Phúc XO lĩnh 12 năm tù

Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) bị phạt 12 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép ma túy, phạt bổ sung bị cáo 50 triệu, nộp sung công quỹ 600 triệu.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/hK1M2sHGzg4/1f370ec39c8175df2c90/4c63e05a3b1fd2418b0e/720/07b1369643d4aa8af3c5.mp4?authen=exp=1592558455~acl=/hK1M2sHGzg4/*~hmac=04a8860104b0032bc48f00fecca0c3a4" false="" source-url="/video-tuyen-an-phuc-xo-12-nam-tu-post1096789.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="07b1369643d4aa8af3c5" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/ofh_zsgkqzph/2020_06_17/cac258615654ab0af245.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/75059aY21-Q/87d485201762fe3ca773/1fcca0f57bb092eecba1/480/07b1369643d4aa8af3c5.mp4?authen=exp=1592558455~acl=/75059aY21-Q/*~hmac=f23e114a2a822a2372497340c9defb69" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/z3kiYTcFdG4/whls/vod/0/E3qyo09BJ4niR6y2-t0/07b1369643d4aa8af3c5.m3u8?authen=exp=1592515255~acl=/z3kiYTcFdG4/*~hmac=0e5d7b046074167803fe25f8685487ec" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/75059aY21-Q/87d485201762fe3ca773/1fcca0f57bb092eecba1/480/07b1369643d4aa8af3c5.mp4?authen=exp=1592558455~acl=/75059aY21-Q/*~hmac=f23e114a2a822a2372497340c9defb69" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/hK1M2sHGzg4/1f370ec39c8175df2c90/4c63e05a3b1fd2418b0e/720/07b1369643d4aa8af3c5.mp4?authen=exp=1592558455~acl=/hK1M2sHGzg4/*~hmac=04a8860104b0032bc48f00fecca0c3a4" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Tuy&ecirc;n &aacute;n Ph&uacute;c XO 12 năm t&ugrave;</span></strong> Trần Ngọc Ph&uacute;c (Ph&uacute;c XO) bị phạt 12 năm t&ugrave; về tội chứa chấp sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p ma t&uacute;y, phạt bổ sung bị c&aacute;o 50 triệu, nộp sung c&ocirc;ng quỹ 600 triệu.</figcaption> </figure> <p>Chiều 17/6, sau một ng&agrave;y x&eacute;t xử, TAND TP.HCM đưa ra ph&aacute;n quyết với Trần Ngọc Ph&uacute;c (tức Ph&uacute;c XO) v&agrave; 11 đồng phạm về tội Chứa chấp việc sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y; T&agrave;ng trữ tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y v&agrave; Kh&ocirc;ng tố gi&aacute;c tội phạm.</p> <p>15h, HĐXX bắt đầu tuy&ecirc;n &aacute;n đối với c&aacute;c bị c&aacute;o; tuy nhi&ecirc;n, trước khi tuy&ecirc;n &aacute;n, HĐXX cho c&aacute;c bị c&aacute;o nhắc lại lời n&oacute;i sau c&ugrave;ng.</p> <p>Ph&uacute;c n&oacute;i trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra x&aacute;c định 600 triệu đồng thu lợi từ kinh doanh karaoke v&agrave; cho kh&aacute;ch sử dụng ma t&uacute;y tại qu&aacute;n l&agrave; thu lợi bất ch&iacute;nh.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Ph&uacute;c XO cho rằng tiền đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; tiền thu lợi bất ch&iacute;nh n&ecirc;n nếu kh&ocirc;ng thu hồi cho ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước th&igrave; trả về cho ba của bị c&aacute;o. L&uacute;c cảnh s&aacute;t bắt giữ c&aacute;c bị c&aacute;o, tạm giữ tại nh&agrave; Ph&uacute;c 40 triệu đồng, tổng cộng l&agrave; 640 triệu.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="xet xu Phuc XO anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_phucxo03_zing.jpg" title="xét xử Phúc XO ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chủ tọa phi&ecirc;n t&ograve;a đọc bản &aacute;n. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Bị c&aacute;o muốn đưa về cho ba bị c&aacute;o, g&oacute;p nho nhỏ v&agrave;o quỹ ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Thời gian bị c&aacute;o bị tạm giam, bị c&aacute;o thường đọc b&aacute;o n&ecirc;n muốn g&oacute;p cho đồng b&agrave;o&rdquo;, Ph&uacute;c tr&igrave;nh b&agrave;y.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, chủ tọa cho rằng số tiền đ&oacute; do vợ của Ph&uacute;c nộp v&agrave;o n&ecirc;n nếu trả lại th&igrave; sẽ trả cho vợ của bị c&aacute;o chứ kh&ocirc;ng phải ba của Ph&uacute;c.