FTSE thay đổi 4 tiêu chí của thị trường Việt Nam

Ngày đăng : 06:53, 05/04/2019

(khoahocdoisong.vn) - Đánh giá tạm thời chính thức về phân loại quốc gia trong các chỉ số vốn chủ sở hữu toàn cầu của FTSE được công bố vào tháng 3 hàng năm.

Theo đó, FTSE đã thông qua 4 tiêu chí thay đổi của thị trường Việt Nam gồm: 1/Thanh toán - tỷ lệ các giao dịch thất bại hiếm: Cập nhật từ “đạt” sang “N/A” do thông lệ thị trường trong việc tiến hành kiểm tra tiền giao dịch (pre-trade). 2/Lưu ký – các cơ sở quản lý tài khoản tách biệt và bao quát sẵn có cho nhà đầu tư quốc tế: Hạ bậc từ “đạt” xuống “hạn chế”. 3/ Giao dịch ngoại hối được phép: đã bị hạ bậc từ "Hạn chế” xuống "Không được đáp ứng”. 4/ Thị trường phái sinh phát triển: Nâng bậc từ “không đáp ứng” lên “hạn chế”. Việt Nam được giữ lại trong Danh sách theo dõi như một thị trường cận biên (Frontier) và sẽ được xem xét để phân loại lại với tư cách là một thị trường mới nổi thứ cấp, trong kế hoạch phân loại quốc gia của FTSE tại Đánh giá thường niên vào tháng 9/2019.

KT