Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 các môn tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

Ngày đăng : 10:58, 10/08/2020

(khoahocdoisong.vn) - Thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi khoa học tự nhiên (lý, hóa và sinh) và khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân) kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Các giáo viên Tuyensinh24/7.com giải từng mã đề.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD - Tất cả mã đề

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

Mã đề: 301 - Tuyensinh247.com

81. C

82. A

83. C

84. A

85. D

86. A

87. B

88. C

89. D

90. B

91. A

92. C

93. C

94. A

95. D

96. D

97. B

98. B

99. A

100. A

101. A

102. C

103. D

104. C

105. A

106. D

107. A

108. C

109. D

110. D

111. A

112. C

113. C

114. C

115. A

116. D

117. D

118. A

119. D

120. C

 Mã đề: 302 - Tuyensinh247.com

81. A

82. A

83. B

84. A

85. A

86. B

87. A

88. C

89. C

90. A

91. B

92. C

93. A

94. D

95. A

96. A

97. B

98. D

99. D

100. C

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. A

107. D

108. C

109. D

110. D

111. B

112. D

113. C

114. B

115. D

116. C 

117. A

118. B

119. D

120. B

Mã đề: 303 - Tuyensinh247.com

81. A

82. B

83. A

84. A

85. B

86. B

87. D

88. C

89. D

90. B

91. A

92. D

93. B 

94. D

95. A

96. A

97. D

98. D

99. C

100. B

101. D

102. C

103. D

104. D

105. C

106. A

107. D

108.D 

109.B

110. C

111. B

112. B

113. C

114. A

115. C

116. B

117. C

118. A

119. C

120. A

 Mã đề: 304 - Tuyensinh247.com

81. B

82. C

83. A

84. D

85. A

86. A

87. C

88. B

89. C

90. B

91. D

92. B

93. B

94. D

95. C

96. C

97. D

98. B

99. A

100. C

101. A

102. D

103. B

104. D

105. B

106. B

107. A

108. D

109. C

110. B

111. A

112. B

113. C

114. A

115. C

116. B

117. B

118. C

119. A

120. C

Mã đề: 305 - Tuyensinh247.com

81. C

82. C

83. A

84. A

85. B

86. C

87. C

88. D

89. D

90. B

91. D

92. D

93. A

94. B

95. C

96. B

97. C

98. A

99. D

100. C

101. D

102. C

103. D

104. D

105. D

106. A

107. B

108. A

109. A

110. B

111. A

112. B 

113. B

114. C

115. D

116. C

117. C

118. C

119. A

120. A

 Mã đề: 306 - Tuyensinh247.com

81. B

82. B

83. B

84. A

85. B

86. C

87. D

88. C

89. D

90. D

91. D

92. C

93. A

94. A

95. A

96. D

97. B

98. B

99. C

100. C

101. C

102. B

103. D

104. C

105. D

106. B

107. B

108. C

109. B

110. D

111. D

112. B

113. B

114. D

115. B

116. C

117. C

118. D

119. B

120. D

Mã đề: 307 - Tuyensinh247.com

81. C

82. C

83. D

84. B

85. C

86. D

87. C

88. B

89. D

90. B

91. D

92. A

93. C

94. D

95. A

96. D

97. A

98. B

99. C

100. A

101. B

102. B

103. B

104. D

105. D

106. C

107. B

108. B

109. A

110. A

111. A

112. D

113. D

114. C

115. D

116. C

117. B

118. C

119. B

120. B

Mã đề: 308 - Tuyensinh247.com

81. C

82. A

83. B

84. A

85. A

86. B

87. C

88. C 

89. C

90. B

91. D

92. B

93. A

94. D

95. A

96. B

97. D

98. A

99. A

100. D

101. B

102. D

103. A

104. D

105. A

106. A

107. B

108. B

109. D

110. D

111. B

112. D

113. A

114. D

115. D

116. D

117. B

118. A

119. B

120. B

Mã đề: 309 - Tuyensinh247.com

81. D

82. C

83. D

84. A

85. D

86. A

87. B

88. B

89. A

90. C

91. A

92. B

93. C

94. A

95. D

96. C

97. D

98. C

99. A

100. D

101. C

102. D

103. C

104. A

105. D

106. A

107. D

108. C

109. A

110. A

111. A

112. C

113. D

114. C

115. C

116. B

117. C

118. C

119. B

120. B

Mã đề: 310 - Tuyensinh247.com

81. B

82. C

83. A

84. C

85. C

86. A

87. B

88. A

89. C

90. B

91. C

92. A

93. A

94. D

95. C

96. D

97. C

98. B

99. C

100. D

101. A

102. B

103. D

104. B

105. B

106. C

107. A

108. C

109. B

110. C

111. D 

112. B

113. A

114. D

115. D

116. B

117. C

118. B

119. D

120. D

 Mã đề: 311 - Tuyensinh247.com

81. A

82. B

83. B

84. A

85. C

86. C

87. A

88. D

89. C

90. B

91. B

92. D

93. D

94. D

95. B

96. C

97. B

98. B

99. C

100. C

101. D

102. A

103. D

104. A

105. B

106. B

107. A

108. A

109. D

110. D

111. D

112. C

113. A

114. C

115. C

116. A

117. A

118. D

119. C

120. C

Mã đề: 312 - Tuyensinh247.com

81. D 

82. C

83. D

84. A

85. A

86. D

87. D

88. C

89. C

90. B

91. B

92. C

93. A

94. B

95. D

96. A

97. A

98. C

99. A

100. B

101. A

102. C

103. A

104. B

105. C

106. C

107. A

108. C

109. B

110. C

111. B

112. B

113. C

114. B

115. A

116. C

117. B

118. A

119. B

120. B

 Mã đề: 313 - Tuyensinh247.com

81. A

82. C

83. A

84. B

85. D

86. A

87. C

88. B

89. C

90. A

91. A

92. A

93. C

94. D

95. B

96. C

97. C

98. D

99. B

100. D

101. A

102. D

103. C

104. D

105. D

106. B

107. B

108. C

109. C

110. B

111. C 

112. B

113. B

114. B

115. A

116. A

117. C 

118. C

119. A

120. A

Mã đề: 314 - Tuyensinh247.com

81. D

82. C

83. A

84. A

85. B

86. C

87. C

88. A

89. D

90. C

91. C

92. B

93. B

94. B

95. D

96. D

97. A

98. A

99. D

100. B

101. B

102. C

103. A

104. D

105. C

106. A

107. D

108. B

109. B

110. D

111. A

112. A

113. D

114. A

115. D

116. C

117. D

118. C

119. A

120. C

Mã đề: 315 - Tuyensinh247.com

81. D

82. D

83. A

84. B

85. B

86. D

87. A

88. C

89. B

90. A

91. B

92. B

93. A

94. B

95. B

96. A 

97. A

98. B

99. A

100. B

101. C

102. C 

103. B 

104. C

105. C

106. B

107. A

108. B

109. C

110. C

111. B

112. C

113. B

114. A

115. A

116. C

117. C

118. C

119. A

120. A

Mã đề: 316 - Tuyensinh247.com

81. D

82. B

83. C

84. C

85. A

86. B

87. D

88. A

89. C

90. D

91. B

92. A

93. A

94. B

95. B

96. A

97. D

98. C

99. A

100. D

101. C

102. C

103. D

104. B

105. A

106. C

107. D

108. B

109. D

110. D

111. C

112. D

113. A

114. C

115. B

116. A

117. D

118. A

119. D

120. D

Mã đề: 317 - Tuyensinh247.com

81. B

82. C

83. D

84. C

85. B

86. D

87. C

88. B

89. D

90. B

91. C

92. B

93. A

94. A

95. C

96. A

97. C

98. A

99. B

100. C

101. D

102. B

103. C

104. B

105. B

106. D

107. B

108. A

109. A

110. C

111. A

112. D

113. D

114. C

115. D

116. A

117. C

118. A

119. D

120. D

Mã đề: 318 - Tuyensinh247.com

81. A

82. D

83. D

84. C

85. B

86. D

87. B

88. B

89. A

90. B

91. A

92. A

93. C

94. A

95. D

96. C

97. D

98. C

99. B

100. C

101. A

102. B

103. C

104. C

105. D

106. B

107. C

108. D

109. D

110. D

111. B

112. C

113. B

114. D 

115. D

116. C

117. C

118. C

119. B

120. B

 

