Chứng khoán DHM bị đưa vào diện cảnh báo

Ngày đăng : 08:53, 15/07/2020

(khoahocdoisong.vn) - Chứng khoán DHM của công ty CPTM và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (công ty Dương Hiếu) bị đưa vào diện cảnh báo, do ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC năm 2019 có ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 của Công ty.

Cụ thể, công ty kiểm toán AFC Việt Nam không thể tham gia chứng kiến kiểm kê thực tế tiền mặt và hàng tồn kho tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Ngoài ra, công ty Dương Hiếu đã không trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn năm 2018 là 11,5 tỷ đồng đối với khoản đầu tư vào Công ty CP Khai khoáng Luyện Kim Bắc Việt, khiến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty tăng lên tương ứng tại ngày 1/1/2019. Trong khi đó, những khoản mục này trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2019 lại không có phát sinh thêm.

Minh Lâm