirc; diện t&iacute;ch đất 657m2, thời hạn 10 năm (đến th&aacute;ng 8/2023) với gi&aacute; tr&ecirc;n 1,5 tỷ đồng để x&acirc;y dựng c&acirc;y xăng.</p> <div> <div><img alt="Sai phạm của từng lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/image-tienphong-vn_anh_2_jytm.jpg" /><span>C&ocirc;ng ty TNHH Xăng dầu Ki&ecirc;n Giang thu&ecirc; diện t&iacute;ch đất 657m2,&nbsp;, thời hạn 10 năm, với gi&aacute; tr&ecirc;n 1,5 tỷ đồng để x&acirc;y dựng c&acirc;y xăng.</span></div> </div> <p>Điểm Tiểu khu 55 cho thu&ecirc; 10 năm với gi&aacute; 300 triệu đồng; Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng An Ho&agrave; cho thu&ecirc; 5 năm với gi&aacute; 200 triệu đồng/năm; Nh&agrave; nghiệp vụ đối ngoại Bộ Chỉ huy tại TX. H&agrave; Ti&ecirc;n cho thu&ecirc; 10 năm với gi&aacute; 320 triệu đồng/năm...</p> <p>Th&aacute;ng 3/2017, Đại t&aacute; Hồ T&uacute; Điền kh&ocirc;ng chỉ đạo đơn vị thanh l&yacute; hợp đồng, thu hồi c&aacute;c điểm đất quốc ph&ograve;ng cho thu&ecirc; sai quy định, m&agrave; c&ugrave;ng với Thường vụ Đảng uỷ BĐBP tỉnh thống nhất chủ trương tiếp tục cho thu&ecirc; một số điểm đất, trực tiếp k&yacute; 2 hợp đồng (1 hợp đồng tr&ecirc;n cương vị Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh v&agrave; 1 hợp đồng khi giữ chức Tiểu khu trưởng) đ&atilde; vi phạm Th&ocirc;ng tư, C&ocirc;ng văn, Chỉ thị của Bộ Quốc ph&ograve;ng; Nghị quyết của Qu&acirc;n uỷ Trung ương v&agrave; c&aacute;c chỉ thị của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường quản l&yacute;, sử dụng đất quốc ph&ograve;ng.</p> <p>Đối với Đại t&aacute; Đặng Văn Thống, Ch&iacute;nh uỷ BĐBP, từ th&aacute;ng 11/2012 đến nay chủ tr&igrave;, thống nhất Thường vụ Đảng uỷ BĐBP tỉnh về chủ trương cho thu&ecirc; c&aacute;c điểm đất quốc ph&ograve;ng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với quy định đ&atilde; vi phạm c&aacute;c C&ocirc;ng văn, Chỉ thị, Nghị quyết của Qu&acirc;n uỷ Trung ương v&agrave; c&aacute;c chỉ thị của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường quản l&yacute;, sử dụng đất quốc ph&ograve;ng.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c Ph&oacute; Chỉ huy trưởng như: Đại t&aacute; Phạm Ch&aacute;nh K&iacute;nh, Nguyễn Văn Phương&hellip; kh&ocirc;ng l&agrave;m tốt vai tr&ograve; tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chấp h&agrave;nh c&aacute;c quy định về sử dụng đất quốc ph&ograve;ng v&agrave;o hoạt động kinh tế.</p> <p>Từ những vi phạm tr&ecirc;n, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo BĐBP tỉnh Ki&ecirc;n Giang khẩn trương tiến h&agrave;nh thanh l&yacute; hợp đồng, giải quyết dứt điểm c&aacute;c điểm đất đơn vị đang cho thu&ecirc;, mượn đ&uacute;ng theo quy định của ph&aacute;p luật. Ngo&agrave;i ra phối hợp với c&aacute;c ban ng&agrave;nh chức năng như: Cục Ch&iacute;nh trị, UBKT Đảng uỷ BĐBP, UBKT Tỉnh uỷ Ki&ecirc;n Giang tổ chức kiểm điểm, xử l&yacute; kỷ luật nghi&ecirc;m khắc đối với tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan đến sai phạm trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, sử dụng đất quốc ph&ograve;ng.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top