Mã đề: 319 - Tuyensinh247.com

81. A

82. D

83. A

84. A

85. D

86. C

87. A

88. A

89. C

90. D

91. C

92. D

93. D

94. C

95. B

96. A

97. B

98. A

99. B

100. A

101. A

102. A

103. D

104. B

105. D

106. A

107. B

108. A

109. D

110. D

111. D

112. B

113. B

114. B

115. D

116. A

117. D

118. A

119. B

120. B

Mã đề: 320 - Tuyensinh247.com

81. A

82. A

83. B

84. C

85. B

86. D

87. B

88. B

89. C

90. A

91. C

92. D

93. D

94. D

95. B

96. A

97. C

98. C

99. B

100. A

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. C

107. D

108. D

109. B

110. B

111. C

112. B

113. A 

114. A

115. A

116. C

117. C

118. D

119. C

120. A

Mã đề: 321 - Tuyensinh247.com

81. C

82. C

83. A

84. C

85. B

86. B 

87. D

88. A

89. D

90. B

91. B

92. D

93. C

94. A

95. B

96. C

97. D

98. C

99. D

100. C

101. C

102. A

103. B

104. A

105. C

106. D

107. A

108. B

109. B

110. C

111. D

112. D

113. B

114. C

115. A

116. B

117. D

118. D

119. A

120. A

Mã đề: 322 - Tuyensinh247.com

81. C

82. D

83. A

84. A

85. B

86. C

87. D

88. D

89. B

90. B

91. D

92. A

93. B

94. A

95. A

96. D

97. D

98. C

99. D

100. D

101. D

102. C

103. A

104. D

105. B

106. D

107. A

108. C

109. B

110. C

111. C

112. B

113.C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. A

119. B

120. A

 Mã đề: 323 - Tuyensinh247.com

81. C

82. A

83. D

84. A

85. D

86. A

87. B

88. C

89. B

90. B

91. D

92. D

93. D

94. B

95. C

96. C

97. D

98. A

99. D

100. A

101. B

102. A

103. A

104. D

105.B 

106. C

107. D

108. A

109. C

110. D

111. B

112. D

113. B

114. A

115. D

116. A

117. C

118. C

119. D

120. D

Mã đề: 324 - Tuyensinh247.com

81. B

82. D

83. D

84. C

85. D

86. C

87. C

88. C

89. A

90. B

91. A

92. A 

93. C

94. B

95. B

96. A

97. A

98. D

99. D

100. B

101. C

102. D

103. A

104. B

105. C

106. C

107. B

108. D

109. D

110. A

111. B

112. A

113. B

114. D

115. A

116. B

117. D

118. A

119. D

120. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử 2020 - Tất cả mã đề

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

Mã đề: 301 - Tuyensinh247.com

1. D

2. C

3. B

4. A

5. C

6. D

7. B

8. B

9. C

10. D

11. D

12. B

13. C

14. A

15. D

16. A

17. B

18. B

19. A

20. A

21. A

22. D

23. B

24. D

25. B

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. A

33. A

34. D

35. B

36. A

37. B

38. D

39. D

40. D

Mã đề: 302 - Tuyensinh247.com

1. B

2. C

3. B

4. B

5. D

6. B

7. D

8. B

9. C

10. A

11. C

12. A

13. B

14. A

15. D

16. A

17. C

18. B

19. C

20. A

21. D

22. A

23. A

24. C

25. A

26. B

27. B

28. A

29. A

30. C

31. C

32. B

33. B

34. C

35. B

36. B

37. A

38. A

39. C

40. C

Mã đề: 303 - Tuyensinh247.com

1. A

2. B

3. D

4. A

5. C

6. B

7. D

8. B

9. D

10. C

11. D

12. D

13. C

14. C

15. A

16. D

17. B

18. D

19. D

20. D

21. B

22. C

23. B

24. B

25. B

26. C

27. C

28. D

29. B

30. D

31. B

32. C

33. C

34. B

35. C

36. D

37. B

38. C

39. D

40. B

Mã đề: 304 - Tuyensinh247.com

1. A

2. B

3. C

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. D

10. D

11. D

12. B

13. D

14. D

15. A

16. D

17. A

18. B

19. A

20. D

21. A

22. A

23. D

24. A

25. A 

26. A

27. D

28. B

29. B

30. A

31. B

32. A

33. A

34. D

35. D

36. B

37. A

38. D

39. B

40. B

 Mã đề: 305 - Tuyensinh247.com

1. C

2. C

3. D

4. C

5. A

6. A

7. A

8. B

9. B

10. B

11. A

12. C

13. A

14. B

15. B

16. C

17.C 

18. B

19. D

20. D

21. C

22. A

23. D

24. D

25. D

26. C

27. C

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D

33. A

34. A

35. D

36. C

37. C

38. A

39.C 

40. A

Mã đề: 306 - Tuyensinh247.com

1. B

2. C

3. A

4. C

5. C

6. C

7. D

8. B

9. D

10. A

11. B

12. B

13. A

14. C

15. A

16. D

17. D

18. D

19. C

20. C

21. A

22. D

23. C

24. A

25. A

26. C

27. C

28. C

29. A

30. D

31. A

32. A

33. D

34. A

35. D

36. D

37. C

38. D

39. A

40. A

Mã đề: 307 - Tuyensinh247.com

1. C

2. C

3. C

4. B

5. D

6. D

7. A

8. A

9. B

10. C

11. B

12. A

13. B

14. C

15. C

16. B

17. A

18. C

19. C

20. C

21. B

22. D

23. D

24. C

25. B

26. A

27. C

28. A

29. D

30. D

31. D

32. B

33. B

34. B

35. A

36. A

37. B

38. D

39. D

40. A

Mã đề: 308 - Tuyensinh247.com

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. A

7. D

8. D

9. B

10. D

11. B

12. D

13. C

14. A

15. A

16. C

17. B

18. C

19. A

20. C

21. B

22. B

23. B

24. C

25. A

26. B

27. D

28. C

29. B

30. A

31. C

32. C

33. D

34. D

35. D

36. B

37. D

38. A

39. D

40. B

Mã đề: 309 - Tuyensinh247.com

1. B

2. A

3. C

4. A

5. A

6. B

7. B

8. A

9. D

10. D

11. C

12. D

13. D

14. D

15. B

16. B

17. D

18. A

19. D

20. C

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. B

27. D

28. D

29. C

30. C

31. D

32. D

33. B

34. C

35. A

36. D

37. A

38. A

39. C

40. C

Mã đề: 310 - Tuyensinh247.com

1. A

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. B

10. D

11. C

12. C

13. D

14. C

15. C

16. B

17. B

18. B

19. A

20. B

21. D

22. B

23. C

24. B

25. A

26. B

27. B

28. A

29. A

30. B

31. A

32. A

33. B

34. C

35. B

36. C

37. B

38. C

39. C

40. A

Mã đề: 311 - Tuyensinh247.com

1. B

2. C

3. A

4. C

5. D

6.A 

7. B

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. A