</p> <p>HĐXX nhận định căn cứ v&agrave;o hồ sơ vụ &aacute;n đủ cơ sở x&aacute;c định qu&aacute;n karaoke do Ph&uacute;c XO l&agrave;m chủ đ&atilde; chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ cho ph&eacute;p kh&aacute;ch tới qu&aacute;n sử dụng ma t&uacute;y tại qu&aacute;n v&agrave; thu th&ecirc;m tiền.</p> <p>C&aacute;c bị c&aacute;o đ&atilde; nhiều lần phục vụ ch&eacute;n, dĩa, ống h&uacute;t... cho kh&aacute;ch h&aacute;t karaoke sử dụng ma t&uacute;y. To&agrave;n bộ tiền thu lợi bất ch&iacute;nh được thu ng&acirc;n chuyển giao cho Ph&uacute;c.</p> <p>Việc VKS truy tố c&aacute;c bị c&aacute;o về c&aacute;c tội danh n&ecirc;u tr&ecirc;n l&agrave; đ&uacute;ng người đ&uacute;ng tội . H&agrave;nh vi của c&aacute;c bị c&aacute;o l&agrave; nguy hiểm cho x&atilde; hội, coi thường quy định của ph&aacute;p luật. Do đ&oacute; cần c&oacute; mức &aacute;n nghi&ecirc;m tương xứng với vai tr&ograve;, mức độ phạm tội của c&aacute;c bị c&aacute;o.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="xet xu Phuc XO anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_phucxo04_zing.jpg" title="xét xử Phúc XO ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ph&uacute;c XO bị tuy&ecirc;n phạt 12 năm t&ugrave; về tội Chứa chấp sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p ma t&uacute;y. 3 bị c&aacute;o c&ugrave;ng lĩnh 8 năm t&ugrave;, 4 bị c&aacute;o lĩnh 7 năm t&ugrave;, 3 bị c&aacute;o c&ograve;n lại nhận mức &aacute;n 9-18 th&aacute;ng t&ugrave; c&ugrave;ng tội danh tr&ecirc;n. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong vụ &aacute;n n&agrave;y c&oacute; sự ph&acirc;n c&ocirc;ng c&ocirc;ng việc, nhiệm vụ, trong đ&oacute; Ph&uacute;c XO giữ vai tr&ograve; cầm đầu, chỉ đạo c&aacute;c bị c&aacute;o kh&aacute;c thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội.</p> <p>X&eacute;t c&aacute;c bị c&aacute;o th&agrave;nh khẩn khai nhận h&agrave;nh vi phạm tội, th&aacute;i độ ăn năn hối c&atilde;i, một số bị c&aacute;o phạm tội lần đầu, nu&ocirc;i con nhỏ n&ecirc;n xem x&eacute;t giảm một phần tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh phạt. Ngo&agrave;i h&igrave;nh phạt ch&iacute;nh, HĐXX xem x&eacute;t h&igrave;nh phạt bổ sung l&agrave; phạt tiền đối với Ph&uacute;c XO.</p> <p>V&igrave; những ph&acirc;n t&iacute;ch tr&ecirc;n, HĐXX quyết định tuy&ecirc;n phạt Trần Ngọc Ph&uacute;c (Ph&uacute;c XO) 12 năm t&ugrave; về tội Chứa chấp sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p ma t&uacute;y, phạt bổ sung bị c&aacute;o 50 triệu, nộp sung c&ocirc;ng quỹ 600 triệu (trừ v&agrave;o số tiền đ&atilde; nộp trước đ&oacute;).</p> <p>Trần Ngọc T&agrave;i (em trai Ph&uacute;c) lĩnh 4 năm t&ugrave; về tội T&agrave;ng trữ tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y.</p> <p>Bị c&aacute;o Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xu&acirc;n, Đỗ Quốc Thịnh c&ugrave;ng lĩnh 8 năm t&ugrave;; L&ecirc; Văn Dương Em, Cao Văn Thịnh, Đinh Văn Đức c&ugrave;ng nhận 7 năm t&ugrave; về tội Chứa chấp sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y.</p> <p>Đặng Trung Nghịa lĩnh 18 th&aacute;ng t&ugrave;, Trần Thị Quỳnh bị phạt 12 th&aacute;ng t&ugrave;, Nguyễn Thị Mộng Đang nhận 9 th&aacute;ng t&ugrave; c&ugrave;ng về tội T&agrave;ng trữ tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y.</p> <p>Ri&ecirc;ng bị c&aacute;o Nguyễn Văn Sang lĩnh 9 th&aacute;ng t&ugrave; về tội Kh&ocirc;ng tố gi&aacute;c tội phạm.</p> <p>Kết th&uacute;c phi&ecirc;n to&agrave;, người nh&agrave; c&aacute;c bị c&aacute;o kh&oacute;c nức nở, nhiều người với tay theo xe chở 12 bị c&aacute;o rời to&agrave;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="xet xu Phuc XO anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_6_zing_2.jpg" title="xét xử Phúc XO ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ph&uacute;c XO bị phạt 12 năm t&ugrave;. