Quảng Trị có Chủ tịch UBND tỉnh sau 4 tháng để trống

Tại Kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường) diễn ra vào sáng 9/6, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau một thời gian dài để khuyết hai chức danh này.

<div> <div>Theo đ&oacute;, &ocirc;ng V&otilde; Văn Hưng-Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ Đ&ocirc;ng H&agrave; đ&atilde; được bầu l&agrave;m Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021, với 43 phiếu bầu đồng &yacute; trong tổng số 48 phiếu, chiếm tỷ lệ 89%. Như vậy, sau 4 th&aacute;ng trống ghế, chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đ&atilde; được kiện to&agrave;n.<br /> Trước đ&oacute;, tại Hội nghị lần thứ 30 của Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức v&agrave;o s&aacute;ng 8/6, &ocirc;ng V&otilde; Văn Văn Hưng-B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Đ&ocirc;ng H&agrave; được bầu l&agrave;m Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng Trị với 26 phiếu bầu đồng &yacute; trong tổng số 44 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 55,3%. Với kết quả n&agrave;y, chức danh Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy sẽ được Tỉnh ủy Quảng Trị tr&igrave;nh l&ecirc;n cấp tr&ecirc;n để chuẩn y.<br /> &Ocirc;ng V&otilde; Văn Hưng (SN 1972, qu&ecirc; x&atilde; Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) c&oacute; tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cao cấp; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n tiến sĩ l&acirc;m nghiệp. Trước l&uacute;c l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Đ&ocirc;ng H&agrave; nhiệm kỳ 2015-2020, &ocirc;ng Hưng giữ chức Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp - Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Quảng Trị.<br /> Cũng trong s&aacute;ng 9/6, HĐND tỉnh Quảng Trị đ&atilde; bầu &ocirc;ng L&ecirc; Đức Tiến-Gi&aacute;m đốc Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với 47 phiếu bầu đồng &yacute; trong tổng số 48 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 97,9 %.&Ocirc;ng L&ecirc; Đức Tiến (SN 1974, qu&ecirc; x&atilde; Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) l&agrave; tiến sĩ kỹ thuật x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng, c&oacute; tr&igrave;nh độ cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.<br /> Trước khi được bầu giữ chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, &ocirc;ng Tiến từng đảm tr&aacute;ch c&aacute;c chức vụ Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc rồi Gi&aacute;m đốc Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải Quảng Trị.<br /> Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 5/6, Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ c&oacute; c&ocirc;ng văn truyền đạt &yacute; kiến của Thủ tướng về nh&acirc;n sự Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.<br /> C&ocirc;ng văn n&ecirc;u r&otilde;, thực hiện &yacute; kiến của Ban B&iacute; thư tại Văn bản số 12263-CV/VPTW ng&agrave;y 3/6/2020, x&eacute;t đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ tr&igrave;nh số 2731 ng&agrave;y 1/6/2020, Thủ tướng y&ecirc;u cầu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương thực hiện c&aacute;c quy tr&igrave;nh kiện to&agrave;n nh&acirc;n sự chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định v&agrave; &yacute; kiến của Ban B&iacute; thư tại văn bản số 12263-CV/VPTW của Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng.<br /> &nbsp;</div> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top