Ôtô điện sắp bùng phát

Doanh số tăng 43% trên toàn cầu năm 2020 khi giá pin sụt giảm cho thấy ôtô điện sẽ sớm trở thành loại ôtô có giá thành rẻ nhất.

<div> <p class="Normal">Doanh số b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n cầu đ&atilde; tăng 43% năm 2020, nhưng mức tăng trưởng nhanh hơn thậm ch&iacute; đ&atilde; được dự b&aacute;o trước khi gi&aacute; pin sụt giảm li&ecirc;n tiếp khiến gi&aacute; &ocirc;t&ocirc; điện rớt xuống dưới mức gi&aacute; của c&aacute;c mẫu xe tương đương chạy xăng v&agrave; diesel, chưa t&iacute;nh c&aacute;c khoản trợ cấp cho xe điện. <strong>C&aacute;c ph&acirc;n t&iacute;ch mới đ&acirc;y nhất dự b&aacute;o rằng điều n&agrave;y sẽ xảy ra trong khoảng giữa năm 2023 v&agrave; 2025.</strong></p> <p class="Normal">Ở Na Uy, số người lựa chọn &ocirc;t&ocirc; điện đ&atilde; vượt qua điểm b&ugrave;ng ph&aacute;t, bởi quốc gia n&agrave;y miễn thuế khiến cho gi&aacute; xe điện rẻ hơn rất nhiều. Thị phần &ocirc;t&ocirc; chạy điện đ&atilde; tăng vụt l&ecirc;n 54% trong 2020 ở nước Bắc &Acirc;u n&agrave;y, trong tương quan với &iacute;t hơn 5% ở hầu hết c&aacute;c nước ch&acirc;u &Acirc;u.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/EV-2-4968-1611543613.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=67AvlrbwtZZDrkUEZfwo0A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_ev-2-4968-1611543613.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/EV-2-4968-1611543613.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=4uocnfGeMMuIvZ3r4noOCw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/EV-2-4968-1611543613.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=DF5Odd4od9lGJX7P1cTihQ 2x" /><img alt="Trong một cuộc thăm dò ý kiến dành cho người sở hữu ôtô điện, 91% nói rằng không muốn quay lại dùng xe xăng. Ảnh: Alamy" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_ev-2-4968-1611543613.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Trong một cuộc thăm d&ograve; &yacute; kiến d&agrave;nh cho người sở hữu &ocirc;t&ocirc; điện, 91% n&oacute;i rằng kh&ocirc;ng muốn quay lại d&ugrave;ng xe xăng. Ảnh: <em>Alamy</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Giao th&ocirc;ng vận tải l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh g&acirc;y ra kh&iacute; thải carbon v&agrave; &ocirc;t&ocirc; điện c&oacute; tầm quan trọng sống c&ograve;n trong nỗ lực chống lại khủng hoảng kh&iacute; hậu. Tuy nhi&ecirc;n, trong khi chi ph&iacute; nu&ocirc;i xe đ&atilde; rẻ hơn, th&igrave; gi&aacute; mua xe cao hơn l&agrave; r&agrave;o cản trong việc thu h&uacute;t số đ&ocirc;ng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Một yếu tố then chốt kh&aacute;c l&agrave; &quot;nỗi lo về phạm vi hoạt động&quot;, nhưng tuần n&agrave;y nh&agrave; m&aacute;y sản xuất đầu ti&ecirc;n đ&atilde; bắt đầu chế tạo loại pin c&oacute; khả năng cấp điện cho qu&atilde;ng đường 322 km chỉ với 5 ph&uacute;t sạc.</p> <p class="Normal">Nguồn t&agrave;i trợ của ch&iacute;nh phủ v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch miễn thuế đ&atilde; hạ gi&aacute; xe điện ở một số quốc gia, nhưng điểm mấu chốt l&agrave; khi n&agrave;o ch&uacute;ng trở n&ecirc;n rẻ hơn khi kh&ocirc;ng t&iacute;nh đến c&aacute;c khoản trợ cấp tr&ecirc;n, James Frith, người đứng đầu nh&oacute;m dự trữ năng lượng của <em>BloombergNEF</em>, n&oacute;i: &quot;Đ&oacute; chắc chắn bước ngoặt. Khi đ&oacute; ta sẽ thực sự thấy sự lựa chọn xe điện trở n&ecirc;n phổ biến v&agrave; xe điện thực sự th&acirc;m nhập thị trường&quot;. Trong 2020, 4,2% tổng số &ocirc;t&ocirc; mới l&agrave; xe chạy điện.