“Quan lộ thần tốc”, Quỳnh Anh đã có “đối thủ”

Phản ánh của phóng viên trên địa bàn Thanh Hoá mới đây đã công bố thêm một trường hợp “quan lộ thần tốc” ở tỉnh này.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="“Quan lộ thần tốc”, Quỳnh Anh đã có “đối thủ” - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/icdn-dantri-com-vn_bonhiem-1590949691417.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/icdn-dantri-com-vn_bonhiem-1590949691417.jpg" title="“Quan lộ thần tốc”, Quỳnh Anh đã có “đối thủ” - 1" /></figure> <p>Trong b&agrave;i b&aacute;o đăng tải ng&agrave;y 30/5 tr&ecirc;n D&acirc;n tr&iacute; cho biết, &ocirc;ng Tống Văn Thọ (SN 1976) hiện l&agrave; Trưởng ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh Thị x&atilde; Bỉm Sơn kh&ocirc;ng những được ưu &aacute;i tuyển dụng c&ocirc;ng chức kh&ocirc;ng qua thi tuyển chỉ sau nửa năm được tiếp nhận về l&agrave;m hợp đồng m&agrave; c&ograve;n được bổ nhiệm &ldquo;thần tốc&rdquo;.</p> <p>Cụ thể, ng&agrave;y 23/12/2013, &ocirc;ng Thọ được Chủ tịch Thị x&atilde; Bỉm Sơn k&yacute; hợp đồng lao động 1 năm. Thế nhưng, trước đ&oacute;, v&agrave;o ng&agrave;y 7/10/2013, &ocirc;ng Thọ đ&atilde; được &ocirc;ng B&ugrave;i Huy H&ugrave;ng, Chủ tịch UBND Thị x&atilde; l&agrave;m hồ sơ tr&igrave;nh UBND tỉnh Thanh H&oacute;a qua Sở Nội vụ đề xuất tuyển dụng c&ocirc;ng chức kh&ocirc;ng qua thi tuyển đối với &ocirc;ng n&agrave;y.</p> <p>Hơn 10 th&aacute;ng sau khi được k&yacute; tuyển dụng c&ocirc;ng chức kh&ocirc;ng qua thi tuyển, ng&agrave;y 13/3/2015, &ocirc;ng Thọ được bổ nhiệm chức Ph&oacute; ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh Thị x&atilde; v&agrave; 5 th&aacute;ng sau th&igrave; được bổ nhiệm chức Trưởng ph&ograve;ng. Cả hai lần bổ nhiệm, &ocirc;ng Thọ đều kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận ch&iacute;nh trị v&agrave; bằng quản l&yacute; nh&agrave; nước ngạch chuy&ecirc;n vi&ecirc;n theo quy định.</p> <p>T&ocirc;i chắc rằng, ngay sau khi đọc th&ocirc;ng tin n&agrave;y, nhiều người sẽ thuận miệng đặt lu&ocirc;n c&acirc;u hỏi: &ldquo;C&oacute; 5c, 4 ệ hay kh&ocirc;ng?&rdquo;.</p> <p>C&acirc;u hỏi đ&oacute; dường như trở th&agrave;nh một &ldquo;phản xạ c&oacute; điều kiện&rdquo; trong x&atilde; hội nhiều năm gần đ&acirc;y khi c&oacute; một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ con em, người th&acirc;n của l&atilde;nh đạo trở th&agrave;nh l&atilde;nh đạo, quan lộ &ldquo;thần tốc&rdquo; đến lạ kỳ.</p> <p>Trong trường hợp &ocirc;ng Tống Văn Thọ, chưa r&otilde; c&oacute; ẩn t&igrave;nh g&igrave; kh&ocirc;ng đằng sau con đường tiến th&acirc;n nhanh ch&oacute;ng, nhưng kh&oacute; m&agrave; khiến người d&acirc;n kh&ocirc;ng khỏi băn khoăn.</p> <p>Đ&agrave;nh rằng người viết kh&ocirc;ng ủng hộ &ldquo;chủ nghĩa l&yacute; lịch&rdquo; hay &ldquo;chủ nghĩa bằng cấp&rdquo; (bản th&acirc;n người viết coi trọng năng lực l&agrave;m việc thực tế), nhưng l&agrave;m sao l&yacute; giải được sự ưu &aacute;i của cơ quan chức năng tại Thanh Ho&aacute; đối với &ocirc;ng Thọ khi đ&atilde; c&oacute; qu&aacute; nhiều v&iacute; dụ về những trường hợp tương tự đi l&ecirc;n bằng &ldquo;5C, 4ệ&rdquo;?