Công khai năng lực ngoại ngữ của ứng viên giáo sư, phó giáo sư

Ngày đăng : 14:36, 09/11/2021

Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên GS, PGS sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa thông báo quy định về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2021.

nang-luc-ngoai-ngu.jpg

Theo quy định này, các hội đồng ngành, cơ sở thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh của các ứng viên GS, PGS phải bảo đảm các yêu cầu như sau:

- Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên phải có quyết định thành lập của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học. Tiêu chí đánh giá năng lực ngoại ngữ phải rõ ràng và được công khai để ứng viên biết.

- Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn gồm các thành viên có trình độ ngoại ngữ đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và có chuyên môn phù hợp với chuyên môn của ứng viên cần thẩm định năng lực ngoại ngữ.

- Tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh gồm các thành viên có trình độ tiếng Anh phù hợp, trong đó có thành viên là giảng viên tiếng Anh.

Một điều đáng lưu ý trong quy định này, đó là kết quả xét của Hội đồng Giáo sư các cấp phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đào tạo và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Nguyên Khôi