14. C

15. D

16. B

17. D

18. B

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. D

25. B

26. A

27. C

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A

33. C

34. A

35. B

36. A

37. C

38. C

39. B

40. C

Mã đề: 312 - Tuyensinh247.com

1. A

2. A

3. C

4. C

5. B

6. C

7. D

8. C

9. A

10. D

11. D

12. A

13. B

14. C

15. A

16. C

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. D

23. B

24. D

25. B

26. A

27. A

28. A

29. B

30. D

31. B 

32. B

33. D

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. A

40. B

Mã đề: 313 - Tuyensinh247.com

1. D

2. A

3. D

4. C

5. D

6. D

7. C

8. A

9. C

10. D

11. C

12. A

13. D

14. B

15. C

16. B

17. A

18. D

19. C

20. C

21. B

22. D

23. B

24. D

25. A

26. A

27. B

28. B

29. D

30. A

31. B

32. C

33. C

34. A

35. B

36. C

37. A

38. D

39. B

40. A

Mã đề: 314 - Tuyensinh247.com

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. B

7. C

8. C

9. D

10. B

11. A

12. C

13. B

14. A

15. D

16. B

17. C

18.C 

19. D

20. A

21. C

22. D

23. A

24. A

25. A

26. D

27. D

28. C

29. C

30. A

31. B

32. D

33. B

34. B

35. D

36. C

37. A

38. D

39. A

40. D

Mã đề: 315 - Tuyensinh247.com

1. B

2. D

3. D

4. D

5. B

6. C

7. B

8. B

9. A

10. D

11. D

12. D

13. C

14. A

15. C

16. A

17. D

18. B

19. D

20. C

21. C

22. B

23. D

24. C

25. B

26. A

27. D

28. B

29. C

30. A

31. D

32. C

33. A

34. B

35. C

36. B

37. C

38. B

39. C

40. C

Mã đề: 316 - Tuyensinh247.com

1. B

2. C

3. B

4. C

5. B

6. A

7. A

8. A

9. A

10. A

11. C

12. B

13. A

14. C

15. D

16. C

17. A

18. A

19. A

20. C

21. D

22. D

23. A

24. B

25. D

26. A

27. D

28. D

29. C

30. D

31. D

32. C

33. B

34. B

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. D

Mã đề: 317 - Tuyensinh247.com

1. B

2. A

3. D

4. A

5. A

6. D

7. A

8. C

9. D

10. C

11. C

12. D

13. A

14. A

15. B

16. B

17. D

18. D

19. B

20. B

21. C

22. D

23. C

24. C

25. B

26. C

27. B

28. C

29. A

30. A

31. D

32. C

33. C

34. D

35. A

36. B

37. A

38. C

39. C

40. D

Mã đề: 318 - Tuyensinh247.com

1. D

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. C

9. A

10. D

11. B

12. B

13. B

14. C

15. B

16. C

17. D

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. A

24. D

25. C

26. A

27. B

28. A

29. D

30. C

31. B

32. C

33. B

34. B

35. B

36. A

37. C

38. A 

39. B

40. C

Mã đề: 319 - Tuyensinh247.com

1. C

2. C

3. B

4. C

5. A

6. D

7. A

8. B

9. D

10. D

11. D

12. C

13. D

14. A

15. A

16. B

17. A

18. B

19. A

20. A

21. D

22. B

23. A

24. C

25. C

26. C

27. D

28. B

29. A

30. C

31. B

32. A

33. A

34. C

35. B

36. B

37. C

38. C

39. B

40. C

Mã đề: 320 - Tuyensinh247.com

1. C

2. C

3. B

4. D

5. A

6. A

7. D

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. C

14. C

15. A

16. C

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B

22. D

23. C

24. B

25. C

26. D

27. B

28. B

29. D

30.A 

31. A

32. D

33. A

34. B

35. D

36. B

37. B

38. A

39. B

40. D

  Mã đề: 321 - Tuyensinh247.com

1. B

2. A

3. A

4. D

5. D

6. C

7. B

8. B

9. B

10. C

11. A

12. C

13. C

14. C

15. A

16. C

17. C

18.A 

19. D

20. A

21. B

22. B

23. D

24. D

25. B

26. C

27. D

28. A

29. D

30. D

31. A

32. A

33. B

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. A

40. D

Mã đề: 322 - Tuyensinh247.com

1. D

2. A

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. C

9. B

10. B

11. D

12. C

13. D

14. A

15. B

16. B

17. B

18. D

19. D

20. D

21. A

22. B

23. C

24. C

25. A

26. A

27. D

28. D

29. C

30. B

31. A

32. C

33. D

34. D

35. C

36. B

37. A

38. A

39. D

40. D

Mã đề: 323 - Tuyensinh247.com

1. A

2. D

3. B

4. D

5. A

6. C

7. D

8. D

9. C

10. B

11. C

12. C

13. D

14. A

15. D

16. A

17. C

18. B

19. B

20. D

21. C

22. B

23. C

24. B

25. D

26. D

27. A

28.A 

29. B

30. D

31. A

32. B

33. C

34. B

35. C

36. A

37. C

38. A

39. B

40. C

Mã đề: 324 - Tuyensinh247.com 

1. A

2. D

3. A

4. C

5. C

6. A

7. A

8. C

9. D

10. C

11. C

12. D

13. B

14. A

15. B

16. A

17. B

18. B

19. B

20. D

21. A

22. C

23. D

24. D

25. C

26. D

27. B

28. B

29. D

30. C

31. A

32. D

33. C

34. B

35. B

36. A

37. D

38. A

39. C

40. C

Đáp án đề thi môn Lý tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

1.C

2.B

3.D

4.A

5.C

6.A

7.C

8.D

9.C

10.A

11.B

12.A

13.B

14.D

15.B

16.A

17.A

18.A

19.D

20.A

21.D

22.D

23.B

24.D

25.A

26.A

27.B

28.A

29.D

30.B

31.D

32.D

33.D

34.B

35.B

36.A

37.D

38.D

39.A

40.B

 Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.C

4.D

5.D

6.B

7.A

8.C

9.C

10.D

11.A

12.B

13.B

14.C

15.A

16.A

17.C

18.C

19.B

20.B

21.C

22.A

23.A

24.B

25.A

26.B

27.B

28.A

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.A

4.C

5.C

6.D

7.A

8.B

9.D

10.C

11.B

12.D

13.B

14.A

15.C

16.A

17.D

18.A

19.D

20.B

21.B

22.A

23.A

24.D

25.D

26.B

27.D

28.D

29.B

30.A

31.B

32.A

33.B

34.D

35.D

36.B

37.D

38.B

39.A

40.B

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

1.C

2.A

3.D

4.C

5.C

6.B

7.B

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.D

16.C

17.D

18.D

19.D

20.B

21.C

22.B

23.B

24.C

25.C

26.A

27.D

28.D

29.D

30. B

31.B

32.D

33.D

34.D

35.

