Ông Tập chỉ đạo hoãn IPO lớn nhất thế giới của Jack Ma

Theo WSJ, chỉ trích của Jack Ma về chính sách kiểm soát rủi ro tài chính đã làm Bắc Kinh tức giận.

<div> <p class="Normal">Theo nguồn tin từ l&atilde;nh đạo cấp cao Trung Quốc của <em>WSJ</em>, Chủ tịch Tập Cận B&igrave;nh đ&atilde; đ&iacute;ch th&acirc;n quyết định <span>ho&atilde;n thương vụ IPO </span>của Ant Group.</p> <p class="Normal">Suốt 21 ph&uacute;t trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu tại một sự kiện h&ocirc;m 24/10, Jack Ma đ&atilde; chỉ tr&iacute;ch chiến dịch kiểm so&aacute;t rủi ro t&agrave;i ch&iacute;nh của Bắc Kinh. &Ocirc;ng cho rằng c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; chỉ tập trung v&agrave;o quản l&yacute; rủi ro v&agrave; bỏ qua sự ph&aacute;t triển. &Ocirc;ng c&aacute;o buộc c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng lớn của Trung Quốc h&agrave;nh xử như &quot;những tiệm cầm đồ&quot;, điều n&agrave;y l&agrave;m tổn thương nhiều doanh nh&acirc;n... &Ocirc;ng cho biết muốn gi&uacute;p giải quyết c&aacute;c vấn đề t&agrave;i ch&iacute;nh của Trung Quốc th&ocirc;ng qua đổi mới.</p> <p class="Normal">Tuy&ecirc;n bố của Jack Ma đ&atilde; đẩy mối quan hệ căng thẳng suốt nhiều năm với ch&iacute;nh quyền l&ecirc;n đỉnh điểm. Bắc Kinh lu&ocirc;n lo lắng về tầm ảnh hưởng v&agrave; tốc độ ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng của c&aacute;c nền tảng thanh to&aacute;n điện tử do &ocirc;ng kiểm so&aacute;t. &Ocirc;ng Tập đ&atilde; cho thấy sự khoan dung đang giảm dần với c&aacute;c doanh nghiệp tư nh&acirc;n lớn của Trung Quốc.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/13/jack-ma-6668-1605263170.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=E4_yvVEVPK_aWOWoxjvQaw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/14/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_jack-ma-6668-1605263170.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/13/jack-ma-6668-1605263170.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=OPfNEmu-SUk__HbjriEDjw 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/13/jack-ma-6668-1605263170.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=iGSVKDEI2lYIteWfHfsQ8w 2x" /><img alt="Jack Ma phát biểu tại sư kiện ở Thượng Hải hôm 24/10. Ảnh: Reuters" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/14/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_jack-ma-6668-1605263170.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Jack Ma ph&aacute;t biểu tại sư kiện ở Thượng Hải h&ocirc;m 24/10. Ảnh: <em>Reuters</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Theo nguồn tin của <em>WSJ</em>, giới chức Trung Quốc xem đ&acirc;y l&agrave; một h&agrave;nh động đ&aacute;nh b&oacute;ng h&igrave;nh ảnh c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; b&ocirc;i nhọ c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;. &Ocirc;ng Tập được b&aacute;o c&aacute;o về b&agrave;i ph&aacute;t biểu của Jack Ma v&agrave; c&aacute;c l&atilde;nh đạo cấp cao kh&aacute;c cũng đ&atilde; rất tức giận về những quan điểm n&agrave;y.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Tập đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; Trung Quốc điều tra v&agrave; một loạt c&aacute;c sự kiện tiếp theo đ&atilde; dẫn đến y&ecirc;u cầu ho&atilde;n đợt IPO của Ant Group hồi đầu th&aacute;ng n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, chưa r&otilde; &ocirc;ng Tập hay một quan chức cấp cao n&agrave;o kh&aacute;c l&agrave; người đầu ti&ecirc;n đề xuất việc ho&atilde;n IPO Ant Group.</p> <p class="Normal">Từ khi &ocirc;ng Tập l&ecirc;n nắm quyền cuối năm 2012, Bắc Kinh đ&atilde; c&oacute; những biện ph&aacute;p xử l&yacute; vi phạm của một số doanh nghiệp tư nh&acirc;n h&agrave;ng đầu quốc gia n&agrave;y. Tỷ ph&uacute; Wang Jialin từng gi&agrave;u nhất Trung Quốc của Tập đo&agrave;n bất động sản Dalian Wanda v&agrave; Wu Xiaohui của tập đo&agrave;n bảo hiểm Anbang thuộc nh&oacute;m những doanh nh&acirc;n phải đối mặt với c&aacute;c biện ph&aacute;p mạnh tay từ ch&iacute;nh phủ.