</p> <p class="Normal">Gi&aacute;o sư Tim Lenton, ở Đại học Exeter, cho biết, &quot;Đ&atilde; c&oacute; một điểm b&ugrave;ng ph&aacute;t ở một quốc gia, Na Uy, v&agrave; điều đ&oacute; l&agrave; nhờ v&agrave;o c&aacute;c ưu đ&atilde;i thuế th&ocirc;ng minh v&agrave; tiến bộ. Khi ấy người ti&ecirc;u d&ugrave;ng đ&atilde; bỏ phiếu cho v&iacute; tiền của họ&quot;.</p> <p class="Normal">Dữ liệu từ nghi&ecirc;n cứu mới nhất của Lenton cho thấy rằng trong 2019, &ocirc;t&ocirc; điện ở Na Uy rẻ hơn 0,3% v&agrave; chiếm 48% thị phần. Ở Anh, nơi &ocirc;t&ocirc; điện đắt hơn 1,3%, chỉ chiếm 1,6% thị phần. Một khi đường biểu diễn mức gi&aacute; tương đương bị cắt ngang, Lenton n&oacute;i, &quot;doanh số sẽ tăng l&ecirc;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; thực sự ấn tượng với việc t&aacute;c động n&agrave;y tr&ocirc;ng c&oacute; vẻ phi tuyến t&iacute;nh ra sao&quot;.</p> <p class="Normal">Ph&acirc;n t&iacute;ch của <em>BloombergNEF</em> dự đo&aacute;n gi&aacute; pin lithium-ion sẽ sụt giảm tới mức m&agrave; &ocirc;t&ocirc; điện sẽ tương đương với gi&aacute; của &ocirc;t&ocirc; chạy xăng v&agrave; dầu diesel v&agrave;o năm 2023, trong khi Lenton đưa ra giả thuyết l&agrave; v&agrave;o năm 2024-2025. Viễn cảnh năng lượng to&agrave;n cầu 2021 của McKinsey, c&ocirc;ng bố ng&agrave;y 15/1, dự b&aacute;o rằng<strong> &quot;xe điện c&oacute; xu hướng trở th&agrave;nh lựa chọn kinh tế nhất trong 5 năm tới ở nhiều nơi tr&ecirc;n thế giới&quot;.</strong></p> <p class="Normal">Một cuộc thăm d&ograve; &yacute; kiến 3.000 t&agrave;i xế Anh thực hiện bởi trung t&acirc;m truyền th&ocirc;ng RAC, c&ocirc;ng bố h&ocirc;m 21/1, chỉ ra tầm quan trọng của gi&aacute; cả, với 78% t&agrave;i xế &ocirc;t&ocirc; n&oacute;i rằng &ocirc;t&ocirc; thuần điện vẫn qu&aacute; đắt so với c&aacute;c &ocirc;t&ocirc; th&ocirc;ng thường k&iacute;ch cỡ tương đương v&agrave; chỉ 9% n&oacute;i rằng chiếc &ocirc;t&ocirc; tiếp theo của họ sẽ l&agrave; &ocirc;t&ocirc; điện. &quot;R&agrave;o cản lớn nhất để một t&agrave;i xế chọn xe chạy điện chắc chắn l&agrave; gi&aacute; cả&quot;, Rod Dennis của RAC n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Sự sụt giảm gi&aacute; pin ở cuối thập kỷ đột ngột v&agrave; nhanh hơn nhiều người dự đo&aacute;n, Frith n&oacute;i. Năm 2010, thậm ch&iacute; một cục pin xe điện nhỏ 30kWh cũng c&oacute; gi&aacute; 30.000 USD, đắt hơn nhiều so với tổng gi&aacute; trị của một xe chạy nhi&ecirc;n liệu ho&aacute; thạch tương đương. Hiện nay, nghi&ecirc;n cứu của <em>BloombergNEF</em> cho thấy gi&aacute; của một bộ pin l&agrave; 4.100 USD, nhờ v&agrave;o việc sản xuất ở quy m&ocirc; lớn v&agrave; cắt giảm gi&aacute; nguy&ecirc;n vật liệu, như giảm thiểu số lượng cobalt đắt đỏ cần thiết.</p> <p class="Normal">C&aacute;c bộ pin đ&atilde; vượt mốc 100 USD/kWh năm 2020 đối với xe bus ở Trung Quốc, Frith cho biết. Nhưng &ocirc;ng kỳ vọng v&agrave;o những bước tiến xa hơn nữa trong việc chế tạo nhằm biến con số n&agrave;y l&agrave; gi&aacute; trung b&igrave;nh cho mọi loại xe v&agrave;o năm 2023, để pin của một chiếc &ocirc;t&ocirc; nhỏ c&oacute; gi&aacute; 3.000 USD v&agrave; &ocirc;t&ocirc; điện c&oacute; gi&aacute; ngang bằng với c&aacute;c bản sao th&ocirc;ng thường của ch&uacute;ng.