Ông Trump xung trận 'chiến trường' Michigan tới hơn 1h sáng

Trong cuộc vận động cuối cùng, Tổng thống Trump chọn bang chiến trường vốn có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ làm điểm dừng chân. Ông “ra quân” cùng Phó tổng thống Mike Pence.

<div> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_2020_11_02t231108z_1412980421_rc2bvj9zmlhl_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Khi ho&agrave;ng h&ocirc;n bu&ocirc;ng xuống ở th&agrave;nh phố Traverse (bang Michigan), v&agrave;o trước ng&agrave;y bầu cử, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chủ đề cảnh b&aacute;o về nguy cơ đối với nền kinh tế của Michigan nếu &ocirc;ng Biden đắc cử. &ldquo;&Ocirc;ng ấy sẽ b&aacute;n đứng bạn c&aacute;c bạn&rdquo; cho <span>Trung Quốc</span>, &ocirc;ng Trump n&oacute;i. &Ocirc;ng Biden v&agrave; người đồng d&agrave;nh của &ocirc;ng ấy Kamala Harris sẽ &ldquo;l&agrave;m sụp đổ nền kinh tế của ch&uacute;ng ta v&agrave; đưa đất nước ch&uacute;ng ta rơi v&agrave;o một cuộc suy tho&aacute;i rất nặng nề&rdquo;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_2.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Cuộc vận động ở Traverse l&agrave; lần thứ 4 trong số 5 cuộc vận động m&agrave; Tổng thống Trump dự kiến tổ chức ở Michigan trong chưa đầy một tuần. N&oacute; lặp lại c&aacute;c chủ đề quen thuộc trong c&aacute;c lần vận động trước: từ việc cảnh b&aacute;o về quản l&yacute; đất nước, tăng thuế, mang c&ocirc;ng việc ra nước ngo&agrave;i, lệnh cấm mở cửa cho đến lịch sử ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc <span>Mỹ</span> (NAFTA) giữa <span>Canada</span>, Mỹ v&agrave; <span>Mexico</span> của &ocirc;ng Biden.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_3.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 3" /></p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nếu ch&uacute;ng t&ocirc;i thắng Michigan, th&igrave; mọi chuyện đ&atilde; kết th&uacute;c&rdquo;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i. &Ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c cuộc vận động giờ ch&oacute;t ở Kenosha, bang Wisconsin v&agrave; Grand Rapids, bang Michigan sau khi rời Traverse.</p> </td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_3bab8511_1ca1_427a_b74d_42674ab7943e_ap20308062012159.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump cũng nhắc lại lời hứa từ năm 2016 đ&atilde; th&agrave;nh khẩu hiệu - &ldquo;th&aacute;o nước đầm lầy&rdquo; - &aacute;m chỉ chiến dịch chống tham nhũng của m&igrave;nh. Tổng thống Mỹ cho rằng &ocirc;ng Biden l&agrave; một trong số &ldquo;tầng lớp ch&iacute;nh trị suy đồi v&agrave; mục n&aacute;t&rdquo;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_trump_3.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">H&agrave;ng ngh&igrave;n người ủng hộ Tổng thống Trump đ&atilde; tập trung tại s&acirc;n bay quốc tế Gerald R. Ford, tại Grand Rapis (bang Michigan), giữa đ&ecirc;m 2/11 để lắng nghe &ocirc;ng ph&aacute;t biểu. Michigan l&agrave; một trong những bang chiến trường quan trọng của <span>bầu cử tổng thống Mỹ</span>. &Ocirc;ng Trump từng đ&aacute;nh bại b&agrave; Hillary Clinton, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, đầy bất ngờ v&agrave;o năm 2016. Người ủng hộ &ocirc;ng Trump chấp nhận chen ch&uacute;c tr&ecirc;n b&atilde;i cỏ s&igrave;nh lầy, dưới c&aacute;i lạnh đến 4 độ C.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_2020_11_03t054312z_705951999_rc2hvj9z1fei_rtrmadp_3_usa_election_trump_1_.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Trước khi &ocirc;ng Trump đến Traverse h&ocirc;m 2/11, Ph&oacute; tổng thống Mike Pence đ&atilde; quảng c&aacute;o c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch của tổng thống về kinh tế, năng lượng, tự do t&ocirc;n gi&aacute;o v&agrave; hỗ trợ thực thi ph&aacute;p luật.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_2020_11_03t054211z_1912328575_rc2hvj9pmy2u_rtrmadp_3_usa_election_trump_1_.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Pence c&ugrave;ng với vợ Karen v&agrave; con g&aacute;i Charlotte h&ocirc; h&agrave;o cổ vũ đ&aacute;m đ&ocirc;ng bỏ phiếu v&agrave; n&oacute;i với bạn b&egrave; của họ về kỷ lục của &ocirc;ng Trump cho đến nay. &ldquo;C&aacute;c bạn thực sự nghĩ ai c&oacute; thể đưa nền kinh tế n&agrave;y quay trở lại?