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, trong phần luận tội, đại diện VKS nhận định đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n đồng phạm c&oacute; tổ chức, trong đ&oacute; Ph&uacute;c c&oacute; vai tr&ograve; cầm đầu. Để l&ocirc;i k&eacute;o kh&aacute;ch đến qu&aacute;n, Ph&uacute;c đ&atilde; thu&ecirc; nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ cho mục đ&iacute;ch của m&igrave;nh, cho ph&eacute;p kh&aacute;ch sử dụng ma t&uacute;y tại qu&aacute;n nếu c&oacute; nhu cầu. H&agrave;nh vi của c&aacute;c bị c&aacute;o nguy hiểm cho x&atilde; hội n&ecirc;n cần c&oacute; h&igrave;nh phạt nghi&ecirc;m khắc để răn đe.</p> <p>VKS đề nghị tuy&ecirc;n phạt Ph&uacute;c XO 10-12 năm t&ugrave; về tội Chứa chấp sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y; 7 bị c&aacute;o kh&aacute;c bị đề nghị 7-9 năm c&ugrave;ng về tội Chứa chấp sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y.</p> <p>Trần Ngọc T&agrave;i (em trai Ph&uacute;c) bị đề nghị 4-5 năm t&ugrave; về tội T&agrave;ng trữ tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y. Cơ quan c&ocirc;ng tố cũng đề nghị tuy&ecirc;n 9-18 th&aacute;ng t&ugrave; với 3 bị c&aacute;o c&ograve;n lại.</p> <p>N&oacute;i lời sau c&ugrave;ng, Ph&uacute;c tr&igrave;nh b&agrave;y: &quot;Lỗi l&agrave; do bị c&aacute;o. V&igrave; bị c&aacute;o m&agrave; li&ecirc;n lụy đến nhiều gia đ&igrave;nh kh&aacute;c. Khi hai anh em c&ugrave;ng bị bắt, mẹ bị c&aacute;o buồn, bệnh liệt giường. <span>Bị c&aacute;o xin lỗi cha mẹ, anh em. Xin xem x&eacute;t cho c&aacute;c anh em bị c&aacute;o cũng đều l&agrave; lao động ch&iacute;nh trong gia đ&igrave;nh&quot;.</span></p> <p>Ph&uacute;c n&oacute;i bản th&acirc;n bị đ&aacute;nh vỡ 4 đốt sống v&igrave; ngăn chặn kh&aacute;ch sử dụng ma t&uacute;y tại qu&aacute;n. Những ng&agrave;y bị tạm giam ở Ch&iacute; H&ograve;a, tuy được tạo điều kiện xuống trạm x&aacute; chữa trị nhưng do bị g&atilde;y cột sống v&agrave; nẹp inox dẫn đến teo gi&ograve; kh&ocirc;ng thể đi lại được.</p> <p>&quot;Xin HĐXX giảm nhẹ h&igrave;nh phạt cho bị c&aacute;o. Bị c&aacute;o l&agrave; trụ cột gia đ&igrave;nh v&agrave; cũng lần đầu ti&ecirc;n phạm tội. Mong t&ograve;a xem x&eacute;t để bị c&aacute;o sớm về lo mẹ gi&agrave; v&agrave; 2 con nhỏ&quot;, Ph&uacute;c n&oacute;i.</p> <p>C&aacute;c bị c&aacute;o kh&aacute;c cũng lần lượt xin t&ograve;a giảm nhẹ h&igrave;nh phạt hoặc cho hưởng &aacute;n treo.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/cWe2SvjNrto/5a156bc5f98710d94996/acd5f9ed22a8cbf692b9/720/895461561414fd4aa405.mp4?authen=exp=1592561879~acl=/cWe2SvjNrto/*~hmac=c3c84ffe2ad36558dbdfef2413c64b37" false="" source-url="/video-phuc-xo-goi-nguoi-than-khi-tro-ve-trai-giam-post1096812.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="895461561414fd4aa405" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/ofh_zsgkqzph/2020_06_17/b0f3e9dbd8ee25b07cff.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/lwEG1J7noeo/e480ce505c12b54cec03/af46e17e3a3bd3658a2a/480/895461561414fd4aa405.mp4?authen=exp=1592561879~acl=/lwEG1J7noeo/*~hmac=e6f6a9e7970443fe63f5dad2398975eb" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/mSuilnms-bk/whls/vod/0/hgkgXsWX9YO61WKWwqK/895461561414fd4aa405.m3u8?authen=exp=1592518679~acl=/mSuilnms-bk/*~hmac=30070ff92cd6632eb3f65e6b05d063f5" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/lwEG1J7noeo/e480ce505c12b54cec03/af46e17e3a3bd3658a2a/480/895461561414fd4aa405.mp4?authen=exp=1592561879~acl=/lwEG1J7noeo/*~hmac=e6f6a9e7970443fe63f5dad2398975eb" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/cWe2SvjNrto/5a156bc5f98710d94996/acd5f9ed22a8cbf692b9/720/895461561414fd4aa405.mp4?authen=exp=1592561879~acl=/cWe2SvjNrto/*~hmac=c3c84ffe2ad36558dbdfef2413c64b37" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Ph&uacute;c XO gọi người th&acirc;n khi trở về trại giam</span></strong> Chiều 17/6, sau khi bị TAND TP.HCM tuy&ecirc;n phạt 12 năm t&ugrave;, Trần Ngọc Ph&uacute;c (Ph&uacute;c XO) được &aacute;p giải ra xe th&ugrave;ng, đưa về trại tạm giam.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top