Ông Trump đòi kiểm phiếu lại ở Wisconsin, kết quả là bị dẫn xa hơn

Việc kiểm lại phiếu bầu ở hạt đông dân nhất bang Wisconsin, theo yêu cầu từ chiến dịch của ông Trump, kết thúc ngày 27/11. Kết quả là ông Joe Biden gia tăng thế dẫn trước.

<div> <p>Sau đợt kiểm phiếu lại ở hạt Milwaukee, c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n tổng thống được nới rộng th&ecirc;m 132 phiếu, trong tổng cộng khoảng 460.000 phiếu bầu. &Ocirc;ng Biden gi&agrave;nh th&ecirc;m 257 phiếu, c&ograve;n &ocirc;ng Trump c&oacute; th&ecirc;m 125 phiếu, theo <em>Reuters.</em></p> <p>Ph&iacute;a &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại ở hai hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất Wisconsin, sau khi kết quả bầu cử cho thấy &ocirc;ng k&eacute;m đối thủ hơn 20.000 phiếu tr&ecirc;n to&agrave;n bang.</p> <p>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump dự kiến ti&ecirc;u tốn <abbr class="rate-usd">3 triệu USD</abbr> cho việc kiểm phiếu lại ở hai hạt tại Wisconsin. Hạt Dane sẽ kết th&uacute;c kiểm phiếu lại v&agrave;o ng&agrave;y 29/11.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="trump thua kien anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_download_1_wi_recount_rt.jpg" title="trump thua kiện ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&ecirc;n trong khu vực thu thập v&agrave; kiểm phiếu ở Milwaukee, bang Wisconsin v&agrave;o ng&agrave;y 3/11. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng Trump nhất quyết khẳng định m&igrave;nh thắng cử, d&ugrave; &ocirc;ng Biden được dự đo&aacute;n gi&agrave;nh 306 phiếu đại cử tri so với 232 của &ocirc;ng Trump.</p> <p>Về số phiếu phổ th&ocirc;ng, &ocirc;ng Biden thắng &aacute;p đảo với hơn 80 triệu phiếu so với 73,8 triệu phiếu của &ocirc;ng Trump. Cả hai &ocirc;ng đều lập kỷ lục về số lượng phiếu bầu phổ th&ocirc;ng.</p> <p>Sau khi kiểm phiếu lại kết th&uacute;c, thư k&yacute; hạt Milwaukee, George Christenson, cho biết: &ldquo;Việc n&agrave;y chứng tỏ điều m&agrave; ch&uacute;ng ta đều biết: bầu cử ở hạt Milwaukee diễn ra c&ocirc;ng bằng, minh bạch, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; bảo mật&rdquo;.</p> <p>Chiến dịch &ocirc;ng Trump dự kiến tiếp tục kiện kết quả bầu cử ở Wisconsin. Nhưng thời gian kh&ocirc;ng đứng về ph&iacute;a họ, v&igrave; giới chức bang n&agrave;y sẽ chứng nhận kết quả bầu cử v&agrave;o ng&agrave;y 1/12.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top