36.B

37.B

38.B

39.C

40.

Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

1.C

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.A

8.D

9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.B

17.C

18.D

19.B

20.C

21.A

22.C

23.B

24.D

25.C

26.A

27.D

28.A

29.A

30.C

31.C

32.B

33.A

34.D

35.B

36.B

37.

38.A

39.D

40.C

Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

1.B

2.D

3.D

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.B

10.C

11.D

12.A

13.B

14.D

15.C

16.C

17.D

18.B

19.B

20.A

21.C

22.C

23.C

24.A

25.A

26.C

27.C

28.D

29.A

30.C

31.A

32.C

33.D

34.A

35.D

36.A

37.D

38.C

39.A

40.A

Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.A

4.C

5.A

6.A

7.C

8.A

9.C

10.C

11.D

12.A

13.D

14.C

15.C

16.D

17.A

18.C

19.D

20.D

21.A

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.D

28.B

29.A

30.C

31.D

32.A

33.A

34.B

35.D

36.C

37.B

38.B

39.D

40.D

Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.B

4.C

5.B

6.B

7.B

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.D

14.D

15.A

16.C

17.C

18.D

19.D

20D

21.A

22.B

23.A

24.A

25.B

26.A

27.D

28.B

29.C

30.D

31.C

32.D

33.D

34.A

35.B

36.C

37.B

38.C

39.B

40.C

Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.A

4.B

5.B

6.C

7.B

8.A

9.D

10.B

11.B

12.B

13.C

14.C

15.A

16.C

17.B

18.D

19.C

20.D

21.A

22.B

23.C

24.B

25.D

26.A

27.A

28.B

29.D

30.D

31.A

32.A

33.A

34.D

35.A

36.C

37.D

38.D

39.D

40.D

Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.A

4.D

5.C

6.A

7.C

8.C

9.D

10.B

11.B

12.D

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.B

20.C

21.B

22.B

23.C

24.A

25.A

26.C

27.A

28.A

29.A

30.C

31.C

32.A

33.C

34.B

35.B

36.C

37.B

38.A

39.B

40.B

Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.B

7.A

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.C

14.D

15.C

16.B

17.D

18.D

19.A

20.A

21.B

22.A

23.B

24.D

25.D

26.A

27.B

28.C

29.A

30.C

31.A

32.D

33.A

34.C

35.C

36.A

37.C

38.C

39.D

40.A

Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.A

4.C

5.C

6.D

7.A

8.A

9.C

10.C

11.B

12.C

13.C

14.C

15.B

16.A

17.B

18.D

19.A

20.A

21.B

22.C

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.D

29.A

30.B

31.D

32.C

33.D

34.D

35.D

36.B

37.A

38.C

39.B

40.B

Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.B

4.C

5.C

6.A

7.C

8.A

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.B

15.B

16.A

17.D

18.B

19.B

20.D

21.A

22.A

23.D

24.B

25.D

26.C

27.D

28.B

29.C

30.C

31.D

32.D

33.C

34.B

35.D

36.D

37.C

38.C

39.C

40.D

Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

1.C

2.A

3.D

4.C

5.D

6.A

7.A

8.D

9.C

10.D

11.B

12.A

13.A

14.B

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20C

21.D

22.B

23.A

24.C

25.B

26.B

27.D

28.C

29.A

30.A

31.B

32.B

33.D

34.C

35.D

36.D

37.C

38.B

39.B

40.D

Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

1.A

2.B

3.D

4.B

5.B

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.A

25.A

26.D

27.B

28.D

29.A

30.C

31.A

32.B

33.B

34.D

35.A

36.A

37.C

38.B

39.A

40.C

Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

1.A

2.D

3.C

4.A

5.D

6.C

7.D

8.A

9.A

10.A

11.C

12.B

13.D

14.C

15.C

16.B

17.D

18.B

19.B

20.B

21.A

22.D

23.C

24.D

25.B

26.B

27.D

28.C

29.A

30.C

31.D

32.B

33.A

34.C

35.A

36.C

37.C

38.D

39.A

40.A

 Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.C

4.A

5.B

6.A

7.B

8.C

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.C

19.D

20.A

21.D

22.B

23.D

24.C

25.D

26.D

27.A

28.D

29.C

30.D

31.A

32.B

33.A

34.B

35.C

36.A

37.C

38.D

39.B

40.A

Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

1.A

2.D

3.A

4.B

5.B

6.D

7.D

8.C

9.D

10.D

11.D

12.D

13.C

14.C

15.B

16.A

17.C

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.B

24.A

25.B

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.A

33.B

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.C

40.B

Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.C

4.B

5.A

6.C

7.C

8.B

9.B

10.B

11.D

12.B

13.A

14.B

15.A

16.C

17.D

18.B

19.D

20.D

21.A

22.C

23.C

24.A

25.D

26.D

27.A

28.D

29.C

30.C

31.A

32.D

33.C

34.C

35.D

36.A

37.C

38.D

39.D

40.C

Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.D

4.D

5.A

6.C

7.C

8.D

9.A

10.C

11.A

12.A

13.A

14.B

15.A

16.A

17.B

18.B

19.C

20.D

21.B

22.A

23.B

24.C

25.A

26.B

27.D

28.C

29.B

30.C

31.C

32.D

33.C

34.D

35.C

36.A

37.C

38.B

39C.

40.A

Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

1.A

2.C

3.B

4.A

5.D

6.A

7.D

8.C

9.B

10.C

11.A

12.D

13.B

14.B

15.C

16.A

17.D

18.A

19.A

20.C

21.D

22.B

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

1.B

2.C

3.B

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.D

10.D

11.B

12.A

13.D

14.D

15.D

16.A

17.D

18.A

19.A

20.A

21.C

22.B

23.C

24.B

25.D

26.C

27.C

28.C

29.A

30.D

31.B

32.C

33.B

34.B

35.B

36.

37.A

38.

39.