&rdquo;, &ocirc;ng Pence n&oacute;i. &ldquo;Để đưa nước Mỹ trở lại, ch&uacute;ng ta cần th&ecirc;m 4 năm Tổng thống <span>Donald Trump</span> ở Nh&agrave; Trắng nữa&rdquo;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_2020_11_03t053511z_2070589441_rc2hvj9fp70e_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Hạt Grand Traverse l&agrave; hạt lớn thứ 22 của Michigan t&iacute;nh theo d&acirc;n số, nhưng l&agrave; một trong những hạt lớn nhất ở ph&iacute;a bắc Michigan, nơi &ocirc;ng Trump hy vọng sẽ tăng số phiếu v&agrave;o ng&agrave;y 3/11. &Ocirc;ng đ&atilde; thắng ở đ&acirc;y với 12 điểm phần trăm v&agrave;o năm 2016.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_2020_11_03t053331z_1044664878_rc2hvj9jx1qq_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Glenn v&agrave; Christal Frantz, những người ủng hộ Trump, đến s&acirc;n bay Cherry Capital ở th&agrave;nh phố Traverse từ buổi trưa. Họ phải xếp h&agrave;ng đến v&agrave;i giờ để được v&agrave;o khu vực s&acirc;n khấu nơi &ocirc;ng Trump sẽ ph&aacute;t biểu. &ldquo;T&ocirc;i th&iacute;ch Trump một phần v&igrave; &ocirc;ng ấy kh&ocirc;ng l&agrave;m việc theo c&aacute;ch b&igrave;nh thường. &Ocirc;ng ấy l&agrave;m những g&igrave; &ocirc;ng ấy n&oacute;i sẽ l&agrave;m hoặc cố gắng l&agrave;m&rdquo;, &ocirc;ng Frantz, 69 tuổi, thợ cơ kh&iacute; về hưu sống ở Kalkaska gần đ&oacute; n&oacute;i. &ldquo;&Ocirc;ng ấy kh&ocirc;ng chỉ n&oacute;i su&ocirc;ng&rdquo;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_2020_11_03t052946z_968167876_rc2hvj9qx7ui_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">L&agrave; một người ủng hộ &ocirc;ng Trump l&acirc;u năm, &ocirc;ng Frantz tin rằng ứng cử vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ Joe Biden &ldquo;đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m được bất cứ điều g&igrave; mặc d&ugrave; nhiều năm tham gia v&agrave;o ch&iacute;nh trị&rdquo;. &ldquo;T&ocirc;i c&ograve;n nhớ khi Eisenhower tại vị (v&agrave;o những năm 1950). Ch&uacute;ng ta đ&atilde; lao dốc kể từ khi (John) Kennedy bị &aacute;m s&aacute;t. T&ocirc;i tin rằng cuộc bầu cử n&agrave;y l&agrave; cơ hội cuối c&ugrave;ng để ch&uacute;ng ta l&agrave;m những điều đ&uacute;ng đắn&rdquo;, &ocirc;ng Frantz n&oacute;i th&ecirc;m.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_2020_11_03t052523z_1865251874_rc2hvj94r3wz_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Michigan, với 16 phiếu đại cử tri, nằm trong nh&oacute;m &ldquo;bức tường xanh&rdquo; v&agrave; c&oacute; truyền thống bầu cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ. Do vậy, năm 2016 trở th&agrave;nh một c&uacute; sốc khi ứng vi&ecirc;n Hillary Clinton bị đ&aacute;nh bại s&iacute;t sao bởi &ocirc;ng Trump tại đ&acirc;y. Dự b&aacute;o của Five Thirty Eight, cập nhật 2/11, cho thấy tỷ lệ Trump 45,4% - Biden 53,6%.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_2020_11_03t003814z_181484839_rc2bvj9zxokg_rtrmadp_3_usa_election_trump_1_.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Tổng thống Trump l&ecirc;n kế hoạch thăm Michigan 7 lần kể từ khi chiến dịch tổng tuyển cử bắt đầu v&agrave;o th&aacute;ng 9. &Ocirc;ng đ&atilde; đến Freeland gần Saginaw, Muskegon, Lansing, thị trấn Waterford ở hạt Oakland v&agrave; thị trấn Washington ở hạt Macomb.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ong trump cung pho tuong xong tran bang chien truong anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_2020_11_03t013707z_892439418_rc2dvj9e2io9_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="Ông trump cùng phó tướng xông trận bang chiến trường ảnh 13" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng kết th&uacute;c cuộc vận động cuối c&ugrave;ng của chiến dịch tranh cử năm 2020 l&uacute;c 1h13 ng&agrave;y 3/11 tại Michigan v&agrave; l&ecirc;n Kh&ocirc;ng lực Một để về Nh&agrave; Trắng. Điểm dừng ch&acirc;n cuối c&ugrave;ng trong ng&agrave;y vận động bận rộn của Tổng thống Trump l&agrave; s&acirc;n bay quốc tế Gerald R. Ford ở th&agrave;nh phố Grand Rapids, bang Michigan. Năm 2016, &ocirc;ng cũng từng kết th&uacute;c chiến dịch tranh cử của m&igrave;nh tại đ&acirc;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top