</p> <p class="Normal">&quot;&Ocirc;ng Tập kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến việc bạn gi&agrave;u thế n&agrave;o. Điều &ocirc;ng ấy quan t&acirc;m l&agrave; sau khi gi&agrave;u c&oacute;, bạn điều chỉnh lợi &iacute;ch của bản th&acirc;n thế n&agrave;o với lợi &iacute;ch quốc gia&quot;, một l&atilde;nh đạo cao cấp Trung Quốc n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Từ l&acirc;u, c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; Trung Quốc đ&atilde; muốn kiềm chế Ant Group. Doanh nghiệp của Jack Ma sở hữu Alipay - ứng dụng thanh to&aacute;n di động đ&atilde; ph&aacute; vỡ hệ thống t&agrave;i ch&iacute;nh Trung Quốc. Khoảng 70% d&acirc;n số nước n&agrave;y sử dụng Alipay. Ant đ&atilde; cung cấp c&aacute;c khoản vay cho hơn 20 triệu doanh nghiệp nhỏ, nửa tỷ c&aacute; nh&acirc;n, cũng như vận h&agrave;nh quỹ tương hỗ lớn nhất, hệ thống chấm điểm t&iacute;n dụng...</p> <p class="Normal">Ant chủ yếu tập trung phục vụ những người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp bị ng&acirc;n h&agrave;ng truyền thống đ&atilde; bỏ qua. Do vậy, doanh nghiệp n&agrave;y nổi l&ecirc;n như một b&aacute;nh răng quan trọng trong hệ thống t&agrave;i ch&iacute;nh Trung Quốc. Ant cũng kh&ocirc;ng cần phải đ&aacute;p ứng những quy định khắt khe v&agrave; y&ecirc;u cầu về vốn như c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại bắt buộc phải tu&acirc;n thủ.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Tập đ&atilde; siết chặt c&aacute;c quy định t&agrave;i ch&iacute;nh sau khi thị trường chứng kho&aacute;n Trung Quốc sụp đổ năm 2015. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng cũng đ&aacute;nh gi&aacute; cao lợi &iacute;ch của việc c&oacute; c&aacute;c doanh nghiệp như của Jack Ma đ&atilde; gi&uacute;p thay đổi c&aacute;ch người Trung Quốc ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; cung cấp nguồn vốn hiệu quả cho c&aacute;c doanh nghiệp nhỏ.</p> <p class="Normal">&quot;Mối quan hệ giữa Ant v&agrave; ch&iacute;nh phủ lu&ocirc;n rất phức tạp&quot;, Gi&aacute;o sư Eswar Prasad tại Đại học Cornell, người từng đứng đầu khu vực Trung Quốc của Quỹ Tiền tệ quốc tế đ&aacute;nh gi&aacute;. Theo &ocirc;ng, Ant kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; lớn v&agrave; qu&aacute; ảnh hưởng với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; Trung Quốc. Tuy&ecirc;n bố của Jack Ma hồi th&aacute;ng 10 l&agrave; &quot;động cơ để ch&iacute;nh phủ h&agrave;nh động&quot;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/13/xi-4110-1605263171.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Dvel8IBSSUHUsI4Nu2GyCw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="960" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/14/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_xi-4110-1605263171.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/13/xi-4110-1605263171.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Fa5u9Z9VsOZVO9YbCVInbg 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/13/xi-4110-1605263171.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=hQxNtSkogFh87VwZ_EOUjg 2x" /><img alt="Jack Ma chạm mặt ông Tập năm 2015. Ảnh: TED S. WARREN/PRESS POOL" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/14/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_xi-4110-1605263171.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Jack Ma chạm mặt &ocirc;ng Tập năm 2015. Ảnh:<em> Ted S.Warren/Press Pool.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Alipay ch&iacute;nh l&agrave; khởi nguồn của Ant Group. Được ra đời năm 2004, Alipay c&oacute; vai tr&ograve; như một dịch vụ để tạo thuận lợi cho việc thanh to&aacute;n tr&ecirc;n nền tảng thương mại điện tử Taobao của Aibaba. Năm 2011, Jack Ma đ&atilde; t&aacute;ch Alipay ra khỏi Alibaba.