40.D

Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.D

4.D

5.C

6.A

7.B

8.A

9.B

10.D

11.A

12.C

13.A

14.C

15.D

16.A

17.B

18.B

19.B

20D

21.A

22.C

23.A

24.D

25.D

26.C

27.A

28.B

29.D

30.C

31.D

32.B

33.C

34.D

35.D

36.A

37.A

38.D

39.C

40.D

 Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

1.A

2.B

3.D

4.C

5.A

6.D

7.D

8.B

9.A

10.A

11.A

12.B

13.C

14.B

15.A

16.B

17.D

18.D

19.D

20.C

21.B

22.A

23.D

24.C

25.A

26.C

27.C

28.B

29.C

30.B

31.C

32.B

33.C

34.D

35.A

36.C

37.D

38.A

39.C

40.D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 2020 - Tất cả mã đề

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

41. C

42.D 

43. B

44.A 

45. B

46.D

47.C

48.D

49.C

50.D

51.D

52.B

53.A

54.A

55.C

56.B

57.B

58.A

59.A

60.B

61.A

62.B

63.B

64.D

65.A

66.B

67.D

68.D

69.D

70.A

71.A

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.D

78.B

79.D

80.A

Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

41.A 

42. D

43. B

44. A

45. A

46.C

47.B

48.C

49.D

50.B

51.A

52.D

53.A

54.B

55.C

56.D

57.D

58.B

59.C

60.A

61.B

62.B

63.B

64.A

65.A

66.A

67.B

68.B

69.D

70.A

71.A

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.D

78.D

79.A

80.A

Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

41.D 

42. C

43.D 

44.D 

45.B 

46.C

47.A

48.D

49.C

50.B

51.B

52.B

53.C

54.A

55.D

56.B

57.A

58.C

59.B

60.A

61.C

62.D

63.D

64.A

65.A

66.C

67.A

68.A

69.D

70.A

71.C

72.A

73.C

74.A

75.B

76.C

77.C

78.A

79.D

80.A

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

41. B

42. A

43. D

44. B

45. B

46.C

47.C

48.A

49.A

50.C

51.D

52.B

53.B

54.C

55.D

56.C

57.D

58.B

59.D

60.D

61.A

62.A

63.B

64.B

65.C

66.A

67.C

68.D

69.A

70.B

71.B

72.D

73.C

74.A

75.A

76.B

77.B

78.B

79.D

80.C

  Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

41. A

42.D 

43.C 

44.C 

45.D

46.D

47.A

48.D

49.C

50.C

51.B

52.C

53.D

54.A

55.D

56.A

57.C

58.B

59.A

60.B

61.A

62.C

63.D

64.C

65.D

66.D

67.D

68.A

69.D

70.A

71.A

72.C

73.C

74.A

75.A

76.C

77.A

78.D

79.D

80.D

 Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

41.A

42.D

43.D

44.D

45.B

46.A

47.D

48.B

49.B

50.A

51.A

52.C

53.C

54.C

55.B

56.D

57.B

58.B

59.D

60.B

61.C

62.A

63.C

64.A

65.B

66.C

67.A

68.D

69.C

70.C

71.D

72.B

73.A

74.B

75.D

76.C

77.A

78.B

79.C

80.D

 Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

41. C

42. C

43. B

44. C

45. A

46.D

47.C

48.A

49.A

50.A

51.C

52.C

53.B

54.A

55.A

56.A

57.C

58.B

59.D

60.D

61.D

62.B

63.A

64.D

65.D

66.C

67.A

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.D

75.D

76.B

77.C

78.B

79.B

80.A

 Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

41. D

42.D 

43. A

44. B

45. C

46.A

47.C

48.B

49.C

50.C

51.D

52.D

53.B

54.B

55.C

56.B

57.C

58.B

59.A

60.B

61.D

62.A

63.A

64.B

65.A

66.A

67.A

68.C

69.D

70.C

71.D

72.A

73.C

74.A

75.C

76.A

77.C

78.B

79.B

80.B

Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

41.D 

42. C

43. C

44. A

45. C

46.A

47.D

48.A

49.C

50.D

51.D

52.A

53.B

54.B

55.B

56.A

57.D

58.D

59.B

60.D

61.D

62.D

63.C

64.C

65.B

66.B

67.A

68.B

69.B

70.C

71.B

72.C

73.B

74.C

75.A

76.B

77.C

78.B

79.C

80.C

Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

41. B

42. C

43. D

44. C

45. C

46.C

47.B

48.B

49.C

50.A

51.C

52.D

53.B

54.A

55.D

56.D

57.D

58.A

59.B

60.B

61.C

62.A

63.A

64.B

65.B

66.D

67.B

68.A

69.A

70.D

71.B

72.B

73.B

74.A

75.A

76.D

77.D

78.B

79.D

80.A

Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

41. A

42. A

43. B

44. C

45. B

46.D

47.A

48.B

49.D

50.C

51.D

52.C

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.B

59.D

60.A

61.C

62.B

63.B

64.A

65.A

66.A

67.D

68.B

69.D

70.C

71.A

72.C

73.B

74.A

75.D

76.A

77.B

78.B

79.C

80.A

Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

41. A

42. A

43. B

44. B

45. C

46.C

47.D

48.A

49.B

50.B

51.C

52.C

53.A

54.B

55.D

56.D

57.C

58.D

59.D

60.C

61.C

62.A

63.C

64.D

65.D

66.B

67.D

68.D

69.A

70.D

71.A

72.B

73.C

74.C

75.C

76.B

77.A

78.A

79.A

80.C

Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

41.D 

42. D

43. C

44.B 

45. C

46.C

47.A

48.C

49.A

50.A

51.D

52.C

53.A

54.A

55.B

56.A

57.B

58.C

59.B

60.B

61.B

62.D

63.B

64.C

65.D

66.A

67.D

68.D

69.C

70.C

71.C

72.C

73.D

74.B

75.D

76.B

77.B

78.A

79.B

80.A

Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

41. D

42. A

43. C

44. B

45.A 

46.B

47.D

48.A

49.A

50.A

51.C

52.B

53.B

54.B

55.D

56.D

57.C

58.D

59.B

60.D

61.C

62.C

63.C

64.B

65.A

66.D

67.B

68.C

69.A

70.D

71.D

72.A

73.C

74.A

75.A

76.A

77.B

78.D

79.A

80.C

Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

41. B

42. D

43. A

44.C 

45. D

46.C

47.B

48.D

49.D

50.D

51.A

52.C

53.D

54.C

55.D

56.A

57.A

58.A

59.C

60.A

61.B

62.B

63.C

64.B

65.D

66.B

67.C

68.C

69.C

70.B

71.D

72.D

73.D

74.B

75.C

76.C

77.B

78.A

79.A

80.B

Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

41. A

42. A

43. A

44. D

45. D

46.C

47.C

48.D

49.B

50.B

51.D

52.A

53.D

54.B

55.C

56.A

57.A

58.B

59.D

60.A

61.D

62.A

63.A

64.B

65.C

66.C

67.C

68.D

69.A

70.B

71.D

72.C

73.A

74.B

75.B

76.B

77.B

78.D

79.C

80.D

Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

41.A 

42.C

43.C

44.D

45.B

46.B

47.D

48.D

49.C

50.D

51.A

52.B

53.A

54.B

55.B

56.B

57.A

58.B

59.B

60.D

61.D

62.D

63.A

64.A

65.D

66.D

67.D

68.C

69.C

70.A

71.A

72.D

73.C

74.C

75.A

76.D

77.D

78.D

79.A

80.A

Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

41.A

42.C

43.A

44.B

45.B

46.B

47.D

48.B

49.D

50.C

51.B

52.A

53.C

54.A

55.D

56.D

57.C

58.C

59.A

60.B

61.A

62.A

63.D

64.A

65.C

66.A

67.D

68.C

69.C

70.B

71.C

72.B

73.D

74.B

75.B

76.D

77.C

78.B

79.D

80.D

Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

41. D

42. A

43.A 

44.C

45.B 

46.C

47.B

48.B

49.A

50.D

51.B

52.C

53.B

54.A

55.D

56.B

57.D

58.C

59.D

60.C

61.D

62.D

63.C

64.C

65.C

66.D

67.B

68.B

69.D

70.D

71.C

72.B

73.A

74.D

75.C

76.B

77.B

78.D

79.D

80.D

Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

41. D

42.B 

43. B

44. B

45.D 

46.D

47.A

48.D

49.A

50.B

51.A

52.C

53.D

54.C

55.B

56.C

57.B

58.C

59.C

60.A

61.C

62.B

63.B

64.C

65.A

66.A

67.B

68.C

69.B

70.B

71.C

72.B

73.C

74.C

75.A

76.B

77.D

78.C

79.A

80.A

Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