</p> <p>Trừ phi&hellip; &ocirc;ng Thọ l&agrave; người t&agrave;i &ldquo;xuất ch&uacute;ng&rdquo; hoặc c&aacute;c vị tr&iacute; m&agrave; &ocirc;ng Thọ l&ecirc;n đảm nhiệm qu&aacute; cần k&iacute;p, kh&ocirc;ng ai ngoại trừ &ocirc;ng Thọ c&oacute; thể đảm nhiệm?! M&agrave; chẳng lẽ, một v&ugrave;ng đất nổi tiếng nhiều nh&acirc;n t&agrave;i như Thanh Ho&aacute; m&agrave; lại thiếu nh&acirc;n sự? D&ugrave; n&oacute;i thế n&agrave;o, cũng kh&ocirc;ng tin nổi.</p> <p>Hẳn độc giả vẫn chưa qu&ecirc;n vụ &igrave; x&egrave;o đầu năm 2017, cũng tại Thanh Ho&aacute;, b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh nữ trưởng ph&ograve;ng Trần Vũ Quỳnh Anh cũng từng c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh thăng tiến &ldquo;thần tốc&rdquo;, từ một tạp vụ tại Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động tỉnh rồi &iacute;t năm sau đ&oacute; quy hoạch l&ecirc;n l&agrave;m Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng địa phương n&agrave;y.</p> <p>Được biết, căn cứ từ hồ sơ tr&igrave;nh của Thị x&atilde; Bỉm Sơn, ng&agrave;y 28/4/2014, &ocirc;ng Thọ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a k&yacute; tuyển dụng c&ocirc;ng chức kh&ocirc;ng qua thi tuyển. Đ&aacute;ng n&oacute;i, tại quyết định n&agrave;y, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh H&oacute;a l&uacute;c bấy giờ l&agrave; &ocirc;ng Trịnh Văn Chiến (hiện l&agrave; B&iacute; thư Tỉnh ủy) k&yacute; kh&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o Bộ Nội vụ.</p> <p>Chưa hết, d&ugrave; thời điểm n&agrave;y &ocirc;ng Thọ đang l&agrave; lao động hợp đồng của Thị x&atilde; Bỉm Sơn nhưng tại quyết định tuyển dụng c&ocirc;ng chức, &ocirc;ng n&agrave;y lại được ghi chức vụ, đơn vị c&ocirc;ng t&aacute;c l&agrave; Gi&aacute;m đốc b&aacute;n lẻ của ng&acirc;n h&agrave;ng VIB chi nh&aacute;nh Bỉm Sơn.</p> <p>Tuy rằng, &ocirc;ng B&ugrave;i Huy H&ugrave;ng, Chủ tịch UBND Thị x&atilde; Bỉm Sơn (l&agrave; người k&yacute; văn bản đề xuất cho &ocirc;ng Thọ được x&eacute;t c&ocirc;ng chức kh&ocirc;ng qua thi tuyển thời bấy giờ) c&oacute; l&yacute; giải: &ldquo;X&eacute;t tuyển phải lấy từ hồ sơ. Theo t&ocirc;i nghĩ th&igrave; chắc kh&ocirc;ng bất hợp l&yacute;, bởi v&igrave; đ&atilde; c&oacute; mấy cuộc thanh tra, kiểm tra mấy lần rồi, nếu c&oacute; sai đ&atilde; xử l&yacute; rồi&rdquo;; song, c&aacute;ch l&yacute; giải &ldquo;theo t&ocirc;i nghĩ&rdquo; của &ocirc;ng H&ugrave;ng chưa đủ sức thuyết phục.</p> <p>C&oacute; lẽ, l&atilde;nh đạo tỉnh Thanh Ho&aacute; m&agrave; cụ thể l&agrave; người đứng đầu - &ocirc;ng Trịnh Văn Chiến sẽ cần phải c&oacute; lời giải th&iacute;ch thoả đ&aacute;ng hơn cho kh&ocirc;ng chỉ người d&acirc;n Thanh Ho&aacute;, m&agrave; c&ocirc;ng luận cả nước được r&otilde;.</p> <p>Nhất l&agrave; giữa bối cảnh &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; việc tinh giản bi&ecirc;n chế, vấn đề tuyển chọn c&ocirc;ng chức Nh&agrave; nước, bổ nhiệm nh&acirc;n sự sau vụ Trần Vũ Quỳnh Anh lại c&agrave;ng phải được minh bạch hơn!</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top