Ông Trump hé lộ kế hoạch nhận thua, tái tranh cử

Tổng thống Donald Trump được cho là đã nói với một số cố vấn như vậy. Theo The Hill, cuộc nói chuyện trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đang cân nhắc hàng loạt kịch bản khác nhau cho tương lai của mình. Ông Trump hiện phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn: thách thức kết quả bầu cử, vốn đã nghiêng về ông Biden.

<div> <div>&nbsp;</div> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Ông Trump hé lộ kế hoạch nhận thua, tái tranh cử" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ong-trump-he-lo-ke-hoach-nhan-thua-tai-tranh-cu.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&Ocirc;ng Trump h&eacute; lộ kế hoạch nhận thua, t&aacute;i tranh cử. Ảnh: NY T&iacute;mes</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Tổng thống&nbsp;<span>Donald Trump</span> được cho l&agrave; đ&atilde; n&oacute;i với một số cố vấn như vậy. Theo The Hill, cuộc n&oacute;i chuyện tr&ecirc;n diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đang c&acirc;n nhắc h&agrave;ng loạt kịch bản kh&aacute;c nhau cho tương lai của m&igrave;nh. &Ocirc;ng Trump hiện phải đối mặt với cuộc chiến kh&oacute; khăn: th&aacute;ch thức kết quả bầu cử, vốn đ&atilde; nghi&ecirc;ng về &ocirc;ng Biden.</p> <p class="t-j">Tờ New York Times đưa tin, tại một cuộc gặp diễn ra ở Nh&agrave; Trắng ng&agrave;y 10/11, Tổng thống đ&atilde; n&oacute;i chuyện với một số cố vấn, nhiều người trong số đ&oacute; n&oacute;i với &ocirc;ng Trump rằng cơ hội thay đổi kết quả bầu cử 2020 th&ocirc;ng qua chiến dịch ph&aacute;p l&yacute; tại h&agrave;ng loạt bang l&agrave; cực thấp.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="t-j">&quot;&Ocirc;ng ấy biết mọi việc đ&atilde; kết th&uacute;c&quot;, một cố vấn của &ocirc;ng Trump n&oacute;i với New York Times. Tuy nhi&ecirc;n, thay v&igrave; nhận thua, &ocirc;ng Trump lại đưa ra hết kịch bản kh&oacute; lường n&agrave;y đến kịch bản kh&oacute; lường kh&aacute;c cho việc tiếp tục ở lại Nh&agrave; Trắng, trong l&uacute;c suy nghĩ về tương lai sau khi kết th&uacute;c nhiệm kỳ tổng thống.</p> <p class="t-j">Th&ocirc;ng tin từ c&aacute;c cuộc phỏng vấn với c&aacute;c cố vấn v&agrave; những người th&acirc;n cận với &ocirc;ng Trump cho thấy, Tổng thống kh&ocirc;ng c&oacute; chiến lược n&agrave;o lớn hơn để tiếp tục phủ nhận kết quả bầu cử tại một số bang chiến địa chủ chốt.</p> <p class="t-j">Thay v&agrave;o đ&oacute;, &ocirc;ng chỉ đang cố gắng xem m&igrave;nh c&oacute; thể đẩy việc phản đối kết quả bầu cử tới đ&acirc;u v&agrave; kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng h&ograve;a. Chiến dịch t&aacute;i tranh cử của &ocirc;ng Trump đ&atilde; đệ đơn kiện ở Michigan, Georgia v&agrave; Pennsylvania về c&aacute;c c&aacute;o buộc gian lận bầu cử.&nbsp;</p> <p class="t-j">Một số cố vấn hy vọng &ocirc;ng Trump sẽ chấp nhận thua v&agrave;o cuối tuần, song việc kiểm phiếu lại tại bang Georgia c&oacute; thể l&agrave;m tr&igrave; ho&atilde;n việc n&agrave;y.&nbsp;</p> <p class="t-j">&nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top