41.B 

42.D 

43.D 

44.B

45.C

46.C

47.D

48.C

49.A

50.D

51.C

52.A

53.D

54.A

55.C

56.C

57.A

58.B

59.D

60.A

61.C

62.A

63.B

64.A

65.B

66.D

67.B

68.A

69.D

70.B

71.B

72.B

73.D

74.D

75.D

76.D

77.A

78.B

79.B

80.A

 Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

41.B 

42.C 

43.C

44.D

45.C

46.A

47.C

48.D

49.C

50.B

51.B

52.B

53.C

54.C

55.B

56.D

57.B

58.D

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

41. B

42. B

43. B

44. A

45. D

46.C

47.C

48.A

49.C

50.B

51.A

52.C

53.D

54.C

55.B

56.D

57.C

58.D

59.D

60.A

61.D

62.D

63.C

64.B

65.C

66.C

67.A

68.D

69.B

70.A

71.D

72.D

73.A

74.C

75.B

76.B

77.D

78.B

79.A

80.B

Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

41. D

42. D

43. C

44. C

45. B

46.C

47.D

48.D

49.C

50.D

51.D

52.B

53.B

54.B

55.C

56.D

57.C

58.A

59.D

60.A

61.B

62.A

63.A

64.B

65.D

66.A

67.D

68.B

69.B

70.D

71.A

72.C

73.C

74.B

75.A

76.D

77.C

78.D

79.A

80.B

Đáp án môn Sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 - Tất cả mã đề

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

81.A

82.B

83.D

84.A

85.A

86.A

87.D

88.D

89.A

90.C

91.A

92.C

93.C

94.A

95.A

96.B

97.A

98.A

99.D

100.A

101.C

102.C

103.D

104.D

105.B

106.D

107.D

108.B

109.C

110.B

111.C

112.A

113.C

114.B

115.B

116.C

117.B

118.C

119.D

120.B

 Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

81.B

82.D

83.D

84.A

85.D

86.B

87.C

88.C

89.D

90.D

91.C

92.D

93.C

94.A

95.D

96.D

97.B

98.A

99.C

100.A

101.C

102.D

103.C

104.A

105.C

106.A

107.C

108.B

109.B

110.D

111.B

112.D

113.A

114.A

115.B

116.D

117.C

118.A

119.C

120.B

 Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

81.A

82.B

83.D

84.A

85.C

86.C

87.D

88.C

89.B

90.D

91.C

92.B

93.C

94.B

95.D

96.C

97.D

98.C

99.C

100.B

101.C

102.A

103.C

104.B

105.B

106.A

107.D

108.B

109.C

110.B

111.C

112.D

113.B

114.A

115.B

116.D

117.A

118.B

119.D

120.B

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

81.B

82.D

83.C

84.A

85.B

86.A

87.A

88.D

89.C

90.D

91.B

92.B

93.C

94.D

95.B

96.A

97.A

98.C

99.D

100.D

101.D

102.B

103.C

104.C

105.B

106.A

107.D

108.C

109.C

110.D

111.D

112.A

113.A

114.B

115.C

116.B

117.C

118.A

119.B

120.B

Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

81.C

82.D

83.C

84.C

85.C

86.D

87.A

88.B

89.C

90.D

91.D

92.C

93.A

94.C

95.A

96.C

97.A

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.D

104.B

105.C

106.A

107.C

108.D

109.D

110.A

111.A

112.C

113.C

114.A

115.A

116.C

117.D

118.C

119.A

120.D

 Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.A

84.B

85.A

86.D

87.D

88.B

89.B

90.A

91.A

92.D

93.D

94.D

95.C

96.A

97.B

98.A

99.A

100.D

101.C

102.C

103.D

104.C

105.C

106.C

107.D

108.D

109.A

110.B

111.B

112.C

113.A

114.C

115.D

116.C

117.B

118.A

119.B

120.B

 Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.C

84.A

85.D

86.A

87.B

88.D

89.A

90.D

91.B

92.B

93.B

94.A

95.C

96.C

97.A

98.D

99.B

100.D

101.C

102.A

103.C

104.A

105.C

106.D

107.D

108.D

109.C

110.A

111.C

112.A

113.C

114.D

115.D

116.C

117.D

118.D

119.C

120.A

Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.D

84.C

85.D

86.D

87.A

88.D

89.B

90.A

91.D

92.D

93.B

94.D

95.D

96.C

97.B

98.A

99.B

100.B

101.B

102.C

103.A

104.A

105.C

106.C

107.C

108.A

109.A

110.A

111.C

112.B

113.C

114.B

115.D

116.C

117.D

118.C

119.C

120.A

 Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

81.C

82.A

83.D

84.C

85.C

86.A

87.C

88.C

89.C

90.B

91.A

92.B

93.B

94.B

95.C

96.C

97.D

98.B

99.A

100.A

101.D

102.D

103.A

104.B

105.A

106.B

107.D

108.B

109.A

110.D

111.D

112.D

113.A

114.D

115.D

116.A

117.C

118.B

119.B

120.D

 Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

81.D

82.D

83.A

84.D

85.A

86.A

87.B

88.A

89.C

90.C

91.A

92.A

93.C

94.C

95.B

96.B

97.C

98.B

99.C

100.B

101.B

102.C

103.B

104.C

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.A

111.C

112.B

113.D

114.D

115.D

116.C

117.B

118.A

119.B

120.B

 Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.B

84.C

85.B

86.A

87.B

88.D

89.D

90.B

91.D

92.D

93.C

94.C

95.A

96.B

97.C

98.B

99.A

100.A

101.B

102.C

103.B

104.D

105.B

106.A

107.B

108.D

109.D

110.A

111.B

112.A

113.C

114.C

115.A

116.B

117.A

118.D

119.A

120.A

 Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

81.B

82.B

83.A

84.D

85.B

86.D

87.D

88.A

89.C

90.C

91.A

92.C

93.C

94.C

95.B

96.D

97.C

98.C

99.B

100.C

101.A

102.A

103.B

104.D

105.B

106.D

107.C

108.C

109.B

110.A

111.C

112.D

113.D

114.D

115.C

116.A

117.A

118.D

119.A

120.A

Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

81.B

82.C

83.A

84.A

85.A

86.B

87.C

88.A

89.C

90.C

91.D

92.B

93.D

94.C

95.D

96.D

97.B

98.A

99.B

100.A

101.C

102.B

103.C

104.D

105.C

106.D

107.C

108.A

109.B

110.B

111.D

112.B

113.A

114.C

115.D

116.D

117.C

118.D

119.A

120.D

Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

81.D

82.B

83.A

84.D

85.D

86.B

87.C

88.D

89.A

90.D

91.C

92.A

93.D

94.B

95.A

96.B

97.C

98.A

99.B

100.A

101.B

102.A

103.A

104.B

105.C

106.B

107.A

108.D

109.A

110.A

111.D

112.B

113.D

114.D

115.D

116.A

117.D

118.D

119.B

120.D

 Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

81.B

82.C

83.C

84.C

85.A

86.C

87.A

88.D

89.A

90.D

91.A

92.A

93.A

94.D

95.D

96.B

97.D

98.D

99.D

100.C

101.C

102.B

103.C

104.B

105.C

106.A

107.B

108.D

109.C

110.B

111.B

112.B

113.B

114.C

115.A

116.B

117.B

118.B

119.D

120.B

 Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.A

84.A

85.D

86.C

87.D

88.D

89.D

90.A

91.C

92.D

93.D

94.B

95.A

96.D

97.B

98.C

99.C

100.A

101.C

102.C

103.C

104.B

105.A

106.C

107.B

108.B

109.A

110.A

111.D

112.D

113.C

114.B

115.D

116.D

117.B

118.C

119.B

120.B

Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.A

84.B

85.B

86.D

87.B

88.B

89.C

90.D

91.A

92.A

93.D

94.B

95.A

96.C

97.B

98.B

99.D

100.B

101.D

102.C

103.B

104.A

105.C

106.D

107.C

108.B

109.D

110.D

111.A

112.D

113.A

114.D

115.D

116.C

117.A

118.D

119.A

120.C

 Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.B

84.B

85.C

86.D

87.C

88.D

89.B

90.B

91.C

92.A

93.A

94.D

95.C

96.B

97.B

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.C

104.A

105.A

106.A

107.B

108.C

109.C

110.B

111.C

112.C

113.B

114.C

115.C

116.B

117.A

118.A

119.B

120.

 Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

81.B

82.B

83.D

84.B

85.B

86.B

87.A

88.D

89.C

90.A

91.B

92.B

93.D

94.C

95.A

96.A

97.C

98.C

99.A

100.C

101.B

102.B

103.D

104.D

105.C

106.D

107.C

108.D

109.A

110.B

111.D

112.A

113.B

114.D

115.D

116.A

117.C

118.A

119.B

120.D


Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.B

84.A

85.B

86.C

87.C

88.B

89.D

90.D

91.C

92.B

93.B

94.A

95.A

96.C

97.B

98.A

99.B

100.B

101.D

102.A

103.D

104.D

105.A

106.C

107.A

108.C

109.B

110.C

111.C

112.B

113.B

114.B

115.C

116.A

117.D

118.A

119.D

120.A

 Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

81.C

82.B

83.B

84.B

85.A

86.A

87.C

88.A

89.B

90.C

91.B

92.A

93.A

94.D

95.D

96.D

97.A

98.B

99.B

100.C

101.A

102.D

103.C

104.B

105.D

106.C

107.D

108.B

109.A

110.C

111.B

112.A

113.A

114.B

115.C

116.A

117.C

118.B

119.B

120.C

 Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

81.B

82.A

83.A

84.A

85.A

86.C

87.B

88.B

89.C

90.C

91.B

92.B

93.A

94.C

95.B

96.A

97.A

98.B

99.D

100.C

101.C

102.C

103.A

104.B

105.B

106.D

107.A

108.D

109.D

110.B

111.D

112.A

113.A

114.B

115.C

116.A

117.D

118.C

119.A

120.A

Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

81.D

82.C

83.A

84.D

85.C

86.B

87.A

88.C

89.C

90.B

91.C

92.D

93.B

94.B

95.A

96.C

97.B

98.B

99.C

100.B

101.A

102.D

103.C

104.C

105.B

106.C

107.C

108.A

109.A

110.D

111.D

112.D

113.D

114.D

115.D

116.A

117.D

118.D

119.A

120.A

 Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

81.C

82.A

83.B

84.D

85.B

86.C

87.D

88.D

89.C

90.A

91.D

92.B

93.C

94.B

95.D

96.B

97.A

98.D

99.C

100.B

101.D

102.A

103.D

104.D

105.C

106.C

107.B

108.D

109.C

110.B

111.C

112.D

113.D

114.A

115.D

116.B

117.C

118.D

119.C

120.D

Đáp án đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

Mã đề: 301  - Tuyensinh247.com

41. A

42. D

43. A

44. A

45.  D

46.C 

47.   B

48.  B

49. C

50. B

51. D

52.  B

53.  C

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B 

59. C 

60. B

61. A 

62. D

63. D

64. C 

65. C 

66. D

67. A

68. C 

69. B

70. B

71. A 

72. A

73. C

74. C

75. B

76. A

77. B

78. A

79. A 

80. C

 Mã đề: 302 - Tuyensinh247.com

41. D

42. D

43. D

44. A

45. D

46. C

47. A 

48. C

49. D

50. C

51. A

52. D

53. B

54. C

55. D

56. D

57. B

58. C

59. C

60. B

61. B

62. B

63. A

64. C

65. B

66. B

67. D

68. A

69. B

70. D

71. C

72. A

73. D

74. C

75. A

76. C

77. B

78. B

79. A

80. A

 Mã đề:  303 - Tuyensinh247.com

41. B

42. D

43. A

44. C

45. C

46. C

47. D

48. A 

49. C

50. B

51.  A

52. B 

53. B

54. A

55. D

56. C

57. C

58. B

59. D

60. C

61. A

62. C

63. D

64. A

65. A

66. D

67. A

68. B

69. A

70. C

71. D

72. D

73. D

74. B

75. A

76. C

77. B

78. B

79. C

80. B

 Mã đề: 304 - Tuyensinh247.com

41. C

42. C

43. A

44. B

45. A

46. C

47. D

48. B

49. A

50. B

51. A

52. D

53. C

54. B

55. C 

56. C

57. D

58. B

59. D

60. D 

61. C

62. A

63. C

64. B

65. D

66. B

67. C

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B

73. B

74. D

75. D

76. A

77. D

78. B

79. A 

80. A

 Mã đề: 305 - Tuyensinh247.com

41. C

42. A

43. B

44. C

45. B

46. A

47. D

48. D

49. B

50. D

51. A

52. D

53. A

54. C

55. D

56. A

57. D

58. D

59. A

60. D

61. A

62. D

63. C

64. B

65. B

66. B 

67. D

68. A

69. B

70. D

71. A

72. B

73. D

74. A

75. B

76. B

77. B

78. B

79. A

80. A

 Mã đề: 306 - Tuyensinh247.com

41. D

42. D

43. C

44. A

45. A

46. B

47. D

48. A

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. D

55. C

56. C

57. A

58. C

59. C

60. C

61. A 

62. C

63. A

64. D

65. A

66. D

67. C

68. A

69. D

70. D

71. C

72. D

73. A

74. C

75. A

76. C

77. D

78. C

79. D

80. D

Mã đề: 307  - Tuyensinh247.com

41. B

42. D

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. B 

49. C

50. B

51. B

52. A

53. D

54. A

55. B

56. C

57. C

58. B 

59. A 

60. D

61. D

62. C

63. A

64. C

65. C

66. C

67. A

68. A

69. D

70. A

71. B

72. C

73. D 

74. D

75. C

76. A

77. D

78. C

79. C

80. D

 Mã đề: 308  - Tuyensinh247.com

41. D

42. B

43. C

44. D

45. C

46. B

47. A

48. C

49. D

50. D

51. B

52. D

53. A

54. A

55. B

56. C 

57. C

58. C

59. D

60. C

61. B

62. B

63. D

64. C

65. C

66. D

67. B

68. A

69. B

70. C 

71. A

72. A

73. B

74. B

75. A

76. A

77. B

78. B

79. D

80. D

Mã đề: 309  - Tuyensinh247.com

41. A

42. A

43. C

44. B

45. A

46. C

47. D

48. C

49. B

50. A

51. B

52. D

53. B

54. C

55. B

56. C

57. A

58. C

59. B

60. D

61. A

62. C

63. D

64. D

65. D

66. B

67. A

68. A

69. A

70. C

71. C

72. B

73. A

74. C

