Ông Trump dẫn trước tại 5 bang chiến trường then chốt

Tổng thống Trump đang có lợi thế tại 5 bang chiến trường quan trọng, dù việc kiểm phiếu ở đây chưa hoàn tất. Tình hình có thể thay đổi khi phiếu bỏ qua bưu điện được kiểm đếm.

<div> <p>Theo kết quả kiểm phiếu tới rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (trưa ng&agrave;y 4/11 giờ Việt Nam), Tổng thống <span>Donald Trump</span> đang dẫn trước ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden tại 5 bang chiến trường quan trọng sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Đ&oacute; l&agrave; Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina v&agrave; Georgia.</p> <p><span>Bang chiến trường quan trọng nhất</span> hiện nay l&agrave; Pennsylvania với 20 phiếu đại cử tri. Tổng thống Trump gi&agrave;nh được 2,95 triệu phiếu phổ th&ocirc;ng, ứng vi&ecirc;n Biden gi&agrave;nh được 2,28 triệu, trong khi vẫn c&ograve;n tới 36% tổng số phiếu chưa được kiểm.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/znews-photo-zadn-vn_5_bang.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Trump đang dẫn trước tại c&aacute;c bang chiến trường Michigan (MI), Wisconsin (WI), Georgia (GA), North Carolina (NC) v&agrave; Pennsylvania (PA). Đồ họa: <em>Zing.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ở Wisconsin, với 92% số phiếu được kiểm, Tổng thống Trump đ&atilde; gi&agrave;nh 1,5 triệu phiếu phổ th&ocirc;ng, so với 1,38 triệu phiếu của &ocirc;ng Biden. Wisconsin l&agrave; bang c&oacute; 10 phiếu đại cử tri.</p> <p>Tại Michigan, bang với 16 phiếu đại cử tri, &ocirc;ng Trump đ&atilde; gi&agrave;nh 2,08 triệu phiếu phổ th&ocirc;ng, so với 1,76 triệu phiếu của đối thủ đảng D&acirc;n chủ. Số phiếu đ&atilde; được kiểm tại Michigan l&agrave; 72%.</p> <p>Tại North Carolina, số phiếu phổ th&ocirc;ng d&agrave;nh cho Tổng thống Trump l&agrave; 2,73 triệu, trong khi ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Biden gi&agrave;nh được 2,65 triệu phiếu. Số phiếu chưa được kiểm l&agrave; hơn 450.000.</p> <p>Kết quả tại bang Georgia cũng chưa r&otilde; r&agrave;ng. Tổng thống Trump đang dẫn trước với 2,37 triệu phiếu phổ th&ocirc;ng, so với 2,25 triệu phiếu của &ocirc;ng Biden. Ứng vi&ecirc;n chiến thắng ở Georgia sẽ gi&agrave;nh 16 phiếu đại cử tri.</p> <p>C&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn lớn của <span>Mỹ</span> nhận định kết quả kiểm phiếu tại c&aacute;c bang chiến trường c&oacute; thể c&ograve;n thay đổi, bởi lượng lớn phiếu bầu qua bưu điện chưa được kiểm.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/znews-photo-zadn-vn_trump_speak_2.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Trump ph&aacute;t biểu tối 3/11. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đến hiện tại, Tổng thống Trump đạt được 213 phiếu đại cử tri, trong khi ứng vi&ecirc;n Joe Biden gi&agrave;nh được 238 phiếu.</p> <p>Ứng vi&ecirc;n Joe Biden bất ngờ gi&agrave;nh chiến thắng tại bang Arizona, một th&agrave;nh tr&igrave; vững chắc của phe Cộng h&ograve;a từ năm 1996.</p> <p>Mặc d&ugrave; vậy, Tổng thống Trump đ&atilde; thắng tại nhiều bang chiến trường như Ohio, Iowa v&agrave; đặc biệt l&agrave; Florida.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/GwF8IH0ynG4/a7c0c701e74f0e11575e/10de16734c37a569fc26/720/d67c3cfa7ab593ebcaa4.mp4?authen=exp=1604662658~acl=/GwF8IH0ynG4/*~hmac=d91112da4c8b2c85b8341d9412208866" false="" source-url="/video-tong-thong-trump-don-phuong-tuyen-bo-chien-thang-post1149465.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="d67c3cfa7ab593ebcaa4" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_dkwvmd/2020_11_04/trump_nha_trang.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/yFGdqvgT_6s/6d5a109b30d5d98b80c4/478b5c260662ef3cb673/480/d67c3cfa7ab593ebcaa4.mp4?authen=exp=1604662658~acl=/yFGdqvgT_6s/*~hmac=ea728113c92e764fe5e9d68ed7753de4" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/HwLiSGo55Bw/whls/vod/0/CZSsAamsF3mS71_Hzj0/d67c3cfa7ab593ebcaa4.m3u8?authen=exp=1604619458~acl=/HwLiSGo55Bw/*~hmac=381a4a6080b52023143ce12823486c6f" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/yFGdqvgT_6s/6d5a109b30d5d98b80c4/478b5c260662ef3cb673/480/d67c3cfa7ab593ebcaa4.mp4?authen=exp=1604662658~acl=/yFGdqvgT_6s/*~hmac=ea728113c92e764fe5e9d68ed7753de4" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/GwF8IH0ynG4/a7c0c701e74f0e11575e/10de16734c37a569fc26/720/d67c3cfa7ab593ebcaa4.mp4?authen=exp=1604662658~acl=/GwF8IH0ynG4/*~hmac=d91112da4c8b2c85b8341d9412208866" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Tổng thống Trump đơn phương tuy&ecirc;n bố chiến thắng</span></strong> D&ugrave; kết quả bỏ phiếu tại c&aacute;c bang chiến trường vẫn chưa kết th&uacute;c, Tổng thống Trump rạng s&aacute;ng 4/11 đơn phương tuy&ecirc;n bố chiến thắng đối thủ trong buổi họp b&aacute;o tại Nh&agrave; Trắng.</figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
back to top