</p> <p class="Normal">Năm 2008 khi c&ograve;n l&agrave;m CEO Alibaba, Jack Ma cũng từng n&oacute;i tại một sự kiện rằng c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng truyền thống ở Trung Quốc phớt lờ những doanh nghiệp thực sự cần vốn. &quot;Nếu nh&agrave; băng kh&ocirc;ng thay đổi, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thay đổi c&aacute;c nh&agrave; băng&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i v&agrave; tiết lộ đ&atilde; h&igrave;nh dung ra một hệ thống cho vay to&agrave;n diện hơn phục vụ nhu cầu của c&aacute;c doanh nghiệp nhỏ.</p> <p class="Normal">Đến năm 2013, với vai tr&ograve; Chủ tịch Alibaba, &ocirc;ng tiếp tục nhắm v&agrave;o c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng truyền thống khi n&oacute;i tại một sự kiện ở Thượng Hải rằng Trung Quốc kh&ocirc;ng thiếu ng&acirc;n h&agrave;ng hoặc c&aacute;c tổ chức đổi mới, m&agrave; cần một tổ chức t&agrave;i ch&iacute;nh c&oacute; thể th&uacute;c đẩy sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc thập kỷ tới. &quot;Ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp t&agrave;i ch&iacute;nh cần nh&acirc;n tố đột ph&aacute; v&agrave; ngoại đạo để mang đến sự thay đổi&quot;, Jack Ma cho hay.</p> <p class="Normal">Thời điểm đ&oacute;, Alipay tạo ra một quỹ tương hỗ tr&ecirc;n thị trường trực tuyến, được thiết kế để người d&ugrave;ng kiếm được tiền từ tiền điện tử trong v&iacute; của Alipay. N&oacute; đ&atilde; lập tức th&agrave;nh c&ocirc;ng. Một số người chuyển tiền từ t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave;o v&iacute; để l&atilde;i hơn. Điều n&agrave;y khiến một số ng&acirc;n h&agrave;ng cho rằng Alipay b&ograve;n r&uacute;t tiền gửi của họ. Năm 2014, Alipay c&ugrave;ng c&aacute;c doanh nghiệp t&agrave;i ch&iacute;nh của Alibaba được hợp nhất Ant Financial Services Group, hiện l&agrave; Ant Group.</p> <p class="Normal">Theo <em>Bloomberg</em>, trước khi bị ho&atilde;n, thương vụ IPO k&eacute;p tại Hong Kong v&agrave; Thượng Hải của Ant Group thu h&uacute;t được &iacute;t nhất 3.000 tỷ USD từ c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n. C&ograve;n c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tổ chức đ&atilde; đăng k&yacute; mua 76 tỷ cổ phiếu của h&atilde;ng t&agrave;i ch&iacute;nh n&agrave;y. Sau IPO, Ant Group dự kiến c&oacute; vốn h&oacute;a khoảng 315 tỷ USD, vượt JPMorgan v&agrave; gấp 4 lần Goldman Sachs.</p> <p class="Normal">Nhiều khả năng Ant Group sẽ phải thực hiện c&aacute;c thay đổi, bao gồm tăng vốn tại c&aacute;c đơn vị cho vay vi m&ocirc; của m&igrave;nh. Đồng thời, Ant cũng phải xin lại giấy ph&eacute;p cho c&aacute;c chi nh&aacute;nh hoạt động tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Đợt IPO n&agrave;y dự kiến bị ho&atilde;n lại 6 th&aacute;ng v&agrave; Ant sẽ ho&agrave;n lại tiền cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.</p> <p class="Normal">Ant Group c&oacute; thể cố gắng để IPO lại. Giới đầu tư tin rằng doanh nghiệp của Jack Ma sẽ t&aacute;i cơ cấu c&aacute;c đơn vị, đ&aacute;nh gi&aacute; lại m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh, đ&aacute;p ứng c&aacute;c quy định mới của Bắc Kinh.. .Tuy nhi&ecirc;n, một số nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch nhận định, Ant kh&oacute; c&oacute; thể đạt được mức định gi&aacute; cao &quot;ngất ngưởng&quot; v&agrave; huy động được nhiều tiền như trước.</p> <p class="Normal">Về ph&iacute;a Jack Ma, &ocirc;ng chưa đưa ra một b&igrave;nh luận n&agrave;o từ khi thương vụ IPO bị ho&atilde;n.</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

Sở hữu thiết kế sang trọng được chắp bút bởi studio Pininfarina danh tiếng, cùng loạt tiện nghi đẳng cấp hàng đầu phân khúc E-SUV, VinFast VF 9 như được “đo ni đóng giày” cho các doanh nhân và gia đình Việt.
Ma trận dâu tây giá bèo

Ma trận dâu tây giá bèo

Dâu tây được bán tràn lan từ chợ truyền thống, hàng rong đến chợ mạng, với giá rẻ bất ngờ, nhưng nguồn gốc không rõ ràng khiến người tiêu dùng hoang mang.
Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Tọa lạc ngay vị trí “đất vàng” Hà Nội, hàng loạt dự án cao tầng nghìn tỷ đồng được xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm, làm méo mó bộ mặt Thủ đô, thậm chí gây thất thoát và lãng phí nghiêm trọng.
back to top