75. B

76. C

77. A

78. C

79. B

80. B

Mã đề: 310  - Tuyensinh247.com

41. A

42. B

43. C

44. B

45. D

46. C

47. B

48. B

49. A

50. A 

51. A

52. D

53. C

54. B 

55. B

56. D

57. C

58. D 

59. A

60. A

61. A

62. B

63. B

64. C

65. D

66. A

67. A

68. A

69. C

70. D 

71. B

72. B

73. C

74. D

75. D

76. B

77. B

78. D

79. C

80. D

Mã đề: 311  - Tuyensinh247.com

41. D

42. D

43. A

44. C

45. C

46. B

47. B

48. D

49. B 

50. B

51. B

52. D

53. B

54. B

55. A

56. C

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. C

63. C

64. B

65. A

66. D

67. C

68. D

69. D

70. C

71. D

72. A

73. B

74. A

75. A

76. C

77. B

78. B 

79. A

80. A

Mã đề: 312  - Tuyensinh247.com

41. A

42. B 

43. D

44. D

45. D

46. A

47. A

48. A

49. B

50. A

51. C

52. B 

53.  B

54. C

55. D

56. C

57. B

58. B

59. B

60. D

61. B

62. C

63. C

64. C

65. D

66. D

67. C

68. B

69. C

70. B

71. D

72. D

73. C

74. B

75. D

76. D

77. C

78. B

79. C 

80.  D

Mã đề: 313 - Tuyensinh247.com

41. D

42. C 

43. D

44. A

45. C 

46. D

47. D

48. C

49. D

50. D

51. A

52. B

53. C

54. D 

55. C

56. B

57. D

58. C

59. C

60. B

61. A

62. A

63. B

64. B 

65. A 

66. C

67. D

68. C

69. A

70. D

71. B

72. A

73. B

74. A

75. A 

76. A

77. B

78. B

79. D

80. D

Mã đề: 314  - Tuyensinh247.com

41. B

42. D

43. C

44. B

45. C

46. C

47. A

48. A

49. D

50. C

51. D

52. D

53. B

54. A

55. D

56. D

57. D

58. A

59. D

60. B

61. A

62. D

63. C

64. B

65. A

66. C

67. C

68. A

69. B

70. A

71. C

72. A

73. A

74. C

75. B

76. A

77. D

78. A

79. A 

80. C

Mã đề: 315  - Tuyensinh247.com

41. D

42. C

43. C 

44. C

45. D

46. A

47. C

48. B

49. C

50. B

51. A

52. B

53. B

54. B

55. C

56. A

57. D

58. D

59. A

60. A

61. D

62. B

63. A

64. A

65. C

66. D

67. D

68. C

69. B

70. A

71. A

72. B

73. C

74. B

75. D

76. C

77. C

78. D

79. A

80. D

Mã đề: 316  - Tuyensinh247.com

41. C 

42. D

43. C

44. D

45. B

46. A

47. D

48. D

49. A

50. B

51. D

52. B

53. B

54. A

55. A

56. A

57. C

58. A

59. D

60. C

61. A

62. A

63. A

64. D

65. C

66. B

67. B

68. B

69. A

70. B

71. B

72. D

73. D

74. B

75. D

76. A

77. A

78. A

79. B

80. B

Mã đề: 317 - Tuyensinh247.com

41. A

42. D

43. C

44. D

45. D

46. D

47. B

48. C

49. D

50. C

51. B

52. A

53. C

54. B

55. B 

56. B

57. A

58. A

59. B

60. C

61. B

62. B

63. A

64. A

65. B

66. A

67. C

68. B

69. A

70. B

71. C

72. C

73. C

74. B

75. C

76. A

77. B

78. C

79. A

80. C

 Mã đề: 318  - Tuyensinh247.com

41. C

42. C

43. B

44. D

45. B 

46. A 

47. A

48. A 

49. B

50. A

51. C

52. D

53. D

54. A

55. C

56. C

57. A

58. A

59. A 

60. B

61. A

62. B

63. A

64. B

65. D

66. C

67. B

68. A 

69. C

70. B 

71. D

72. D

73. B 

74. D 

75. B

76. C 

77. B

78. C

79. D

80. D

Mã đề: 319  - Tuyensinh247.com

41. B 

42. A

43. B

44. D

45. D

46. A

47. A

48. D

49. A

50. C

51. B

52. D

53. D

54. D

55. A

56. C

57. D

58. D

59. A

60. C

61. A

62. B

63. C

64. C

65. B

66. C

67. C

68. C

69. D

70. A

71. D

72. C

73. B

74. C

75. C

76. C

77. B

78. B

79. A

80. A

 Mã đề: 320  - Tuyensinh247.com

41. D

42. D

43. C

44. A

45. B

46. D

47. D

48. D

49. B

50. B

51. A

52. A

53. C

54. A

55. B

56. B 

57. B

58. A

59. C 

60. B

61. D

62. C

63. C

64. A

65. B

66. D

67. A

68. C

69. B

70. B 

71. B

72. C

73. D

74. C

75. C

76. C

77. C

78. D 

79. B

80. D

Mã đề: 321  - Tuyensinh247.com

41. D  

42. B

43. A

44. B

45.C  

46. B 

47. B  

48. A 

49. D

50. C

51. A

52. C 

53. C 

54. A

55. C

56. D

57. B

58. A

59. B

60. D

61.  D

62. A

63. A

64. C

65. D

66. B

67. D

68. A

69. D

70. C

71. B

72. D

73. C

74. D

75. C

76. B

77. C

78. A

79. B

80. B

Mã đề: 322  - Tuyensinh247.com

41. B

42. A

43. C

44. D

45. D

46. B 

47. D

48. A

49. A

50. B

51. B

52. C

53. D

54. A

55. A

56. C

57. A

58. A

59. C

60. D 

61. C

62. D

63. D

64. C

65. A

66. A

67. D

68. C

69. A

70. A

71. C

72. C

73. A

74. A

75. D

76. B

77. D

78. A

79. D

80. C

Mã đề: 323  - Tuyensinh247.com

41. D

42. A

43. D

44. A

45. B

46. A

47.  B

48. D

49. B

50.A 

51. D

52. C 

53. C 

54. D 

55. C

56. D

57. D

58. C

59. D

60. C

61. B

62. B

63. B

64. D

65. B

66. B

67.D 

68.C 

69. C

70. C

71. B

72.  D

73.  C

74. C

75. C 

76.  D

77. B

78. B

79. D

80. D

Mã đề: 324  - Tuyensinh247.com

41. A

42. B

43. B

44. A

45. A

46. B

47. A

48. C

49. C

50. C

51. B

52. B

53. C

54. D

55. A

56. D

57. D

58. A

59. D

60. C

61. D

62. A

63. B

64. C

65. B

66. D

67. B

68. B

69. B

70. D

71. C

72. D

73. A

74. D

75. C

76. C

77. C

78. A

79. C

80. D

Đang tiếp tục cập nhật

PV