Ông Trump: "Joe Biden chưa được xác định là người chiến thắng"

Tổng thống Donald Trump vẫn chưa có ý định thừa nhận chiến thắng của đối thủ, bất chấp việc ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã tuyên bố đắc cử.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Ông Trump: Joe Biden chưa được xác định là người chiến thắng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/icdn-dantri-com-vn_donald-trump-1604507580265.jpg" title="Ông Trump: Joe Biden chưa được xác định là người chiến thắng - 1" /> <figcaption> <p>Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Ch&uacute;ng ta đều biết tại sao Joe Biden vội v&atilde; giả vờ đ&oacute;ng vai l&agrave; người chiến thắng, v&agrave; tại sao c&aacute;c phe c&aacute;nh truyền th&ocirc;ng của &ocirc;ng ấy cố gắng hết sức để gi&uacute;p &ocirc;ng ấy: V&igrave; họ kh&ocirc;ng muốn sự thật bị phơi b&agrave;y&rdquo;, Tổng thống Donald Trump cho biết trong th&ocirc;ng b&aacute;o do chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng ph&aacute;t đi ng&agrave;y 8/11.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Một sự thật đơn giản l&agrave; cuộc bầu cử n&agrave;y c&ograve;n l&acirc;u mới kết th&uacute;c. Joe Biden vẫn chưa được x&aacute;c định l&agrave; người chiến thắng ở bất kỳ bang n&agrave;o, chứ chưa n&oacute;i đến tại c&aacute;c bang vẫn c&ograve;n đang tranh c&atilde;i khốc liệt v&agrave; c&oacute; khả năng sẽ phải kiểm lại phiếu, hay tại c&aacute;c bang m&agrave; chiến dịch của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đưa ra những th&aacute;ch thức ph&aacute;p l&yacute; hợp ph&aacute;p v&agrave; hợp lệ để x&aacute;c định người chiến thắng cuối c&ugrave;ng&rdquo;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng thống Trump lấy dẫn chứng tại Pennsylvania, nơi c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n ph&aacute;p l&yacute; của ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a &ldquo;kh&ocirc;ng được ph&eacute;p tiếp cận để theo d&otilde;i tiến tr&igrave;nh kiểm phiếu&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;C&aacute;c phiếu bầu hợp ph&aacute;p mới quyết định ai l&agrave; tổng thống, chứ kh&ocirc;ng phải giới truyền th&ocirc;ng&rdquo;, &ocirc;ng Trump nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;ng loạt h&atilde;ng truyền th&ocirc;ng lớn đ&atilde; tuy&ecirc;n bố ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đắc cử tổng thống thứ 46 của Mỹ sau khi dự đo&aacute;n &ocirc;ng gi&agrave;nh &iacute;t nhất 270 phiếu đại cử tri. &Ocirc;ng Biden cũng c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu chiến thắng trước người d&acirc;n cả nước h&ocirc;m 7/11 v&agrave; đề ra h&agrave;ng loạt kế hoạch m&agrave; &ocirc;ng sẽ thực hiện sau khi đặt ch&acirc;n tới Nh&agrave; Trắng.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, cho đến nay Nh&agrave; Trắng cũng như c&aacute;c nghị sĩ Cộng h&ograve;a ở quốc hội Mỹ vẫn chưa c&ocirc;ng nhận chiến thắng của &ocirc;ng Biden. Chiến dịch của &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố sẽ khởi động c&aacute;c vụ kiện gian lận bầu cử từ tuần n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Bắt đầu từ ng&agrave;y thứ 2 (9/11), chiến dịch của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ bắt đầu khởi kiện tại t&ograve;a để đảm bảo luật bầu cử được thực thi đầy đủ v&agrave; x&aacute;c định người chiến thắng thực sự. Người d&acirc;n Mỹ được quyền tham gia một cuộc bầu cử trung thực: đồng nghĩa với việc đếm lại tất cả phiếu bầu hợp ph&aacute;p, v&agrave; kh&ocirc;ng đếm bất kỳ phiếu bầu bất hợp ph&aacute;p n&agrave;o. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch duy nhất để đảm bảo rằng c&ocirc;ng ch&uacute;ng c&oacute; niềm tin tuyệt đối v&agrave;o cuộc bầu cử của ch&uacute;ng ta&rdquo;, &ocirc;ng Trump nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Cho đến nay, &ocirc;ng Trump chưa c&oacute; dấu hiệu n&agrave;o cho thấy sẽ sớm thừa nhận chiến thắng của &ocirc;ng Biden, trong khi tiếp tục đưa ra c&aacute;o buộc về gian lận bầu cử.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng thống Trump n&oacute;i rằng &ocirc;ng vẫn c&ograve;n &ldquo;sốc&rdquo;, v&igrave; chiến dịch của &ocirc;ng Biden đ&atilde; &ldquo;từ chối chấp nhận nguy&ecirc;n tắc cơ bản n&agrave;y v&agrave; muốn những l&aacute; phiếu vẫn được t&iacute;nh ngay cả khi ch&uacute;ng bị gian lận, bịa đặt hoặc bị bỏ phiếu bởi những cử tri kh&ocirc;ng đủ tư c&aacute;ch hoặc đ&atilde; qua đời&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Chỉ một đảng c&oacute; h&agrave;nh vi sai tr&aacute;i mới buộc c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n ở b&ecirc;n ngo&agrave;i ph&ograve;ng kiểm phiếu một c&aacute;ch bất hợp ph&aacute;p như vậy - v&agrave; sau đ&oacute; chiến đấu tại t&ograve;a để ngăn họ v&agrave;o b&ecirc;n trong&rdquo;, &ocirc;ng Trump c&aacute;o buộc.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Vậy &ocirc;ng Biden đang che giấu điều g&igrave;? T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng nghỉ ngơi cho đến khi người d&acirc;n Mỹ c&oacute; được số phiếu trung thực m&agrave; họ xứng đ&aacute;ng được c&oacute;&quot;, Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ba bang vẫn đang kiểm phiếu</strong></p> <p style="text-align: justify;">Theo quy định, tất cả c&aacute;c tranh chấp bầu cử phải được giải quyết trước ng&agrave;y 8/12, gần một tuần trước khi Đại cử tri đo&agrave;n ch&iacute;nh thức bỏ phiếu v&agrave;o ng&agrave;y 14/12 v&agrave; quốc hội ph&ecirc; chuẩn kết quả bỏ phiếu n&agrave;y v&agrave;o ng&agrave;y 6/1/2021 nhằm mở đường cho tổng thống đắc cử tuy&ecirc;n thệ nhậm chức v&agrave;o ng&agrave;y 20/1/2021.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện vẫn c&ograve;n 3 bang tiến h&agrave;nh kiểm phiếu v&agrave; chưa x&aacute;c định người chiến thắng, gồm Georgia, Alaska v&agrave; North Carolina. Số phiếu đại cử tri tại 3 bang n&agrave;y lần l&agrave; 16, 3 v&agrave; 15. Tại Georgia, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước &ocirc;ng Trump gần 10.200 phiếu bầu.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Ông Trump: Joe Biden chưa được xác định là người chiến thắng - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/icdn-dantri-com-vn_baucu-1604894369721.jpg" title="Ông Trump: Joe Biden chưa được xác định là người chiến thắng - 2" /> <figcaption> <p>Hiện vẫn c&ograve;n 3 bang đang kiểm phiếu l&agrave; Georgia, North Carolina v&agrave; Alaska (Số liệu: Fox News)</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Theo dự đo&aacute;n của <em>Fox News</em>, &ocirc;ng Biden hiện gi&agrave;nh được 290 phiếu đại cử tri, trong khi &ocirc;ng Trump gi&agrave;nh được 214 phiếu. Để đắc cử tổng thống, ứng vi&ecirc;n phải nhận được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; Theo <em>Reuters, Fox &nbsp;</em></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top