</p> <p class="Normal">&Ocirc;t&ocirc; điện y&ecirc;n lặng hơn v&agrave; tăng tốc nhanh hơn, v&agrave; sự chấp nhận nhanh ch&oacute;ng của số đ&ocirc;ng cũng sẽ tăng nhanh bởi thực tế l&agrave;, một khi c&aacute;c t&agrave;i xế sở hữu một chiếc &ocirc;t&ocirc; điện, họ sẽ kh&ocirc;ng muốn quay lại với xe chạy xăng hoặc dầu diesel nữa. Trong cuộc thăm d&ograve; &yacute; kiến gần đ&acirc;y với 2.000 người sở hữu &ocirc;t&ocirc; điện, 91% n&oacute;i rằng họ kh&ocirc;ng muốn quay lại.</p> <p class="Normal">&quot;Cuộc thăm d&ograve; cho thấy t&aacute;c động lớn lao v&agrave; bền vững của việc chuyển sang sử dụng một chiếc &ocirc;t&ocirc; sạch. Bằng chứng ủng hộ xe điện dần trở n&ecirc;n thuyết phục hơn trong từng khảo s&aacute;t của ch&uacute;ng t&ocirc;i, ngay cả trong một năm gi&ocirc;ng b&atilde;o như 2020&quot;, Melanie Shufflebotham, của Zap-Map, h&atilde;ng lập bản đồ c&aacute;c điểm sạc, cho biết.</p> <p class="Normal">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, một xu hướng &ocirc;t&ocirc; đang dịch chuyển theo một hướng kh&aacute;c &ndash; đ&oacute; l&agrave; doanh số đang gia tăng của c&aacute;c xe SUV ăn xăng. Hiệp hội Năng lượng Quốc tế th&ocirc;ng b&aacute;o hồi đầu th&aacute;ng 1 rằng trong 2020, bất chấp c&aacute;c đợt phong toả do Covid-19 l&agrave;m giảm lượng kh&iacute; thải to&agrave;n cầu, &ocirc; nhiễm từ xe SUV vẫn gia tăng. Hơn thế nữa, trong thập kỷ vừa qua, SUV l&agrave; khu vực duy nhất trong số tất cả nguồn kh&iacute; thải li&ecirc;n quan đến năng lượng gia tăng ở c&aacute;c quốc gia c&oacute; thu nhập cao.</p> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, gi&aacute; pin được kỳ vọng sẽ tiếp tục lao dốc, gợi &yacute; cho việc thậm ch&iacute; cả những chiếc SUV đ&oacute;i năng lượng chẳng bao l&acirc;u nữa cũng sẽ biến th&agrave;nh xe điện. C&ocirc;ng nghệ pin lithium-ion mới đang được ph&aacute;t triển để tạo ra những vi&ecirc;n pin rẻ hơn, mật độ năng lượng nhiều hơn, c&oacute; thể bắt đầu được ra mắt v&agrave;o giữa thập kỷ n&agrave;y.</p> <p class="Normal">Một c&ocirc;ng nghệ thậm ch&iacute; c&ograve;n ti&ecirc;n tiến hơn, pin ở trạng th&aacute;i rắn, c&oacute; thể gia nhập thị trường đại ch&uacute;ng v&agrave;o 2030 nếu c&aacute;c phương ph&aacute;p sản xuất mới được qu&aacute;n triệt, Frith cho biết. <em>BloombergNEF</em> dự b&aacute;o mức gi&aacute; trung b&igrave;nh sẽ v&agrave;o khoảng 60 USD/kWh trong cuối thập kỷ n&agrave;y.</p> <p class="Normal">&quot;Đ&acirc;y l&agrave; qu&atilde;ng thời gian th&uacute; vị đến kh&ocirc;ng ngờ&quot;, Frith b&agrave;y tỏ. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i chứng kiến rất nhiều đột ph&aacute; đến từ mọi lĩnh vực, d&ugrave; l&agrave; kinh doanh hay nghi&ecirc;n cứu, v&agrave; ch&iacute;nh phủ c&aacute;c nước v&agrave; tất cả mọi người đ&atilde; r&oacute;t v&agrave;o một lượng tiền của khổng lồ, như thể sẽ c&oacute; rất nhiều thay đổi xảy đến v&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ c&ograve;n thấy th&uacute; vị hơn nữa&quot;.</p> <p class="Normal">(theo <em>The Guardian</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top